منبع مقاله با موضوع ساختارگرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد، ادبیات نمایشی

دانلود پایان نامه ارشد

آخوندزاده در دوره قاجار،اسلام طیبی سود کلائی،کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس،استاد راهنما:»سید مصطفی مختاباد،تهران 1390
5. بررسی نحوه شکل گیری نمایش غربی در ایران با تمرکز بر آثار دو تن از آغازگران: آخوندزاده و میرزا آقا تبریزی،مهدی خباز کار املشی،کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس،استاد راهنما:»سید مصطفی مختاباد،تهران 1385
6. س‍اخ‍ت‍گ‍رای‍ی‌ در آث‍ار ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌ (ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ه‌ پ‍رده‌ خ‍ان‍ه‌)، ع‍ل‍ی‍رض‍ا رح‍ی‍م‍ی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، ‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا : ف‍رزان‌ س‍ج‍ودی‌،تهران،1383
7. مدرنیته غربی و متجردین ایرانی دوران مشروطه ( آخوندزاده، طالبوف)‬، گیتی پورزکی، كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، استاد راهنما: حسین سیف‌زاده ،تهران،1379
8. بررسی پیدایش روشنفکری در ایران،عالیه بهرام نسب،کارشناسی ارشد علوم اجتماعی،دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران،استاد راهنما:محمد جواد ناطق پور،تهرا ن 1376
9. بررسی مقايسه ای کانديد ولتر با تمثيلات ميرفتحعلی آخوندزاده و نقش اثرگذاری آنها در جامعه ،سعیدگنج بخش زمانی،کارشناسی ارشد ناپیوسته ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،استاد راهنما:عبدالحسین فرزاد،تهران1387
10.   مفهوم دولت از دیدگاه نایینی،میرزا ملکم خان و آخوندزاده ، مسعود حمزه ،کارشناس ارشد ناپیوسته تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ،استاد راهنما: سهيلا ترابي فارساني ،نجف آباد،1390
11. مقايسه و بررسي افکار آخوندزاده و ولتر، الهه جهرمي دوست، كارشناسي ارشد ناپيوسته ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، استاد راهنما: سيدمحمد ترابي،ورامین
12. سیمای جامعه ایرانی در آثار آخوندزاده و طالبوف، فاطمه کنعاني، كارشناسي ارشد ناپيوسته ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید، استاد راهنما: حسين مسجدي   ،اقلید،1390
13. چالش سنت و تجدد در بین سه روشنفکر قاجار و مشروطه(سیدجمال الدین اسدآبادی، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، میرزافتحعلی آخوندزاده)، ربابه مصطفي پور دماوندي، كارشناسي ارشد ناپيوسته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،بابل 1390
14. بررسی سکولاریسم از دیدگاه آخوندزاده و طالب اف، فاطمه دادخواه تهراني، كارشناسي ارشد ناپيوسته ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد، استاد راهنما: سيد علي رضا ابطحي فروشاني ،نجف آباد
15. بررسي آثار و انديشه هاي فتحلي آخوندزاده، ودود ملا زاده، كارشناسي ارشد ناپيوسته ، دانشگاه آزاد اسلامی شبستر، استاد راهنما: ناصر ناصري تازه شهري ، شبستر،1389
16.   اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده و تاثیر آن بر مبانی فکری انقلاب مشروطیت، ليلا حاجي قهرماني، كارشناسي ارشد ناپيوسته ، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، استاد راهنما: حبيب الله کمالي،زنجان،1390

رویکرد جامعه شناختی به مجموعه آثار نمایشی آخوندزاده در دوره قاجار
نویسنده: اسلام طیبی سودکلائی
استاد راهنما: دکتر سید مصطفی مختاباد
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس
شهریور ماه 1390

در پژوهش فوق، توضیح رویکرد جامعه شناختی آثار نمایشی مورد نظر محقق بوده است که با اتکا به مفروض اصلی جامعه شناسی ادبیات که در آفرینش هنری یک فرد را به تنهایی مورد نظر قرار می دهد و اثر را بیان نوعی آگاهی جمعی می داند، سعی بر ترسیم فضای اجتماعی دوره ی قاجار و همچنین تاثیر این فضا بر بینش آخوند زاده را دارد.

بررسی نحوه شکل گیری نمایش غربی در ایران با تمرکز بر آثار دو تن از اغازگران؛ آخوندزاده و میرزا آقا تبریزی
نویسنده: مهدی خبازکار املشی
استاد راهنما: دکتر سید مصطفی مختاباد
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس
بهار 1385
در این پژوهش با تکیه بر آثار اقتباس شده، گزارش ها، سفرنامه ها و یادداشت های پراکنده و تطبیق آنها با موضوعات اجتماعی عصر قاجار به نوعی برداشت و نتیجه گیری می رسد که با تکیه بر آن به تجزیه و تحلیل آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده (در خارج کشور) و میرزا آقا تبریزی (در داخل کشور) می پردازد تا بستر شکل گیری اجتماعی خلاقه نمایش در ایران را ترسیم کند.

فصل دوم: مبانی نظری

2-1 ساختارگرایی
2-1-1 باستان شناسیِ ساختار از آغاز تا امروز:
امروزه واژه ساختار در فرهنگ واژگان ادبی جایگاه ویژه ای را یافته است، چرا که با گذشت نیم قرن از آغاز جنبش ساختارگرایی در فرانسه و حتی پس از افول آن واژه ساختار مدخل مهم و قابل توجهی در این فرهنگ ها می باشد. بالطبع سیر تحولی که از نظر تاریخی برای ساختار می توان متصور شد حاوی فراز و فرودهایی می باشد که با توجه به قدرت فهم متفکران در طول تاریخ شکل گرفته است. ظهور ساختارگرایی از آغاز با سروصدای زیاد (و البته غیر معمولی) همراه بود، چه آنکه آغاز کمتر جنبشی را می توان با این انرژی و شور در علوم انسانی سراغ گرفت. برای درک این مهم، بهتر است نگاهی به این واژه داشته باشیم :
” واژه ی Structure که در فارسی معادل «ساختار» برای آن انتخاب شده برگرفته‌ از واژه ی لاتین‌ Structura و فعل‌ Struere به معنای«روی هم چیدن»،«سامان دادن» و «سازمان دادن»است. تا قرن پانزدهم از واژه ی «ساختار»در ربط و پیوند با عمل‌ ساختن و بنا کردن استفاده می‌شد، اما در قرن هفدهم دو معنای متفاوت پیدا کرد؛ یکی در پیوند با تمامی ساختمان بود و همان‌گونه که هنوز هم رایج است، مثلا به ساختار فلزی یا بتونی بنا اشاره داشت.
معنای دوم در پیوند با شیوهء بنا کردن و ساختن بود. نخستین بهره‌جویی تخصصی از واژه ی ساختار در حوزه ی اندام‌شناسی اتفاق افتاد و از عباراتی همچون«ساختار دست» و «ساختار پا» برای‌ تفاوت نهادن میان ساختمان و کارکرد اندام‌های گوناگون استفاده شد.
در قرن هجدهم، از«ساختار» نه تنها برای توصیف اندام، بلکه‌ برای توصیف پیکره و شاکله هم استفاده شد. از نیمه‌های قرن هجدهم به بعد واژه ی ساختار کاربرد گسترده‌تری پیدا کرد و برای نخستین بار از مفاهیمی‌ همچون«ساختار فردی و خصوصی ذهن و احساسات سخن به میان آمد. این‌ جا دیگر منظور از«ساختار»، نه عمل ساختن و بنا کردن بود و نه روابط درونی‌ عناصر، بلکه به مفاهیمی پیچیده‌تر اشاره داشت و در متون ادبی پای مفاهیمی‌ همچون «ساختار خط فکری» و «ساختار یک دوران» و «ساختار بخش‌های‌ درونی» به میان آمد. “( قره باغی،1382 :38)
امروزه کارکرد مدرن و پست مدرن ساختار بیشتر در ارتباط دو طرفه ی بخش های تشکیل دهنده یا عناصر با سازه های یک کلیت هنگاهی که پای توصیف طبیعت آن به میان می آید، مدنظر است. ساختار در عصر حاضر دیگر چیزی نیست که به آسانی تعریف و هویت یابی شود.
2-2 ظهور ساختارگرایی
می توان از اهمیت چرایی به وجود آمدن ساختارگرایی بحث کرد؛ یعنی به این نکته بپردازیم اصلا چه اتفاقاتی باعث بروز و ظهور ساختارگرایی شد. در میان علت های بسیار زیاد ریز و درشتی که در به وجود آمدن این جنبش دخیل بودند می توان تیتروار به علل زیر اشاره نمود:
” (یک) علوم انسانی در جست‏وجوی مشروعیت علمی، مدام با یک بحران روبه‏رو بود.
(دو) منظومه ارزش‏های رایج جهان در آن دوره به هم ریخت.
(سه) انسان نشان داد نمی‏تواند با عقل خودش فرجام خویش را در اختیار گیرد. بشر خود را در جنگ جهانی، بحران بزرگ اقتصادی 1929م، جنگ ویتنام و بسیاری از فجایع، مبتلا ساخته بود
(چهار) فلاسفه با بهره از عقل، اعماق زبان را در نوردیدند.
(پنج) فروید هم با طرح مفهوم ناخودآگاه انسانی، الهام بخش ساختار گرایان بود.
(شش) پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از مستعمره‏ها به استقلال رسیدند و روابط گسترده‏ای‏ میان
جهان پیشرفته و جهان در حال رشد برقرار شد. ” (تیمومی،1385: 9- 38)
در کنار موارد فوق نباید نکته بسیار مهمی را از یاد ببریم و آن نیز موقعیت بسیار مهم زمانی قرن نوزدهم و بیستم در کلاسه بندی و تفکیک علوم مختلف از یکدیگر است، رابرت اسکولز (1) به تخصصی شدن رشته ها اشاره می کند و می گوید: ” مهمترین ویژگی نیمه آخر قرن نوزدهم و نیمه ی اول قرن بیستم تقسیم دانش به رشته های جداگانه بود.[که در حوزه فلسفه از آن با نام مکتب تفکیک یا همان تخصصی شدن یاد می کنند]
این رشته ها به حدی تخصصی شدند که به نظر می رسید ترکیب آنها ناممکن باشد. حتی فلسفه، سلطان علوم انسانی، از اریکهِ قدرتش به زیر آمد تا به بازیهای زبانی با خود مشغول شود. فلسفه ی زبان ویتگنشتاین(2) و اگزیستانسیالیسم (3) متفکران قاره ی اروپا همگی فلسفه ی عقب نشینی اند (4).”
( اسکولز،1383: 15)
اما دلیل دیگری که شاید اهمیت بیشتری در بوجود آمدن این جنبش داشته باشد، پیش زمینه فلسفی این نهضت بود. اساسا نحله های فکری زیادی تا پیش از ساختارگرایی زمینه ساز پیدایش این جنبش شدند و متفکران بیشماری باعث بوجود آمدن ساختارگرایی شدند. در واقع ساختارگرایی برآیند و واکنشی نسبت به چند تفکر فلسفی است:
” ساختارگرایی فرانسوی تا حدودی در حکم واکنشی بود به نفوذ اندیشه های هگل(5) گرایانه که نتیجه ی کار فکری کسانی چون الکساندر کوژو (6) و ژان وال (7) بود. در فرانسه ی پس از جنگ دوم جهانی، مباحث فلسفی سرانجام متوجه پدیدارشناسی (8) هوسرل (9) نیز شد. این مباحث در تکامل خود به ظهور آیینی منجرشد که آن را اگزیستانسیالیسم خواندند و متفکرانی چون ژان پل سارتر (10) و موریس مرلوپونتی (11) نمایندگان اصلی اش محسوب می شدند.

(1) Robert Scholes
(2) Ludwig Wittgenstein (26 Apr 1889 – 29 Apr 1951)
Existentialism (3)
Philosophy Of Retreat (4)
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27 Aug 1770 – 14 Nov 1831) (5)
Alexander Kajeve (28 Apr 1902 – 4 Jun 1968) (6)
(7) Jean Wahl (25 May 1888 – 1974)
Phenomenology (8)
(8 Apr 1859 – 27 Apr 1938)Edmond Gustav Albrecht Husserl (9)
Jean Paul Sartre (21 Jun 1905 – 15 Apr 1980) (10)
Maurice Merleau – Ponty (14 Mar 1908 – 3 May 1961) (11)
ساختارگرایی در واکنش به تاریخیگری هگلی و سوژه ی متعالی پدیدارشناسی، و در پی انتشار آثار انسان شناس برجسته ی فرانسوی کلود لوی استروس پدید آمد، و به سرعت موجب مباحث تازه ای در گستره ی شناخت شناسی فلسفی شد. با انتشار آثار متفکرانی چون ژاک لاکان (در روانکاوی) ، میشل فوکو (در فلسفه) ، و رولان بارت (در زمینه های هنر و ادبیات)، و در پی چاپ کتاب ها و مقاله های شماری قابل توجه از اندیشمندان که در دفاع از نظریه و روش تحلیل ساختاری در زمینه های بسیار متفاوتی می نوشتند، ساختارگرایی به عنوان یکی از انواع مسلط و مقتدر سخن فلسفی و علمی جدید مطرح شد. ” (احمدی 1382: 5-314)
مهمترین تاکیدی که ساختارگرایان بر آن دارند، زبان است. زبان، کلام مقدس ساختارگرایی است. بدون فهم زبان (منظور از زبان در این جستار، نظام زبان است) ساختارگرایی بی معنی خواهد بود و فهم زبان نیز بدون کمک گرفتن از آموزه های سوسور بی معنی خواهد بود. وجود ساختارگرایی بیش از هرچیزی مدیون سوسور و درس گفتارهای اوست که پس از مرگش منتشر شد، درس گفتارهایی که در دانشگاه ژنو بر اساس یادداشت های او، پس از مرگش با عنوان دوره زبان شناسی عمومی(1916) منتشر شد.
” سوسور در دوره(دوره زبان شناسی عمومی) ابتدا خود زبان را تعریف می کند. تعریف او غیر معمول است از این رو که سه سطح فعالیت زبانی را مشخص می کند. لانگاژ (1) [مطلق زبان] ، لانگ (2) [زبان] و پارول (3) [گفتار]. لانگاژ وسیع ترین وجه زبان است زیرا کل قوهِ ی نطق انسان، چه فیزیکی و چه ذهنی، را در بر می گیرد. بنابر این، این حوزه چنان وسیع و تعریف نشده است که نمی توان به مطالعه ی نظام دار آن پرداخت. اما لانگ دقیقا به یمن ویژگی های نظام مندش تعریف می شود، زیرا لانگ «زبان» است به معنایی که وقت حرف زدن از «زبان» انگلیسی ی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع نمایشنامه، روایت شناسی، انقلاب مشروطه، نمایش نامه Next Entries منبع مقاله با موضوع ساختارگرایی، زبان شناسی، تقابل های دوگانه، ایدئولوژی