منبع مقاله با موضوع سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

360 چگونه است؟ 182
سؤالات فرعي 183
5ـ2 عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 183
5ـ2ـ1 از ديدگاه مديران مافوق عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 183
5ـ2ـ2 از ديدگاه مديران (خود ارزيابي) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 184
5ـ2ـ3 از ديدگاه همکاران عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 185
5ـ2ـ4 از ديدگاه زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 186
5ـ2ـ5 از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 186
5ـ3 عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 187
5ـ3ـ1 از ديدگاه مديران مافوق عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 188
5ـ3ـ2 از ديدگاه مديران (خود ارزيابي) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 189
5ـ3ـ3 از ديدگاه همکاران، عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 189
5ـ3ـ4 از ديدگاه زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 190
5ـ3ـ5 از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 191
5ـ4 عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 192
5ـ4ـ1 از ديدگاه مديران مافوق عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 192
5ـ4ـ2 از ديدگاه مديران (خود ارزيابي) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 193
5ـ4ـ3 از ديدگاه همکاران عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 194
5ـ4ـ4 از ديدگاه زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 195
5ـ4ـ5 از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 196
5ـ5 عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 197
5ـ5ـ1 از ديدگاه مديران مافوق عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 197
5ـ5ـ2 از ديدگاه مديران (خود ارزيابي) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 198
5ـ5ـ3 از ديدگاه همکاران عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 199
5ـ5ـ4 از ديدگاه زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 200
5ـ5ـ5 از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 200
5ـ6 عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد رهبري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 202
5ـ6ـ1 از ديدگاه مديران مافوق عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد رهبري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 202
5ـ6ـ2 از ديدگاه مديران (خود ارزيابي) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد رهبري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 203
5ـ6ـ3 از ديدگاه همکاران عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد رهبري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 204
5ـ6ـ4) از ديدگاه زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد رهبري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 205
5-6-5) از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد رهبري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 206
5ـ7) نقاط قوت و ضعف عملکرد مديران بر اساس نتايج ارزشيابي 360 درجه کدامند؟ 206
5ـ7ـ1) از ديدگاه مديران مافوق، نقاط قوت و ضعف عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز بر اساس ارزشيابي 360 کدامند؟ 207
5-7-2) از ديدگاه مديران (خود ارزيابي)، نقاط قوت و ضعف عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز بر اساس ارزشيابي 360 کدامند؟ 207
5-7-3) از ديدگاه همکاران، نقاط قوت و ضعف عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز بر اساس ارزشيابي 360 کدامند؟ 208
5-7-4) از ديدگاه زيردستان، نقاط قوت و ضعف عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز بر اساس ارزشيابي 360 کدامند؟ 208
5-7-5) از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان، نقاط قوت و ضعف عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز بر اساس ارزشيابي 360 کدامند؟ 209
5-7ـ6) آيا بين ديدگاه مديران ما فوق، مديران، همکاران و زير دستان نسبت به عملکرد مدير تفاوت وجود دارد؟ 210
5ـ8 بحث و نتيجه گيري کلي 212
5ـ9 پيشنهادات 216
5ـ9ـ1 پيشنهاد هاي کاربردي 216
5ـ9ـ2 پيشنهادهاي پژوهشي 216
5ـ10 محدوديت هاي تحقيق: 217
فهرست منابع 217
ضمائم
پيوست يک(پرسشنامه)…………………………………………………………………………………………………….224
چکيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………….226

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 دسته بندي الگوهاي عمده ارزشيابي آموزشي(خنيفر، 1381) 23
جدول2ـ2 تفاوت ديدگاه سنتي و نو در ارزشيابي عملکرد 30
جدول2ـ3 مقايسه رهيافت سنتي ارزيابي و ارزشيابي 360 درجه 68
جدول شماره 4ـ1 : توزيع فراواني و درصد نمونه پژوهش به تفکيک گروه 104
جدول شماره4ـ2 : توزيع فراواني و درصد نمونه پژوهش به تفکيک جنسيت 105
جدول شماره4ـ3 : توزيع فراواني و درصد نمونه پژوهش به تفکيک سن 106
جدول شماره 4ـ4 : توزيع فراواني و درصد نمونه پژوهش به تفکيک مدرک تحصيلي 107
جدول شماره4ـ5 : توزيع فراواني و درصد نمونه پژوهش به تفکيک سابقه خدمت 108
جدول شماره4ـ7 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 از ديدگاه ديدگاه مديران (خودارزيابي) 111
جدول شماره 4ـ8 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 از ديدگاه ديدگاه همکاران 112
جدول شماره 4ـ9 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 از ديدگاه ديدگاه زيردستان 113
جدول شماره4ـ10 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 از ديدگاه ديدگاه مديران مافوق، مديران (خودارزيابي)، همکاران و زيردستان 114
جدول شماره4ـ11 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه مديران مافوق 116
جدول شماره 4ـ12 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه مديران (خود ارزيابي) 118
جدول شماره 4ـ13 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه همکاران 120
جدول شماره 4ـ14 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه زيردستان 122
جدول شماره 4ـ15 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان 124
جدول شماره4ـ16 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه مديران مافوق 126
جدول شماره4ـ17 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه مديران (خود ارزيابي) 128
جدول شماره 4ـ18 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه همکاران 129
جدول شماره 4ـ19 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه زيردستان 131
جدول شماره 4ـ20 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان 133
جدول شماره4ـ21 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه مديران مافوق 136
جدول شماره 4ـ22 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه مديران (خود ارزيابي) 137
جدول شماره4ـ23 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه همکاران 139
جدول شماره4ـ24 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه زيردستان 142
جدول شماره 4ـ25 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان 143
جدول شماره4ـ26 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه مديران مافوق 146
جدول شماره 4ـ27 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه مديران (خود ارزيابي) 148
جدول شماره 4ـ28 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگاه همکاران 149
جدول شماره 4ـ29 : شاخص‌هاي توصيفي و نتايج آزمون تي تك نمونه‌اي مربوط به بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه از ديدگا

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع ادراک خود Next Entries منبع مقاله با موضوع مدارس متوسطه، مقطع متوسطه، رفتار کارکنان، عملکرد کارکنان