منبع مقاله با موضوع بازنشستگان، فعالیت جسمانی، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

امه ورزشي مختص سالمندان زير نظر متخصين است. از محدوديت هاي مطالعة حاضر محدود بودن جامعه مورد بررسي ، عدم بررسي ميداني عوامل محيطي مي باشد. پیشنهاد می شود این مطالعه در سطح کل شهر تهران و سایر شهرستانها برای تعمیم نتایج انجام شود و با استفاده از چک لیست های مربوطه این موضوع مورد بررسی قرار گیرد(12).

روش پژوهش:
این فصل مشتمل بر مباحث روش پژوهش و ملاحظات اخلاقی است و مطالبی که تحت عنوان روش پژوهش ارائه میگردد، شامل بیان نوع پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، روش نمونه گیري، مشخصات واحدهاي مورد پژوهش، محیط پژوهش، ابزار گردآوري داده ها، اعتبار و اعتماد علمی، روش گردآوري و تجزیه تحلیل داده ها میباشد.

نوع پژوهش:
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن میزان فعالیت جسمانی و عوامل مرتبط با آن براساس مدل مراحل تغییر در میان سالمندان شهر رشت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

جامعه پژوهش:
جامعه ی پژوهش این مطالعه را کلیه بازنشستگان شهر رشت ( افراد 60 سال و بالاتر) مراجعه کننده به کانونهای فعال بازنشستگان تشکیل دادند که شامل 10800 سالمند بازنشسته کشوری بودند.

نمونه پژوهش:
در این مطالعه نمونه پژوهش شامل 262 سالمند بازنشسته ( 60 ساله و بالاتر) مراجعه کننده به هر یک از کانونهای بازنشستگان کشوری بودند که در صورت داشتن معیارهای ورود به مطالعه از بین جامعه پژوهش انتخاب شدند.

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیري:
با توجه به مطالعه پایلوت انجام شده بر روی 15 نفر از سالمندان بازنشسته رشت و با حدود اطمينان ٩٥ % و توان آزمون 90% حجم نمونه مورد نظر بصورت زير محاسبه گرديد .
z1-β=1/28 1-α=95% 1-β=90% z1-α/2=1/96
w=1/2 Ln (1+r)/(1-r)= 1/2 Ln (1+0/30)/(1-0/30)=0/30
n0=((z1-α/2+z1-β)2)/w^2 =(10/49)/(0/09)=116/55
n01=n0/(1-r^2 ) = (116/55)/〖1-(-0/05)〗^2 = 117/72 n02=n01/(1-r^2 ) =(117/72)/〖1-(0/26)〗^2 = 125/23
n03=n03/(1-r^2 ) =(125/23)/〖1-(-0/34)〗^2 = 140/70
n04=n04/(1-r^2 ) =(140/70)/〖1-(0/13)〗^2 =142/12=143

با توجه به اینکه علاوه بر متغیرهای محاسبه شده در فرمول نمونه گیری ارتباط این متغیرها با متغیرهای فردی و اجتماعی دیگر نیز جزء اهداف تحقیق می باشد لذا جهت کفایت نمونه گیری به ازای هر متغیر 10 نمونه به حجم نمونه برآورد شده اضافه می شود. N» 243
با توجه به نسبت هر یک از کانونها به حجم نمونه کل، تعداد افراد در هر یک از کانونها محاسبه گردید و نمونه گیری انجام شد و چون 4 کانون بدلیل عضویت کم بازنشستگان حجم نمونه بدست آمده زیر 10 نفر بود برای یکسان سازی از هر یک از این کانونها 15 نفر نمونه گیری انجام صورت گرفت که در نهایت حجم نمونه 262 نفر بدست آمد. روش نمونه گیری در دسترس بود. لذا كليه نمونه هاي واجد شرايط (262) نفر مرد وزن بازنشسته “60 سال و بالاتر ” كه در كانونهاي فعال بازنشستگان شهر رشت عضو بودند در اين تحقيق شركت داده شدند.

مشخصات واحدهاي مورد پژوهش:
دارا بودن سن 60 سال و بالاتر
عضویت در کانونهای فعال بازنشستگان شهر رشت
توانایی ارتباط کلامی در حد پاسخگویی به سوالات
توانایی انجام فعالیتهای روزانه بدون نیاز به کمک افراد یا ابزار
عدم ابتلا به بیماری ناتوان کننده، معلولیت و جراحی
رضایت به شرکت در مطالعه
سابقه بازنشستگی حداقل 6 ماهه
محیط پژوهش:
در مطالعه ی حاضر محیط پژوهش کانونهای فعال بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری (کانونهای فعال بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی ، آموزش و پرورش، دخانیات، برق، دامپروری سفید رود، دارائی، منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، میراث فرهنگی، تربیت بدنی) بود.
کانون بازنشستگان انجمنی است علمی، تخصصی، غیر انتفاعی، غیر سیاسی متشکل از بازنشستگان و مستمری بگیران و موظفین کشوری است که بر طبق قانون استخدام کشوری و یا دیگر قوانین اختصاصی وزارتخانه های کشوری یا سازمانها و شرکت های وابسته دولتی ، بازنشسته یا مستمری بگیر می شوند(30).
کانونهای دامپروری، میراث فرهنگی، تربیت بدنی بدلیل عضویت افراد زیر 100 نفر از نمونه حذف شدند و منایع طبیعی بدلیل عدم مراجعه افراد در طول نمونه گیری حذف شدند و با توجه به نسبت هر یک از کانونها به جمعیت کل تعداد نمونه در هر یک از کانونها مشخص گردید و چون بجز کانون آموزش و پرورش و علوم پزشکی بقیه کانونها تعداد نمونه زیر 10 نفر بدست آمد برای یکسان سازی 15 نفر از هر کانون انتخاب شدند.

ابزار گردآوري داده ها:
ابزار این پژوهش پرسشنامه می باشد که جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی استاندارد سازه های مدل مراحل تغییر در حوزه فعالیت جسمانی و پرسشنامه ی فعاليت جسماني سالمندان62 استفاده شد که توسط محقق بصورت روش مصاحبه چهره به چهره تکمیل گردید.
پرسشنامه سه بخش دارد . بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک ( سن، جنس، وضعیت تحصیلات، نوع کانون بازنشستگی، وضعیت تاهل، میزان درآمد ماهیانه، وضعیت مسکن، مدت زمان بازنشستگی، سن بازنشستگی، نمایه توده بدنی) می باشد، وزن بوسیله یک ترازو عقربه ای با پوشش کم و بدون کفش و قد از طریق متر نواری در حالی که بدون کفش ایستاده بودند و شانه ها در یک وضعیت نرمال بودند، توسط پژوهشگر در کانون بازنشستگان اندازه گیری گردید.
بخش دوم پرسشنامه شامل سازه های مدل مراحل تغییر (مرحله های تغییر، موازنه تصمیم گیری، خودکارآمدی، فرآیندهای تغییر) می باشد. ابزار مدل مراحل تغییر به وسیله مارکوس و همکاران (1992) تهیه شده بود(69) اندازه گیری شد که بر حسب رفتار ورزشی عبارتند از : مرحله پیش تفکر ( قصد انجام ورزش در شش ماه آینده را ندارد)، مرحله تفکر ( قصد انجام ورزش در شش ماه آینده را دارد) مرحله آمادگی ( بطور منظم ورزش نمی کند ، قصد انجام ورزش در یک ماه آینده را دارد)، مرحله عمل ( کمتر از شش ماه است که بطور منظم ورزش می کند) و مرحله نگهداری ( بیشتر از شش ماه است که بطور منظم ورزش می کند)، که با توجه به تعریف فعالیت جسمانی منظم ( هر فعالیت جسمانی برنامه ریزی شده ای که برای افزایش آمادگی جسمانی انجام می شود. به عنوان مثال پیاده روی تند، ایروبیک، آهسته دویدن، دوچرخه سواری، شنا، قایقرانی و غیره، چنین فعالیتی باید 3 تا 5 بار در هفته به مدت 20-60 دقیقه در هر جلسه انجام شود. ورزش موثر باید در سطحی انجام شود که منجر به بالا رفتن ضربان قلب و عرق کردن به مقدار زیاد شود) از شرکت کنندگان خواسته شد تا یکی از 5 گزینه را انتخاب نمایند.
سازه ی موازنه تصمیم گیری توسط سوالاتی که به وسیله نیگ و همکاران(1998) تهیه شده بود، اندازه گیری شد(68)، که شامل 10 سوال ، با دو زير مقياس مزايا و معايب مي باشد كه سوالات 1،3،5،7،9برای مزايا، 2،4،6،8،10 برای معایب می باشند که بر طبق یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای از مهم نیست (1 نمره) تا بی نهایت مهم است ( 5 نمره) با حداقل 5 تا حداکثر 25 نمره اندازه گیری شد .
سازه ی خودکارآمدی فعالیت جسمانی که به وسیله مارکوس و همکاران (1992) تهیه شده بود، اندازه گیری شد(69)، که شامل 6 سوال پنج گزینه ای، بر مبنای مقیاس لیکرت از اصلا” مطمئن نیستم ( 1نمره) تا کاملا مطمئنم ( 5 نمره) با حداقل 6 تا حداکثر 30 نمره اندازه گیری شد .
سازه ی فرآیندهای تغییر توسط پرسشنامه ای که به وسیله ی نیگ و همکاران (1999) تهیه شده، اندازه گیری گردید(70) که شامل 30 سوال ، 15 سوال شناختی( 1 تا 3 افزایش آگاهی، 4 تا 6 برانگیختن هیجانی، 7 تا 9 ارزیابی مجدد محیطی، 10 تا 12 خودارزیابی و 13 تا 15 آزادی اجتماعی) و 15 سوال رفتاری ( 16 تا 18 شایسته سازی متقابل، 19 تا 21 روابط کمک کننده، 22 تا 24 مدیریت تقویت، 25 تا 27 خود آزادی، 28 تا 30 کنترل محرک) میباشد. در این پرسشنامه از سالمندان خواسته شد در مورد هر سوال به تجربیاتی که در طول یک ماه گذشته داشته اند فکر کنند که چقدر حالات فوق برایشان اتفاق افتاده است و براساس یک مقیاس لیکرت پنج گزینه ای از هرگز (1 نمره) تا مکررا” ( 5 نمره) را پاسخ دهند که با امتیاز حداقل 30 و حداکثر 150 اندازه گیری شد.
بخش سوم پرسشنامه شامل اطلاعات درباره ی سنجش فعالیت جسمانی براساس ابزار فعاليت جسماني سالمندان می باشد(71, 72) (73) که این مقیاس شامل اطلاعاتي در خصوص زمان صرف شده توسط فرد براي انجام پياده روي و فعاليت جسماني متوسط و شديد و فعاليت خانگي و محيط كار در طی ۷ روز گذشته است که شامل 3 بخش می باشد.
بخش اول فعالیت اوقات فراغت ( 6 سوال)، که پاسخ سوالات بصورت گزینه صفر) هرگز، گزینه 1) به ندرت( 1-2 روز/ هفته)، گزینه 2) گاهی اوقات(3-4روز/هفته)، گزینه 3) اغلب(5-7 روز/هفته) دسته بندی شده است و مدت فعالیت آن به صورت گزینه 1) کمتر از 1 ساعت، گزینه 2)1 -2 ساعت، گزینه 3) 3-4 ساعت و گزینه 4) بیشتر از 4 ساعت تقسیم می گردد ، سوال اول که مربوط به فعالیتهای نشسته است امتیازی محسوب نمی شود. در هر سوال با پاسخ گزینه ی 1 به سوال بعدی می روند و در صورت پاسخ گزینه 2،3 یا 4 به سوال مدت فعالیت در آن سوال می روند و بعد از پاسخ دهی آن سوالات بعدی را پاسخ می دهند و میانگین تعداد روزهای هفته با ساعتهایی که فعالیت انجام می دهد را به ساعت تبدیل کرده و با وزن PASE ضرب می نماییم. بخش دوم فعالیت خانگی (6 سوال) ، در صورت پاسخ بلی امتیاز 1 و پاسخ خیر امتیاز صفر داده می شود .
بخش سوم فعالیت های مرتبط با کار (1 سوال ) می باشد که در صورت پاسخ بلی امتیاز 1، پاسخ خیر امتیاز صفر داده می شود و در صورت پاسخ بلی بهترین توصیف از میزان فعالیت جسمانی لازم برای کار داوطلبانه را انتخاب می نماید که در صورت پاسخ گزینه الف که مربوط به فعالیت نشسته است امتیاز صفر و پاسخ به گزینه 2 امتیاز 1 و گزینه 3 امتیاز 2 و گزینه 4 امتیاز 3 تعلق می گیرد که بصورت ساعت در روز محاسبه می شود و در وزن آن ضرب می شود.
امتیاز کل PASE از طریق ضرب کردن مقدار زمانی که در هر فعالیت می گذرانند (ساعت/ روز در طی 7 روز گذشته) یا در فعالیت شرکت می کنند (بلی/خیر) با وزن PASE، که بطور تجربی از طریق یک نمونه جمعیت سالمندی انجام شده است (71) محاسبه می شود و در نهایت تمام امتیازات PASE در سه بخش جمع می شوند، واشبورن و همکاران 63 گزارش کردند که امتیاز PASE در سالمندان ممکن است بین صفر تا 400 یا بالاتر باشد(74).

اعتبار علمی یا روایی64 ابزار:
در این پژوهش جهت تعیین اعتبار علمی ابزار گردآوری اطلاعات از اعتبار محتوی استفاده شده است. به این منظور، در مرحله اول با مراجعه به منابع علمی موجود، ابزارها تهیه گردید و به فارسی برگردانده شد. با توجه به موجود نبودن نسخه فارسی ابزار، ابتدا ابزار در اختیار متخصص ترجمه زبان انگلیسی قرار داده و ترجمه-بازترجمه شد و پس از تایید نهایی ترجمه، جهت تعیین روایی ارسال شد. جهت تعیین روایی و تکمیل فرم CVI 65 ( تعیین روایی تک تک سوالات) از نظر 13 نفر از افراد متخصص رشته های پرستاری و بهداشت دانشکده پرستاری- مامائی شهید بهشتی رشت استفاده گردید که CVI در سازه ی فرآیند تغییر 61/88 درصد، در سازه ی خودکارآمدی 36/97 درصد ، در سازه ی موازنه تصمیم گیری 79/83 درصد، در ابزار PASE 4/92 درصد بدست آمد. پس از جمع آوري پیشنهادات و بررسی توسط اساتید راهنما و مشاور و اعمال نظرات اصلاحی پرسشنامه هاي نهای

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع فعالیت جسمانی، خودکارآمدی، عوامل روانی اجتماعی Next Entries منبع مقاله با موضوع فعالیت جسمانی، انحراف معیار، خودکارآمدی