منبع مقاله با موضوع بیمارستان، اخلاق مراقبت، کتاب مقدس، فرد جامعه

دانلود پایان نامه ارشد

مستحاضه جستجو می‌کند و بیان می نماید که عیسی مسیح با وجود گرفتاری بسیار، به عمد خود را در دسترس قرار می داد و حتی به کم اهمیت ترین فرد جامعه نیز خدمت می کرد. داستان از آنجا آغاز می شود که رئیس یک کنیسه نزد عیسی مسیح می آید و از او درخواست شفای دختر بیمارش را دارد. در میانه راه زن بیماری ایشان را همراه با جمعیت کثیر مردم می بیند: «آنگاه زني كه مدت دوازده سال به استحاضه مبتلا گشته و تحت مراقبت اطباي متعدد به رنج های فراوانی تن داده بود، همه اموالش را صرف نموده، ولی فايده اي نکرده بلكه بدتر شده بود. وقتی وی خبر آمدن عيسي را شنيد، خود را به ميان جمعیت رسانید و رداي عیسی را لمس نمود، زيرا تصور می کرد: اگر حتی لباس عیسی را لمس كنم، هر آينه شفا يابم. در همین لحظه خون او خشك شده، دانست كه از آن بلا صحت يافته است. ناگهان عيسي متوجه شد كه قدرتي از او صادر گشته است، پس روی به جماعت کرد و گفت: چه کسی لباس مرا لمس نمود؟ شاگردانش بدو گفتند: مي بيني كه مردم بر تو ازدحام مي نمايند! چگونه مي گويي که كيست مرا لمس نموده؟! عیسی به اطراف خود مي نگريست تا کسی كه اين كار را كرده، پیدا کند. آن زن چون دانست كه چه بر وی گذشته، ترسان و لرزان آمد و نزد عیسی به روي زمین افتاده، تمام حقيقت را به وي بازگفت. عیسی به او گفت: اي دختر! ايمانت تو را شفا داده است. به سلامتي برو و از بلاي خويش رستگار باش. عیسی هنوز سخن مي گفت كه افرادی از جانب خانة رئيس كنيسه آمده، گفتند: دخترت فوت شده؛ ديگر براي چه استاد را زحمت مي دهي؟ عيسي که سخنان ایشان را شنید، رو به رئيس كنيسه گفت: مترس، ايمان آور و بس! عیسی به جز پطرس و يعقوب و يوحنا برادر يعقوب، به هيچ كس اجازت نداد كه به دنبال او بيايد. هنگامی که ایشان به خانة رئيس كنيسه رسيدند، جمعي شوريده ديدند كه گريه و نوحة بسيار مي نمودند. پس عیسی داخل شده، بديشان گفت: چرا غوغا و گريه مي كنيد؟ دختر نمرده بلكه در خواب است. ايشان حرف عیسی را به سُخره گرفتند. عیسی همه را بيرون كرده و به همراه پدر و مادر دختر و یارانی که با ایشان بودند به جايي كه دختر خوابيده بود، داخل شد. عیسی دست دختر را گرفته، به وي گفت: ای دخترک، تو را مي گويم برخيز. درآن دختر برخاسته، راه رفت. (این دختر دوازده سال سن داشته است) افراد حاضر بي نهايت متعجب شدند. پس عیسی به ایشان به تأكيد بسيار فرمود: كسي از اين امر مطّلع نشود.»16
متبرک کردن کودکان با وجود مشغله:
مثال دیگر کرکوود از توجه ویژه عیسی مسیح به کودکان می باشد زمانی که مادارن ایشان، علیرغم ممانعت یاران مسیح، بچه های خود را برای تبرک نزد عیسی می آوردند، و در این هنگام مسیح تعالیم خود را قطع می نمود و بچه ها را در آغوش گرفته، آنها را متبرک می کرد. این توجه تا حدی بود که عیسی مسیح ملکوت الهی را متعلق به این کودکان می دانست.17 پیام این کار مسیح برای همه مراقبت کنندگان این است که باید در همه حال آماده و در دسترس برای همه مردم باشند.18
3.الاهیات پاسخگویی19
نویسنده کتاب مراقبت های شبانی در بیمارستان، گزارش هایی از متی، مرقس و لوقا20 اظهار می دارد که چرا مسیح باید رنج بکشد و بمیرد و باز از میان مردگان برخیزد. او ادامه می دهد: عبارتِ «مسیح باید به اورشلیم بیاید» در همه این گزارش ها وجود دارد؛ این عبارت نشان‌دهنده نوعی جبر است. این جبر حاکی از نوعی پاسخگویی و مسئولیتی است که خود مسیح آن را در توصیف یک شبان نیکو21 بیان می کند. این تعلیمی است که مسیح آن را در مورد خودش به کار بسته است: «من شبان نيكو هستم. شبان نيكو جان خود را در راه گوسفندان مي نهد.»22 چوپان خوب مسئول امنیت گوسفندان و پاسخگو در برابر صاحب گوسفندان است. چوپان خوب آنقدر پاسخگویی اش بالا است که ممکن است تا حد فدا کردن جان خود پیش برود، و مسیح همین کار را تا پای جان انجام داد.
کسانی که با عنوان مراقبت‌هاي شبانی به مردمی که در حال رنج هستند، خدمات ارائه می کنند، معنای پاسخگو بودن در برابر خدا را از مسیح آموخته اند. آنها از قید خودخواهی و از خودرضایتی رهایی یافته اند و می خواهند تا پای جان به چوپانیِ گوسفندان خدا بپردازند.23
4.الاهیات مراقبت24
یکی از ویژگی های مشخص در زندگی عیسی مسیح، از نظر کرکوود، مراقبت‌هاي اوست؛ کسی که دلسوزی، دغدغه و همدلی خود را در ارتباط با هر کسی نشان می دهد. کرکوود پس از ذکر این ویژگی، به سراغ صحنه مشهور داوری عیسی رفته و آنرا به عنوان یک نمونه از این ویژگی معرفی می نماید: «زمانیکه پسر انسان همراه با جميع ملائكة مقدس، با شکوه و عظمتش وارد شده و بر كرسي عزت خود خواهد نشست، جميع امت ها در حضور او جمع شوند. او آنها را از همديگر جدا خواهد کرد، آنگونه كه چوپان گوسفندان را از بزها جدا مي كند. گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد. آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست خود خواهد گفت: اي بركت يافتگان از پدر من، بیایید و ملكوتي را كه از ابتداي عالم براي شما آماده شده است، به ميراث گيريد؛ زيرا زمانی‌که گرسنه بودم مرا طعام داديد، تشنه بودم سيرآبم نموديد، غريب بودم مرا جا داديد، عريان بودم مرا پوشانديد، مريض بودم از من مراقبت كرديد، در حبس بودم به عيادتم آمديد. آنگاه عادلان به پاسخ گويند: اي خداوند! كي گرسنه‌ات ديديم تا طعامت دهيم؟! كي تشنه ات يافتيم، تا سيرآبت نماييم؟! يا كي تو را غريب يافتيم تا تو را جا دهيم يا عريان تا بپوشانيم؟! و كي تو را مريض يا محبوس يافتيم تا عيادتت كنيم؟! پادشاه در جواب ايشان خواهد گفت: هر آينه به شما مي گويم، هرآنچه که برای يكي از کوچکترین برادران و خواهران من انجام دادید، به من روا داشته ايد. سپس اصحاب طرف چپ را خواهد گفت: اي ملعونان، از من دور شويد و در آتش جاوداني كه براي ابليس و یاران او مهيا شده است، داخل شوید. زيرا زمانیکه گرسنه بودم مرا خوراك نداديد، تشنه بودم مرا آب نداديد، غريب بودم مرا جا نداديد، عريان بودم مرا نپوشانديد، مريض و مبحوس بودم عيادتم ننموديد. پس ايشان به پاسخ گويند: اي خداوند! كي تو را گرسنه يا تشنه يا غريب يا برهنه يا مريض يا محبوس ديده، خدمتت نكرده ايم؟! آنگاه در جواب ايشان خواهد گفت: هر آينه به شما مي گويم، هر آنچه که از اين برادران كوچكم دریغ کردید، از من دریغ نموديد.»25 این بند به خوبی و آشکارا نشان می دهد در صورتی که مراقبتی واقعی از دورترین نیازمندان در جامعه خود نداشته باشیم، شایسته ملکوت خدا نخواهیم بود.
جایگاه اخلاق در مراقبت:
کرکوود نمونه های دیگری را نیز از اخلاق مراقبت در انجیل لوقا نقل می کند: «چون همة باجگيران و گناهكاران به نزد عیسی مي آمدند تا كلام او را بشنوند، زهدفروشان و معلمان همهمه كنان مي گفتند: اين شخص، گناهكاران را مي پذيرد و با ايشان غذا مي خورد. پس عیسی براي ايشان اين مَثل را زد: كيست از شما كه صد گوسفند داشته باشد؛ يكي از آنها گم شود و نود و نه را در صحرا نگذارد و به دنبال گمشده نرود تا آن را بيابد؟ پس چون آن را يافت، به شادي بر دوش خود بگذارد، و به خانه آمده، دوستان و همسايگان را بطلبد و بديشان بگويد با من شادي كنيد زيرا كه گوسفند گمشدة خود را يافته ام. به شما مي گويم که وقتی يك گناهكار از گناه خود توبه می کند، به مراتب شادی افزون‌تری در آسمانها رخ می نمایاند، بيشتر از آنچه که براي نود و نه عادل بی نیاز از توبه اتفاق می افتد. يا زنی را تصور کنید که ده درهم داشته باشد؛ هرگاه يك درهم گم شود، چراغي افروخته، خانه را جاروب كند و به دقت تفحص نمايد تا آن را بيابد و چون يافت، دوستان و همسايگان خود را جمع كرده، مي گويد: با من شادي كنيد زيرا كه درهم گمشده را پيدا كرده ام. بدین ترتیب به شما مي گويم که فرشتگان خدا به سبب توبه یک خطاكار به شادی می پردازند.»26
نقش دلسوزی در مراقبت:
در کتاب مقدس موارد بسیاری یافت می شود که از مراقبت دلسوزانه عیسی مسیح سخن به میان می‌آورد: در جایی آمده است که او جمعیتی را دید که احساس کرد چونان گله ای بدون چوپان رها شده اند، پس برایشان غمخواری نمود.27 نمونه دیگر دغدغه گرسنگانِ بدون غذاست.28 نمونه بعدی در کامل کردن وظیفه مراقبت است، جایی که ارواح خبیثه را از بدن مردی بیرون می کند.29 نمونه بعد، زن خطاکار است که عیسی در مورد او آنقدر به مراقبت ادامه داد تا اینکه حقیقت را پذیرفت.30 مورد دیگر در یوحنا است که مسیح می‌گوید غذای من آن است که از مردم مراقبت کنم: «و شاگردان از او خواهش نموده، گفتند: اي استاد! چیزی تناول کنید. عیسی بديشان گفت: من غذايي دارم كه بخورم لکن شما از آن خبر ندارید. شاگردان به يكديگر گفتند: شاید كسي براي او خوراكي آورده باشد! عيسي بديشان گفت: خوراك من آن است كه خواهش فرستندة خود را به عمل آورم و كار او را به انجام رسانم.»31
کرکوود پس از ذکر نمونه هایی از منش عیسی در مراقبت، اینگونه نتیجه می گیرد که اولا مراقبت هیچ پیش شرطی ندارد، ثانیا روح مراقبت با انگیزه های فرقه ای و امثال آن نابود می شود، و ثالثا حضور در ملکوت خدا بدون آن امکان پذیر نیست.32
5.الاهیات حساسیت33
شناخت برخی نیازها ساده اند، اما توجه به نیازهایی که برای فرد نیازمند، مهم‌تر به نظر می آید، امری کاملا متفاوت است. الاهیات حساسیت تکیه بر شناخت نیازهای پنهان و واقعی فرد دارد. در متی میزان حساسیت مسیح اینگونه نشان داده می شود: «و هرگاه كسي تو را مجبور کرد يك مايل مسافت طی کنی، دو مايل با او همراه شو.»34 در جای دیگر عیسی با حساسیت زیادی اجازه می دهد که مریم رطلی خواهر ایلعاذر به او آنطور که خود مایل است احترام کند و پاهای او را با عطر بشوید.35 نمونه دیگر جایی است که مسیح درمی یابد که شمعون دوست دارد به او محبت کند و از او درخواست می کند که بره هایش را خوراک دهد و گوسفندانش را شبانی کند. 36
نویسنده کتاب مراقبت های شبانی در بیمارستان، نمونه های حساسیت عیسی را به این نکته ختم می‌کند که مسیح همواره تلاش زیادی می کرد که احساسات درونی و نیازهای پنهان افراد را درک کند وحتی به کمترین نیازهای ایشان نیز توجه می نمود.37
6.الاهیات اطاعت38
آنچه کرکوود در این الاهیات به دنبال آن می گردد، نشان دادن اطاعت مطلق مسیح در رسیدن به رستگاری است. وی در اینجا می نویسد: از کتاب اشعیا به بعد مرتب می خوانیم که خدا ماشیح را فرستاد تا مردم را شفا دهد و نجات بخشد: «روح خداوند يهوه بر من است زيرا خداوند مرا مسح كرده است تا مسكينان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شكسته دلان را التيام بخشم و اسيران را به رستگاري و محبوسان را به آزادي ندا كنم» 39 نمونه دیگر آن در کتاب یوحناست: «محبت خدا به جهان آنقدر زیاد بود كه پسر يگانة خود را عطا نمود تا هر كه به او ايمان آورد، هلاك نگردد بلكه حيات جاوداني يابد»40 توضیح آنکه تجسد عیسی مسیح صرفا به هدف رستگاری بشر بوده است. حیات و فعالیت مسیح برگرفته از اطاعت مطلق در راه این مأموریت است. او هرگز از این اطاعت شانه خالی نکرد و همواره در برابر آن پاسخگو و مسئول خدا بود. او این پاسخگویی را با اطاعت مطلق از خدا نشان داد.
راه‌های بسیاری وجود داشت که مسیح از طریق آنها از صلیب بگریزد؛ مثلا می توانست به اورشلیم برود، یا دوازده تن یاران خود را تحقیر و انکار کند. او راه‌های زیادی داشت که خود را از مصلوب شدن برهاند: «آيا گمان مي بري كه نمي توانم از پدر خود درخواست كنم و او درآن بیش از دوازده فوج از ملائكه را براي من حاضر سازد؟ ليكن در اين صورت چگونه كتب مقدس کامل گردند و بنویسند که اینچنین مي بايست اتفاق بیفتد؟»41 اما تعهد و دلبستگی او به مأموریت الاهی اش بر هر چیزی که می دانست باعث سختی او خواهد شد، مقدم بود.
پاسخگویی به نیاز دردمندان:
به همین معناست که می‌گوییم ما باید مأموریتی را که مسیح به ما سپرده است در قبال دردمندان و نیازمندان انجام دهیم. پولس می گوید که مسیح به هر یک از ما به ازای انجام این فعالیت (شبانی) هدیه‌ای می‌دهد.42 این هدیه ها برای آن است که ای

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع بیمارستان، زبان فارسی، آموزه های اسلامی، بیمارستان ها Next Entries منبع مقاله با موضوع ناسازگاری، ادیان توحیدی، وجود خداوند، منابع فلسفی