منبع مقاله با موضوع بیمارستان، شبان نیکو، توانایی ها، کتاب مقدس

دانلود پایان نامه ارشد

ن فعالیت شبانی که از جانب خدا برای هر فرد مسیحی مقرر گردیده، به درستی اطاعت شود. حقیقت آن است که این اطاعت از مأموریتی است که مسیح آن را از خدای پدر دریافت کرده است؛ چرا که ارسال عیسی مسیح به زمین، محبت خدا به این جهان را نشان می دهد. در این صورت است که ما می توانیم مطمئن باشیم، فعالیت شبانی‌مان در واقع انجام دادن فعالیت‌هایی به جای خدا و اطاعت از امر الاهی است. در این معنا عیادت کننده از بیمار یا رسیدگی کننده به انسان دردمند کسی است که خدا او را فراخوانده تا به موقعیتی وارد شود که در آن انسانیت دچار رنج و آسیب شده است و این کار همان اطاعت از خداست.43
7.الاهیات شهادت دادن44
مهم‌ترین رسالت مسیح در کلیسا موعظه، تعلیم و تعمید همه ملت‌ها بوده است: «پس بروید و همة امت ها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسم خدا، پسر و روح القدس تعميد دهيد و ايشان را تعليم دهيد تا همة اموري كه به شما حكم كرده ام را حفظ كنند. به طور حتم من هر روزه تا انقضاي عالم همراه شما خواهم بود.»45 حقیقت دیگری که کرکوود مطرح می کند این است که مسیح در روز عروجش گفت پیروانش باید شهادت دهند؛ شهادتی که می تواند در اشکال مختلف ظهور پیدا کند. یکی از اشکال شهادت دادن می تواند با لفظ و زبان باشد، اما آنچه در طول قرن‌ها دیده شده، آن است که افراد فراوانی تنها با دیدن الگوی زندگی یک انسانِ مسیحی به مسیحیت گرویده اند. مثلا یک دزد بر پایه صلیب می تواند نجات پید اکند؛ نجاتی که از راه موعظه و زبان مسیح نیست، بلکه از راه مشاهده مرگ، عشق و دلسوزی مسیح حتی در هنگام مرگ است، آن زمان که عیسی گفت: «خدایا آنها را ببخش، چرا که ایشان به آنچه انجام می دهند، جاهلند»46 در اینجا رومیان در پای صلیب گفتند: «این مرد حقیقتا مرد درستکاری است.»47
معنای شهادت را می توان در کلام مسیح جستجو کرد، زمانی که شهادت دادن را به «نور» یا «نمک» تشبیه نمود: «شما نمك جهانيد! ليكن اگر نمك فاسد گردد و صفت نمک بودن را از دست دهد، به كدام چيز باز نمكين شود؟ ديگر مصرفي ندارد جز آنكه بيرون افكنده و پايمال مردم شود. شما نور عالميد. شهري كه بر كوهي بنا شود، نتوان پنهان كرد.»48 کسی که برای عیادت به بیمارستان می رود، به منزله نوری است که دل همه بیماران، وابستگان، پزشکان و کارکنان بیمارستان را روشن می کند. کسی که روان یک دردمند را نوازش می کند نیز، در حقیقت دل شخص دردمند و اطرافیان او را روشن می سازد. این همان شهادت مؤثری قلمداد می شود که ملکوت ابدی را خواهد ساخت، این همان شهادتی است که مردم را به مسیح دعوت خواهد کرد.49
8.الاهیات خدمتگزاری50
به اعتقاد کرکوود، عیسی مسیح در تمام مراحل پیامبری خود نقش خدمتگزاری را به خوبی ادا نمود. او در این مورد می نویسد: وقتی همسر زِبدی ادعا کرد که پسرانش در ملکوت مسیح دارای مقام برتری هستند، عیسی مسیح در پاسخ به او بر نقش خدمتگزاری تأکید کرد. او گفت که زندگی اش وقف خدمت به دیگران است: «آنگاه مادر دو پسر ِ زِبدي با پسران خود نزد وي آمده و پرستش نموده، از او چيزي درخواست كرد. عیسی بدو گفت: چه خواهش داري؟ گفت: بفرما تا اين دو پسر من در ملكوت تو، يكي بر دست راست و ديگري بر دست چپ تو بنشينند. عيسي در جواب گفت: نمي دانيد چه مي خواهيد. آيا مي توانيد از آن كاسه اي كه من مي نوشم، بنوشيد و تعميدي را كه من مي يابم، بيابيد؟ ایشان به عیسی گفتند: مي توانيم. عیسی ايشان را گفت: البّته از كاسة من خواهيد نوشيد و تعميدي را كه من مي يابم، خواهيد يافت، ليكن نشستن به دست راست و چپ من، از آن من نيست كه به کسی عطا کنم، مگر به كساني كه از جانب پدرم براي ايشان مهيا شده است. زمانیکه آن ده شاگرد این مطلب را شنيدند، از آن دو برادر رنجیده خاطر شدند. عيسي ايشان را پيش طلبيده، گفت: آگاه هستيد كه حكام امت ها بر ايشان سروري مي كنند و رؤسا بر ايشان مسّلطند. ليكن در ميان شما چنين نخواهد بود، بلكه هر كه در ميان شما مي خواهد بزرگ گردد، بایستی خادم شما باشد و هر كه مي خواهد در ميان شما مقدم گردد، غلام شما باشد. چنانكه پسر انسان نیز نيامد تا به او خدمت شود بلكه آمد تا خدمت كند و جان خود را در راه بسياري فدا سازد.»51
مسیح الگوی خدمت:
کرکوود مفهوم واقعی خدمت را در جایی کاملا مشخص توصیف می کند که عیسی پاهای شاگردان خود را می شوید.52 وی در ادامه می افزاید: به دلیل ماهیت الاهی مسیح، او این حق را داشت که همچون سروران و آقایان زندگی نموده و بسیاری به او خدمت کنند، اما سبک زندگی او کاملا برخلاف این بود؛ جذامیان، والیان کنیسه‌ها، کاپیتان‌های ارتشی، ماهیگیران، ثروتمندان، مالیات بگیران و خانه داران همه پذیرای خدمات بودند، بدون اینکه اجباری در کار باشد. خدمات عیسی مسیح به نیازمندان بدون در نظر گرفتن هیچ ترس و تعصب و شرط و تقدم بوده است. بنابراین وظیفه ماست که نقش خدمتگزاری او را ادامه دهیم. مسیح الگویی از خود در این راه قرار داده است. ما می توانیم جا در جای پای او بگذاریم و به همه، علی الخصوص بیماری که بیش از همه نیازمند خدمتگزاری است، خدمت کنیم.53
9.الاهیات عشق54
در نظام تفکری شبانی که کرکوود معرفی می کند، الاهیات عشق جزء لاینفکِ زندگی و کلید تعالیم مسیح است که به هیچ عنوان قابل حذف نمی باشد. وی در توضیح این عشق می نویسد: شاید خواننده کتاب مقدس، تصور کند این عشق، همان عشق خدای پدر می باشد که عیسی به آن تن داده است، اما حقیقت آن است که عشق عیسی چنین ظهوری را به واقعیت رسانده است؛ بنابراین کل ماموریت عیسی تداوم در عشق و شفقت بود. در پیام شبان نیکو، انسان ها تشویق می شوند که به همان اندازه که خود را دوست دارند، به همسایه خود نیز عشق بورزند. شبان نیکو پیشنهاد عشقی را می کند که به نجات تعالی بخش می انجامد: «من شبان نيكو هستم؛ شبانی که جان خود را در راه گوسفندان مي نهد».55 مسیح تمام فرمان‌های الاهی را به دو فرمان تقلیل می دهد: «به خدا عشق بورز» و «به همسایه ات عشق بورز» آنجا که می گوید: «با عمق جان، کل وجود، تمام توانايي و نهایت فكر خود، به خدایت عشق بورز و همساية خود را مثل خودت دوست بدار»56 عشق پایه و مبنای همه فعالیت‌های شبانی مسیح و خدمات مسیحی است. پولس درباره این عشق در کلیسا توضیح داده است: «اگر به زبانهاي مردم و فرشتگان سخن گويم ولی محبت نداشته باشم، چونان ناقوسی هستم که فقط به صدا درمی آید. اگر نبوتی داشته باشم که به جميع اسرار آگاه بوده و همة علوم را بدانم، و ايمانی كامل داشته باشم آنچنان كه كوهها را جابجا كنم ولی محبت نداشته باشم، هيچ هستم. اگر جميع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود ولی محبت نداشته باشم، هيچ سودی نمي برم»57 بدین ترتیب عشق و یکدلی، پایه هر گونه فعالیت شبانی است؛ عشقی که برگرفته از الگوی شخص مسیح می باشد.58
10.الاهیات رودر رویی59
در این الاهیات، به جنبه دیگری از مسیح پرداخته می شود؛ جنبه ای که در عین فروتنی و تواضع مسیح، نشان از برخورد وی با نادرستی‌های زندگی افراد دارد. کرکوود ادامه می دهد: عیسی در برابر عده ای به سختی فریاد بر می‌آورد؛ زهدفروشان و کاتبان کسانی هستند که مسیح در برابر آنها ساکت نیست و خطاهایشان را گوشزد می کند.: «واي بر شما اي آموزگاران فقه، ای زهدفروشان، ای ریاکاران؛ شما درهای ملكوت آسمان را به روي مردم بسته اید، چرا که نه خود داخل مي شويد و نه اجازه ورود به کسانی می دهید که در پی داخل شدن هستند. واي بر شما اي كاتبان و فريسيان رياكار، زيرا كه دریاها را درمي نوردید تا مريدي پيدا كنيد و چون پيدا شد او را دو مرتبه پست تر از خود، فرزند دوزخ مي سازيد! واي بر شما اي راهنمايان كوردل كه مي گوييد: هر كه به هيكل قسم خورد، باكي نيست ليكن هر كه به طلاي هيكل قسم خورد، بايد به آن وفا كند»60
تسامح در رویارویی با خطای دیگران:
کرکوود صحبت از موقعیت‌هایی در زندگی مسیح می کند که به نظرش بایستی سخت تر و خشن تر از آنچه عمل کرده است، می بود: مثلا ماجرای زن خطاکار را نقل می کند که عیسی مسیح احساس می کرده است نیازی به تأکید بیشتری بر گناه و شرمندگی او نیست؛ برخورد او در این موقعیت ها فقط این بوده که می گفته است: برو و زندگی ات را از گناه پاک کن: «ناگاه كاتبان و زهدفروشان زني را كه در حال زنا گرفته شده بود، پيش عیسی آوردند و زن را وادار کردند در مقابل مردم بایستد. ایشان به عیسی گفتند: اي استاد! اين زن در حين عمل زنا گرفته شده، و موسي در تورات به ما حكم كرده است كه این چنين زنان را سنگسار کنیم. نظر تو چیست؟ آنها اين پرسش را از روي امتحان به عیسی گفتند تا ادعايي بر علیه او پيدا كنند. اما عيسي سر به زير افكنده، و مشغول نوشتن چیزی با انگشت خود بر روي زمين شد. چون ایشان در سؤال كردن اصرار نمودند، عیسی به پا خاسته و بديشان گفت: هر كه از شما هیچ گناهی ندارد، بر او سنگ اندازد، و باز سر به زير افكنده، به نوشتن بر زمين ادامه داد. چون ایشان این مطلب را شنيدند، از مشايخ تا بقیه، يكی يكی بيرون رفتند تا اینکه تنها عيسي باقي ماند و آن زن كه هنوز ايستاده بود. پس عيسي چون راست شد و غير از زن كسي را نديد، بدو گفت: اي زن آن مدعيان تو كجا شدند؟ آيا هيچ كس بر تو فتوا نداد؟ زن گفت: هيچ كس اي آقا! عيسي گفت: پس من هم بر علیه تو فتوا نمي دهم. برو و زندگی ات را از گناه پاک کن»61
رعایت شرایط بیمار در رویارویی:
برخی اوقات لازم است با شخص دردمند، رودررویی معنوی و روحی صورت بگیرد، اما باید شرایط جسمی و توانایی ها و نیاز واقعی ایشان را نیز در نظر گرفت. باید روش این رودرویی کاملا متناسب با شرایط بیمار باشد. عیسی این شرایط را کاملا رعایت می کرد؛ مثلا جایی که مسیح به یهودا به گونه ای که فقط خود او متوجه شود هشدار می دهد: «چون عيسي اين را گفت، از عمق جان مضطرب گشته، شهادت داد و گفت: به راستی به شما مي گويم كه يكي از شما به من خیانت خواهد كرد. پس شاگردان به يكديگر نگاه كردند و حيران بودند كه اين را دربارة چه کسی مي گويد. به يكي از شاگردان عیسی (شمعون پطروس) كه به سينة او تكيه مي زد و عيسي او را محبت مي نمود، اشاره كردند كه بپرسد عیسی دربارة چه کسی اين را گفت. پس رو به عيسي کرده، بدو گفت: خداوندا! این فرد کیست؟ عيسي جواب داد: آن شخص، فردی است كه من لقمه را از ظرف، بدو خواهم داد. پس عیسی لقمه را برداشته، به يهوداي اسخريوطي، پسر شمعون داد. بعد از آن، شيطان در یهودا داخل گشت. آنگاه عيسي وي را گفت: آنچه مي خواهی انجام بدهی، به زودي بكن. هیچ یک از حاضرین نفهمیدند که چرا عیسی چنین سخنی بدو گفت، زيرا كه بعضي گمان بردند كه چون مقداری پول نزد يهودا بود، عيسي وي را فرمود تا مايحتاج عيد را بخرد، يا آنكه چيزي به فقرا بدهد. پس به محضی که او لقمه را گرفته، بيرون رفت در حالیکه شب بود.»62 مسیح به عنوان الگوی ما در فعالیت شبانی، در رودر رویی خود با یهودا، اوج هشدار را نشان می دهد. ممکن است اشخاص رنج کشیده نیازمند نوعی هشدار باشند که این هشدار وظیفه شبان خدمت رسان و مراقبت کننده اوست.63
11.الاهیات تجدید (قوا)64
مسیح به عنوان خدا در شکل بشری بسیار ساده و روان فعالیت‌های خود را در قالب موعظه، تعلیم، شفا و خدمت انجام داده است و برای این کار زحمت و فشار فیزیکی، عاطفی و روحی کمی را متحمل شده است. کرکوود این تصور را غلط می‌نامد و واقعیت را امری دیگر توصیف می نماید: عیسی برای انجام هر معجزه‌ای انرژی زیادی صرف می‌کرده است. همانطور که خود می گوید: «عيسي گفت: البته كسي مرا لمس نموده است، زيرا كه من درك كردم كه قوتي از من بيرون شد».65 نمونه دیگر این است که مرقس خاطر نشان می کند پس از شهادت یحیای تعمید دهنده، مسیح شاگردان را به جایی برد که بتوانند تنها باشند و مدتی را استراحت کنند.66 مسیح کاملا حس می‌کرد که چقدر فشار روحی بر خود و دیگران وارد آمده است، بدین ترتیب بر نیاز به تجدید قوای بدنی، عاطفی و روحی آنها تأیید کرد. البته مردم ایشان را تنها نگذاشتند و باز هم مسیح کل روز را مشغول

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع بیمارستان، زبان فارسی، آموزه های اسلامی، بیمارستان ها Next Entries منبع مقاله با موضوع ناسازگاری، ادیان توحیدی، وجود خداوند، منابع فلسفی