منبع مقاله با موضوع فرزند پروری، موفقیت تحصیلی، سلامت روان، سلامت روانی

دانلود پایان نامه ارشد

اختلال رفتاری در مدسه و غیبت در مدسه را گزارش دادند.
نتیجه‌ی این پژوهش، مبنی بر این که موفقیت تحصیلی فرزندان والدین با الگوهای فرزند پروری قاطع و اطمینان بخش، بیش از موفقیت تحصیلی فرزندان والدین با الگوهای فرزند پروری مستبدانه و سهل‌گیر است با نتایج ویسی (1383) نیز هماهنگ است. در این مطالعه نشان داده شده است که عامل وظیفه شناسی به بهترین شکل، موفقیت تحصیلی را پیش‌بینی کرده است و ویژگی‌های دیگر شخصیتی نیز با درجات کم‌تری، با برون دادهای آموزشی (معدل نمرات) ارتباط دارد.
بررسی وجود رابطه بین ویژگی های دموگرافیک پدران ( سن، تحصیلات، درآمد، شغل، تعداد فرزندان) با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فرزندان آنان، نشان داد که چنین رابطه‌ی مثبت و معناداری در گروه نمونه‌ی پژوهش، فقط بین تحصیلات پدر با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فرزندان آنان وجود دارد. همچنین، بین سن پدر با موفقیت تحصیلی فرزندان آنان رابطه منفی دیده شد. نتایج تحقیقات زارع پور (1385) نیز نشان داد که تحصیلات در تفاوت طبقه اجتماعی برای پرورش فرزند دخالت دارد. والدین طبقه‌ی متوسط علاقه مند به محرک‌های کلامی هستند و تمایل به پرورش ویژگی‌های درونی فرزندان خود در دوره‌ی مدرسه دارند. این تحقیق ، با نتیجه تحقیق حاضر مبنی بر این که با افزایش تحصیلات پدر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فرزندان آنان افزایش می‌یابد و موفقیت تحصیلی فرزندان با سن پدر رابطه معکوس دارد، همخوان است. با این توصیف، اگر چه هیچ پژوهشی مشابه این پژوهش، به طور مستقیم به بررسی رابطه‌ی سبک فرزند پروری پدران و سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی فرزندان نپرداخته است اما نتایج به‌دست آمده با اغلب تحقیقات انجام شده در این حوزه هماهنگ است، نتایج نشان می‌دهد که نقش پدران در تامین سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی فرزندان بسیار فراتر از چیزی است که برآورد می‌شد. نکته‌ی مهم دیگر در این زمینه توجه به نقش و جایگاه پدر در تبیین های روان شناختی است. به صورت سنتی، روان شناسی بر مفهوم مادر و مناسبات مادر و فرزند، به عنوان مبنای همه‌ی تحولات روان شناسی تاکید داشته است. در ادبیات روان شناسی، نقش پدر کم‌تر مورد توجه بوده و معمولا در ارزیابی‌ها، به عنوان یک نقش حاشیه‌ای، ارزیابی می‌شود. این در حالی است که برخی شواهد پژوهشی، از جمله نتایج تحقیق حاضر، نشان می‌دهند که نقش پدر در شکل‌گیری ویژگی‌های خاص روان شناختی نظیر اختلالات روان شناختی یا سلامت روانی و نیز پیشرفت تحصیلی، بسیار جدی و غیر قابل چشم پوشی است. ضروری است تا تحقیقات بیش‌تر برای بازشناسی اثرهای این پدیده در فرآیند تعلیم و تربیت و پرورش فرزندان انجام پذیرد و چگونگی اثرهای این رابطه مورد توجه قرار گیرد.
تحقیقات نشان می‌دهد تعامل منفی والد- کودک و روش فرزند پروری ناکارآمد، نقش مهمی در بروز اختلال نافرمانی مقابله‌ای دارد. این اختلال گویای شکست والدین در به‌کارگیری سبک فرزند پروری کارآمد و مناسب به منظور مهار رفتار فرزندانشان است. لذا روش درمانی که بتواند شیوه فرزند پروری والدین را مورد هدف قرار دهد از جمله روش‌های بسیار موثر در درمان اختلال نافرمانی مقابله‌ای است. یکی از بهترین مداخلات درمانی، برنامه‌ی فرزند پروری مثبت است (باباپور 1391).
گرولینک16 براین باور است که والدین به عنوان اولین عوامل اجتماعی کردن کودکان نقش مهمی در ارضای نیازهای روانی کودکان داشته و انگیزش تحصیلی دانش آموزان را تسهیل می‌کنند.
برخی پژوهشگران رابطه‌ی روش‌های فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی را مورد برسی قرار داده و به این تنیجه رسیده‌اند که حمایت از خودمختاری و درگیری و گرمی والدین پیش‌بینی کننده‌ی معناداری برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است برای مثال نتایج تحقیق شریفی راد (1385) نشان داد که گرمی والدین به طور معناداری پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند.
از جمله متغیرهایی که در ارتباط با روش‌های فرزند پروری مورد توجه و بررسی محققان و پژوهشگران روان شناسی و متخصصین تربیتی قرار گرفته است، می‌توان به رشد اجتماعی (طباطبایی، 1386)، سازگاری اجتماعی، عزت نفس و خود کنترلی (پورعبدلی، 1388)، بلوغ شخصیتی (بی ریا 1375)، انگیزش (ابراهیم زاده 1387) خود تنظیمی و مکان کنترل، رشد اخلاقی، اضطراب و هوش(جوهری 1378) اشاره نمود. در همین رابطه نتایج پور عبدلی (1388) نشان می‌دهد فرزندان والدینی که انتظارات درونی بیش‌تری از فرزند خود داشته و از نظر سطح پاسخگو بودن (گرمی، پذیرش و تعهد) و درخواست کنندگی (کنترل و نظارت) در سطح بالایی باشند و به شیوه اقتدار منطقی با فرزندان خود رفتار نمایند، دارای کنترل درونی می شوند.
روش فرزند پروری اقتداری برای تمام جوامع وخانواده‌ها البته با درنظر گرفتن ویژگی‌ها وچارچوب‌های آن مفید و قابل استفاده است. در بین تمام گروه‌های قومی و نژادی مورد مطالعه در ایالات متحده بین شیوه‌های فرزند پروری قاطع واطمینان بخش (مقتدرانه)و پیامدهای رشدی مثبت بچه‌ها رابطه وجود داشته است (ابراهیمی 1374).

فصل سوم
روش تحقیق

3-1 مقدمه
بخاطر ماهیت پژوهش که در آن یک متغییر ملاک (وضعیت تحصیلی) به کمک چند متغیر پیشبین (متغیر های روشهای متفاوت فرزند پروری و متغیرهای اثر گذار خانواده از قبیل وضعیت تحصیلی والدین و تعداد فرزندان همچنین وضعیت اقتصادی خانواده) پیش میشود، از روش تحقیق همبستگی که زیر مجموعه تحقیقات توصیفی است، در اجرای این پایان نامه استفاده شد.
در این پژوهش متغیرهای مورد بررسی، عملکرد تحصیلی فرزندان، سبک فرزند پروری جانبازان، سلامت عمومی، درصد جانبازی و میزان تحصیلات ایشان است.
متغیر وابسته، عملکرد تحصیلی فرزندان است، که متغیری کمی و پیوسته در بازه 0 تا 100 خواهد بود که نشان دهنده رتبه درصدی دانش آموز در کلاس است.
سبک فرزندپروری والد شامل سه فاکتور است که توسط پرسشنامه بامریند بدست خواهند آمد، درصد جانبازی والدین نیز متغیری کیفی و ترتیبی است.
سلامت عمومی شامل چهار مقیاس نشانههای بدنی، اضطراب و بیخوابی، کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی است.
میزان تحصیلات جانباران نیز متغیری کیفی و ترتیبی در 4 سطح است (زیر دیپلم، دیپلم و فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر)
جهت اجرای این پژوهش پرسشنامه فرزندپروری و سلامت عمومی به همراه سایر پرسش های مربوط به متغیرهای دموگرافیک بین جانبازان عضو ستاد شاهد توزیع شد، اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی فرزندان نیز از مدارس تحت پوشش ستاد شاهد استعلام گردید.

مدل پیشنهادی نیز برای بررسی فرضیات و روابط بین متغیرهای توضیحی و متغیر پاسخ بصورت زیر است

جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش، دانش آموزانِ والدین تحت پوشش ستاد آموزش و پرورش شاهد استان اصفهان است که حدودا شامل 2500 دانش آموز می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحلهای(هر دو مرحله به روش تصادفی ساده) استفاده گردید. به این ترتیب که ابتدا 10 ستاد شاهد به تصادف از بین 23 ستاد شاهد استان اصفهان، به تصادف انتخاب گردید. پس از آن، از هریک از ستادهای شاهد، تعدادی نمونه به طور تصادفی انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه جمع آوری و ثبت شد.

ابزارهای گردآوري داده ها
به این منظور جمعآوری و ثبت دادهها از طریق پرسشنامه، ابتدا پدرانِ دانش آموزان انتخاب شده (جانبازان) در یکی از جلسات ستاد شاهد در مورد ماهیت پژوهش و پرسشنامه های ارائه شده، توجیه شدند، سپس پرسشنامه بامریند بصورت حضوری در جلسات آموزش خانواده ستاد شاهد به آن ها تحویل و پس از تکمیل در همان مکان دریافت گردیدند. و در نهایت اطلاعات مریوط به وضعیت تحصیلی دانش آموزان شامل معدل آخرین ترم تحصیلی دانشآموزان از طریق مدیریت مدارس جمع آوری شدند.
پرسشنامه هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند، شامل پرسشنامه شیوه فرزندپروری است که توسط دیانا بامریند17 در دانشگاه کالیفرنیا در سال 1973 طراحی گردید. وی مجموعه بررسیهایی را انجام داد که طی آن ، الگوهایی از شیوه های فرزند پروری والدین ، مشخص شد. وی ابتدا برای اجرای مطالعات خود ، پرسشنامه هایی را طراحی کرد که به نام خود او معروف شد. این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه بامریند ، از سه الگوی سهلگیرانه18، مستبدانه19 و مقتدرانه20 والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ، ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 30 سوال است که 10 سوال آن به شیوه سهل گیرانه ، 10 سوال به شیوه مستبدانه و 10 سوال دیگر به شیوه مقتدرانه والدین به امر پرورش فرزند مربوط می شود. اعتبار بازآزمایی این پرسشنامه برای خردهمقیاس سهلگیرانه 69/. ، برای مستبدانه 77/. و برای مقتدرانه73/. گزارش شده است (بامریند 1991) . همچنین، وی در مورد اعتبار پرسشنامه، نتایج زیر را گزارش کرده است
تنکابنی و بند چی (1379)، برای اطمینان بیشتر از اعتبار یابی شیوه های فرزند پروری ، پژوهشی را در ایران و بر روی جمعی از دانش آموزان شهر تهران انجام دادند و جهت اعتباریابی پرسشنامه شیوه های فرزند پروری ، از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده نمودند دراین برسی مشخص شد، اعتبار پرسشنامه برابر 72/. است و بنابراین ، پرسشنامه از روایی پژوهشی لازم برخوردار است. همچنین ، وضعیت هر یک از سوالات پرسشنامه و همسانی درونی پرسشنامه نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که در صورت حذف برخی از سوالات ، ضریب اعتبار کاهش می یابد و در نتیجه ، این سوالات دارای ارزش بالایی هستند و در هیچ یک از موارد ، حذف سوال منجر به افزایش چشمگیر در ضریب اعتبار نبوده است. این نتیجه نیز حاکی از همسانی درونی سوالات است(محمود ساعتچی و همکاران 1389).
پرسشنامه سلامت عمومی نیز که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است توسط گلدبرگ21 (1978) طراحی شده است. این آزمون در سطح وسیعی در پژوهش هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته و به صورت فرم هاي 36 سوالی، 12 سوالی و 28 سوالی مورد اعتبار یابی قرار گرفته است. در کشور ما بیشتر از فرم 28 سوالی استفاده شده است. این آزمون یک مقیاس خود گزارشدهی مداد- کاغذي است که داراي 28 سؤال است و داراي 4 خرده مقیاس فرعی است که هرکدام 7 پرسش را شامل می شود.
چهار خرده مقیاس این آزمون شامل اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد اجتماعی (به کارکردي اجتماعی) و نشانه هاي جسمانی می شود.
نمره کلی هر فرد از حاصل جمع نمره های چهار مقیاس فرعی به دست می آید. یعقوبی (1384) ضریب آلفای کلی این آزمون را 88/0 و ضریب اعتبار خرده آزمون ها را بین 50/0 تا 81/0 گزارش کرده است.
در پرسشنامه بامریند، مادران و پدرانِ آزمودنیها با مطالعه هر سوال نظر خود را با علامت * و برحسب یک مقیاس پنج درجه ای (لیکرت) مشخص می کنند. این مقیاس از صفر تا 4 نمره گذاری می شود و با جمع نمرات ، 3 نمره مجزا در مورد آزاد گذاری مطلق ، آمرانه و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی ، به دست می آید. این مقیاسها با تاکید بر شماره سوالات ، به شرح زیر می باشد:
1- مقیاس آزاد گذاری 1،6،10،14،17،17،19،21،24،28
2- مقیاس آمرانه 2،3،7،9،12،16،18،25،26،29
3- مقیاس اقتدار منطقی 4،5،8،11،15،20،22،23،27،30

شیوه تجزيه و تحليل داده ها
در این تحقیق علاوه بر آمار توصیفی(میانگین، فراوانی، درصد، نمودار) به منظور آشکارسازی روابط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل از ضریب همبستگی پیرسون و کندال استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شده است.

فصل چهارم
یافتههای تحقیق
مقدمه
جامعه مورد بررسی در این پژوهش، 2500 فرزند جانباز بالای 20% مشغول به تحصیل در مدارس شاهد استان اصفهان است. جهت نمونه گیری از این جامعه، 10 ستاد شاهد (از مجموع 23 ستاد) در شهرستانهای استان اصفهان به تصادف و به شرح زیر انتخاب گردید:
سمیرم، شاهین شهر، فلاورجان، منطقه 3، گلپایگان،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع فرزندپروری، سبک فرزندپروری، وضعیت تحصیلی، سلامت عمومی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی، توانمند سازی، توانمندسازی