منبع مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار، صورت های مالی، قیمت سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ه از طريق يادداشتهاي توضيحي، جرايد،‌ رسانه ها و… صورت ميپذيرد.

پیش بینی های مدیریت
در این تحقیق، منظور پیش بینی سود هر سهم (EPS) میان دوره ای و سالانه است که می تواند به عنوان حالتی از افشای اختیاری در نظر گرفته شود.

تغییر قیمت سهام
منظور افزایش یا کاهش قیمت سهام پیرامون اعلامیه سود و زیان شرکت است.

اعلامیه سود زیان
رویدادی است که واکنش بازار نسبت به آن، باعث ایجاد شوک ( تغییر) در قیمت سهام شرکت می شود.

حفظ اخبار بد
منظور، عملی است که مدیر برای حداکثرسازی قیمت سهام، از افشای اخبار بد خودداری می کند یا افشای آن را به تأخیر می اندازد.

خلاصه فصل
در اين فصل طرح كلي تحقيق ارائه شد. بدين منظور ابتدا موضوع تحقيق تشريح گرديد و سپس سوالات تحقيق مطرح گرديدند. پس از آن ضرورت و اهميت تحقيق مطرح شده و در ادامه اهداف اساسي تحقيق بيان گرديدند. سپس فرضيهها و روش انجام تحقيق ذكر گرديده و در نهايت به معرفي متغيرهاي تحقيق و مدلهاي به كار گرفته شده در پژوهش پرداخته شد.

چارچوب فصول بعد
در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته پیرامون موضوع تحقیق، پرداخته خواهد شد. در فصل سوم، روش انجام تحقیق تشریح شده و جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری استفاده شده، ارائه خواهد شد. همچنین در این فصل فرضیه های تحقیق بیان شده و متغیرهای تحقیق و شیوه محاسبه آنها آورده خواهد شد و روش گردآوری اطلاعات و روشهای آماری استفاده شده تشریح خواهد شد. در فصل چهارم مدل تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیههای تحقیق آزمون خواهد شد و سرانجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و تجزیه و تحلیلهای انجام شده بیان گردیده و توصیههایی برای تحقیقات آتی داده خواهد شد.

فصل دوم

مبانی نظری
و
پیشینه پژوهش
مقدمه
افشاي اطلاعات توسط شركت ها يكي از ابزارهای مهم مديران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملكرد و هدايت شركت، به سرمايهگذاران، اعتبار دهندگان و ساير ذينفعان، در نتیجه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، مي باشد. امروزه افشای اطلاعات توسط شرکتها نقش حیاتی را در عملکرد کارایی بازار سرمایه ایفا می کند (هيلي و پالپو19، 2001).
با توجه به اهميت افشاي اطلاعات در بازارهاي سرمايه، تحقيقات بسياري در اين رابطه صورت گرفته است كه به بررسي عوامل موثر بر افشاي اطلاعات، چه به صورت اجباري و چه به صورت اختياري پرداختهاند. همچنين تحقيقات زيادي نيز در رابطه با پيامدهاي اقتصادي افشاي اطلاعات در بازارهاي سرمايه انجام شده است.
مطالعات اخیر در زمینه آزمون موضوع عدم افشای اخبار بد، به جای استنتاج عدم افشا از ویژگی های شرکت های افشا کننده(در تحقیقات گذشته)، زمانبندی و تأثیر کوتاه مدت بازار بر افشا را مورد استفاده قرار داده اند. آنیلوسکی20 و همکاران (2007) با بررسی بازده های سهام دریافتند که بازده های مثبت سهام در طول دوره سه ماهه و بازده های منفی به نسبت به سمت پایان دوره سه ماهه سوق یافته اند، که اگر روند بازده ها از افشا ناشی شود، این یافته با انتشار دیرتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب سازگار است. کوتاری21 و همکاران (2009) یافتند که سرمایه گذاران نسبت به اخبار بد بیشتر از اخبار خوب واکنش نشان می دهند. وی چنین استدلال می کند که چون اخبار خوب زود افشا می شوند، بنابراین برای سرمایه گذاران یک سورپرایز محسوب نمی شوند. در اين فصل ابتدا به مباني نظري تحقيق پرداخته ميشود و در نهايت به برخي از تحقيقات خارجي و داخلي انجام شده در اين زمينه اشاره خواهد شد.

افشا
در سطح معنايي، كلمه افشا به معني انتشار اطلاعات است، اما حسابداران اغلب تمايل به استفاده محدود از اين واژه به معناي انتشار اطلاعات صرفاً مالي واحد تجاري، در گزارشهاي سالانه دارند. دقيقترين ديدگاه افشاي اطلاعات شامل بحثهاي مديريت، تجزيه و تحليل،‌يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي و صورت حسابهاي مكمل ميشود.
اصطلاح افشا در گسترده ترين مفهوم به معناي ارائه اطلاعات است. در حسابداري، از اين اصطلاح ‌ بهنحو محدودتري استفاده ميشود و صرفاً به معناي ارائه اطلاعات مالي مربوط به يك شركت در گزارشهاي مالي و يا گزارشهاي سالانه ميباشد. در برخي موارد، مفهوم افشا باز هم محدودتر و به معناي ارائه اطلاعاتي كه در صورتهاي مالي منظور نشده است تلقي ميشود. مسائل مرتبط با ارائه اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت گردش يا جريان وجوه نقد نيز بر اساس ضوابط شناخت و اندازهگيري حل و فصل ميگردد. بنابراين افشا در محدودترين معناي خود شامل مواردي نظير بحث و تحليل مديريت، يادداشت هاي توصيفي همراه صورت هاي مالي و صورت هاي مالي مكمل ميشود.

انواع افشا
با توجه به وجود يا عدم وجود قوانين و مقررات در رابطه با افشاي اطلاعات، ميتوان افشا را به دو دسته تقسيم كرد:
الف- افشاي اجباري22 ب- افشاي اختياري23
در صورتي كه شركتها توسط قوانين و مقررات مربوطه، مراجع ذيصلاح حرفهاي و يا استانداردهاي موضوعه به افشاي اطلاعات ملزم شوند افشاي اجباري ناميده ميشود كه از طريق صورتهاي مالي، يادداشتهاي توضيحي و ساير ضوابط و مقررات تعيين شده صورت ميپذيرد و هنگامي كه شركتها بهصورت داوطلبانه به افشاي اطلاعات اضافي مانند پيش بيني هاي عملكرد آتي، تجزيه و تحليلهاي مالي و… بپردازند، افشاي اختياري ناميده ميشود كه از طريق يادداشتهاي توضيحي، جرايد،‌ رسانه ها و… صورت ميپذيرد.

افشای اجباری
در رابطه با لزوم وجود قوانين و مقررات جهت افشاي اطلاعات توسط شركت ها استدلالهاي گوناگوني وجود دارد. بسياري از اين دلايل ارايه شده داراي يك موضوع مشترك ميباشند و آن اين است كه سهامداران، و بازار سهام به طور كلي نميتوانند بين شركت هاي كارا و غير كارا تمايز قائل شوند.
مبناي تصميم گيري مشاركت كنندگان در بازار هاي اوراق بهادار، اطلاعاتي است كه بورسها، ناشران اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس و واسطه هاي فعال در اين بازارها منتشر ميكنند. بهره گيري از اين اطلاعات و به عبارتي تصميم گيري صحيح در بازار اوراق بهادار زماني امكان پذير است كه اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، بااهميت و نيز كامل و قابل فهم باشد.
چنانچه اطلاعات افشا شده از ويژگيهاي فوق يا بعضي از آنها برخوردار نباشند، بدون ترديد ساز و كار كشف قيمت در بازار به درستي عمل نخواهد كرد و قيمت گذاري اوراق به شيوه اي مطلوب انجام نخواهد شد. در نتيجه، واقعي بودن قيمت ها و پيش بيني منطقي روند آتي آن و به طور كلي شفافيت و عادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود. از اين رو،‌ نهادهاي ناظر بر بازارهاي اوراق بهادار به منظور شفاف كردن بازار، فراهم آوردن امكان دسترسي يكسان فعالان بازار به اطلاعات و به طور كلي ايجاد بازاري شفاف و منصفانه براي داد و ستد اوراق بهادار، قوانين، مقررات، آيين نامه و دستورالعمل هاي متعددي را تدوين كردهاند.
در ايران نيز شركتها از طريق قوانين و مقررات مربوطه مانند قانون تجارت، قوانين و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و استانداردهاي حسابداري ملزم به افشاي اطلاعات ميباشند.
موارد افشا در قانون تجارت
قانون تجارت ايران در سال 1311 تصويب و لايحه اصلاحي آن نيز در سال 1347 تصويب گرديده است. طبق قانون تجارت، شركتها ملزم به فراهم آوردن حداقل ميزان اطلاعات همچون ترازنامه، صورت سود و زيان و گزارش حسابداران رسمي در رابطه با اين صورتها ميباشند.
افشاي اجباري طبق استانداردهاي حسابداري ايران
از جمله ديگر مراجع رسمي قانونگذار در رابطه با افشاي اطلاعات، سازمان حسابرسي ميباشد. اين سازمان به موجب ماده واحده مصوب پنجم دي ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي تشكيل گرديد. از جمله وظايف اين سازمان تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي ميباشد كه هم اكنون اين امر با انتشار استانداردهاي حسابداري و حسابرسي صورت ميپذيرد و شركتها در تهيه، ارائه و افشاي اطلاعات حسابداري ملزم به رعايت اين استانداردها ميباشند.
قوانين و مقررات بورس اوراق بهادار در خصوص افشاي اطلاعات
با توجه به نوسانات اخير بازار بورس و افزايش روزانه و غير مترقبه بهاي سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران، و به منظور شفاف سازي هرچه بيشتر بازار سهام و تسهيل جريان اطلاعات مربوط به اوراق بهادار و دسترسي به موقع و گسترده كاربران و سرمايه گذاران به اطلاعات پيش و پس از داد و ستد سهام، بخشنامه افشاي فوري اطلاعات به شماره 11392/170 مورخ 23/05/1380 و آيين نامه افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، در جلسات مورخ 27/08/1380، 25/09/1381، 02/10/1381، 28/11/1381 و 16/04/82 شوراي بورس از تصويب گذشت. اين مقررات با رعايت بند يك مادة 4 قانون بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345 كه بيان ميكند يكي از وظائف شوراي بورس تصويب آيين نامه ها و مقررات لازم براي اجراي قانون بورس است، ابلاغ شد(حجازي و همكاران، 1389).
در يكم آذر 1384 ، قانون جديد بازار اوراق بهادار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. قانونگذار به مباحث شفافيت و اطلاع رساني توجه بسياري نموده است، به گونه اي كه فصل پنجم اين قانون مشتمل بر 6 ماده و 2 تبصره به اطلاع رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه اختصاص يافته است (حجازي و همكاران، 1389). در جدول شماره 2-1 الزامات افشا طبق ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار آورده شده است.

جدول 21: الزامات افشا طبق ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار
رديف
الزامات افشا طبق ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار
1
صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده
2
صورتهاي مالي مياندورهاي شامل صورت هاي مالي شش ماهه حسابرسي شده، صورتهاي مالي سه ماهه
3
اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايهگذاران دارد

در نهايت در سال 1386 با تصويب دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شركتهاي عضو ملزم به افشاي اطلاعات بااهميت طبق اين دستورالعمل ميباشند. این دستورالعمل شامل 3 فصل، 21 ماده و9 تبصره ميباشد به طوري كه فصل اول تعاريف و اصطلاحات، فصل دوم كليات و فصل سوم موارد افشا را در بر ميگيرد. برخی از موارد افشای این دستور المل بشرح جدول 2-2 می باشند:

جدول 22: الزامات افشا طبق دستورالعمل اجرایی افشای بورس اوراق بهادار
رديف
موارد افشا طبق دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات
1
صورت های مالی سالانة حسابرسی شدة شرکت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی
2
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 3، 6 و 9 ماهة حسابرسی نشده، حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه
3
صورت های مالی 6 ماهه ي حسابرسی شده، حداکثر 60 روز بعد از پایان دورة 6 ماهه و در مورد صورت های مالی تلفیقی، حداکثر 75 روز پس از پایان دورة 6 ماهه.
4
برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانة شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید
5
پیش بینی عملکرد سالانة شرکت اصلی و تلفیقی گروه، بر اساس عملکرد 3، 6 و 9 ماهه حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه

افشاي اختياري
افشاي اختياري در واقع افشاي اطلاعات فراتر از تعهدات قانوني است كه توسط نهادهاي نظارت كننده و قانون گذار تدوين شده است. افشاي اختياري، فرايند ارایه اطلاعات به بازار هاي مالي از طریق گزارشگري شركت است بدون آنكه الزامي براي آن وجود داشته باشد. به عبارت ديگر افشاي اختياري بيشتر بر مبناي انگيزه هاي مديريت است.
به طور كلي مطالعات پيرامون افشاي اختياري بر اين مبنا استوار است كه حتي در يك بازار سرمايه كارا، مديران در مقايسه با سرمايهگذاران خارجي داراي اطلاعات بيشتر و درك بهتري در رابطه با عملكرد آينده شركت هستند (هيلي و پالپو، 2001). لذا استراتژي افشاي اختياري شركت نقش مهمي در كاهش عدم تقارن اطلاعات بين مديران و سرمايهگذاران خارجي ايفا ميكند (شين24، 2002).

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع قیمت سهام، اخبار خوب، افشای اختیاری، اندازه شرکت Next Entries منبع مقاله با موضوع افشای اطلاعات، قیمت سهام، اخبار خوب، افشای اختیاری