منبع تحقیق درمورد گیاه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

6/951 درصد مي باشد. كه اين توده را در طبقه جنگل تنك و تيپ خالص بنه قرار مي دهد. مطالعات اكولوژيكي عرصه و بررسي نمودارهاي پراكنش تعداد در طبقات قطري نشان از حركت توده (از لحاظ روند توالي) به سمت فاز مسن شدن دارد كه لزوم انجام دخالتهاي مديريتي را با توجه به منحني نرمال نشان مي دهد. متوسط ارتفاع درختان منطقه برابر با 308 سانتيمتر است كه بررسي نمودار پراكنش تعداد در طبقات ارتفاعي مشخص نمود اين منحني داراي حالت نرمال و چولگي به راست مي باشد كه بيانگر حركت عده اي از درختان به سمت اشكوب چيره دارد. بررسي مشخصه هاي كيفي عرصه نشان داد مهمترين آفات و بيماريهاي بنه در منطقه فرك شامل: پروانه برگخوار سفيد بنه، شته گالزاي پسته، پروانه مغزخوار پسته، پسيل پسته و زنگ بنه مي باشد كه متأسفانه با توجه به ساختار اكولوژيكي خود به صورت دوره اي طغيانهايي را در سطح عرصه دارند. در نهایت برنامه‌هاي پرورشی مطابق با شرایط اقلیمی، مسائل اجتماعی و اقتصادی را پیشنهاد کردند.
روانبخش و همکاران (1388) در مطالعه ای تحت عنوان بررسي جنگلشناسي ذخيره گاه جنگلي نارون زايگان، بررسي ذخيره گاه مذكور با تعيين زون مركزي و زون ضربه گير و مطالعات جنگلشناسي در هر يك انجام دادند. آمار برداري درختان و درختچه ها در زون مركزي و درختان موجود در زون ضربه گير به روش صد در صد صورت گرفت. بنابر نتايج به دست آمده منطقه مورد مطالعه داراي ريختارهاي گياهي درختزار، درختچه زار، مراتع كوهستاني و اراضي صخره اي با رويش پراكنده درختچه ها مي باشد. درختزارهاي نارون، ارس، وليك و تا و درختچه زار هاي زرشك، دغدغك، سيب وحشي و بادام كوهي در منطقه ديده مي شوند. تيپ اصلي در درختزار هاي نارون، نارون به همراه راناس و زرشك بوده كه در دو توده جنگلي رويش دارند. ساختار سني توده نارون در اين منطقه ناهمسال بوده، قطر متوسط درختان نارون در محل نيم متري تنه برابر با 5/8 سانتيمتر و ارتفاع متوسط درختان نارون 2/4 متر است. ارتفاع غالب درختان نارون ( 100 اصله قطورترين درختان) نيز 1/6 متر محاسبه شد. غالب درختان نارون موجود داراي تنه منفرد بوده و تنها 18 درصد پايه ها به فرم شاخه زاد مشاهده مي شوند. زادآوري نارون موجود در هكتار 5460 بوده كه غالبا از طريق توليد جست ريشه توسط درختان مادري ايجاد شده اند. نشانه هاي بيماري براي گونه نارون طبقه بندي شده و مورد مطالعه قرار گرفت. در حدود ده درصد از پايه هاي موجود داراي نشانه هاي بيماري (مرگ نارون هلندي) هستند. تعداد خشكه دار در يكي از توده هاي موجود 18 اصله در هكتار بوده و توده ديگر 44 پايه در 4/0 هكتار بوده است كه نشان دهنده مرحله تخريب است. رقابت و بيماري از جمله دلايل مرگ پايه هاي نارون موجود ارزيابي شد.
حسنی و امانی (1388) در مطالعه ای با عنوان بررسي خصوصيات كمي و كيفي تودههاي طبيعي راش در مرحله توالي اپتيمال، از شش قطعه نمونه 36 آري با سطحي حدود 3 هكتار و با فاصله بافر 25 متر از يكديگر و در امتداد هم و در ارتفاع 1900 تا 1950 متر از سطح دريا كه به منظور يك طرح آزمايش تنك كردن استقرار يافته بود با بررسي صددرصد 1244 درخت انجام دادند. مشخصه هاي كمي اين توده شامل قطر متوسط 35 سانتي متر، متوسط سطح مقطع برابرسينه 59/53 مترمربع در هكتار، متوسط تعداد در هكتار 562 پايه، ارتفاع متوسط 8/27 متر، ارتفاع غالب 3/30 متر و متوسط حجم سرپاي توده 9/677 مترمكعب در هكتار محاسبه شد. سطح تاج پوشش توده نيز 77 درصد بود. همچنين براساس محاسبات، متوسط قطر تاج درختان و متوسط فاصله درختان از يكديگر به ترتيب 5 و5/4 متر ميباشد. نتايج نشان دادند كه از لحاظ كيفيت توده جنگلي، 48 درصد درختان توده ناسالم و تنها 52 درصد اين درختان سالم ميباشند. 70 درصد درختان توده داراي عيب ( 402 پايه در هكتار) و 30 درصد ( 160 پايه در هكتار) درختان بدون عيب بودند كه 23 درصد آنها « نخبه خوب » و 7 درصد اين درختان « نخبه عالي » مي باشند. از نظر دوشاخگي نيز 28 درصد درختان دوشاخه و 72 درصد آنها بدون دوشاخگي هستند.
رستمي‌کیا و همکاران (1388) در مطالعه ای تحت عنوان ارزيابي خصوصيات كمي و كيفي بذور درختان پسته وحشي در ذخيره گاه ژنتيكي خلخال، تعداد شش رويشگاه و در هر رويشگاه 20 پايه از درختان بنه انتخاب و نمونه هاي ميوه جمع آوري نمودند. 7 صفت بذر مورد اندازه گيري قرار گرفت و داده هاي بدست آمده تجزيه و تحليل شدند. براي مقايسه ميانگين صفات رويشگاههاي مورد بررسي از آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال 5% استفاده گرديد. براي تعيين روابط بين صفات، ضرايب هبستگي ميان آنها محاسبه گرديد. همچنين براي پي بردن به ميزان شباهت ميان رويشگاهها بر اساس صفات مورد بررسي تجزيه كلاستر انجام گرفت. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه مناطق مورد مطالعه از نظركليه صفات بذر اختلاف معني داري در سطح 1% دارند. ميانگين طول ميوه، عرض ميوه، ضخامت ميوه وزن 1000 دانه، درصد رطوبت بذر درصد بذر سالم و به ترتيب 6/22 ميليمتر ، 5/36 ميلي متر 4/67 ميلي متر و 30/16 گرم ، 05/41 و 25/8 بود همچنين نتايج نشان داد كه بين طول ميوه با عرض ميوه همبستگي مثبت و معني دار 69/0=r و با وزن 100 ميوه 34/0 =r نيز همبستگي مثبت و معني دار در سطح 1% وجود دارد نتايج تجزيه خوشه اي نشان دادكه رويشگاه ها بر اساس صفات مورد بررسي در دو گروه جداگانه قرار مي گيرند. گروه اول شامل رويشگاه هاي جعفرآباد و مزرعه و گروه دوم رويشگاههاي بنه خلخال، كنديرق، نيمهيل و نوده مي باشد.
رستمي‌(1388) در مطالعه ای تحت عنوان بررسي برخي مشخصه هاي كمي جنگلهاي استان ايلام، منطقه اي به مساحت 3000 هكتار از جنگلهاي تيپيك استان (تنگ دالاب) انتخاب و حدود منطقه بر روي نقشه توپوگرافي 50000/1 مشخص گرديد. سپس با استفاده از روش آماربرداري گراديان ارتفاع 60 قطعه نمونه 1000 مترمربعي را در منطقه پياده نموده و تمام فاكتورهاي موردنظر از جمله قطر برابر سينه تمام درختان داخل قطعه نمونه، ارتفاع كل، تنه و تاج درختان، تاج پوشش تمام پايه هاي درختي و درختچه اي در درون آنها اندازه گيري شد. براساس بررسي هاي كمي بعمل آمده در جنگل مورد مطالعه بيشترين درصد گونه اي مربوط به گونه بلوط ايراني و كمترين آن مربوط به درختچه ارجنگ مي باشد. تعداد درخت و درختچه در هكتار جنگل دالاب 165/67 اصله، قطر متوسط 27/73 سانتي متر رويه زميني در هكتار 6/47 متر مربع حجم در هكتار 29/61 سيلو، درصد تاج پوشش 82/25 درصد و متوسط ارتفاع 65/8 متر مي با شد.
قراچورلو و همکاران (1389) در مطالعه ای با عنوان بررسي كمي و كيفي گونه هاي جنگلكاري شده در جنگلهاي ارسباران (مطالعه موردي در منطقه هره سر و كلاله)، بررسي ها در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي، انجام دادند. براي اين منظور در ارتفاعات كلاله 4 تكرار و در هره سر 3 تكرار و در هر تكرار تعداد 36 اصله نهال از هر گونه مد نظر قرار گرفت. كليه گونه ها بر اساس ارتفاع، قطر يقه، درصد زنده ماني، شادابي، تعداد خشكيدگي، دوشاخگي و زوال نهالها مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج تجزيه واريانس براي كليه صفات مورد اندازه گيري در 12 گونه مشخص گرديد كه به جز شادابي كد 2 (زوال سبك، صدمه بين 25 – 10 درصد)، ساير صفات اندازه گيري شده در بين گونه ها اختلاف معني داري دارند. متوسط درصد زنده، ميانگين قطر يقه و ميانگين ارتفاع در مجموع دو منطقه به ترتيب 88/88% ، 56/13 سانتیمتر و 44/5 متر بود. شادابي كد 1 (سالم، صدمه كمتر از 10 درصد) با ميانگين 6/20 داراي بيشترين ميزان بوده و اختلاف معني داري با ساير شادابي ها دارد. بطور كلي برتري شرايط اكولوژيكي كلاله (شيب شمالي) نسبت به هره سر(شيب جنوبي) در كليه صفات تحت بررسي مشاهده شد كه مي تواند از رطوبت بيشتر، تابش كمتر آفتاب و در نتيجه از تنظيم بيلان آبي بهتر ناشي گردد و در موفقيت گونه هاي كشت شده در شيبهاي شمالي نسبت به شيبهاي جنوبي مؤثر واقع شود.
روانبخش و همکاران (1389) در مطالعه ای تحت عنوان بررسي كمي و كيفي ذخيره گاه جنگلي ارس – شير خشت اوشان در البرز مركزي، داده هاي مورد نياز به روش مونه بندي و سپس اجراي آماربرداري نواري در هريك از مونه ها برداشت شد. ويژگيهاي ساختاري، تجديدحيات و سلامت توده به تفكيك تيپ‌هاي جنگلي موجود مورد بررسي قرارگرفت. شيرخشت (Cotoneaster kotschyi Klotz) با 51 درصد گونه غالب از لحاظ فراواني بوده و اُرس (Juniperus excelsa M.Bieb) با فراواني 10 درصد و ارتفاع غالب 5/6 متر به عنوان گونه غالب اشكوب درختي است. براساس درصد حضور و فراواني گونه ها، در اين توده دو تيپ جنگلي اصلي شيرخشت- اُرس و شيرخشت- راناس متمايز گرديد. گونه هاي اين توده در اشكوب درختي شامل اُرس، بنه، پلاخور و تا بوده و در اشكوب درختچه اي، شيرخشت، راناس، تنگرس، نسترن و زرشك ديده مي شوند. توده داراي ساختار ناهمسال نامنظم است. تجديدحيات توده در بخش انبوه 7 برابر بيش از بخش تنك است.
سهرابی و همکاران (1390) مطالعه ای را تحت عنوان معرفی گونه جدید لرگ P. fraxinifoliaاز خانواده گردوئیانJuglandaceae در منطقه زاگرس مرکزی انجام دادند که جهت تعیین گونه لرگ مستقر در این رویشگاه در زمان رسیدن میوه، نمونه کامل گیاه شامل میوه و برگ آن تهیه و به بخش تحقیقات گیاه شناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ارسال گردید، که با استفاده از فلور ایرانیکا و ترکیه تیره گردو شناسایی شده که گونه مستقر در این منطقه Pterocarya fraxinifolia (poir) ،spach.syn:P.pterocarpa (michx )kunth تشخیص داده شد.
قدس خواه دریایی و همکاران (1391) مطالعه ای را تحت عنوان بررسي اثر متغيرهاي مورفولوژيكي درختان بنه (Pistacia atlantica) بر ميزان صمغ و بذر توليدي آنها انجام دادند که در این کار به منظور بررسي تأثير ويژگيهاي كمي و كيفي درختان بنه ( Pistacia atlantica) بر ميزان محصولات ثانويه توليد شده از درخت (صمغ و بذر) در جنگلهاي استان ايلام، رويشگاهي به مساحت 150 هكتار از اين جنگلها انتخاب نمودند. سپس به صورت تصادفي تعداد 45 قطعه نمونه به ابعاد 50 × 50 متر مربع مشخص شد. در داخل هر قطعه نمونه كليه درختان بنه كدگذاري شده و اقدام به ثبت فاكتور ريخت شناختي درخت ( قطر برابر سينه، ارتفاع كل، ارتفاع تاج، قطر تاج، تعداد شاخه، سلامت تاج وسلامت تنه) در فرمهاي آماري شد. با استفاده از نرم افزارSPSS و روشهاي آماري مربوطه ارتباط هر كدام از ويژگيهاي فوق بر ميزان صمغ و بذر توليدي درخت محاسبه شد. نتايج نشان داد كه اختلاف معني داري در سطح 5 درصد بين فاكتورهاي قطر برابر سينه، ارتفاع كل، ارتفاع تاج، قطر تاج، تعداد شاخه، ارتفاع تنه، سلامت تنه و تاج با ميزان صمغ توليدي آن مشاهده مي شود. بدين معني كه فاكتورهاي مذكور در اغلب موارد ارتباط معني داري بر ميزان صمغ توليدي درخت داشته است. درحالیكه تنها فاكتورهاي قطر تاج، ارتفاع تاج، سلامت تاج و سلامت تنه توانسته اند با ميزان بذر درخت ارتباط نشان دهند بطوريكه با افزايش هر كدام از اين فاكتورها ميزان بذر درخت نيز افزايش يافته است (5% P ) . فاكتورهاي قطر برابر سينه، ارتفاع كل، ارتفاع تنه، تعداد شاخه ارتباط معني داري بر ميزان بذر درخت ندارد(5% P ).
فیروزبخت و همکاران (1391) مطالعه ای را تحت عنوان ارزيابي و تعيين شرايط رويشگاهي بنه atlantica Pistacia درجنگلهاي زاگرس مركزي انجام دادند. دراين تحقيق خصوصيات گياه شناسي، اقليمي، رويشگاهي، خاك شناسي، زمين شناسي، مورفولوژيك، فيزيولوژيك، جنگلشناسي و پوششهاي همراه بنه در زاگرس مركزي و ايران مورد بررسي و مطالعه قرارگرفت. همچنين اهميت جنگلهاي بنه در اكوسيستم زاگرس مورد نقد قرارگرفته و يكسري پيشنهادها براي حفظ جنگلهاي بنه ارايه گرديده است.
فیروزی نژاد و همکاران (1391) در مطالعه ای تحت عنوان بررسي ويژگيهاي كمي و كيفي گونه هاي درختي و درختچه اي جنگلهاي زاگرس (مطالعه موردي منطقه تنگ سولك بهمئي)، منطقه اي به وسعت 158هكتار با شبكه آماربرداري 140×100 با شكل قطعات دايره اي و با مساحت 1200 متر مربع جهت نمونه برداري

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد فرسایش خاک، استان لرستان، تجزیه واریانس Next Entries منبع تحقیق درمورد جامعه شناسی، بوم شناسی، دی اکسید کربن