منبع مقاله با موضوع توسعه گردشگری، توسعه ی گردشگری، توزیع فراوانی، گردشگری ایران

دانلود پایان نامه ارشد

براي تائيد يا رد فرامين خاص خوشان مبادرت به مطالعات تطبيقي مي‌كنند ( الکاک و دیگران، 1391: 52). مطالعه تطبيقي يكي از روش‌هاي پژوهش كمي و كيفي است كه در آن دو يا چند متغير يا فرايند همگون كه مي‌توانند نمونه‌ها و موارد محسوس يا نامحسوس باشند، بررسي مي‌شوند؛ با اين هدف كه با توصيف و تبيين اشتراك‌ها و اغلب تفاوت‌ها، بتوان آن پديدارها را شناسايي كرد و به تفسيرها و احتمالا تعميم‌هاي تازه دست يافت (رونالد آر، 1379: 40).
این پژوهش از نوع مطالعات تطبیقی و مقایسه ای است و با مقایسه داده های به دست آمده از سه کشور در زمینه تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری، سعی در بررسی چگونگی ارتباط تنوع فرهنگی با توسعه ی گردشگری دارد. از این رو برای انجام مطالعات تطبیقی، برنامه ای کلی و نظام مند در انتخاب ارکان مورد مقایسه صورت گرفته که در قالب مدل مفهومی نشان داده شده است. در واقع با مقایسه ارتباط تنوع فرهنگی با توسعه ی گردشگری در هر یک از کشورها، سعی در توصیف وضعیت ارتباط تنوع فرهنگی بر توسعه گردشگری ایران هستیم.

4. عناصر تحقیق

شکل شماره 3-4-1: اجزا و عناصر تحقیق، منبع: (اعرابی، فیاضی، 1389: 227)

5. نوع تحقیق
انواع تحقیق از لحاظ هدف به سه نوع طبقه بندی می شود که عبارتند از : اکتشافی، تبیینی، توصیفی ( خاکی، 1390)
مطابق با این طبقه بندی، این رساله از نوع توصیفی است، زیرا من به توصیف یک پدیده (تنوع فرهنگی) و ارتباط آن با توسعه گردشگری می پردازم.

5-1 تحقیقات توصیفی
هدف اصلی تحقیقات توصیفی، همان گونه که از نامش پیداست، توصیف چیزهایی مثل جمعیت و یا پدیده است (Yin, 1994). این نوع از تحقیق اغلب برای بوجود آوردن تصویری از یک موضوع استفاده می شود. پژوهشگر در این نوع از تحقیق با یک موضوع دقیق تعریف شده، شروع به کار می کند و پژوهش را به منظور توصیف دقیق آن موضوع به انجام می رساند ( خاکی، 1390: 64). باید دقت داشت که این تحقیقات توصیفی به “چرایی” جواب نمی دهد، به عبارت دیگر، علت یافته ها را توضیح نمی دهد. به هر حال زمان مشکلات تجارتی و سازمانی، اطلاعاتی که از توصیف موقعیت به دست می آید، کافی است و نیازی به دانستن چرایی چیزهایی که وجود دارد نیست (Zikmund, 2000).
در تحقیقات توصیفی، محقق باید اطلاعاتی راجع به وضعیت قبلی موضوع داشته باشد و اطلاعات مورد نیاز خود را به طور واضح تعریف نماید ( پورافکاری، 2009: 48). درحقیقت اختلاف اصلی این نوع تحقیق با تحقیقات اکتشافی و تبیینی در همین موضوع است. به علاوه اینکه تحقیق توصیفی باید برای منابع انتخابی اطلاعات و داده های جمع آوری شده ساختاربندی و روش یابی شود (Malhotra, 1996). در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌شود. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی که در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاریها و همچنین برنامه‌ریزی ها استفاده می‌شود. هدف از مطالعات توصیفی، تعیین وضعیت و میزان صفات کمی و کیفی و همچنین تعیین روابط بین صفات مختلف و نوع این روابط است.
بر پایه ی آنچه بیان شد، این رساله از نوع توصیفی است، چراکه چگونگی ارتباط تنوع قومی با توسعه ی گردشگری میان کشورهای ایران، انگلستان و مالزی مقایسه و توصیف می شود.

5-2 رویکرد کمی و کیفی تحقیق
هر پژوهش تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظور دستیابی به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مساله است. با توجه به این که پرسش ها و مساله ها، ماهیت های گوناگونی دارند، لذا می توان بر پایه ی چگونگی آن ها، این پژوهش را طبقه بندی کرد. به سخن دیگر در این نوع طبقه بندی قبل از هر چیز بر «میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن ها در شرایط دیگر توجه می شود» (Gay, et al, 1992: 8). رویکردهای تحقیق اغلب یا کمی هستند و یا کیفی و یا ترکیبی.
این پژوهش بنا به موضوع تحقیق و ماهیت آن، از لحاظ نوع داده های پژوهش، رویکرد کیفی و کمی را توامان برای انجام کار استفاده می کند.البته لازم به ذکر است که بخش کیفی کار تنها به جهت پشتیبانی از بخش می کار آورده شده است و اینطور نیست که برای آزمون یکی از فرضیه ها از روش کیفی برای آن استفاده شده باشد.
جدول شماره 3-5-2 ویژگی های تحقیقات کمی و کیفی
حیطه
تحقیقات کیفی
تحقیقات کمی
هدف
ايجادتئوري،روشن نمودن پيچيدگيهاي يك
پديده، روشن ساختن مفاهيم، تجربه مفاهيم و
پديده
پيش بيني، تشريح و توصيف
پديده ها، آزمون فرض يا تئوري،
جستجو براي يافتن روابط علمي
روش جمع آوری داده ها
سئوال باز – مبتني برفرآيند، مصاحبه هاي
عميق، نيمه سازمان يافته يا سازمان
نايافته،مشاهده و مشاركت در فرآيند مورد
تحقيق
سئوال بسته، مبتني بر پيآمد، از
قبل مشخص شده، مصاحبه رسمي
و سازمان يافته، مشاهده و پرسشنامه
هاي از قبل طراحي شده
نوع تحلیل
توصيفي – شرح حكايت، مقايسه پيوسته، تجزیه و تحلیل تماتیک
تخمين حسابي، استنتاج آماري
ارتباط محقق و شرکت کننده
تعامل مستقيم با شركت كنندگان، ارتباط
نزديك محقق و شركت كنندگان
استقلال محقق، ارتباط ضعيف
محقق و شركت كنندگان
ارزیابی تحقیق
قابليت پذيرش، تاييد و انتقال
روايي، پايايي و عينيت
نمونه گیری
تئوريك (نظري)
آماری
پیامد
يك داستان،يك تئوري،يك شرح مبسوط، يك توصيف، يك تفسير
نتایج قابل سنجش
روش
مطالعات میدانی، گاهی هم آزمایش
پیمایش- آزمایش
تکنیک
مصاحبه، بحث گروهی، تکنیک دلفی، مشاهده
آمار، پرسشنامه، تحلیل محتوا و آزمایش
منبع: (ظهور، کریمی، 1382: 111)

6. استراتژی های تحقیق (طرح تحقیق)
طرح تحقيق شامل فرايند برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي تحقيق است كه در دو سطح استراتژيك و عملياتي قابل انجام است. در سطح استراتژيك، برنامه ريز ي استراتژيك تحقيق، منجر به تدوين استراتژي هاي تحقيق مي شود كه بايد بر مبناي يك معيار صحيح، دسته بندي و گونه شناسي گردند.
چهار استراتژي اصلي تحقيق (از جمله تحقيق كيفي) عبارت اند از:
– استراتژ ي تحقيق پيمايشي،
– استراتژي تحقيق موردي،
– استراتژي تحقيق عملي (تجربی)
– و استراتژي تحقيق پايه ور (اعرابی، فیاضی، 1389: 230).
که هر یک به نوبه خود دارای مزایا و معایبی هستند. این رساله بر اساس استراتژی پیمایش انجام می شود.

6-1 تحقیق پیمایشی
پيمايش روشي براي به دست آوردن اطلاعاتي درباره ديدگاه ها، باورها، نظرات، رفتارها يا مشخصات گروه ي از اعضاي يك جامعه آماري از راه انجام تحقيق است. به عبارت ديگر، پيمايش مجموعه اي از روش هاي منظم و استاندارد است كه براي جمع آوري اطلاعات درباره افراد، خانواده ها و يا مجمو عه هاي بزرگ تر مورد استفاده قرار مي گيرد (اعرابی و فیاضی، همان: 232). در این رساله پیمایش بر اساس منابع اطلاعاتی مختلف انجام می شود.

7. روش و ابزارهای های جمع آوری داده
روش جمع آوری داده های یک پژوهش به دو دسته ی کلی روش کتابخانه ای و روش میدانی تقسیم می شود. در روش اسنادی یا کتابخانه ای، محقق با واسطه اسناد و مدارک، به مطالعه موضوع مورد تحقیق در رابطه با جامعه آماری مشخص می پردازد. عمده تحلیل های ثانویه که بر داده های آماری و پژوهش های پیمایشی انجام می گیرند، جزو تحقیقات اسنادی محسوب می شوند. اما در روش میدانی، محقق مستقیماً با آزمودنی ها یا نمونه های تحقیق ارتباط دارد. یعنی در این روش، محقق با استفاده از روش های مختلف کمی و کیفی، به میدان تحقیق رفته و مستقیماً با جامعه و نمونه آماری و به عبارتی واحدهای سنجش سروکار دارد.
چهار نوع ابزار برای گردآوری داده ها وجود دارد که هر یک دارای انواعی بوده و کاربرد ویژه ای در پژوهش دارد؛ این ابزارها شامل:
1- سند (متن) کاوی (بررسی مدارک و اسناد)
o سند گزارش پژوهش های انجام شده در گذشته
o آمارهای رسمی
o آمارهای غیر رسمی
o مدارک و اسناد سازمانی
2- فن مشاهده
3- فن مصاحبه
4- ابزار پرسشنامه (خاکی، 1390: 264- 267)
بر اساس گفته های Saunders و دیگر همکاران (2000)، دو نوع داده وجود دارد. داده های اولیه و ثانویه.
داده هایی که از مطالعات انجام شده ی سایر محققان به دست می آید، داده های ثانویه نام دارد و داده های اولیه آن دسته از داده هایی است که محقق خود شخصا برای هدف خاصی، جمع آوری می کند (Eriksson & Wiedersheim-paul, 2001).
در این رساله از شیوه ی کتابخانه ای استفاده شده است و ابزارهای مورد استفاده سندکاوی است ولی لازم به ذکر است که برای تکمیل بیشتر نتایج و پی بردن به لایه های زیرین آن از مصاحبه نیز بهره بردیم. در واقع مصاحبه های انجام شده تنها برای تضمین نتایجئ بخش کمی پژوهش انجام شده است.

7-1 مدارک پژوهش های انجام شده درگذشته
گاه دستاوردهای یک پژوهش در قالب یک گزارش، کتاب و یا مقاله منتشر می شود و یک پژوهشگر می تواند داده های به دست آمده از پژوهش های پیشین را مبنای کار خویش قرار دهد (خاکی، همان: 264). این رساله از مقالات و تاب های داخلی و خارجی که به صورت مکتوب و یا آن لاین در شبکه های مجازی وجود دارد، بهره گرفته است. این مقالات اغلب در ژورنال های ISI ، سایت ISD ایران و سایت های UNWTO و UNESCO نمایه شده اند.

7-2 آمارهای رسمی
من در رساله ام برای جمع آوری مدارک درباره ی تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری، از آمارهای موجود در سایت های رسمی گردشگری ایران، انگلستان و مالزی و آمارهای موجود در مقاله هایی از ژورنال های معتبر داخلی و خارجی که در سایت هایی نظیر Emerald, Elsevier و SID نمایه شده اند، و همچنین مقاله های UNWTO و UNESCO استفاده کرده ام.

7-3 مصاحبه ها
شیوه ای است که فرد پژوهشگر با مصاحبه شونده تماس مستقیم برقرار می کند و به ارزیابی عمیق ادراک، نگرش ها، علاقه ها و تلقی های او می پردازد و می تواند به شیوه ی ساختاریافته ( آماده بودن سوال) و نیمه ساختار یافته و یا بی ساختار، انجام شود ( خاکی، 1392: 267). در این رساله با 15 نفر از گردشگران مالزی و 10 نفر از گردشگران انگلستان به منظور شناسایی انگیزه های روان شناختی آن ها از سفر مصاحبه شده است. این تعداد از گردشگران به کفایت اشباع نظری انتخاب شده اند. همچنین با مدیران فنی سه شرکت خدمات گردشگری نیز مصاحبه ای در همین راستا صورت گرفته است و همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد، صرفا برای تضمین نتایج کتابخانه ای می باشد.

8. روش تجزیه و تحلیل داده ها
پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله و تصمیم گیری درباره آن از روش های گوناگون تجزیه و تحلیل استفاده می کند. سه گونه تجزیه و تحلیل عبارتند از:
• تجزیه و تحلیل توصیفی
• تجزیه و تحلیل مقایسه ای
• تجزیه و تحلیل علی

از آنجایی که داده های این پژوهش از نوع کمی و کیفی است، نوع تحلیل به کار رفته در هر بخش با دیگری متفاوت بوده و با توجه به نوع مطالعه که تطبیقی است، در تحلیل نهایی از روش های مقایسه ای استفاده شده است.
در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر داده های گردآوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندیی می کند، به سخن دیگر داده های ابتدا با جداول توزیع فراوانی خلاصه می شود و سپس به کمک نمودارها نمایش داده می شود. اغلب شاخص های آمار توصیفی از نوع شاخص های مرکزی هستند (خاکی، 319). برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی – بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد – و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. این بخش از تجزیه و تحلیل مربوط به داده های کمی این پژوهش می باشد.
علاوه بر این، داده های به دست آمده از مصاحبه ها که داده ای کیفی هستند، به حالت ماتریس توصیفی- تشریحی (خاکی، 342) تجزیه و تحلیل شده و نمایش داده می شود. در تحقيق کيفي، گرچه امكان دارد از آمار و ارقام هم استفاده شود ولي غالبا متغيرهاي مورد مقايسه با كمك واژه

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع توسعه گردشگری، کارگران مهاجر، روش تحقیق، صنعت گردشگری Next Entries منبع مقاله با موضوع توسعه گردشگری، توسعه ی گردشگری، گردشگری ایران، میراث فرهنگی