منبع مقاله با موضوع تعهد سازمانی، ارتباطات سازمانی، تعهد مستمر، انواع ارتباطات

دانلود پایان نامه ارشد

است؟
2. تعهد سازمانی معلمان مدارس شهر خنج به چه میزان است؟
3. نوع تعهد سازمانی غالب در مدارس شهر خنج کدام است؟
4. آیا رابطه معناداری بین انواع ارتباطات سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی معلمان وجود دارد؟
5. آیا انواع ارتباطات سازمانی پیش بینی کننده معنادار انواع تعهد سازمانی معلمان می باشد؟
6. آیا تفاوت معناداری بین نوع ارتباطات سازمانی در مدارس دخترانه و پسرانه وجود دارد؟
7. آیا تفاوت معناداری بین انواع تعهد سازمانی معلمان زن و مرد وجود دارد؟

1-6-تعاريف مفهومي متغيرها
1-6-1- ارتباطات سازمانی:
ارتباطات سازمانی عبارتست از فرایندها (هبلس و وور75، 2001) و تعاملات (برگر76 2008) یا پردازشی (کُری77، 1995؛ سِیبُلد و شیا78، 2001؛ استُل و چِنی79، 2002) که افراد و اعضای سازمان از طریق آن در پیامها و اطلاعات، ایده ها و احساسات یکدیگر سهیم می شوند (هبلس و وور، 2001) و پیامها را رد و بدل می کنند (کُری، 1995؛ سِیبُلد و شیا، 2001؛ استُل و همکاران، 2002). این فرایند نه تنها گفتار و نوشتار، بلکه زبان بدن، سبک و منش فردی (هر چیزی که معنایی را به پیام بیافزاید) را نیز شامل می شود (هبلس و وور، 2001). به طور کلی، ارتباطات سازمانی عبارتست از فرایندها و تعاملاتی که بین افراد در سازمان صورت گرفته و پیامها و اطلاعات از طریق آن رد و بدل می شود و دارای انواعی به شرح زیر است:
1-6-1-1- ارتباطات خطی:
الگوی خطی ارتباطات که اولین بار توسط شانن و وور80 (1949) ارائه شده است، به معنای انتقال پیام از یک منبع (مانند تلویزیون) به دیگری است (هان و همکاران، 2011، باتلند81، 2012، هلمز و هندلی82، 1998) و ارتباطات را به عنوان فرایندی یک جانبه ترسیم میکند که در آن فردی، دیگری را تحت تأثیر قرار می دهد (وود83، 2010، نارولا84، 2006). به طور کلی، الگوی خطی ارتباط، فرایند ارتباطی یک سویه را به تصویر می کشد.

1-6-1-2- ارتباطات تعاملی:
الگوی تعاملی، ارتباطات را به عنوان فرایندی ترسیم میکند، که در آن شنونده از طریق بازخورد به پیام واکنش نشان می دهد(وود، 2010، باتلند، 2012، هلمز و هندلی، 1998). این الگو بر تعامل بین فرستنده و گیرنده (نارولا، 2006) و ارتباط گیرنده و فرستنده با زمینه عمومی شامل مهارتها، نگرشها، عقاید، نظامهای اجتماعی و فرهنگ تأکید دارد(باتلند، 2012). به طورکلی، الگوی تعاملی ارتباطات، فرایند ارتباطی دوسویه را به تصویر می کشد.

1-6-1-3- ارتباطات تبادلی:
الگوی تبادلی ارتباطات، بر پویایی های فرایند ارتباطات و نقش های چندگانه افراد، طی فرایند ارتباطات تأکید میکند (وود،2010، باتلند، 2012، هلمز و هندلی، 1998). در این الگو هر دو طرف به طور همزمان، نقش فرستنده و گیرنده را ایفا می کنند و رمزگذاری و رمزگشایی نیز همزمان روی می دهد (هان و همکاران، 2011، هلمز و هندلی، 1998) و پاسخهای همزمان، بجای بازخورد خطی محور ارتباط قرار می گیرد(نارولا، 2006). همچنین در این مدل آغاز و پایان مشخصی برای ارتباط وجود ندارد و ارتباط غیرکلامی، زمینه اجتماعی، تجارب فرهنگی و نگرشها نقشی عمده در فرایند ارتباطات ایفا می کنند(باتلند، 2012). به طورکلی، الگوی تبادلی ارتباط، فرایند ارتباطی چندسویه و همه جانبه را به تصویر می کشد.

1-6-2- تعهد سازمانی:
تعهد سازمانی به معنای شناسایی و هویت بخشی اعضا، از طریق عضویت در سازمان خاص و سطح مشارکت در آن می باشد (لوک، وانگ، وستوود، کروفورد85، 2007) و مفهومی چندبعدی است که وفاداری و هویت بخشی کارمند با سازمان، تمایل به ماندن در سازمان و تمایل به گسترش تلاش در سازمان را در برمی گیرد (چونگ، وانگ و لو86، 2011، اپل بام، بِیلی، بِرگ و کلبرگ87، 2000، چِن، تسو و فار، 200288). این متغیر نوعی حالت روانی است که بیانگر تمایل، نیاز و یا الزام جهت ادامه فعالیت در سازمان می باشد (می یر و آلن، 2007) و وفاداری کارمند به کارفرمای خود و اهداف سازمان را نیز شامل می شود (دانشگاه پنسیلوانیا89، 2011). به طورکلی، تعهد سازمانی به معنای وفاداری فرد به سازمان و تمایل به ماندن در عضویت سازمان برحسب وابستگی عاطفی، نیاز یا احساس مسئولیت در قبال سازمان می باشد.
1-6-2-1- تعهد عاطفي90:
عمومی ترین جنبه تعهد سازمانی است و در بردارنده پيوند و دلبستگی عاطفي کارمند به سازمان و اهداف آن مي باشد(نور و نور91، 2006، می یر و آلن، 2006، دانشگاه پنسیلوانیا، 2011، دردوایس92، 2004) به نحوي که فرد هویت خود را با سازمان خود معرفي مي کند(لوتانز، 2008) و تمایل دارد که در سازمان باقی بماند(می یر و آلن، 2006، مودی و همکاران، 2006). به طورکلی، تعهد سازمانی به عنوان دلبستگی عاطفی فرد به سازمان و تمایل وی به عضویت در سازمان تعریف شده است.

1-6-2-2- تعهد مستمر93:
تعهد مستمر به معنای وابستگی شناختی (والش و تایلر94، 2002) و ابزاری (بک و ویلسون95، 2000) کارمند به سازمان می باشد. در واقع در این حالت فرد از روی آگاهی و شناخت، مزایای تداوم عضویت در سازمان و هزینه های ناشی از ترک آن را مدنظر قرار می دهد(چن، 2003، چونگ و همکاران، 2011، لوتانز، 2008، والش و تایلر، 2002). به طورکلی، تعهد مستمر به عنوان نیاز فرد به عضویت در سازمان تعریف شده است.
1-6-2-3- تعهد هنجاري96:
در اين صورت کارمند برمبنای هنجارها و ارزشهای شخصی (چونگ و همکاران، 2011) احساس مي کند که وظیفه دارد در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستي است (لوتانز، 2008، والش، 2002) در واقع بین فرد و سازمان التزامی دوجانبه وجود دارد (سلیمان و لیس97، 2000، مکدونالد و ماکین98،2000). به طورکلی، تعهد هنجاری به معنای احساس وظیفه فرد در قبال سازمان می باشد.

1-7- تعريف عملياتي متغيرها
1-7-1- نوع ارتباطات سازمانی:
ارتباطات سازمانی در این پژوهش نمره ای است که معلمان براساس انواع ارتباطات سازمانی خطی، تبادلی و تعاملی (هان و همکاران، 2011، باتلند، 2012، وود، 2010، نارولا، 2006) به مقیاس محقق ساخته ارتباطات سازمانی مدارس خود اختصاص می دهند.

1-7-2- تعهد سازمانی:
تعهد سازمانی نمره ای است که معلمان برحسب تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری (کوهن، 2007، چانگ و همکاران، 2007) در پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن (1997) کسب می کنند.

فصل دوم
پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه

در این فصل به بررسی چارچوب نظری و ادبیات پژوهش می پردازیم. از آنجا که پژوهش ما درصدد بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان می باشد، لازم است ابتدا مروری اجمالی و دقیق بر پیشینه نظری این مباحث داشته باشیم. همچنین تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این موضوعات نیز در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.

2-2- پیشینه نظری
2-2-1- ارتباطات سازمانی:
در دنیای کنونی که به آن اصطلاح دهکده جهانی داده اند، اطلاعات به طور مداوم بین کشورهای مختلف رد و بدل می شود. به طوری که حتی اگر برای مدت کوتاهی بنا به دلایلی ارسال اطلاعات بین کشورها قطع گردد، به جهات مختلفی می تواند به کشورهای جهان لطمه جبران ناپذیری وارد نماید. حجم اطلاعات در جوامع بشری به طور روز افزونی در حال افزایش است و روندی شتابان به خود گرفته است.
در تحقیقی که به وسیله دانشگاه آکسفورد انگلستان انجام شد، در سال 1900 میلادی هر صد سال، در سال 1950 هر 50 سال، در سال 1970 هر 20 سال و در سال 1990 میلادی هر 5 سال حجم اطلاعات بشر دو برابر شده است. با توجه به آمار و ارقام فوق می توان ادعا نمود که رد و بدل اطلاعات و معلومات که به زبان ساده ارتباطات نامیده می شود، چقدر در جوامع بشری تکامل یافته است. نیاز به انجام ارتباطات صحیح که بتواند راه گشای مشکلات افراد در جوامع امروزی باشد، موضوعی اساسی و ضروری است (امین شایان جهرمی و همکاران، 1388). بعلاوه ارتباطات تنها شامل صحبت کردن نمی شود، زمانی که در کلاس درس به سئوالی جواب می دهی، مورد تعریف و تمجید قرار می گیری، عقاید و ایده های فرد دیگری را به چالش می کشی، با اعضای خانواده تعامل برقرار می کنی، در مصاحبه شغلی یا جلسه گروهی شرکت می کنی، به ارائه کلاسی گوش می دهی، سلام میکنی و یا لباسی را برای پوشیدن انتخاب میکنی، در واقع به نوعی ارتباط برقرار می کنی. ارتباطات دوستانه قابل توجه، روابط خانوادگی موفق، موفقیت شغلی و تحصیلی، همگی به توانایی برقراری ارتباط بستگی دارد. مطالعه فرایند ارتباطات و یادگیری ارتباطات مؤثر نه تنها اقدامی علمی است؛ بلکه در عمل نیز به ما کمک می کند مهارتهای ارتباطی خود را بهبود بخشیم (برکو و همکاران، 2007).

2-2-1-1- اهمیت ارتباطات:
امروزه فرایند ارتباطات یکی از اجزای اصلی فعالیتهای سازمانهای مختلف گردیده است. از طریق این فرایند رهبری در سازمان به اجرا درآمده و هماهنگی ایجاد می شود. اهمیت این فرایند به حدی است که صاحب نظران مدیریت در نوشته های خود تأکید بسیاری بر ارتباطات سازمان داشته اند. چستر برنارد99 اولین وظیفه مدیران را گسترش قلمرو سیستم اطلاعاتی می داند. همچنین هنری مینتزبرگ100 نقش اطلاعاتی و ارتباطی مدیر را جزء اساسی ترین نقشهای او قلمداد کرده است. ارتباط، تارو پود سازمان را به هم پیوند داده و موجب یکپارچگی و وحدت سازمانی می شود. کلیه سطوح مدیریت مسئولیت ایجاد ارتباطات صحیح را برعهده دارند. به جرأت می توان گفت موفق ترین و کارآمدترین مدیران در سازمانها افرادی هستند که دارای مهارت ارتباطی بالایی باشند.
بسیاری از مشکلات سازمانی، روابط مبهم بین افراد، سوء تفاهم ها و ناهنجاری ها معلول ارتباط ضعیف یا نادرست هستند که خود یکی از علل کند شدن روند کار سازمان بوده و کارائی سازمان را کاهش می دهد. ضمن این که ارتباطات موفق و مؤثر باعث ایجاد روحیه بالا، کارایی زیاد و در نهایت رابطه مطلوب کارمندان با هم می گردد. می توان ارتباطات در سازمان را به جریان خون در بدن تشبیه نمود. همانطور که هرچه جریان خون در بدن یکنواخت تر و منظم تر باشد، تمام سیستم ها و ارگانهای بدن بهتر به کار خود ادامه می دهند، ارتباطات سازمانی نیز چنین نقشی را در سازمان ایفا می کند.
مدیران برای هدایت توفیق آمیز باید ارتباط روشنی بین اهداف سازمانی و کارمندان برقرار کنند، و با این ارتباطات کارمندان را برانگیزند تا به رهبری آنان اعتماد کنند و وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند. دنیای مدیران دنیایی از کلمات است، پس چه بهتر که مدیران بدانند چگونه از این کلمات استفاده نمایند تا ارتباطات موفقیت آمیزی داشته باشند. خصوصاً هرچه مدیر در سطح بالاتری از مدیریت قرار داشته باشد بایستی از مهارتهای ارتباطی بیشتری برخوردار باشد. مدیران رده بالا چه در سازمان و چه در خارج و محیط پیرامون آن بیشتر از سایر رده های مدیریتی نیاز به برقراری ارتباط دارند (امین شایان جهرمی و همکاران، 1388).
پایه و اساس ارتباطات به سه عنصر برمی گردد که اگر در ارتباطات متجلی نباشند، ارتباطات مؤثر و تأثیرپذیری را شاهد نخواهیم بود. این سه عنصر عبارتند از:
1. تشویق101
2. احترام102
3. پذیرش103

و به چهار دلیل ارتباطات مرکز کل فرایندهای سازمانی است:
• ارتباطات فرایند اتصال مدیریتی است. ارتباطات طریقی است که مدیران کارکردهای برنامه ریزی، مدیریت، سازماندهی، کارگزینی، جهت دهی و کنترل را هدایت می کنند. ارتباطات قلب تمام سازمانهاست.
• ارتباطات ابتدائی ترین وسیله ایست که مردم از طریق آن کسب و تبادل اطلاعات می کنند. تصمیمات غالباً براساس کمیت و کیفیت اطلاعات دریافتی است. اگر اطلاعاتی که براساس آن تصمیم گیری می شود، ضعیف یا ناقص باشد، تصمیمات غالباً ناصحیح خواهد بود.
• بیشترین فعالیتهای زمان برای مدیران ارتباطات است. مدیران 70 تا 90 درصد زمان خود را صرف ارتباط با کارمندان و دیگر مشتریان داخلی و خارجی می کنند.
• اطلاعات و ارتباطات نمایانگر قدرت یک سازمان

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع تعهد سازمانی، ارتباطات سازمانی، انواع ارتباطات، رفتار سازمانی Next Entries منبع مقاله با موضوع ارتباطات سازمانی، انتقال اطلاعات، مدیریت ارتباطات، ارتباط درون فردی