منبع مقاله با موضوع تقسیم سود، سود سهام، انتشار سهام، قیمت بازار

دانلود پایان نامه ارشد

شرايط بازار سرمايه كامل6 ، فرضيات خود درباره عدم ارتباط تقسيم سود و ارزش سهام را به اثبات برسانند. پيروان اين مكتب به پيروان بازار كامل7 معروف هستند.
عده اي ديگر به وجود نواقص در بازارهاي واقعي اشاره مي كنند و مدعي هستند به دليل وجود اين نواقص سياست تقسيم سود، ارزش سهام را تحت تأثير قرار مي دهد. طرفداران اين مكتب به پيروان بازار ناقص8 مشهورند. در متون مالي نظريات اين دو گروه به ترتيب تحت عناوین زیر آمده است. که در بخش های آتی به آن خواهیم پرداخت.
1-عدم ارتباط تقسيم سود9
2- مربوط بودن تقسيم سود 10
2-18 دلایل ارجحیت سود تقسیم شده بر منافع سرمایه:
1- کاهش عدم اطمینان: قول دادن منفعت سرمایه در آینده یا توزیع سود در آینده داراي عدم اطمینان بیشتري از توزیع سود در زمان حال می باشد.
2- سود تقسیمی نشان دهنده قدرت شرکت است. اعلام پرداخت سود نقدي بیانگر اطلاعاتی است مبنی بر اینکه شرکت به طور معقولی قوي و با پشتوانه است به عبارت دیگر سود سهام داراي پشتوانه اطلاعاتی است.
3- نیاز براي درآمد هاي جاري: تعدادي از سهامداران درآمد سرمایه گذاري خود را براي پرداخت هزینه هاي جاري خود نیاز دارند.

2-12 روش هاي تقسیم سود:
شرکت ها با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی سهامداران به چند روش می توانند به سهامداران سود توزیع کنند.

2-12-1 تقسیم سود نقدي :
سود ثابت و معین: یکی از عوامل بسیار مهم بر ارزش سهام، ثبات یا عدم ثبات پرداختن سود سهام است. به عنوان مثال کاهش یا حذف سود سهام ممکن است سال ها قیمت بازار را تحت تاثیر قرار دهد. بدون شک الگوهاي متغیر سود در مقایسه با الگو هاي ثابت آن از مطلوبیت کمتري برخوردار است. به منظور حفظ ثبات سهام و ایجاد یک الگوي ثابت، مدیریت شرکت باید نسبت پرداخت سود سهام به کل سود را به خوبی انتخاب نماید
که امکان ادامه و تثبیت آن باشد اگر مدیریت دورنماي روشن از اهداف سرمایه گذاران بلند مدت و سودآوري مورد نظر را داشته باشد، بدون شک در اجراي سیاست صحیح سود سهام موفق تر خواهد بود.

2-12-2 سود متغیر:
برخی از شرکت ها هر سال سود معینی از سود خودشان را بین سهامداران تقسیم میکنند. چنین سیاستی باعث خواهد شد که سود پرداختی به سهامداران همراه با نوسانات سود خالص تغییر نماید به عنوان مثال شرکت همیشه 40 % از سود هر سهم را تقسیم می نماید این سیاست به شرکت این اطمینان را می دهد که کسر منابعمالی یا مازاد منابع مالی ناشی از تقسیم سود ثابت را نداشته باشد. این روش به دلیل اینکه میزان سود دریافتی متغیر و نا معلوم می شود، مخصوصا براي سهامدارانی که متکی به دریافت سود هستند روش خوشایندي نیست.

2-12-3 سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر:
در این سیاست شرکت یک مبلغ معمولا پایین را به طور دائم به سهامداران پرداخت می کند و با افزایش یا کاهش سود درصدي را به آن اضافه می کند. در سال هایی که سودآوري خوب بوده شرکت مبلغ اضافه را پرداخت و سال هایی که سودآوري خوب نبوده یا شرکت به منابع مالی نیاز دارد مبلغ اضافه را پرداخت نمیکند.
2-12-4 سود مازاد :
در این نوع سیاست تقسیم سود شرکت ابتدا کلیه نیازهاي سرمایه گذاري و مالی خود را از سود سال کسر می کند. هر چه قدر سود علاوه بر نیازهاي سرمایه گذاري و مالی شرکت باقی ماند بین سهامداران عادي تقسیم می شود. به سود مازادي که در شرکت باقی می ماند جریانات نقدي آزاد نیز می گویند. پرداخت سود نقدي نباید بر روي ثروت سهامداران تاثیر بگذارد، زیرا قیمت سهام به میزان سود نقدي پرداخت شده کاهش می یابد. این کاهش به دلیل این است که اگر سهام قبل از مجمع خریداري شود سود نقدي توسط خریدار دریافت خواهد شد. اما اگر بعد از مجمع خریداري شود سود نقدي به آن تعلق نخواهد گرفت و سود نقدي را سهامدار قبلی دریافت خواهد کرد.

2-12-5 پرداخت سود سهام با اعطاي سهام جایزه:
بعد از سود نقدي، انتشار سهام جایزه دومین شیوه رایج در پرداخت سود از نظر شرکت هاست. اما از دیدگاه قانون، سهام جایزه یکی از طرق افزایش سرمایه و تامین مالی از داخل شرکت به شمار می رود. سهام جایزه عبارت است از انتشار سهام عادي از طریق تبدیل و انتقال اندوخته ها به سرمایه و توزیع رایگان آن در میان سهامداران، سهام جایزه یک روش تامین مالی خودکار به شمار می رود، زیرا بدون اینکه دیون شرکت را افزایش دهد یا سهامداران را تحت فشار قرار دهد منجر به افزایش سرمایه می گردد.

2-12-5-1 دلایل انتشار سهام جایزه :
در توجیه انتشار سهام جایزه تاکنون فرضیات متعددي ارائه شده است که می توان آنها را به چهار گروه طبقه بندي نمود :
1- فرضیه پیام رسانی:
این فرضیه بیان می دارد که اعلان سهام جایزه براي بازار حاوي اطلاعات جدیدي است به عبارت دیگر مدیران می توانند از سهام جایزه براي علامت دادن و رسانیدن اخبار خوب یا انتظار خوش بینانه به سهامداران و مشارکت در بازار سرمایه استفاده کنند.
2- فرضیه نقدینگی:
این فرضیه اعلام می دارد که سهام جایزه به دلیل افزایش تعداد سهام مورد معامله و کاهش قیمت پیشنهادي خریدار و فروشنده قابلیت نقدینگی سهام را افزایش می دهد.

3- فرضیه دامنه قیمت معاملاتی:
این فرضیه که با فرضیه نقدینگی در ارتباط است اظهار می دارد که انتشار سهام جایزه موجب می شود سهام وارد یک دامنه قیمتی مطلوب تر شود. و این باعث می شود که معاملات آن در بازار افزایش یافته در نتیجه قابلیت نقدینگی آن هم بالاتر رود.
4- فرضیه جایگزینی سود نقدي:
این فرضیه بیان می دارد که مدیران می توانند با انتشار سهام جایزه به عنوان جانشینی براي سود نقدي، وجوه نقد شرکت را حفظ نمایند و آن را صرف سرمایه گذاري در طرح هاي شرکت نمایند.

2-12-6 تجزیه سهام:
تجزیه سهام به عمل کاهش ارزش اسمی سهام گفته می شود. تصمیم به تجزیه سهام زمانی اتخاذ می شود که قیمت بازار سهام و یا قیمت اسمی آن بالاتر باشد به گونه اي که همه اقشار سهامداران قادر به خرید آن نمی باشند.
تجزیه سهام مانند سهام جایزه تغییري در جمع کل حقوق صاحبان سهام ایجاد نمی کند و بر خلاف آن باعث تغییر در حجم کل حساب سرمایه نیز می شود.

2-12-7 تجمیع سهام:
به جاي افزایش تعداد سهام منشره، شرکت ممکن است بخواهد آنها را کاهش دهد این اقدام در حالی صورت می گیرد که قیمت بازار سهام به شدت کاهش یافته باشد و با این روش قیمت افزایش می یابد، البته افزایش قیمت بستگی به عایدات گذشته و مورد انتظار شرکت نیز دارد.

2-12-8 بازخرید سهام:
به جاي پرداخت سود نقدي تعدادي از سهام شرکت را از بازار خریداري نموده و آنها را در شرکت نگهداري می کنند. این روش براي کنترل بیشتر شرکت بر قیمت بازار اعمال می شود. هرگاه قیمت سهام در بازار کاهش یابد بازخرید سهام مانع کاهش زیاد قیمت می شود. زیرا با افزایش تقاضا، حجم عرضه را کنترل می کند و هنگامی که عرضه کاهش یافت و تقاضا زیاد شد طبق مکانیسم عرضه و تقاضا باید قیمت افزایش یابد در این حالت که قیمت افزایش یافت، شرکت می تواند سهام بازخرید شده را در بازار به قیمت بیشتري بفروشد.

2-12-9 سود سهام به صورت اوراق قرضه:
در این مورد شرکت ها براي جلوگیري پرداخت مالیات به سود سنواتی، بخشی از درآمدهاي جاري و سود انباشته خود را به حساب بدهی هاي جاري انتقال می دهند. و از این طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه یا سهام ممتاز براي پرداخت سود می نماید. این عمل باعث افزایش حجم بدهی هاي شرکتی می شود. توزیع قرضه هاي بلند مدت نیز به عنوان یک روش پرداخت سود سهام به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد. مسئله قابل توجه در این شیوه این است که اگر سهامداران شرکت به طبقات متعددي تقسیم شده باشند، در صورتی می توانند از اوراق قرضه به عنوان سود سهام استفاده کنند که این اوراق را بین کلیه گروه سهامداران توزیع نمایند، در غیر این صورت اگر توزیع قرضه ها به یک گروه خاص صورت گیرد این امر باعث می شود که عملا جمع بدهی هاي مستقیم و ثابت شرکت افزایش یابد در حالی که ریسک مالی نهایی را تمامی گروه هاي سهامداران متحمل خواهند شد. به طور کلی مدیریت شرکت هایی که اقدام به انتشار اوراق قرضه به عنوان سود نهایی می نمایند. با این کار در تلاشند تا در ذهن سهامداران این تصور را به وجود آورند که شرکت از نظر مالی وضعیت سالم تر و مناسب تري نسبت به آنچه که دیده می شود دارد.

2-12-10 سود سهام به صورت دارایی:
ممکن است شرکتی به جاي توزیع سود سهام نقدي، مقادیري از دارایی هایش را بین سهامداران توزیع نماید. این دارایی ممکن است شامل موجودي کالا، زمین و وسایل دیگر گردد. دلیل عمده توزیع سود از این طریق، منفعت نقدینگی شرکت در پرداخت سود سهام نقدي می باشد. در این نحوه پرداخت معمولا قیمت بازار دارایی
ها محاسبه شده و تفاوت آن از ارزش دفتري و قیمت بازار که به سهامداران داده می شود در دفاتر شرکت ثبت می گردد. این نوع توزیع، ساختار شرکت را تغییر داده و به قیمت اعتباري شرکت تاثیر می گذارد. همچنین ارزش حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد.

2-13 عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود :
عواملی که در مورد سیاست تقسیم سود در موسسات انجام شده نشان می دهد که سیاست هاي تقسیم سود کار گرفته شده از سوي موسسات عملا مبینی بر هیچ یک از فرضیات و مدل هاي ارائه شده نیست حال اینسوال مطرح است که موسسات چگونه سیاست هاي تقسیم سود خود را اتخاذ می کنند پاسخ به این سوال نیاز به توضیح علل اختلاف هاي تقسیم سود در تئوري وعمل است یعنی عواملی که مدیران مالی مجبورند در هنگام اتخاذ سیاست هاي تقسیم سود بلند مدت موسسه خود آنها را در نظر بگیرند، به مهمترین این عوامل در زیر اشاره می شود.

2-13-1 محتواي اطلاعاتی تقسیم سود :
پایداري در تقسیم سود بیانگر این است که مدیران موسسه مایلند به طور مداوم سود سهام پرداخت کنند، حتی اگر در شرایطی قرار بگیرند که موقعیت مالی آنها به طور موقت در سطح نامطلوبی باشد. هدف از اتخاذ چنین سیاستی ممکن است این باشد که بتوان بازتابی از انتظارات مدیریت در مورد سودآوري موسسه را به سهامداران
منعکس کرد. در برخی موارد سود خالص موسسه ممکن است تحت تاثیر نوسانات منفی کوتاه مدت همانند نوسانات ناشی از روش هاي حسابداري قرار بگیرد که تاثیر بر روند بلند مدت سودآوري موسسه ندارد، بنابراین هنگامی که مدیران موسسه رقم تقسیم سود را بالا می برند در واقع این محتواي اطلاعاتی را به سهامداران القا می کنند که مدیریت موسسه معتقد است روند سودآوري به سطح جدید و بالاتري ارتقا یافته و روند رشد مستمر در هر سهم درآینده متصور است.

2-13-2 علایق سرمایه گذاران :
تابع مطلوبیت سرمایه گذاران با یکدیگر متفاوت است. از این رو ممکن است سرمایه گذارانی متمایل به سود تقسیمی باشند و برخی از آنان نیز اندوخته کردن را ترجیح دهند با توجه به آنکه در خیلی از کشورها منبع درآمد افراد را سود سالانه سهام آنها تشکیل می دهد، عدم تقسیم سود می تواند موجب تبعات نامطلوبی براي سهامداران گردد. در این حالت سهامداران بدون توجه به موارد فوق ممکن است در مجامع عمومی، عادي وسالانه خواهان تقسیم سهام شوند . بنابراین لازم است که مدیر مالی با توجه به عوامل علایق سرمایه گذاران ترجیح گروه سهامداران موسسه را شناخته و سیاست تقسیم سود خود را بر اساس آن طرح ریزي کند.

2-13-3 سود آوري فرصت هاي آتی :
چنانچه واحد تجاري نتواند وجوه در دسترس را به نحوي سودآور سرمایه گذاري کند، ممکن است سود خالص را به مصرف توزیع سود سهام برساند. از سوي دیگر در صورت موجود بودن فرصت هاي سرمایه گذاري سود آور می توان از سود به منظورتامین مالی استفاده کرد. موسسات جوان با قابلیت رشد بالا ممکن است به این نتیجه برسند که سود آنها باید به سرمایه گذاري هاي بالقوه سودآور تخصیص یابد و بنابرین هیچگونه سود سهامی تقسیم نکنند. این سیاست بر این اصل استوار است که عدم تقسیم سود سهام و سرمایه گذاري مجدد آن در موسسه بسیار مطلوب تر از تقسیم سود سهام و تامین مالی پروژه ها از طریق انتشار سهام جدید و یا انجام استقراض است. زیرا دراین صورت موسسه در

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع تقسیم سود، قیمت سهام، سود سهام، بورس اوراق بهادار Next Entries منبع مقاله با موضوع تقسیم سود، سود سهام، قیمت سهام، ارزش سهام