منبع مقاله با موضوع سود سهام، صاحبان سهام، شرکت سهامی، تقسیم سود

دانلود پایان نامه ارشد

8 تا انتهای سال 1392

1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران

فصل دوم
ادبیات پژوهش

مقدمه:
شركت هاي سرمايه پذير با برگزاري مجامع سالانه، اقدام به ارائه گزارش عملكرد و درخواست تصميم گيري در مورد برخي از امور شركت ميكنند. در اكثر اوقات، بحث برانگيزترين بخش مجمع، تصميم گيري درباره تقسيم سود است، به اين دليل كه سهامداران براي دريافت بازده نقدي سرمايه گذاري خود، پيشنهاد توزيع حداكثري سود را ارائه مي كنند و در مقابل مديران شركت ها براي جبران كمبود نقدينگي و جلوگيري از خروج منابع مالي، تمايلي به تقسيم سود ندارند. لذا مباحث مختلفي در رابطه با تقسيم سود از جمله ميزان تقسيم سود و زمان پرداخت بين مديران و سهامداران مطرح مي شود كه در نهايت تعيين كننده سياست شركت در مورد تقسيم سود است.

2-1 تعریف سهام:
در تعریف سهام می توان گفت: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. سهم ممکن است با نام و یا بی نام باشد.
در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعیت مقررات قانون تجارت مزایایی قائل شوند این گونه سهام سهام ممتاز نامیده می شود.
مجموع ارزش اسمی سهام سرمایه شرکت را تشکیل می دهد و پس از انحلال شرکت هر سهامداری حق دارد مبلغ اسمی سهام خود را دریافت نماید در صورتی که سهم انتفاعی جز سرمایه شرکت نبوده و صاحب آن حق مطالبه مبلغ اسمی آن را پس از انحلال شرکت ندارد.
اصولا همه سهامداران در شرکت سهامی از تساوی حقوق برخوردارند و این حقوق شامل میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحب سهم در شرت سهامی می باشد و برای استفاده از این حقوق دارنده سهم باید مبلغ اسمی سهمی را که پذیره نویسی نموده در مهلت قانون پرداخت نماید.

2-2 انواع سهام:
2-2-1 سهم با نام:
سهمی است که بر مالکیت شخص معینی دلالت می کند و نام مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم و در دفتر ثبت شرکت درج می گردد و در موارد زیر صدور سهام با نام الزامی است:
مادامی که تمام مبلغ اسمی هر سهم بی نام پرداخت نشده باشد.
سهامی که مدیران شرکت به عنوان وثیقه می سپارند و تا خاتمه مفاصا حساب دوره تصدی مدیران غیر قابل انتقال می باشد.
سهام محجورین و صغار به منظور حمایت از حقوق آنها.
سهام با نام و هر گونه نقل و انتقال آنها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و الا فاقد اعتبار قانونی برای شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود.
در صورتی که قسمتی از مبلغ اسمی سهم با نام پرداخت نشود منتقل الیه قائم مقام ناقل خواهد بود.

2-2-2 سهم بی نام:
سهمی است که نام دارنده در آن درج نمی شود و به صورت سند در وجه حامل تنظیم دارنده آن مالک شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. این سهم به راحتی قابل نقل و انتقال بوده و انتقال مالکیت با قبض واقباض تحقق می یابد.
این نوع سهام از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول است وباید به دادگاه محلی رجوع شود. سرقت و یا مفقود شدن سهام بی نام و همچنین خیانت درامانت امین و وکیل نسبت به سهام بی نام که به آنها سپرده شده خطر بزرگی برای صاحب آن محسوب می شود. زیرا بی نام بودن سهم مانع شناسایی دارنده اصلی می شود و سارق و یا باینده به آسانی می تواند سهم مزبور را در بازار بورس و یا خارج از آن به اشخاص دیگر بفروشد و خریدار نیز حق دارد به تصرف خود به عنوان مالکیت استناد نماید.
2-2-3 سهام ممتاز:
یکی از اصول اساسی شرکتهای سهامی تساوی حقوق سهامداران است . مگر در دو مورد اول آنکه شرکت با مشکلات مالی مواجه باشد و نتواند به آسانی به منابع مالی دسترسی یابد. در این صورت ناچار خواهد بود امتیازات بیشتری به سهامداران جدید قائل شود و دوم اینکه در هنگام افزایش سرمایه شرکت شرکت از ذخایر مالی خود برای این منظور استفاده نماید که در این صورت باید حقوق بیشتری برای سهامداران سابق شرکت در نظر گرفت . در این دو مورد سهم ممتاز صادر می شود.
امتیازاتی که توسط ممتاز به وجود می آید می تواند به صورت برداشت نفع ثابت از سود قابل تقسیم شرکت باشد و یا اینکه دارنده سهم ممتاز می تواند نسبت به صاحبان سهام عادی در برداشت ارزش اسمی ممتاز به هنگام انحلال و تصفیه وتقسیم دارائی شرکت اولویت داشته باشد. به هنگام انحلال و تصفیه شرکت مطالبات معوقه صاحبان سهام ممتاز از دارائی شرکت پرداخت می گردد و نیز هنگام استهلاک سهام شرکت صاحبان سهام ممتاز دارای اولویت می باشند.

2-2-4 سهم موسس یا انتفاعی:
سهم موسس یا انتفاعی سهمی است که دارنده آن بدون داشتن حقی به سرمایه شرکت از منافع شرکت به نسبت سهم خود بهره مند گردد و معمولا این گونه سهام را موسسان بابت اطلاعات علمی و فنی و تجارتی که به شرکت می آورند به خود تخصیص می دهند.
در اساسنامه شرکت می باید حقوق صاحبان سهام موسس یا انتفاعی مثل حق حضور در مجامع حق رای حق اولویت در پذیره نویسی سهام و غیره تصریح گردد.
چون سهامداران مزبور مالک سرمایه نمی باشند لذا نمی توانند سهامداران شرکت محسوب شوند ولی در منافع شرکت حقوقی دارند که از آن مانند طلبکار منتفع می گردند و استفاده آنها از سود شرکت بستگی به موفقیت و سودآوری شرکت دارد.
2-3 شکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام:
در ورقه سهام باید نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن تعیین نوع سهم مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد و بالاخره تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است ذکر گردد.
در مورد مطالبه مبلغ اسمی سهام باید گفت که بهای تعهد شده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر که حداکثر نباید از پنج سال تجاوز نماید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض مطالبه شود (بند ٧ ماده ٨ ل.ا.ق.ت) مطالبه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام باید در روزنامه کثیرالانتشار درج گردد در صورتی که صاحب سهم بقیه بهای تعهد شده را در مهلت مقرر پرداخت ننماید و مبلغ پرداخت نشده خسارت دیر کرد به نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد در سال تعلق خواهد گرفت.
دارندگان سهایم که با وجود مطالبه هیات مدیره بقیه تعهد خود را بابت سهام پرداخت ننموده اند . حق حضور و رای در جامع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد و در صورت پرداخت بدهی خود مجددا حق حضور و رای در مجامع عمومی را خواهند یافت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را در صورتی که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند.

2-4 تبدیل سهام:
برای تبدیل سهام بینام به سهام با نام باید مرابت در سه نوبت و هر یک به فاصله ٥ روز در روزنامه کثیرالانتشار شرکت نشر گردد و در مدتی که نباید کمتر از ٦ ماده از تاریخ اولین آگهی باشد به صاحبان سهام فرصت داده شود تا به منظور تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه نمایند. پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل و به تعداد آنها سهام با نام صادر و از طریق بورس اوراق بهادار و یا از طریق حراج به فروش می رسد.
برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی می گردد و مهلت مذکور شرکت نسبت به تبدیل سهام اقدام می نماید.
در کلیه موارد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و بالعکس مراتب باید پس از انقضای مهلت های مقرر در قانون در اداره ثبت شرکتها جهت اطلاع عمومی اعلام گردد.
2-5 وثیقه سهام:
چنانچه سهم بی نام به رهن گذاشته شود باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود (ماده ٧٧٢ ق.م) و در مورد رهن سهم با نام مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت می گردد و الا از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

2-6 تعریف سود:
سود یکی از مفاهیم حسابداري و مالی است که موجب با اهمیت شدن سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی می گردد. تحلیل گران مالی اندازه گیري و انتشار اطلاعات مربوط به سود را مفید می دانند.

2-7 اهداف گزارش گري سود عبارت است از:
1- سود به عنوان معیار کارایی مدیریت استفاده می شود.
2- ارقام تاریخی سود براي کمک به پیش بینی وضع آتی شرکت یا توزیع سود سهام در آینده استفاده می شود.
3- از سود به عنوان معیاري براي اندازه گیري میزان موفقیت در عملکرد مدیریت استفاده می شود.
4- برنامه ریزي مدیریت در آینده می تواند بر اساس سود انجام پذیرد.

2-8 اهمیت سود:
از آنجا که سود شرکت به وسیله حسابداران قابل دستکاري است و مقدار آن به میل و خواسته مدیران شرکت
تغییر می یابد این پرسش مطرح است که آیا سود شرکت می تواند ارزش اقتصادي داشته باشد یا خیر؟ چگونه می توانیم بپذیریم که سود شرکت عامل تعیین کننده سهام باشد؟ شاید پاسخ ساده این پرسش این باشد که سود مورد گزارش و سود پیش بینی شده به سرمایه گذاران کمک می کند تا بتوانند بر اساس آن جریان سود تقسیمی آینده را پیش بینی کنند. به این دلیل است که سرمایه گذاران به صورتی آشکار به سود شرکت توجه زیادي می کنند. به عنوان مثال اگر انتظار رود که سود شرکت در یک سال 20 % رشد یابد می توان به صورتی معقول انتظار داشت که سود تقسیمی هم در سال با نرخ 20 % رشد نماید.

2-9 دلایل تقسیم سود:
با توجه به اهمیت تقسیم سود تقسیم نشده در تامین مالی پروژه هاي سرمایه گذاري شرکت ها، به چه دلایلی این شرکت ها به تقسیم سود نمی پردازند؟
این کار دلایل متعددي دارد که برخی از آنها عبارتند از
1- سود سهام درآمد با ثباتی براي سهامداران فراهم می کند، به طوري که بر اساس حجم سود سهام می توانند قسمتی یا کل هزینه زندگی خود را تامین نمایند.
2- سرمایه گذاران و خریداران سهام به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها توجه دارند.
3- تغییرات در سود سهام تقسیمی حاوي اطلاعات مفیدي براي سرمایه گذاران می باشد.
4- اگر سهامداران شرکتی عادت به دریافت سود سهام را داشته باشند مشکل است به یکباره بتوان تقسیم سود سهام را متوقف نمود زیرا تبعات فراوانی را دارا می باشد.
5- افزایش تورم باعث می شود که سود فعلی از دریافت آینده ارزشمندتر باشد.
6- عدم پرداخت سود ممکن است موجب تبلیغات تهاجمی رقبا علیه شرکت شود.
7- برخی از مقررات هاي قانون تجارت و مالیات هاي مستقیم شرکت ها را از انباشتن غیر ضروري و بیش از حد سود تقسیم نشده منع می نماید.
8- سهامداران از طریق دریافت سود یا حتی دریافت انتظار سود است که بازده سرمایه شان را بدست می آورند، یا شانس این را پیدا می کنند که سهام خود را به قیمت بالاتري بفروشند.

2-10 فلسفه تقسيم سود
مفهوم منفعتگرايي1 در ايجاد و اداره امور موسسات در سال هاي اخير مورد نقد قرار گرفته است و تئوري پردازان اقتصادي مفاهيم ديگري از جمله مطلوبيتگرايي2 را جانشين آن كرده اند. به اين دليل منفعت گرايي در غالب نقدها مردود اعلام ميشود كه سود تنها انگيزه تاسيس و اداره شركت ها نيست، بلكه اهداف رفاهي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي نيز از اهداف مهم تاسيس شركت ها به شمار مي روند.
اقتصادانان همچنين تشكيل سرمايه3 را از عوامل موثر رشد و پيشرفت اقتصادي ميدانند. تشكيل سرمايه يا از طرف دولت و يا از طرف بخش خصوصي صورت ميگيرد. اما هدف بخش خصوصي از سرمايه گذاري موارد زير است:
1- كسب سود سالانه به عنوان سود سهام 4
2- كسب عايدي سرمايه 5
3- كسب سود سالانه و استفاده از عايدي سرمايه
درعين حال كه سرمايه گذاران به دريافت سود سالانه حاصل از سرمايه گذاري خود علاقه دارند، مديران موسسات، ارزان ترين و مهمترين منبع مالي را براي رشد و توسعه و تامين نيازهاي مالي خود در عدم تقسيم سود جستجو ميكنند، لذا ميان اين دو گروه تضادي وجود دارد كه بايد قاعدتاً به يك راه حل بهينه ختم شود.

2-11 تئوري هاي تقسيم سود:
تئوري پردازان مالي نظريات خود را با توجه به ارتباط يا عدم ارتباط بين سياست هاي تقسيم سود و ارزش سهام، ارايه داده اند. بعضي از اين صاحب نظران كوشيده اند با توسل به رياضيات پيچيده و تحت

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع تقسیم سود، قیمت سهام، سود سهام، بورس اوراق بهادار Next Entries منبع مقاله با موضوع تقسیم سود، سود سهام، قیمت سهام، ارزش سهام