منبع مقاله با موضوع رضایت شغلی، رضایت شغل، تعهد سازمانی، توانمندسازی

دانلود پایان نامه ارشد

فرایند توانمند سازي کارکنان، افزایش بهره وري و قدرت رقابت در سازمان هاي با بازده پایین می باشد در مسیر توانمند سازي کارکنان، در نظر است هر گامی که برداشته می شود تکامل و قدرکارکنانی که در گذشته قدرت قانونی آنان هیچ یا اندك بوده است، افزایش یابد ( عبدالهی، و نوه ابراهیم، 1385) .
بر اﺳﺎس گفته های مطرح شده ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﺒﻚ ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ رﻫﺒـﺮي ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ که با عث بالا رفتن سطح توانمندی روانشناختی و کارایی سازمان شود.
2-7 پیشینه تحقیق
در تحقیق با عنوان بررسی رابطه ای میان انگیزه ی شغلی مدیران ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران ) مقطع متوسطه شهرستان مرودشت) که جامعه آماری شامل تمامی مدیران و دبیران دبیرستانهای شهرستان مرودشت با نمونه ای به حجم 50 نفر از مدیران و 250 نفر از دبیران انجام شده است هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط انگیزش شغلی مدیران ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه ی شهرستان مرودشت است پیگیری و جهت آزمون فرضیات از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است و نتایجی به شرح اینکه بین متغیرهای سه گانه ی انگیزش شغلی مدیران ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه ای معنادار وجود ندارد. حاصل گردیده است.( ساعتچی و همکاران،1387)

در تحقیقی با عنوان رابطه ی عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در جامعه آماری بین کارکنان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با نمونه حجم که اعلام نشده ، هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های منتخب پیگیری و جهت آزمون فرضیات از روش توصیفی همبستگی صورت گرفته و نتایجی به شرح اینکه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد حاصل گردیده است.( یعقوبی و همکاران ، 1388)

در تحقیق با عنوان تحلیل رابطه توانمند سازی روانشناختی و تعهد سازمانی که در جامعه اماری کارشناسان اداره امور کارکنان بانک ملت با نمونه ای به حجم 125 نفر انجام شده است ، هدف بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی می باشد و جهت آزمون فرضیات از روش رگرسیون استفاده و نتایجی به شرح اینکه رابطه معنی داری میان توانمندی روانشناختی و تعهد سازمانی وجود دارد اما ابعاد شایستگی ، معنی داری و انتخاب فاقد ارتباط معنی دار با تعهد سازمانی بودند و رابطه بعد موثر بودن با تعهد سازمانی تائید شده است حاصل گردیده است.( زاهدی و همکاران،1388)

در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران که در جامعه آماری کارکنان جامعه آماری با نمونه به حجم 2731 نفر از کارکنان دانشگاه تهران بود که تعداد 156 نفر از آنها به روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم و براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. هدف بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهرانف پیگیری و جهت آزمون فرضیات از روش تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردیده است و نتایجی به شرح اینکه توانمندسازی روانشناختی و زیر مقایسهای آن یعنی معناداری خود تعیینی ، شایستگی و تاثیر با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری در سطح داشته و به غیر از مولفه شایستگی دیگر مولفه های توانمند سازی روانشناختی با تعهد سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری داشته است. حاصل گردیده است.( میرکمالی و وهمکاران، 1389)

در تحقیق با عنوان بررسی وضعیت رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان یک دانشگاه نظامی که در جامعه آماری تمامی کارکنان دانشگاه با نمونه ای به حجم 267 نفر انجام شده، هدف بررسی وضعیت رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان انجام شده است پیگیری و جهت آزمون فرضیات از روش پرسشنامه رضایت شغلی و تعهد سازمانی مایر و الن مورد آزمون قرار گرفت و نتایجی به شرح اختلاف معناداری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه وجود دارد حاصل گردیده است.( محمدیان و همکاران،1389)

در تحقیق با عنوان تعیین رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان که در جامعه آماری معلمان تربیت بدنی آموزشگاههای استان همدان با نمونه حجم 169 نفر انجام شده ، هدف شناخت رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان انجام و پیگیری و جهت آزمون فرضیات از روش شاخصهای آماری توصیفی و امار استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده گردیده و نتایجی به شرح اینکه بین تعهد سازمانی و نیز رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی مرد و زن تفاوت معنی دلری وجود ندارد. همچنین بین سن ، سابقه خدمت و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی ارتباط معنی داری وجود ندارد. از سوی دیگر بین سن ، سابقه خدمت و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط معنی داری مشاهده نشد اما بین تحصیلات و میزان تعهد سازمانی و نیز تحصیلات و میزان رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط منفی معنی داری وجود دارد.همچنین بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی اعم از زن و مرد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد بنابراین میتوان گفت معلمان تربیت بدنی همچنان به رسالت معلمی خود ادامه میدهند.( شعبانی بهار و همکاران ، 1389)

در تحقیق با عنوان ارتباط بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب که در جامعه آماری کارکنان فدراسیونهای شنا ، بستکبال ، هندبال،جودو ، دو و میدانی و ژیملاستیک با نمونه ای به حجم 73 نفر انجام شده هدف تعیین ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با کیفیت خدمات داخلی در فدراسیونهای منتخب ، پیگیری و جهت آزمون فرضیات از روش های آمار توصیفی و استنباطی (میانگین ، انحراف معیار ، و جداول توزیع فراوانی ، کالموگروف اسمپرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است و نتایجی به شرح اینکه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی هنجاری با کیفیت خدمات داخلی کارکنان فدراسیون های منتخب ارتباط مثبت و معنی داری وجود ندارد. حاصل گردیده است.( ساعتچیان و همکاران، 1390)

در تحقیقی با عنوان ارزیابی میزان توانمندی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که در جامعه آماری کارکنان واحد آموزش و پژوهش با نمونه ای به حجم 428 نفر که با روش نمونه گیری طبقه ای سنتی و با استفاده از جدول کوکران و فرمول کوکران و فرمول تعدیل کننده انجام شده است و از روش فرمول ضریب آلفای کرونباخ نیز پایایی پرسشنامه شده که پایایی پرسشنامه شده که مقدار آن 91درصد بدست امده است هدف ارزیابی میزان توانمندی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز پیگیری و جهت آزمون فرضیات به دو شیوه توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردیده است و نتایجی به شرح اینکه تفاوت معنی داری بین جنسیت ، واحد کار و سطح تحصیلات از لحاظ توانمندی روانشناختی وجود ندارد حاصل گردیده است.( خدیوی و همکاران ، 1391)

در تحقیقی با عنوان اثرات مهندسی مجدد بر رابطه بین رضایت پرسنل در رضایت شغلی در جامعه آماری در یک سازمان خدمات مالی با نمونه 130 شعبه انجام گردیده است هدف از این پژوهش بررسی هم بستگی میان شاخصهای رضایت پرسنل در رضایت مشتری قبل و بعد از فرایند اصلی مهندسی مجدد میباشد و نتایجی به شرح اینکه امتیازات بدست آمده از برخی فاکتورهای مربوط به رضایت پرسنل برای پیش بینی رضایت مشتری هم در زمان قبل از مهندسی مجدد و هم بعد از مهندسی مجدد قابل استفاده بود و بقیه فاکتورهای رضایت پرسنل رابطه قویتری با رضایت پرسنل در یک مرحله داشتند بنابر این سازمانها نیاز دارند که در صورت تغییرات سازمانی در تلاشهای خود برای بدست آوردن کیفیت بالای خدمات در نظر بگیرند.(Ronald j. burke , 2005)

در تحقیق با عنوان سبک مدیریت و رضایت شغلی پرسنل در هتلهای توریستی بین المللی که در جامعه آماری پرسنل هتلهای بین المللی با نمونه ای به حجم 500 نفر انجام شده است ، هدف بررسی رابطه رهبری و رضایت مشتری بطور اختصاصی می باشد وجهت آزمون فرضیات با استفاده از تجزیه تحلیل پرسشنامه استفاده گردیده و نتایجی به شرح اینکه بیشترین رضایت زمانی ایجاد میشود سبک رهبری سبک ملاحظه ای باشد و بدون در نظر گرفتن سبک مدیریت و رهبری ، رضایت پرسنل با همکاران آنها ارتباطی ندارد.( , Chien-Wen Tsai 2005)

در تحقیق با عنوان پیشینه و پیامدهای توانمندسازی روانی در میان پرسنل IT سنگاپور که در جامعه آماری پرسنل سنگاپوری سازمان بین المللی آمریکا با نمونه ای به حجم 99 نفر انجام شده است ، هدف بررسی پیشینه و پیامدهای توانمندسازی روانی در میان پرسنل IT میباشد و جهت آزمون فرضیات از روش تجزیه تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است و نتایجی به شرح اینکه فاکتورهای متعددی بر توانمندسازی روانی اثر می گذارد و توانمندسازی می تواند تعهدسازمانی و رضایت پرسنل را افزایش دهد علاوه بر این یافته ها نشان داده اند که حمایت سرپرستان و مدیران عامل واسطه مهمی است که بر تاثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی اثر می گذارد.( Carina Bordin and Timothy Bartram،2007)

در تحقیقی با عنوان نقش متعادل کننده توانمندسازی روانی بر رضایت شغلی و تعهدسازمانی درمدرسه پرستاری مدارس با جامعه آماری مدرسه پرستاری مدارس در تایوان با نمونه شامل 500 پرستار مدارس می باشد و هدف بررسی مدل توانمندسازی در نمونه تایوانی از پرستاران مدارس می باشد. و جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و آزمون فرضیات از روش تجزیه تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است و نتایجی به شرح اینکه توانمندسازی روانی بر رابطه بین توانمندسازی سازمانی و رضایت شغلی اثر مستقیم ندارد و به دلیل اثرات مستقیم قوی تعهد سازمانی بر رضایت شغلی و اثر توانمندسازی بر تعهد سازمانی بوسیله رضایت شغلی تهسیل میشود.( Li-Chun Chang, Chia-Hui Shih, Shu-Man Lin، 2009)

درتحقیقی با عنوان اعتماد رهبر و صدای کارکنان : نقش تعدیل توانمندسازی در جامعه آماری صنعت مخابرات چین با حجم نمونه 314 کارمند که هدف بررسی اعتماد کارکنان در رهبر خود در ارتباط با قدرت بخشیدن به رفتارهای رهبر در ترویج صدای کارمند بود و جهت آزمون فرضیات تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده و همبستگی بین عوامل مورد تحلیل قرار گرفته است و نتایجی به شرح اینکه رابطه بین اعتماد رهبر و حق اظهار نظر پرسنل بسیار مثبت است زمانی که رهبر توانمندساز در حد بالایی اجرا شود و نقش میانجی گری رهبری توانمندساز را در رابطه بین اعتماد رهبر و حق اظهار نظر پرسنل در 3 نوع رفتار رهبری توانمندساز می باشد 1-تصمیم گیری مشارکتی 2- اطلاع رسانی 3- مربی گری.( Onne Janssen, Kan Shi، 2011)

در تحقیقی با عنوان دیدگاه اقتضایی به مدیریت استراتژیک : بررسی اثر میانجی (LMX) تبادل اعضا و رهبر بر رابطه بین توانمندسازی روانی و رضایت شغلی در محیط های کاری قرن 21 در جامعه آماری مشاوران سرمایه گذاری که برای موسسات مالی غیر بانکی کار میکردند با حجم نمونه 490 نفر انجام گردیده و هدف بررسی اثر میانجی گری تبادل اعضاء و رهبر بر رابطه بین ابعاد توانمند سازی روانی و رضایت شغلی میباشد و جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و نمونه شامل 210 مشاور سرمایه گذار می باشد و آزمون فرضیات از روش تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون می باشد. و نتایجی به شرح اینکه LMX بطور معنی داری نقش میانجیگری بر رابطه بین ابعاد شایستگی ، تقویت ساز روانی و رضایت شغلی دارد در حالی که LMX بطور نسبی نقش میانجیگری در رابطه بین انتخاب و اثر ابعاد تقویت سازی روانی و رضایت شغلی دارد، این یافته ها مهم بسیار مهم اند چون تا کنون این متغیرها با هم مورد بررسی قرار نگرفته اند.( M.GOkhan BitmiU, Azize Ergeneli 2011)

در تحقیقی با عنوان اثرات حمایت سازمانی درک شده و توانمندسازی روانی بر عملکرد شغل ، اثرات

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع عملکرد سازمان، تعهد سازمانی، تعهد هنجاری، اصول اخلاقی Next Entries منبع مقاله با موضوع رضایت مشتری، رفتار شهروندی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی