منبع مقاله با موضوع فراوانی تجمعی، پرسشنامه سلامت عمومی، سلامت عمومی، فرزندپروری

دانلود پایان نامه ارشد

خمینی شهر، زرینشهر، مبارکه، منطقه 1 اصفهان و نائین
پس از آن تعدادی نمونه به تصادف از هریک از این ستادها جهت مصاحبه انتخاب گردیدند. فراوانی نمونههای بررسی شده در هر یک از این ستادها در جدول زیر آورده شده است

جدول 4-1 فراوانی، فراوانی تجعی، درصدفراوانی و درصدفراوانی تجمعی
مشاهدات جمع آوری شده به تفکیک ستادهای شاهد
درصد فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
فراوانی
شهر
4.3
4.3
6
6
سمیرم
16.3
12.1
23
17
شاهین شهر
26.2
9.9
37
14
فلاورجان
33.3
7.1
47
10
منطقه 3
43.3
9.9
61
14
گلپایگان
55.3
12.1
78
17
خمینی شهر
61.7
6.4
87
9
منطقه 1
89.4
27.7
126
39
مبارکه
97.9
8.5
138
12
زرین شهر
100.0
2.1
141
3
نائین

پس از آن 2 پرسشنامه سلامت عمومی و شیوههای فرزندپروری به ضمیمه یک نامه معرفی به ستادهای مذکور ارسال و پس از تکمیل توسط جانبازان (افراد مراجعه کننده به ستادها در بازه زمانی اجرای این مطالعه که داری فرزندانی مشغول به تحصیل در مدارس شاهد هستند) جمع آوری گردید. در پایان اجرای این مطالعه تعداد 141 پرسشنامه جمع آوری گردید.
جداول و نمودارهایی که در ادامه آورده

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع فرزندپروری، سبک فرزندپروری، وضعیت تحصیلی، سلامت عمومی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی، توانمند سازی، توانمندسازی