منبع مقاله با موضوع عین تعهد، فقه امامیه، بنای عقلا، اصل لاضرر

دانلود پایان نامه ارشد

بیان داشته است:
« با وجود قدرت بر اجبار، مستندی برای پیدایش خیار فسخ سراغ نداریم.»22
با توجه به دلایل یاد شده، نظر مشهور فقهای امامیه بر آن است که حق فسخ در طول حق الزام و اجبار به انجام تعهد است و نه در عرض آن، یعنی اولویت با اجبار متعهد است و فقط با تعذّر از اجرا یا عدم امکان اجرای تعهد است که حق فسخ برای متعهدله ایجاد می‌گردد. صاحب جواهر این مطلب را به نحو مؤکّدی بیان فرموده است : «اگر بر ثبوت خیار در هنگام تعذّر از اجبار به انجام تعهد اجماع وجود نداشت و اگر حدیث لاضرر نبود… ممکن بود که نظریه ایجاد حق فسخ در حال تعذّر از اجبار نیز اساساً و بکلی نفی گردد».23
بعلاوه ، خیار امری خلاف قاعده است و باید به مورد متیقّن بسنده کرد. لذا احکام خیار در فرض امکان اجبار مشروط علیه مورد تردید است. نیز آنکه مدرک خیار، اجماع است و اجماع دلیل لبّی است و باید به قدر متیقّن آن عمل شود و قدر متیقّن جریان حکم خیار در فرض عدم قدرت بر اجبار است.
خلاصه این که، مشهور فقهای امامیه را عقیده بر این است که‌ قرارداد باید تا نهایت امکان اجرا شود و اگر اجرا به جهتی از جهات‌ ناممکن شد حق فسخ به وجود می‌آید.
از طرفی در فقه امامیه، تشریع خیار (حق فسخ) صرفاً به دلیل دفع ضرر است در صورتی که طریق دیگری برای جبران ضرر وارده وجود نداشته باشد و با وجود چاره‌ای برای دفع ضرر از متعهدله، موجبی برای پیدایش خیار فسخ بوجود نمی‌آید یعنی هنگامی که راه اجبار به انجام عین تعهد وجود دارد نیازی به استفاده از حق فسخ احساس نمی‌شود.24
در تأیید این نظریه نیز بر این نکته تأکید شده است که در فقه امامیه و حقوق‌ مدنی ایران، بیع عقدی تملیکی است؛ یعنی به صرف ایجاب و قبول، برای بایع- نسبت به ثمن- و برای مشتری- نسبت به مبیع-ملکیت به وجود می‌آید. بدین‌ ترتیب، در عقود تملیکی، تعهدی وجود ندارد تا در فرض تخلّف از آن، بحث‌ امکان فسخ قرارداد مطرح باشد. تعهد به تسلیم مبیع و پرداخت ثمن نیز، مستقیماً ناشی از عقد بیع نیست؛ بلکه بدین جهت است که هرکس مکلّف است مال دیگری را که در اختیار دارد، به صاحبش برساند. بنابراین، تعهد به تسلیم و پرداخت، امری خارج از قرارداد بیع است؛ و تخلّف از آن، بیع را در معرض تزلزل‌ قرار نخواهد داد. نتیجتاً، در صورت امتناع فروشنده از تسلیم کالا و یا امتناع‌ خریدار از پرداخت ثمن، متعهدله فقط حق دارد اجبار متعهد را درخواست‌ کند.25
به نظر می‌رسد که به این استدلال، انتقادی وارد است؛ نخست اینکه اخصّ از مدعی است؛ زیرا همه صور عقود معوّض تملیکی نیست؛ و در بسیاری از موارد، دو طرف قرارداد تعهداتی را در قبال طرف دیگر به عهده می‌گیرند؛ بدون اینکه مال‌ معینی، موضوع معامله قرار گیرد. حتی در عقد بیع، وقتی موضوع قرارداد «کلّی‌ فی الذّمه» است، عقد بیع تملیکی نیست؛ بلکه قراردادی عهدی است که‌ مستقیماً ایجاد تعهد می‌کند؛ و این تعهد نیز، رأساً از خود عقد ناشی می‌شود؛ و نمی‌توان آن را به امور خارج از قرارداد مربوط دانست؛ وانگهی، این ادعا که تعهد به‌ تسلیم کالا و پرداخت ثمن، ارتباطی به عقد بیع ندارد، صحیح نیست؛ زیرا تعهد به‌ تسلیم و پرداخت، یا ناشی از شرط ضمنی عقد است و یا ناشی از اقتضای خود عقد بیع؛ و نمی‌توان این تعهدات را، امری خارج از قرارداد تلقی کرد.26
2- 1- پاره‌ای از فقهاء27 معتقدند که مشروط له حتی در صورت قدرت بر اجبار ممتنع ، می‌تواند عقد را فسخ نماید. زیرا خودداری از اجرای شرط و یا تعهد، عقد را در معرض زوال قرار داده و این امر سبب ایجاد حق فسخ برای متعهدله می‌گردد. پس هنگامی که طرف قرارداد از اجرای تعهد یا شروط امتناع نماید متعهدله حق دارد اجبار او را به انجام عین تعهد از محکمه خواستار شده و یا عقد را فسخ نماید. در این نظر، عقیده بر آن است که ضرر وارده بر متعهدله از ناحیه عدم انجام تعهد از دو طریق موازی قابل تدارک است که هیچ یک بر دیگری رجحانی ندارد و این متعهدله است که حق دارد طریق انفع به مال خود را برگزیند.
این گروه از فقهاء اولاً استدلال می‌نمایند که پیدایش خیار فسخ به سبب امتناع مشروط علیه از انجام شرط یا عهد است نه به خاطر عدم امکان انجام تعهد ولو بالاجبار. لذا اگر متعهد به اختیار خود مورد تعهد را به اجرا نگذارد موضوع خیار محقق گشته و همین امر سبب حق فسخ برای مشروط له می‌گردد. در نظر این عده التزام مشروط له به انجام معامله تا زمانی است که مشروط علیه نیز به آن ملتزم باشد و اگر او از این التزام سر باز زند دیگر التزامی برای مشروط له باقی نمی‌ماند و مشروط له مخیّر به فسخ یا نفوذ معامله می‌گردد و این حق یعنی اختیار فسخ ، منافاتی با حق دیگر او یعنی اجبار مشروط علیه بواسطه اشتراط ندارد بلکه مشروط له هر دو حق را در عرض یکدیگر دارا می‌گردد، حق فسخ را به سبب تخلف از شرط و حق اجبار به انجام عین تعهد را به سبب اشتراط. از این رو مشروط له مخیر در فسخ عقد یا اجبار مشروط علیه در انجام شرط یا تعهد است.28
ثانیاً اصل لاضرر؛ منشأ ضرر در لزوم عقد، وقتی که مشروط علیه از انجام شرط امتناع می ورزد، عدم ایجاد شرط (منظور عدم تحقق موضوع شرط در خارج است نه بی اعتباری شرط از اول) است و این ضرر به مجرد امکان اجبار مشروط علیه توسط مشروط له رفع نمی شود. هنگامیکه مشروط له از مشروط علیه مطالبه وفا به شرط را می کند ولی او امتناع می ورزد، لزوم عقد در این زمان ضرری است و باید طبق مفاد «اصل لاضرر» مرتفع شود و امکان اجبار مشروط علیه در حکم قوه امکان رفع ضرر است نه اینکه ضرر را رفع کند، پس باید فسخ در عرض اجبار باشد تا ضرری از باب لزوم عقد به مشروط له متوجه نشود.29
صاحب جواهر، بدون نقد و مخالفت، از بعضی از فقهاء چنین نقل می‌کند: «ظاهر اقوال فقهاء این است که هرگاه در عقد لازمی، یکی از طرفین عملی منافی‌ با حقی انجام دهد که طرف دیگر توسط عقد مزبور کسب کرده، شارع، براساس‌ قاعده «لا ضرر و لا ضرار»، برای طرف دیگر حق فسخ مقرر کرده است؛ و عقد از جهت او جایز شده، تا بدین وسیله ضرر او دفع شود.»30
به‌عنوان مثال، اگر مشتری از پرداخت ثمن خودداری کند، این عدم پرداخت با حقی که بایع، در ازای عقد بیع، به عهده مشتری پیدا کرده، منافات می‌یابد. بنابراین، به دلیل قاعده «لا ضرر»، عقد بیع نسبت به بایع جایز می‌شود؛تا بتواند معامله را فسخ کرده،و خود را از ضرری که ناشی از پای‌بند بودن به عقد است،رها سازد.
ثالثاً نظر عرف: اگر به عرف مراجعه کنیم درمی یابیم که بنای ایشان هنگام تخلف از شرط، عدم لزوم است، یعنی اینکه وقتی مشروط علیه از شرط تخلّف کرد، مشروط له مخیّر است به اینکه به لزوم عقد پایبند بوده، در صورت امکان اجبار مشروط علیه را به انجام شرط بخواهد، و یا اینکه ملتزم به عقد نباشد و آنرا فسخ کند.31
این قول اگرچه با ادلّه صحت و لزوم عقد سازگار نیست ولی بیشتر می‌توان بوسیله آن نظم اجتماعی را حفظ و به حقوق فردی احترام گذارد زیرا از یک طرف چنانچه مشروط علیه با علم به آنکه اگر عمل به شرط ننماید مشروط له می‌تواند عقد را بر هم زند، از ایفاء تعهد و شرط امتناع نماید، کشف می‌گردد که مشروط علیه نیز مایل به فسخ عقد بوده و بدین جهت با فسخ عقد به حقوق هیچیک از آن دو ضرری وارد نخواهد شد. در واقع نقض هر کدام از طرفین، نقض طرف مقابل را توجیه می کند 32و این می تواند اقاله ضمنی بین طرفین باشد.33
از طرف دیگر ملاحظات عملی و رشد تولید در عصر حاضر سبب گردیده که حق فسخ و اخذ خسارت راه ساده تر و سریعتری برای احقاق حقوق متعهدله باشد و از اینرو استفاده از این شیوه منطقی به نظر می‌رسد.
بنا بر مراتب فوق، روشن شد که مسأله در فقه امامیه اجماعی نیست و موضوع کاملاً اختلافی و قابل بحث است. بنابراین تعبدی نسبت به نظریه اجرای اجباری عین تعهد وجود ندارد و از آنجا که موضوع در حوزه امور عقلایی است و شارع نیز رفتار و اعمال عقلاء را در این امور امضاء نموده اند باید بررسی کرد بنای عقلاء در رفتار معاملاتی خود نسبت به نقض قرارداد چیست؟ آیا اجرای اجباری عین تعهد مطابق مصالح متعهد و متعهدله و نظم عمومی اقتصادی و اجتماعی جامعه است؟تأثیر شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی قرارداد، در مقتضای بنای عقلا نسبت به نقض قرارداد چه اندازه است؟ چالشها و مشکلات فراروی نظریه اجرای اجباری عین تعهد در جهان اقتصادی و تجاری امروز کدام است؟
اصولاً مطابق توافق انجام شده اجرای عین قرارداد مقصود طرفین عقد است و عقل آدمی بر آن حکم می کند و بنای عقلاء هم بر آن مستقر است در هیچ یک از مقررات نظامهای حقوقی هم ، آن نفی نشده است آنچه محل نزاع و اختلاف است در مورد اطلاق استفاده از این ساز و کار در همه موارد نقض است آنهم به ترتیب اولویتی که در نظریه اجرای اجباری عین تعهد ذکر شد.
در باب خیارات قابل توجه آنکه برخی خیاراتی که در فقه بدان تصریح شده (خیار مجلس، حیوان و …) پشتوانه آنها ادلّه خاص است برخی دیگر تحت حمایت ادلّه عام همچون بنا عقلاء ، نفی ضرر، نفی عسروحرج، المؤمنون عند شروطهم و … هستند. نگاه کوتاه به خیارات مصرّح، بیانگر آنست که در بسیاری از مواردیکه نقض اساسی تعهدات محقق گردد از موجبات حق فسخ در فقه محسوب می شوند.
از طرفی این امکان وجود دارد که بسیاری از خیارات مصرّح و غیرمصرّح تحت عنوان خیار تخلّف از شرط اعم از صریح یا ضمنی قرار گیرند مثلاً خیارات عیب، غبن، تأخیرثمن و … از مصادیق خیار تخلّف از شرط ضمنی سلامت مبیع، بهای معتدل، عدم تأخیر ثمن و … تلقی شوند34 لذا از این جهت نیز می توان نوعاً مواردی را که در حقوق ایران با نقض اساسی تعهدات توصیف می شوند تحت عنوان کلی تخلف شرط و خیار آن قرار داد.
فقهاء تصریح دارند که شرط کردن در معاملات و نیز تخلّف از آن امری عقلایی است و در صورت تخلّف از شروط عقلایی دو امر متحقق می شود یکی حق الزام به اجرا و دیگری حق فسخ قرارداد بدون آنکه دومی فرع بر اولی باشد.35 بنابراین هرگاه تعهدی بطور صریح یا ضمنی مورد توافق طرفین قرار گیرد در صورت نقض، موجب دو حق فسخ و الزام به اجرا خواهد شد بدون آنکه یکی بر دیگری مقدّم باشد لذا قید عدم امکان الزام به اجرا برای تحقق حق فسخ، هیچ مبنای فقهی (و عرفی) ندارد. حال اگر فرض نماییم موردی از نقض تعهد وجود داشته باشد که نتواند تحت یکی از اقسام خیارات مصرح از جمله تخلف شرط قرار گیرد آیا طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت یا خیر؟
در پاسخ باید بدانیم که اولاً عناوین خیارات توقیفی از سوی شارع مقدس نیستند تا نتوان تعداد آن را تغییر داد و تفاوت تعداد عناوین خیارات در کتب فقهی خود دلیل آنست که ایرادی نخواهد بود که بتوان موردی را با اسم یا بدون اسم به عناوین موجود افزود.
ثانیاً برای ثبوت خیار همواره دلیل خاص لازم نیست یعنی به صرف وجود دلیل عام نیز گاه ممکن است خیارات محقق گردد مانند خیار غبن با وجود آنکه از جمله خیارات مصرّح است اما به استناد ادلّه عام از جمله لاضرر، شرط ضمنی در عقد، بنا عقلاء و … مورد پذیرش فقهاء قرار گرفته است.36
ثالثاً دعوای الزام به اجرای عقد، مستلزم دور است. اگر فروشنده مجبور باشد فقط دعوای مطالبه ثمن را مطرح کند، در نهایت باید حکمی اخذ کرده و در جریان اجرای حکم مالی را به عنوان مال بدهکار محکوم (خریدار) معرفی کند در موردیکه مالکیت مبیع به خریدار منتقل می شود، همین مبیع را به عنوان مال خریدار جهت اجرای حکم معرفی می کند و در نهایت واحد اجرای احکام دادگستری هم همین مال را بفروشد تا طلب او استیفاء شود. آیا این دوری که فروشنده مجبور به طی آن شده است هم باعث ضرر خود فروشنده و هم اشتغال وقت دادگاهها نمی شود؟37
اینکه در فرضی که فروشنده‌ای کالای مورد معامله را در موعد توافق شده تسلیم ننموده و یا متعهدی که مکلّف به ارائه ی خدمتی در تاریخ معینی بوده است، به عهد خویش وفاء نکرده‌ است، و یا بنا بر اجرا نیز ندارد، دلیل معتبر وجود ندارد که متعهدله را از حق فسخ محروم‌ بدانیم یا آن حق را منوط

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، قانون مدنی، ضمن عقد Next Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، قانون مدنی، حقوق ایران