منبع مقاله با موضوع اجرای عین تعهد، عین تعهد، نقض قرارداد، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

کارا……………………………………………………………………………………………………………………..87
1-2-قراردادهای ناظر بر اموال موجود…………………………………………………………………………………………87
2-2-قراردادهای ناظر بر اموال آینده یا اجاره………………………………………………………………………………88
ب- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………89
1- تعارض با اصول حقوق قراردادی…………………………………………………………………………………………..89
2-تعارض با اصول اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..92
3- تعارض با اصول مسئولت قراردادی………………………………………………………………………………………..92
فصل دوم: شیوه‌ها و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد………………………………………………..95
مبحث اول- شیوه‌های اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………….96
گفتار اول- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………..96
الف- اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال……………………………………………………………………….97
1- تعهد تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………….97
1-1- تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………97
1-1-1- تسلیم بواسطه عقد امانی……………………………………………………………………………………………….97
2-1-1- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی………………………………………………………………………………..99
2-1- تسلیم مال کلی………………………………………………………………………………………………………………102
3-1- پرداخت وجه………………………………………………………………………………………………………………..105
2- تعهد به انتقال مالکیت…………………………………………………………………………………………………………106
ب- اجرای تعهدات مربوط به انجام فعل یا ترک فعل …………………………………………………………………108
1- تعهد به انجام فعل………………………………………………………………………………………………………………108
1-1- عدم شرط مباشرت به انجام کار…………………………………………………………………………………….108
2-1- شرط مباشرت به انجام کار……………………………………………………………………………………………..109
3-1- تعهد قائم به شخص متعهد …………………………………………………………………………………………….111
2- تعهد به ترک فعل……………………………………………………………………………………………………………….112
ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….112
1- تسلیم کالای جانشین……………………………………………………………………………………………………….112
2- تعمیر یا اصلاح مبیع………………………………………………………………………………………………………..113
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..114
الف – وضعیت عین معین یا کالای معین و معلوم……………………………………………………………………….115
1- عین معین…………………………………………………………………………………………………………………..115
2- کالای معین و معلوم………………………………………………………………………………………………………118
3- اجرای عین تعهد و کالای نامعین…………………………………………………………………………………….120
4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….122
مبحث دوم- محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد……………………………………………………….. 124
گفتار اول- حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………… 125
الف- بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………125
ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت……………………………………………………………………………………..126
ج- عدم امکان شخصی…………………………………………………………………………………………………………..127
د- عدم امکان عملی……………………………………………………………………………………………………………….128
1- تلف موضوع تعهد توسط متعهد…………………………………………………………………………………………..128
2- تلف توسط متعهدله…………………………………………………………………………………………………………….129
3- تلف توسط ثالث……………………………………………………………………………………………………………….130
ه- عدم امکان فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………130
و- عدم امکان حقوقی یا قضایی………………………………………………………………………………………………..130
ز- بیهودگی اجرای حکم………………………………………………………………………………………………………….131
ح- غیر قابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین…………………………………………………………………………131
ط- سوء استفاده خواهان………………………………………………………………………………………………………….133
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..133
الف-نقض قرارداد توسط خواهان……………………………………………………………………………………………..133
1-شرایط مربوط به زمان اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………..134
2-سایر شرایط غیر مربوط به زمان…………………………………………………………………………………………….135
1-2-تدلیس و عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………..136
1-1-2-تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………136
2-1-2-عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………………..137
2-2-توصیف غیر واقعی و فقدان مالکیت…………………………………………………………………………………138
1-2-2-توصیف غیر واقعی…………………………………………………………………………………………………….138
2-2-2-فقدان مالکیت……………………………………………………………………………………………………………138
3-2- اشتباه………………………………………………………………………………………………………………………….139
4-2-عدم مشروعیت یا مغایرت با نظم عمومی……………………………………………………………………….140
5-2-نقض قرارداد با تراست………………………………………………………………………………………………….141
6-2-تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………141
ب- فقدان عوض………………………………………………………………………………………………………………….142
ج- جبران با پرداخت خسارت پولی…………………………………………………………………………………………143
د- فقدان تراضی ……………………………………………………………………………………………………………………146
ه- نیاز به نظارت مستمر دادگاه………………………………………………………………………………………………..147
و- قراردادهای مبهم………………………………………………………………………………………………………………..149
ز- قراردادهای مشتمل بر خدمات شخصی…………………………………………………………………………………149
ح- عدم امکان اجبار به اجرای تمامی تعهدات……………………………………………………………………………151

ط- اجرای عین تعهد مشروط به شرایط مقرر توسط دادگاه می باشد……………………………………………..151
ی- غیرمنصفانه بودن……………………………………………………………………………………………………………….153
ک- مشقت و سختی در اجرا

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، شخص ثالث Next Entries منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، حقوق انگلیس