منبع مقاله با موضوع رضایت مشتری، رفتار شهروندی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

تعدیل کننده رفتار شهروندی سازمانی با جامعه آماری شامل پرسنل و نیروهای هتل در تایوان و نمونه شامل 513 نفر از کارکنان آن هتل می باشد و هدف ارزیابی اینکه که چطور پرسنل هتل از حمایت توانمندسازی روانی ، رفتار شهروندی سازمانی بهره مند می شوند و روابط غیر رسمی میان این عوامل را بررسی می کند و جهت آزمون فرضیات از روش آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل رگرسیون و مدل سازی ساختاری استفاده گردیده و نتایجی به شرح اینکه حمایت سازمانی و توانمندسازی روانی هر دو بطور مثبتی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر دارد و توانمندسازی روانی و رفتار شهروندی سازمانی بطور مثبتی بر عملکرد شغلی اثر می گذارد.( Chun-Fang Chiang, Tsung-Sheng Hsieh ، 2011)

در تحقیقی با عنوان رابطه بین رضایت پرسنل و رضایت مشتری درجامعه آماری محیط خدمات آموزشی یکی از شرکتهای خصوصی با حجم 500 نفر می باشد و هدف بررسی یک طرفه بودن یا دو طرفه بئدن رابطه میان رضایت پرسنل و رضایت مشتری میباشد و به وسیله یک آزمایش تجربی بر روی این ارتباط در محیط خدمات آموزشی انجام گرفته است و نتایجی به شرح اینکه رضایت پرسنل منجر به رضایت مشتریان می شود اما رضایت مشتریان تاثیری بر رضایت پرسنل ندارد بنابراین ارتباط بین رضایت مشتری و رضایت پرسنل یک سویه می باشد و همچنین برخی از متغیرها واسطه از قبیل کارایی فردی اثر رضایت پرسنل را بر رضایت مشتری تعدیل میکند.(hoseong jeon ، 2012)

در تحقیقی با عنوان اثر رضایت شغلی کارکنان با استعداد بر تعهد سازمانی در جامعه آماری پرسنل قدیمی و میانی موسسه عمومی که به ارائه خدمات مشغول است با حجم نمونه 250 نفر با هدف بررسی تاثیر رضایت شغلی بر شکل گرفتن تعهد سازمانی انجام گرفته و جهت انجام آزمون فرضیات از روش تست های غیر پارامتریک و همچنین از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده گردیده و نتایجی به شرح اینکه تعهد سازمانی افراد بر کارایی سازمان تاثیر بسزایی دارد و راه حل افزایش تعهد سازمانی افراد ، افزایش رضایت شغلی آنها می باشد.( Mehmet Altinoz, Demet Cakiroglu, Serdar Cop، 2012)

در تحقیقی با عنوان اثرات سبک رهبری و روابط مدیران بانک بر رضایت شغلی پرسنل بانکهای ترکیه در جامعه آماری پرسنل بانکهای ترکیه با حجم نمونه 220 نفر از پرسنل می باشد و هدف پژوهش تمرکز دارد بر اینکه سبک های رهبری و شایستگی ها و مهارت های ارتباطی مدیران بانکها فاکتور مهمی است که بر رضایت پرسنل در بانکهای ترکیه اثر میگذارد و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه و جهت آزمون فرضیا

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع رضایت شغلی، رضایت شغل، تعهد سازمانی، توانمندسازی Next Entries منبع مقاله درباره جریان نقدی، جریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی، کیفیت سود