منبع مقاله با موضوع دادرسی غیابی، کامن لا، حقوق جزا، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

از خود اهمیت بسیار زیادی داده به‌گونه‌ای که اگر متهم حاضر نباشد و یا وی سکوت نماید در قوانین پیش‌بینی‌شده که امکان صدور حکم راجع به موضوع موردبحث امکان‌پذیر نیست مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب به دادخواست مدعی.4 لذا ازاین‌گونه مباحث می‌توان به اهمیت حضور متهم در دادرسی و شنیدن اظهارات وی پی برد و حتی اگر در این کشورها دادرسی بدون حضور متهم را نیز بپذیرند تلاش می‌کنند برای جلوگیری از اشتباهات قضایی که در این‌گونه دادرسی‌ها بیشتر از دیگر مواقع اتفاق می‌افتد، به متهم حق اعتراض که واخواهی نامیده می‌شود، بدهند تا جلوی این اشتباهات گرفته شود.
محاکمه غیابی یکی از اختلافات بنیادی بین اکثر کشورهای حقوق نوشته و نظام کامن لا می‌باشد. هرچند برخی این تفاوت بنیادی را رد می‌کنند. به‌طورکلی می‌توان گفت که در نظام کامن لا محاکمات غیابی ممنوع است. به‌عبارت‌دیگر، کشورهای کامن لا همیشه حضور متهم را برای شروع به محاکمه ضروری می‌دانند. در نظام دادرسی اتهامی برای ممنوعیت محاکمه غیابی دلایلی عنوان کرده‌اند که عبارت‌اند از: چون محاکمه اساساً دوئلی است که میان دو طرف (دادستان و متهم) در جریان است، حضور طرفه‌ای نزاع ضروری است، در غیر این صورت، جریان محاکمه به معنی واقعی ادامه پیدا نمی‌کند؛ زیرا در نظام کامن لا جمع‌آوری مدارک به عهده طرفین و اثبات اتهام به عهده دادستان و رفع آن به عهده متهم خواهد بود، در صورت غیبت وی کسی نمی‌تواند آن نقش را به‌جای وی بازی کند5.
موضوع موردبررسی دیگر در این پایان‌نامه این است که در نظام دادرسی تفتیشی که ازنظر تاریخی مؤخر بر نظام دادرسی اتهامی است و خاستگاه آن کشور فرانسه می‌باشد، قدرت تعقیب دعوی کیفری به یک مقام قضایی منصوب به دادستان واگذاری شود، که وظیفه جمع‌آوری ادله و مدارک به عهده دارد لذا این موضوع جای بررسی و تحلیل دارد که به نظر می‌رسد فلسفه متفاوت دو نظام سنتی دادرسی کیفری (تفتیشی و اتهامی) در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش محاکمه غیابی تا حدود زیادی با خصوصیات این دو نظام نیز پیوند دارد. خصوصیاتی که باعث شده که یک نظام کاملاً با دادرسی غیابی کنار آمده و آن را بپذیرد و دیگری جز در موارد استثنایی و آن‌هم در سال‌های اخیر؛ کاملاً دادرسی غیابی را رد نماید.
1-4- ضرورت و اهداف تحقیق
کاستی‌های فراوان در خصوص انجام تحقیقات در خصوص مباحث مربوط به حقوق جزای بین‌الملل و جوانی این حوزه از حقوق کیفری به‌صورت عام و نپرداختن نویسندگان داخلی به موضوع محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی، مهم‌ترین انگیزه نگارنده برای پرداختن به این موضوع بود به‌نحوی‌که علی‌رغم اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع، تاکنون تقریباً هیچ تحقیق اختصاصی راجع به موضوع محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی انجام نگرفته است. لازم به ذکر است که در سال‌های گذشته چندین مورد دادرسی در عرصه حقوق بین‌المللی به‌صورت غیابی برگزار گردیده است که بررسی این موارد می‌تواند در تبیین مباحث تئوری این حوزه نقش پررنگی را ایفا نماید. متأسفانه قانون‌گذار ایرانی نیز در مبانی حقوق بین‌الملل خود نیز هیچ تصریح خاصی درباره دادرسی به شیوه غیابی ندارد لذا ضرورت دارد که به ذکر رویه و نحوه دادرسی غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی و دیگر کشورها پیشنهاداتی نیز در این خصوص به قانون‌گذار ایرانی داده شود. اما دلایل و موارد دیگری نیز انجام این تحقیق را ضروری می‌سازد:
الف)- توجه بسیار کم محققان و حقوقدانان داخلی به موضوع دادرسی غیابی در محاکمات بین‌المللی علی‌رغم اهمیت موضوع.
ب)- ازآنجایی‌که مطالعات اندکی برای بررسی ابعاد گوناگون دادرسی‌های غیابی در محاکمات بین‌المللی گرفته است، مبانی، شرایط و اقتضائات این شیوه دادرسی با ابهام روبه‌رو می‌باشد.
اما اهدافی را در این پژوهش مدنظر است می‌توان در موارد زیر دانست:
اول) بیان مفهوم و تعریف جامع‌ومانعی از اصطلاح دادرسی غیابی و ویژگی‌های این شیوه دادرسی.
دوم) آشنایی با شرایط لازم الرعایه برای برگزاری دادرسی به‌صورت غیابی در خصوص متهمان به جرایم بین‌المللی.
سوم) تلاش در راستای حساس نمودن مقنن در جهت تدوین قوانین و مقررات در راستای دادرسی غیابی در خصوص جنایات بین‌المللی در حقوق داخلی.
چهارم) تلاش در جهت روشن‌تر کردن ابعاد و زوایای مختلف دادرسی غیابی در جرایم بین‌المللی.
پنجم) تلاش در راستای تبیین محدودیت‌های انجام رسیدگی به‌صورت غیابی و شناخت موانع و ارائه راهکارهای لازم برای رفع محدودیت‌ها در راستای رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه.
1-5- پرسش‌های تحقیق
سؤال‌هایی که این تحقیق تلاش شده به آن ها پاسخ داده شود:
1) مبنای تجویز دادرسی به‌صورت غیابی در نظام‌هایی که این نوع دادرسی را موردپذیرش قرار داده‌اند، چیست؟
2) چرا در نظام‌های حقوقی برخورد یکسانی با مساله محاکمه غیابی به عمل نیامده است؟
3) اصول و تضمینات دادرسی منصفانه قابل‌اعمال و اجرا در محاکمه‌های غیابی در خصوص جرایم بین‌المللی چه مواردی تشکیل می‌دهند؟
1-6- فرضیه‌های تحقیق
در راستای پاسخ به سؤال‌های تحقیق، فرضیه‌های زیر متصور است:
الف) مبنای اصلی تجویز رسیدگی غیابی عدم اجازه به متهم برای فرار از محاکمه و اخلال در اجرای عدالت می‌باشد.
ب) دلیل نگرش متفاوت نظام‌های حقوقی را باید در مبانی و ویژگی‌های مختلف این نظام‌ها جستجو کرد به‌نحوی‌که در نظام اتهامی به دلیل اهمیت به فرد دادرسی غیابی پذیرفته نیست و در نظام‌های تفتیشی به دلیل اهمیت جامعه دادرسی غیابی جایز است.
ج) اطلاع متهم از اتهامات علیه خود، عدم حضور عمدی متهم در جلسه دادرسی، حق متهم برای اعتراض به رأی صادره، حق انتخاب وکیل و اصل بی‌گناهی متهم تضمینات لازم الرعایه در دادرسی غیابی می‌باشند.
1-7- سابقه تحقیق
علی‌رغم اهمیت مساله محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی، تحقیقات علمی و پژوهشی در این رابطه کمتر از حد انتظار بوده است و پدیده محاکمه غیابی، کمتر در ادبیات حقوقی و جزای بین‌المللی کشور ما موردبررسی قرارگرفته است. آنچه تاکنون در صفحات روزنامه‌ها و مجلات شاهد آن بوده‌ایم صرفاً از دید یک خبر یا حادثه به موضوع نگاه کرده و ازلحاظ علمی ارزشی ندارد. این امر را باید در عدم توجه به حوزه حقوق جزای بین‌الملل وکلا جوان بودن این رشته جستجو کرد. اما در چند سال اخیر با افزایش ورود پژوهشگران به حوزه حقوق جزای بین‌الملل، مطالعاتی در این حوزه انجام‌گرفته است از جمله:
– آقایی جنت‌مکان، حسین. دادرسی غیابی در امور کیفری. مجله مطالعات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز. شماره اول دوره اول.
– محمدجواد حسینی، دیوان کیفری بین‌المللی و پیگرد رئیس‌جمهور سودان در رابطه با بحران دارفور، فصلنامه مطالعات آفریقا، بهار و تابستان 87.
– مؤذن زادگان، حسنعلی؛ 1383 حق دفاع متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
ملاحظه می‌شود که تعداد تحقیقاتی که اختصاصاً به موضوع دادرسی غیابی در محاکمات بین‌المللی پرداخته باشد، بسیار اندک است کاری که در این تحقیق درصدد انجام آن می باشیم.
1-8- سازماندهی تحقیق
مطالب این پایان‌نامه در پنج فصل تقسیم‌شده است. در فصل اول، کلیات تحقیق و در فصل دوم، ضرورت مبارزه با بی کیفری جرایم بین‌المللی و صعوبت دسترسی به متهمان موردبررسی قرار می‌گیرد و در این فصل ضرورت و دلایل مبارزه با بی کیفری در جرایم بین‌المللی و همچنین دشواری دسترسی به متهم‌های بین‌المللی در عصر حاضر، درواقع باهدف رسیدن با این موضوع که آیا در یک دادرسی بین‌المللی صرف برگزاری محاکمه و دادرسی ملاک است یا اینکه محاکمات هم به مشابه دیگر محاکمات در حقوق داخلی اقتضائاتی دارد، که باید مورد رعایت قرار گیرد، وارد بحث شده و طی چند فصل، محاکمات غیابی در عرصه حقوق جزای بین‌الملل و در نظام‌های حقوقی معتبر دنیا موردبحث بررسی قرارگرفته است. همچنین در این فصل تلاش شده که علاوه بر بحث در نظام کامن لا و رومی – ژرمنی، گریزی به مقررات دادرسی اسلامی و دادرسی کیفری ایران در باب دادرسی غیابی نیز زده شود و درنهایت فصل چهارم انواع تضمینات دادرسی منصفانه لازم الرعایه در محاکمه‌های غیابی موردبررسی قرار می‌گیرد؟ محدودیت‌های موجود و پیشنهادات و نتایجی که از مباحث قابل‌استخراج بوده و تحلیل‌های لازم در قسمت انتهایی پایان‌نامه ارائه خواهد شد و راهکارهایی که برای برگزاری محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی قابل‌ارائه است مطرح خواهد شد.

فصل دوم
ضرورت مبارزه با بی مجازات ماندن جرایم بین‌المللی

2-1- مقدمه
همان‌گونه که در سازمان مطالب پایان‌نامه توضیح داده شد، در بخش ابتدایی بایستی در مورد ضرورت چرایی دادرسی غیابی سخن گفت و ابتدا اهمیت دادرسی غیابی و قائل بودن به آن را به اثبات رسانید تا پس‌ازآن، از به‌کارگیری این شیوه از دادرسی و نحوه و شرایط برگزاری آن و حقوق و تکالیف متهم در حین دادرسی صحبت کرد. دادرسی غیابی را مهم‌ترین دلیلی که توجیه می‌کند، ضرورت بی کیفر نماندن مجرم آنچه بین‌المللی و چه داخلی است. این موضوع مهم‌ترین دلیل همه کسانی است که به طرفداری و حمایت از دادرسی آن‌هم به شیوه غیابی، شناخته‌شده‌اند. درواقع این دسته معتقدند اگر برگزاری محاکمه صرفاً با حضور متهم امکان‌پذیر باشد، در بسیاری از موارد متهمان جرایم شنیع و شدید بین‌المللی از مجازات و کیفر رهایی پیدا خواهند نمود و این برخلاف نظم عمومی داخلی و بین‌المللی است.
غیابی (صفت منسوب به غیاب) آنچه در غیاب کسی گویند یا انجام دهند در مقابل حکم یا دادرسی حضوری یا حکم غیابی. حکمی است درباره یکی از اصحاب دعوی که در جلسه دادرسی حاضر نشد و لایحه نفرستاده و یا حضور خود را ساقط نکرده باشد، صادر شود.6 دادرسی غیابی در مقابل دادرسی حضوری قرار می‌گیرد و منظور موارد و شرایطی است که متهم در امور کیفری و یا در حقوقی، خوانده در مراحل و جلسات دادرسی حضور پیدا نمی‌کند. به‌طوری کلی، اکثر قریب به‌اتفاق مقررات راجع به دادرسی غیابی در امور کیفری مشابه دادرسی غیابی در امور حقوقی است. در امور حقوقی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی سابق بر اساس عادی یا اختصاری بودن دادرسی، حضوری و غیابی بودن دادنامه متفاوت بوده است، در دادرسی به شیوه عادی که اساس کار تبادل لوایح و مکاتبات طرفین دعوا بوده، حکم دادگاه حضوری بوده مگر آنکه خوانده دعوی هیچ جواب کتبی نداشته باشد و دادگاه صرفاً بر اساس دادخواست خواهان بدون دریافت پاسخ خوانده، رأی صادر کرده باشد اما در دادرسی اختصاری که اساس کار بر رسیدگی به دعوی در جلسه دادگاه بوده حکم دادگاه حضوری است بوده و مگر آنکه خوانده در هیچ‌یک از جلسات دادرسی حضور نیابد ولو اینکه از تاریخ جلسه دادگاه مطلع شده یا لایحه دفاعیه ارسال دارد. در ادامه با وضع ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب، به‌منظور کوتاه کردن فرآیند دادرسی و تنظیم زمان با جریان دادرسی و حفظ حقوق خواهان ارائه لایحه از سوی خوانده ولو در صورت عدم حضور وی در جلسات دادرسی موجب حضوری بودن دادنامه اعلام شده و این روند ادامه یافت تا اینکه قانون‌گذار جدید، وضعیت تازه‌ای را ابداع کرده و بر فهرست شرایط حضوری بودن دادنامه اضافه نموده است و اگر اوراق اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد دادنامه حضوری است. وقتی به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی توجه شود دقیق مبذول گردد به این نتیجه می‌رسیم که مراد از ابلاغ اطلاع مخاطب از مفاد اخطاریه یا اوراق قضایی است به‌طوری‌که در ماده 83 قانون آیین دادرسی، مدنی این اصل مورد تأکید قرار گرفت. بر همین اساس چون ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده، وی از دعوی مطروحه علیه خو

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع دادرسی غیابی، بی کیفری، حقوق بین‌الملل، حقوق جزا Next Entries منبع مقاله با موضوع حقوق بین‌الملل، مجمع عمومی، صلاحیت جهانی، حقوق بشر