منبع مقاله با موضوع تعهد سازمانی، ارتباطات میان فردی، هیئت مدیره، روابط عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

است تا اختلالات گفتاری و شنیداری را در گیرنده به حداقل برساند، زیرا چنین موقعیتهایی امکان بازخورد مستقیم را برای گیرنده فراهم نمی کنند. مدیران اجرایی همانند معلمان و والدین لازم است از محدودیتهای ارتباطات خطی آگاه باشند. صدور فرمان و دستورالعمل بدین معنا نیست که ارتباط مؤثری صورت گرفته است (برکو و همکاران، 2007).

محیط ارتباطات

محیط ارتباطات
نمودار (2-4): مدل ارتباطات خطی. اقتباس از برکو و همکاران (2007)

2-2-1-14-2- ارتباطات تعاملی:
الگوی خطی، تمام عناصر فرایند ارتباطات را پوشش نمی دهد و رابطه ساده ای بین منبع و دریافت کننده پیام می باشد. به همین دلیل برخی از دانشمندان رفتاری، تحت تأثیر پژوهشهای روانشناسی مفهوم فرایند را جهت تأکید بر اهمیت تعامل و نشان دادن پویایی و استمرار طبیعت ارتباطات توسعه داده اند (برکو و همکاران، 2007). الگوی تعاملی، ارتباطات را به عنوان فرایندی ترسیم میکند، که در آن شنونده از طریق بازخورد به پیام واکنش (پاسخ) نشان می دهد (وود، 2010) و در واقع ترسیمی از ارتباطات دو سویه است (برکو و همکاران، 2007). «بازخورد» یا پاسخ دهی به پیام ویژگی اصلی الگوهای تعاملی است. بازخورد می تواند كلامی، غیركلامی، عمدی یا غیرعمدی باشد.
مشهورترین الگوی تعاملی توسط ویلبر اسکرام (پدر علم ارتباطات نوین) مطرح شد كه می گفت: پیام دهندگان پیام را در درون میدان شخصی تجربه خود، خلق و تفسیر می كنند. هرقدر میدان تجربه پیام دهندگان همپوشی بیشتری داشته باشد، طرفین منظور یكدیگر را بهتر می فهمند. با در نظر گرفتن عامل میدان های تجربه در الگوی تعاملی، می توانیم بفهمیم كه چرا سوء تعبیرها پیش می آیند. اسکرام با مبحث میدان های تجربی و بازخورد، الگویی ارائه داد كه در آن ارتباط یك فرایند تعاملی محسوب می شود؛ فرایندی تعاملی كه فرستنده و گیرنده در آن مشاركتی فعال دارند (اسکرام، 1978).
نمودار (2-5) مدل تعاملی ارتباطات را نشان می دهد. در این مدل نیز مثل مدل خطی، منبع پیام را کدگذاری کرده و از طریق یک یا چند کانال حسی به گیرنده ارسال می کند. سپس گیرنده پیام را دریافت و کدبرداری می کند. اما علاوه بر این، گیرنده بازخورد را به صورت کدگذاری شده به منبع ارسال می کند. سپس منبع بازخورد را کدبرداری می کند و برپایه پیام اصلی و بازخورد دریافت شده پیام جدیدی را کدگذاری و ارسال می کند(تطبیق). ارائه بازخورد از طرف گیرنده و ارسال پیام مجدد از طرف منبع، ارتباط را به فرایندی دوسویه تبدیل می کند.
به عنوان مثال علی به رضا می گوید: « لطفاً کتاب را به من بده.» رضا به انبوه کتابها نگاه می کند و می پرسد: « کدامیکی؟» (بازخورد). علی پاسخ می دهد: « کتاب قرمزی که روی همه کتابها قرار دارد.» (تطبیق). چنین دیدگاهی، تأثیر پاسخهای گیرنده را در ارتباطات مدنظر قرار می دهد و تاحدودی فرایندی چرخه ای می باشد (ارسال و دریافت، دریافت و ارسال و …) (برکو و همکاران، 2007). اگرچه الگوهای تعاملی از الگوهای خطی پیشرفته تر بودند، اما پویایی ارتباطات انسانی را به خوبی و به طور كامل پوشش نمی دادند. این الگو دارای ضعف هایی بود؛ زیرا در آن فردی با دیگری ارتباط برقرار می كند، سپس او به نفر اول بازخورد می دهد. در این دیدگاه، توجهی به این نكته نشده است كه انسان ها به طور همزمان با یكدیگر ارتباط برقرار می كنند، نه به طور نوبتی. همچنین در این الگو یك نفر فرستنده است و یك نفر گیرنده، اما در واقع، هر كسی كه درگیر ارتباط است، هم فرستنده پیام است و هم گیرنده پیام (وود، 1379).
طرفین ارتباط، هر زمان که امکان داشت باید تلاش نمایند با یکدیگر تعامل برقرار نمایند تا متوجه شوند ارتباط آنها تا چه حد اثربخش می باشد. برای مثال علی با ملاحظه اینکه کتابهای زیادی جلوی رضا قرار دارد می توانست بگوید: «لطفاً کتاب قرمز بالایی را به من بده.» و یا اینکه بعد از جمله اول بپرسد: « میدانی کدام کتاب را می گویم؟» و یا منتظر بماند تا رضا یکی از کتابها را بردارد و بدین نحو متوجه شود که آیا رضا منظور وی را متوجه شده است؟ و در صورتیکه رضا متوجه نشده بود پیام خاص تری ارسال کند. مدیران سازمانها، والدین و معلمان باید برای حصول اطمینان از اینکه کارمندان، مشتریان، فرزندان و دانش آموزان پیام آنها را به صورت صحیح دریافت کرده اند و می توانند به آن عمل کنند، از این مدل ارتباطی استفاده کنند(برکو و همکاران، 2007).

محیط ارتباطات

محیط ارتباطات
نمودار (2- 5): مدل تعاملی ارتباطات (ارتباطات دوسویه). اقتباس از برکو و همکاران (2007)

2-2-1-14-3- ارتباطات تبادلی:
نظریه پردازان معتقدند که ارتباطات همیشه به سادگی آنچه در مدلهای ارتباطات خطی و تعاملی مطرح می شود نیست. این دیدگاه بیان می کند که ارتباطات، تبادلی است که در آن هم منبع و هم دریافت کننده پیام نقشهای قابل معاوضه ای در فرایند ارتباطات برعهده دارند. نمودار (2-6) مدل تبادلی ارتباطات را نشان می دهد. در این مدل دوطرف رابطه به طور همزمان پیامها را مبادله می کنند. «شخص الف» پیامی را کدگذاری و ارسال می کند. «شخص ب» پس از دریافت و کدبرداری پیام، بازخورد را به صورت کدگذاری شده به شخص الف ارسال می کند. شخص الف، مجدداً بازخورد را دریافت و کدبرداری می کند. البته این گامها به صورت مجزا اتفاق نمی افتد. کدگذاری و کدبرداری ممکن است همزمان صورت گیرد. گوینده ممکن است پیامی کلامی را ارسال کند و در همان زمان بازخوردی غیرکلامی از شنونده دریافت کند(برکو و همکاران، 2007).
الگوی تبادلی الگویی دقیق و روشن است و شامل عامل زمان و سایر جنبه های ارتباط مثل پیام ها، پارازیت و میدان های تجربه می شود كه ثابت نیستند و در طول زمان تغییر می كنند. الگوی تبادلی نه تنها ضعف های الگوهای قبلی را ندارد، بلكه دارای نقاط قوّت زیادی هم هست. در این الگو، بیان می شود كه در ارتباطات میان فردی، همیشه پارازیت وجود دارد و بر این نكته تأكید می شود كه ارتباطات میان فردی فرایندی دائم التغییر است. طرفین ارتباط لحظه ای پیام را ارسال و لحظه ای پیام را دریافت می کنند یا هر دو عمل را به طور همزمان انجام می دهند. در این الگو، نه كسی «فرستنده» و نه كسی «گیرنده» است؛ چرا كه هر دو نفر پیام دهندگانی هستند كه به یك اندازه در فرایند ارتباط شركت می كنند و غالباً شركت آن ها خودانگیخته و همزمان است(وود، 1379).
به دلیل آنكه پیام دهندگان پیوسته بر یكدیگر تأثیر می گذارند، ارتباطات میان فردی با الزام شدید اخلاقی پیوند می خورند. رفتارهای كلامی و غیركلامی ما می توانند موجب تقویت یا تضعیف روحیه دیگران شوند؛ همان گونه كه رفتارهای كلامی و غیركلامی آنان می توانند چنین حالاتی در ما ایجاد كنند. الگوی تبادلی ارتباطات، بر پویایی های فرایند ارتباطات و نقش های چندگانه افراد، طی فرایند ارتباطات تأکید میکند (وود،2010). در این مدل ارتباطات فرایندی چندسویه است؛ رمزگذاری و رمزگشایی میتواند فورا و در یک زمان صورت گیرد و پیامها را میتوان در یک زمان ارسال و دریافت کرد (برکو و همکاران، 1987).

نمودار (2-6): مدل تبادلی ارتباطات. اقتباس از برکو و همکاران (2007)

2-2-1-14-4- مقایسه مدلها:
مقایسه سه مدل از طریق مثال به ما کمک می کند تفاوتهای آنها را بهتر درک کنیم:
ارتباط خطی: مدیر روابط عمومی یک شرکت بزرگ از استودیوی مرکزی برای کارمندان بازاریابی دفاتر منطقه ای سراسر کشور در مورد تلویزیون مدار بسته سخنرانی می کند. این مثال ارتباطات خطی را نشان می دهد.
ارتباط تعاملی: سپس مدیر، سخنرانی مشابه ای را در اتاق هیئت مدیره شرکت انجام می دهد. او دستنوشته ای را که از قبل آماده کرده، مورد استفاده قرار می دهد و تلاشی برای دریافت بازخورد از خود نشان نمی دهد. پس از سخنرانی، وی از شرکت کنندگان می خواهد سئوالات خود را مطرح نمایند. یکی از اعضای هیئت مدیره سئوالی را مطرح می کند و مدیر پاسخ می دهد. جلسه پرسش و پاسخ مدل تعاملی ارتباطات را نشان می دهد. فرستنده، پیام را کدگذاری و ارسال می کند. گیرنده پیام را دریافت و کدبرداری می کند و بازخورد (سئوال) ارائه می دهد. گیرنده پیام خود را با بازخورد ارائه شده انطباق (پاسخ) می دهد.
ارتباط تبادلی: پس از آن کارمندان فروش وارد استودیو می شوند. مدیر روابط عمومی شروع به صحبت می کند. در همین زمان یکی از فروشندگان سئوالی مطرح می کند. همزمان سخنران سر خود را به نشانه تأیید تکان می دهد و بعد به صورت کلامی موافقت خود را با فروشنده اعلام می کند و توضیحاتی را ارائه می دهد. فروشنده نیز سر خود را به نشانه تأیید تکان داده و می گوید: «الان متوجه شدم». این مثال مدل تبادلی ارتباطات را نشان می دهد(برکو و همکاران، 2007).
در این پژوهش سه مدل ارتباطات خطی، تعاملی و تبادلی مورد پژوهش قرار گرفتند.

2-2-2- تعهد سازمانی:
ﻛﺎراﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎنی ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد ﺻـﺤﻴﺢ ﻧﻴـﺮوي‬ اﻧﺴﺎﻧﻲ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻫﺮ ﻗﺪر شرﻛﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎ ﺑـﺰرگﺗـﺮ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ،‬ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺪﻳﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻌﻲ در ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﺪاوم ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺧـﻮد دارﻧـﺪ. ﺗـﺼﻮر‬ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺷﺨﺼﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻲﺷـﻮد، ﺑﺎﻳـﺪ‬ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ آن ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﭙﺬﻳﺮد. ﺑﻌﻀﻲ از ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻛـﻪ‬ رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﻣﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎداش و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر اﻓﺰاﻳﺶ‬ داد، ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎ به راﺳﺘﻲ ﺟﻬﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻬﺘﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ در‬ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ‬ و ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘـﺼﺎدي ﻛـﺎر اﺳـﺖ، ﺑـه غیـﺮ از دادن ﭘـﺎداش و‬ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ راهﻫﺎي دﻳﮕﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد؟‬ (جعفری و قمی، 1389)
یکی از بحث برانگیزترین جنبه های زندگی سازمانی، نگرشها یا گرایشهای شغلی است (جاودانی، 1381). از آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار کارمندان در سازمان می تواند متأثر از نگرشهایشان باشد، آگاهی از این نگرشها برای مدیران ضروری به نظر می رسد. با وجود این، آگاهی از همه نگرشهای کارمندان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی ندارد. در واقع مدیران بیشتر علاقه مند به دانستن آن دسته از نگرشهایی هستند که با کار و سازمان مرتبط است. طبق تحقیقات انجام گرفته در این مورد سه نگرش عمده بیشترین توجه و تحقیق را از سوی محققان به خود جلب کرده اند. این سه نگرش عبارتند از: ۱ – رضایت شغلی145، ۲ – وابستگی شغلی146 و ۳ – تعهد سازمانی147 (فرهنگی، 1384).
علاوه بر این یکی از ویژگی ها و مشکلات اکثر سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی کشور ما در مقایسه با آنچه در شرکت ها و سازمان های خارجی به خصوص غرب و ژاپن دیده می شود، عدم احساس تعهد سازمانی کارمندان نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند می باشد. زمانی که یک سازمان بوجود می آید، برای رسیدن به اهداف خود نیاز به منابع و امکانات دارد. مهمترین عامل در جهت نیل به اهداف سازمان نیروی انسانی است. افرادی که در سازمان مشغول به کار می شوند میزانی از کار و کوشش و وفاداری خود را به سازمان می دهند و در برابر آن درخواستی بیش از پاداش مادی از سازمان دارند. آنان امنیت، احترام، رفتار انسانی، ارتباط اجتماعی با مردم و حمایت جهت دستیابی به اهداف های خود را خواهان هستند (اسماعیلی، 1380).
در صورتیکه سازمان تنها به هدف های مادی کارمندان توجه کند و اهداف معنوی آنها را نادیده بگیرد، کارمندان در سازمان به عملکرد اندک گرایش می یابند، زیرا توقعات آنها برآورده نشده است، هرگاه اهداف مادی و معنوی افراد از سوی سازمان مورد توجه قرار گیرد، آنان با تمام توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش و کوشش خواهند نمود. تعهد سازمانی صرفاً وفاداری به سازمان نیست، بلکه فرایند مستمری است که از طریق آن کارمندان سازمان علاقه مندی خود را نسبت به سازمان و اهداف آن ابراز می کنند (اسماعیلی، 1380).
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻬﺪ

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع ارتباطات میان فردی، رادیو و تلویزیون، ارتباطات سازمانی، انواع ارتباطات Next Entries منبع مقاله با موضوع تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، عملکرد سازمان، بر عملکرد سازمان