منبع مقاله با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری

دانلود پایان نامه ارشد

در صورتی که ممکن است واقعاً سود کسب شده توسط این شرکت کاملا طبق قیمت منصفانه آب بهای مصرفی باشد. لذا مدیران در این گونه موارد سعی بر این دارند که میزان سود گزارش شده خود را به نحوی کاهش دهند تا بدین وسیله درآمد آنها کمتر مورد توجه منتقدین و… قرار گیرد.

هماهنگی با مقدار سود پیش بینی شده توسط سهامداران و حسن شهرت شرکت123: سهامداران با توجه به سودهای کسب شده و نیز سود تقسیمی در دورههای قبل یک پیش بینی نسبت به میزان سود خالص شرکت در دوره جاری و همچنین دورههای آتی دارند. لذا مدیران با توجه به این موضوع یک مبلغ مشخصی را از میزان مبلغ پیش بینی سود از سوی سهامداران در نظر دارند، و این باعث میشود مدیران بنحوی سود شرکت را مدیریت نمایند که در انتها سود گزارش شده تقریبا با مبلغ پیشبینی شده از سوی سهامداران مطابقت داشته باشد. همچنین سایر استفادهکنندگان ثبات در میزان سود شرکت را به عنوان حسن شهرت و عملکرد شرکت در دوره جاری و آتی قلمداد مینمایند.
وجود انگیزههای غیر مادی: مبنی بر اینکه مدیران علاوه بر منافع مادی خود،به دنبال پیشرفت شرکت نیز باشند، در این مورد می توان از اهدافی همچون، افتخار مشارکت در عملکرد، به خاطر لذتی که فرد از عملکرد بهتر می برد، اهداف ملی و اهداف مذهبی اشاره کرد(خوش طینت و خانی: 149).

۲-۱۷. ابزارهای اندازهگیری مدیریت سود
همانطور که در مطالب پیشین ابزار مدیریت سود مورد اشاره قرار گرفت، استفاده از اقلام تعهدی بصورت تمرکز از طریق اقلام تعهدی اختیاری به شکل گستردهای از سوی مدیران مورد توجه و استفاده است از این رو اقلام تعهدی ابزار مناسبی برای مدیریت سود به شمار می روند.
اقلام تعهدی124
در سیستم حسابداری تعهدی، سود حسابداری متشکل از دو بخش؛ نقدی و تعهدی است که با توجه به اجزاء سود خالص طبق فرمولهای زیر(اسکات 2012: 427)؛

“سود خالص=جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی± خالص اقلام تعهدی”
“سود خالص=جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی± خالص اقلام تعهدی غیراختیاری± خالص اقلام تعهدی اختیاری”
ملاحظه می شود سود خالص از مجموع جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی و خالص اقلام تعهدی که خود متشکل از دو بخش اختیاری و غیر اختیاری است،حاصل میشود. در یک جابه جایی ساده از فرمول بالا میتوان خالص اقلام تعهدی را از تفاوت سود خالص و جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی بدست آورد که در ادبیات تحقیقی مدیریت سود(هیلی 1985: 86) ؛ اقلام تعهدی عبارت از تفاوت سود خالص گزارش شده و جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی است.که شامل هزینه استهلاک، تغییرات در دارییها و بدهیهای جاری به غیر از وجه نقد (از قبیل حسابهای دریافتنی، موجودی کالا و حسابهای پرداختنی) می باشد(چالاکی و یوسفی 1391: 10).
“مجموع اقلام تعهدی= سود خالص ± جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی125”
“مجموع اقلام تعهدی= خالص اقلام تعهدی غیراختیاری± خالص اقلام تعهدی اختیاری”

اقلام تعهدی غیر اختیاری126

اقلام تعهدی غیر اختیاری، شامل اقلام تعهدی هستند که از معاملات انجام شده در دوره جاری به وجود آمده و طبق سطح عملکرد، استراتژی فعالیت شرکت، مرسومات صنعتی127، رخدادهای اقتصادی کلان، و سایر عاملهای اقتصادی برای شرکتها نرمال محسوب می شوند(رُونِن و یاری 2008: 381). یعنی آن دسته از اقلام تعهدی که طی عملیات عادی شرکت ایجاد میشوند، و در شرایط عادی بر اساس اطلاعات قابل دسترس سرمایهگذاران برآورد میشود اقلام تعهدی غیر اختیاری نامیده میشود(نیکومرام و همکاران 1388: 5).

اقلام تعهدی اختیاری128
اقلام تعهدی اختیاری، شامل اقلام تعهدی هستند که طی یک فرآیند غیرعادی ناشی از تحریفات و دستکاریهای مدیریت(از معاملات انجام شده یا نحوه عمل در انتخاب از روشهای حسابداری129 (رُونِن و یاری 2008: 381)، به منظور مدیریت سود ایجاد میشوند و به عنوان معیاری برای اندازهگیری مدیریت سود شرکتها محسوب میشوند، و مقدار این رقم از طریق تفاضل بین کل اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیراختیاری برآورد شده، بدست میآید.
“خالص اقلام تعهدی اختیاری = مجموع اقلام تعهدی- خالص اقلام تعهدی غیراختیاری(برآورد شده)”

کیفیت اقلام تعهدی

همانطور که اشاره شد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان اصلی ترین ابزار مدیریت به منظور مدیریت سود محسوب می شود که طی این تاکید پژوهشگران مقدار این اقلام را به عنوان شاخص اصلی در جهت اندازه گیری و تعیین کیفیت سود و همچنین کیفیت اقلام تعهدی استفاده می کنند. البته به این مفهوم که هر چقدر میزان این اقلام کمتر باشد کیفیت اقلام تعهدی بالاتر است و بطور بالعکس هر چقدر میزان این رقم بالا باشد کیفیت اقلام تعهدی در سطح پایین تری قلمداد می شود. که به مفهومی سودی مطلوبتر است که به وجه نقد نزدیکتر باشد و هر چه زمان بین شناسایی درآمد و دریافت وجه نقد آن فاصله بیشتری وجود داشته باشد، سود از کیفیت پایینتری برخوردار است(اعتمادی و همکاران 1391: 104)

۲-۱۸. تحقیقات انجام شده داخلی
انصاری و همکاران (1393)طی پژوهشی به بررسی اثر مدیریت سود بر نقدشوندگی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس مدل تعدیل شده جونز و مدیریت واقعی سود بر اساس مدل روچودهری و زاروین استفاده شده است نمونه آماری این پژوهش شامل 99 شرکت در طی سال های 1387 تا 1390 می باشد . نتایج با استفاده از روش رگرسیون های چند متغیره و روس داده های پانل بیانگر ارتباط مثبت و معنادار میان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی با معیار عدم نقد شوندگی آمیهود و ارتباط منفی و معنادار با معیار ارزش شرکت می باشد و در بخش نتایج بیانگر رابطه معنادار میان مدیریت سود واقعی و متغیرهای وابسته نمی باشد

تیموری (1393)طی تحقیقی به بررسی ارتباط بین رشد شرکت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری پرداختند در این تحقیق برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری از مدل کالینز و همکاران(2011) و برای رشد شرکت؛ از سه معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ، نسبت قیمت به سود و همچنین رشد فروش استفاده شده است. از این رو تعداد 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1383 الی 1391، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سطح کل، تفاوت معناداری در ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری، بین شرکت های با رشد بالا و دیگر شرکت ها وجود ندارد و همچنین رابطه معناداری بین بازده و اقلام تعهدی اختیاری مثبت در شرکت های با رشد بالا یافت نشد. 

خداشناس (1392)طی پژوهشی تأثیر هموارسازی سود بر حساسیت سرمایهگذاری نسبت به قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. برای هموارسازی سود از شاخص کل اقلام تعهدی و برای قیمت سهام از ضریب کیو توبین و بازده آتی سهام استفاده شده است. برای آزمون نقش تعدیلکنندگی هموارسازی سود در رابطه بین سرمایهگذاری و قیمت سهام از یک مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نمونه این تحقیق شامل 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1385 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق علاوه بر تأیید رابطه بین سرمایهگذاری و قیمت سهام، بیانگر وجود رابطه معنادار و معکوس بین هموارسازی سود و حساسیت سرمایهگذاری نسبت به قیمت سهام می باشد. همچنین یافتههای تحقیق نشان میدهد که اندازه شرکت و جریانات نقدی عملیاتی به عنوان متغیرهای کنترل تأثیری بر رابطه بین هموارسازی سود و حساسیت سرمایهگذاری نسبت به قیمت سهام ندارند. 

خدامیپور و همکاران (1392 ) طی تحقیقی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک نمونه مشتمل بر 450 مشاهده سال-شرکت طی دوره زمانی 1380-1389 مورد ارزیابی قرار دادند که در آن برای سنجش سیاست تقسیم سود شرکتها از نسبت سود تقسیمی به فروش خالص و برای سنجش نرخ مؤثر مالیاتی از رابطه هزینه مالیات به سود خالص قبل از کسر مالیات استفاده گردیده است و برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره بر مبنای دادههای پانل استفاده شده است. در این تحقیق. نتایج نشان میدهد که بین نرخ مؤثر مالیاتی و سیاست تقسیم سود ، رابطهای معنادار و منفی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش نرخ مؤثر مالیاتی،شرکتها به طور قابل ملاحظهای سود تقسیمی خود را کاهش میدهند.

رمضانپور و همکاران (1392)طی تحقیقی به بررسی ارتباط نقش مدیریت سود و سودهای آتی در نقدشوندگی و قیمت سهام پرداختند در این تحقیق مدیریت سود از طریق برآورد سطح اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شده است. الگوی مورداستفاده برای برآورد اقلام تعهدی، بر پایه مدل جریان نقدی تعدیل شده جونز که در سال 2005 توسط کوتاری و همکارانش تعدیل و آزمون شده است. نمونه آماری شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شش ساله ازسال 1385 تا پایان 1390 میباشد. آزمون فرضیه ها با استفاده از 636 مشاهده(سال/ شرکت) انجام گرفته است. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد بین قیمت سهام و سودهای آتی در شرکتهایی با نقدشوندگی بالای سهام رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد 

ابراهیم بایطی (1392)طی مطالعه ای به بررسی رابطه بین معیارهای محافظه کاری، وجوه نقد نگهداری شده با بازده سهام در شرکتهای بورس تهران مشتمل بر 103 شرکت طی بازه ی زمانی 1386 الی 1390 پرداختند. در این تحقیق برای شاخص محافظه کاری از دو شاخص نسبت منفی اقلام تعهدی به کل دارایی ها و نسبت کل اقلام تعهدی به سود سال آتی استفاده شده است همچنین شاخص دوم محافظه کاری برگرفته از مدل کالن و همکاران(2010) می باشد. مدل اول با استفاده از شاخص اقلام تعهدی منفی نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین محافظه کاری و بازده سهام است. در عین حال نتایج به دست آمده در خصوص رابطه ی شاخص اقلام تعهدی به سود آتی و وجه نقد نگهداری شده معنادار نمی باشد. در مدل دوم کیفیت سود به عنوان متغیری کنترل وارد مدل شده و تخمین مدل انجام شد که تغییر معنی داری در نتایج مشاهده نشد. در مدل سوم نتایج نشان داد که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص محافظه کاری غیرشرطی با وجوه نقد رابطه منفی و معناداری دارد.

اعتمادی و همکاران( 1391)طی تحقیقی با عنوان”مدیریت سود چگونه کیفیت سود شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد؟”تأثیر مدیریت سود بر چهار ویژگی سود شامل؛ کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیشبینی و هموار بودن را در 303 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387-1381مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق به طور خاص، فرضیه فرصت طلبانه بودن مدیریت سود آزمون میشود که براساس آن، مدیریت سود، کیفیت سود شرکتها را کاهش میدهد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزایش میزان اقلام تعهدی اختیاری(به عنوان نماینده مدیریت سود) از مقادیر مطلوب ویژگیهای سود کاسته میشود و در این میان کیفیت اقلام تعهدی بیش از سایر ویژگیها، تحت تأثیر مدیریت سود قرار میگیرد. همچنین، افزایش در مقادیر اقلام تعهدی اختیاری با کاهش در امتیاز کیفیت سود شرکتها در ارتباط است که این نتایج از نظریه فرصت طلبانه بودن مدیریت سود حمایت کرده، و نشان میدهد که مدیریت سود بر محتوای اطلاعاتی حسابداری خدشه وارد میکند.

( تاکر و همکاران 1391)طبق تحقیقی به بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره و مالکیت نهادی با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در سطح شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال 1388-1384پرداختند. نتایج تحقیق با بکارگیری آزمون دادههای ترکیبی اثرات تصادفی بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی130

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع مدیریت سود، گزارشگری مالی، پاداش مدیران، اقلام تعهدی Next Entries منبع مقاله با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، مدیریت سود، سود تقسیمی