منبع تحقیق درمورد کسب و کار، مدیریت زمان، تفکر استراتژیک، پذیرش تغییر

دانلود پایان نامه ارشد

بگیرند؛ جستجو برای بهترین شیوه در یک موقعیت؛ بطور موثر به نتایج خاتمه دادن.
پاسخگو و مسئول: مسئولیتپذیری در برابر فعالیتهایمان؛ پاسخ دادن به دیگران برای تصمیماتمان.
رویاگرایی و ابتکار: نشان دادن چشمانداز؛ درک و تسهیم کردن چشمانداز و اهداف سازمان، و متعهد شدن به دستیابی به آنها؛ درک تمایلات جاری و آمادگی آنها برای آینده؛ تفکر خلاق؛ پذیرش تغییر، کمک به دیگران در رسیدگی کردن به تغییرات و نشاندادن تواناییها بمنظور پیشرفت در یک محیط متغیر؛ آوردن عقاید جدید در درون سازمان و تشویق کارکنان به متفاوت بودن؛ بطور استراتژیک اندیشیدن، نگریستن به بهبود کارآیی و اثربخشی سازمان.
رهبری سازمانی
درک تصویر اصلی: حمایت از برنامه استراتژیک بلندمدت سازمان؛ درک روابط جامعه، مشتریان و ذینفعان با سازمان؛ نشاندادن درکی از نقشها و مسئولیتهای دیگران و ارتباط آن با تیم؛ درک عملیات و اهداف همه بخشهای سازمان؛ به عنوان رهبر، توانایی در دستیابی به دیگر رهبران؛ درک اینکه چگونه تصمیمات بر دیگر بخشها تاثیر میگذارند.
اطمینان و شجاعت: نشان دادن مهارتهای رهبری حتی در موقعیتهای متفاوت؛ گرفتن تصمیمات دشوار؛ پذیرش تغییر؛ درک سیاستهای درونی و بیرونی و بکارگیری آنها؛ مشاوره دادن به بهترین متخصیصن؛ تفویض کردن و پاسخ دادن برای کمک زمانیکه مورد نیاز است؛ پذیرش تفاوتها در افراد و مهارتها؛ راحتی پیرامون کارکنان با دانش/ مهارتهای بسیار/ متفاوت؛ نشان دادن اطمینان در مهارتهای خود و مهارتهای دیگران؛ هدایت از طریق نمونهها و بواسطه رفتارمان، با نمونه نشان دادن ارزشهای سازمان.
مرشدیت و توسعه دیگران: شناختن نقاط قوت در دیگران و تشویق به توسعه؛ گوش دادن و دادن بازخورد؛ ارزشگذاری به عقاید و نظرات دیگران؛ نشان دادن تمایلات شخصی در کارکنان؛ تشویق کارکنان به تحصیل و رشد، شناخت فضیلتهایشان؛ تشویق کارکنان به پیگیری کردن اهداف و مقاصد سازمان؛ انعطاف در کار خود و کار دیگران؛ توانمندساختن کارکنان در همه سطوح؛ تشویق توسعه رهبران آینده؛ برانگیختن کارکنان؛ تشویق کارکنان به ریسک کردن و به دیگران اجازه دهند که اشتباه کنند؛ قادر ساختن کارکنان به مدیریت خود و مسئولیت داشتن در مقابل کار خود؛ انجام دادن کارهای چالشی و مهیج؛ نشان دادن مباهات و سربلندی در کارکنان و پاداشهای عملکرد؛ کمک به توسعه اهداف و مقاصد برای هر یک از پستها؛ تشویق کردن استقلال و عدم وابستگی؛ فعالیت کردن به عنوان مرشد.
توسعه تیم: برانگیختن و توانمندساختن تیم بمنظور دستیابی به اهداف سازمان؛ کار کردن با دیگران بطوریکه متضاد با داشتن افرادی است که برای آنها کار میکنند؛ خوب کار کردن با دیگران بمنظور ایجاد هماهنگی در تیم؛ ایجاد چشمانداز برای تیم و کمک به آنها در حمایت از آن؛ شناخت و درک کارکنان و تجلیل از موفقیتها؛ نشان دادن یکدلی و حمایت از کارکنان در هر دو بخش دولتی و خصوصی؛ نشان دادن ارزش برای کارکنان.
به اشتراکگذاری دانش: ایجاد فرهنگ اطلاعاتی و به اشتراکگذاری دانش؛ ایجاد فرصتهای یک به یک در به اشتراکگذاری اطلاعات.
شایستگیهای تخصصی
شایسته بودن به لحاظ تخصص: نشان دادن مهارتهای مدیریت خوب و پذیرش اطلاعات مدیریت و رهبری گذشته؛ ارائه یک تصویر کلی به دیگران؛ پذیرش فناوری و همزمان با تغییرات حرکت کردن؛ درک مقررات دولتی (Comey, 2004: 47-52).
در بررسی دیگر، شایستگیهای رهبری شناسایی شدهاند که همتراز با الزامات محیط کسب وکار آینده هستند. عبارتند از:
اعتبار: اعتبار حالتی از متعهد بودن به درستی اینکه شما چه کسی هستید میباشد. رهبران قابل اعتماد خودشان و دیگران را بدرستی و با دقت میبینند و همیشه مسئول احساسات و رفتارشان هستند. رهبران قابل اعتماد با خود و دیگران راستگو و صادق هستند، آنها سطح بالایی از تواضع را نشان میدهند و صحت و درستی نقطه اتکای مقاصد و تعهداتشان است.
چابکی: چابکی رهبر توانایی در منعطف بودن، پاسخگو بودن، وفقپذیری و نشان دادن ابتکار در طی زمانهای عدم اطمینان و متغیر است. رهبران چابک حرکت ابدی را از طریق خواندن واقعیتهای جدید یک موقعیت و تغییر سریع توجهات، دیدگاه و رفتارشان که متناسب با محیط متغیر است مدیریت میکنند.
جهندگی یا حالت ارتجاعی (بهبود): جهندگی توانایی غلبه بر موقعیتهای منفی یا بهبود سریع در نتیجه تغییر ناپایدار است. رهبران بهبود از گذشتن نسبت به مشکلات پرهیز میکنند، خیلی خوب بر بحرانها غلبه میکنند و سطوح بالای انرژی را تحت فشار ثابت حفظ و تقویت میکنند. .
دوراندیشی: دوراندیشی توانایی در ایجاد و حفظ کیفیت بالا در نگرش رو به جلو و پیشبینی ظهور فرصتها و تهدیدات، از طریق پویش مداوم اکو سیستم کسب وکار برای توسعهها و تمایلات جدید است. رهبران متمرکز بر آینده بر نتایج بلندمدت و داشتن سطح بالایی از چشمانداز پیرامونی و حس تیزهوشی متمرکزاند.
تسلط بر نفس: تسلط بر نفس هوشیاری یکپارچگی ذهن، بدن و روان است که همافزایی شخصی را پرورش میدهد و بهینهسازی میکند. آن مستلزم آگاهی و تسلط بر احساسات، کنترل تفکرات، بازتاب تفکرات، تمرکز همیشگی بر رشد خود و توانمندسازی و توسعه دیگران است.
بومیسازی: بومیسازی در اصل توانایی کار کردن بطور موثر هم در محیط محلی و هم در محیط جهانی است. آن محلی فکر کردن، جهانی عمل کردن و بالعکس است. آن مستلزم درک و توجه عمیق برای هردو محتوای فوری و گسترده از تصمیمات و فعالیتها، توازن تقاضاهای متناقض و رقابتی، و تمرکز همیشگی بر یکپارچگی نیازهای کسبوکار، اجتماعی و محیطی است.
بینش: بصیرت و بینش توانایی در بهرهبرداری کردن از ظرفیت دانش فطریمان (از قبیل منابع درونی و دانش ضمنی) بمنظور دستیابی به دانش بدون تفسیر منطقی است. بینش مستلزم سطح بالایی از حساسیت طبیعی و توانایی در به حالت تعویق در آوردن قضاوت است.
حضور: حضور قابلیت چند وجهی است که رهبران را به شیفته شدن در توجه به دیگران قادر میسازد و بطور کامل متمرکز بر لحظات است. حضور مستلزم پرورش توجه، آگاهی و مشاهده متمرکز است.
قدرت خلاقیت: رهبری خلاق توانایی در نگریستن به موقعیتها از دیدگاههای متعدد است و از رهیافتها و راهحلهای منحصر بفرد به مساله نشات میگیرد. رهبران خلاق یک چشمانداز نادر و سرزنده دارند، که به درک آنها از جهان در شیوههای جدید و جذاب کمک میکند. آنها خلاقیت و تصویرسازی را تشویق و القاء میکنند (O’Brien and Robertson, 2009: 373-6).
کالج سلطنتی پزشکان و جراحان کانادا، چارچوب شایستگی را معرفی کردند که این چارچوب به عنوان مبنایی برای اعتبار، ارزیابی، بازرسیها، آموزش، توسعه مداوم استانداردهای حرفهای، و برنامههای آموزشی بکار گرفته شده است. شش نقش- حرفهای، تسهیلکننده، هماهنگکننده، مدیر، حامی بهداشت و محقق- با شایستگیهای مرتبط بمنظور فراهم آوردن نقش مرکزی “متخصص پزشکی” ترکیب میشوند.
هیئت اتحادیه ملی مشاوره در انجمن پزشکان دانمارکی، نیز نوعی مدل رهبری را توسعه دادند که پنج شایستگی اصلی رهبری را در بر میگرفت: (1) رهبری شخصی؛ (2) رهبری در محتوای سیاسی؛ (3) رهبری کیفیت؛ (4) رهبری تغییر؛ و (5) رهبری حرفهایها. آن همچنین هشت نقش را برای مشاوران به عنوان یک رهبری حرفهای (که مشابه نقشهای پزشکان کانادایی بود) برشمرد: (1) متخصص پزشکی؛ (2) حرفهای؛ (3) رهبر/ مدیر؛ (4) تحصیلات دانشگاهی؛ (5) همکاری؛ (6) ارتباط؛ (7) ارتقای سلامت؛ و (8) مشاور.
چارچوبهای شایستگی همچنین در کانادا و آمریکا توسعه یافتهاند که در همه حرفههای بهداشت سلامت بکار گرفته شدهاند. انجمن رهبران سلامت آمریکایی بریتانیایی چارچوب قابلیتهای رهبری در حوزه بهداشت برای رهبران ارشد اجرایی را توسعه دادند، و مرکز ملی رهبری مراقبت بهداشتی در آمریکا مدل شایستگی رهبری بهداشت را توسعه دادند. هدف هریک از این چارچوبها تعریف رفتارها، مهارتهای کلیدی، قابلیتها و شایستگیهای دانشی/ فنی رهبران شایسته میباشد.
در آمریکا، بررسی که توسط مککننا (2004) بر روی توسعه شایستگیهای رهبری پزشکان صورت گرفت، نه شایستگی بسیار مهم را برای رهبران پزشک شناسایی کردند که عبارتند از: (1) مهارتهای ارتباطی و میان فردی؛ (2) اخلاق حرفهای و مسئولیت اجتماعی؛ (3) یادگیری پیوسته و بهبود؛ (4) توانایی در ایجاد ائتلافات و حمایت از تغییر؛ (5) برتری در حوزه پزشکی؛ (6) توانایی در انتقال چشمانداز روشن؛ (7) تصمیمگیری و حل مسئله مبتنی بر سیستم؛ (8) توانایی در بیان نیازهای ذینفعان متعدد؛ و (9) فراست مالی و مدیریت منابع.
در استرالیا، بررسی که توسط کالج پادشاهی استرالیایی انجام شد، ارتباطات، مهارتهای رهبری شخصی، توانایی در بکارگماشتن کارکنان، تفکر استراتژیک و مهارتهای تحلیلی به عنوان شایستگیهای مهم برای مدیران پزشک شناسایی شد (Clark and Armit, 2010: 119-120).
شایستگیهای رهبری که توسظ مینتزبرگ شناسایی شدند، مهارتهای هشتگانه را شامل میشود که عبارتند از؛ به دقت نگریستن، رهبری، وضوح تعارض، پردازش اطلاعات، تصمیمگیری غیر ساختارمند، تخصیص منابع، کارآفرینی، و درونگرایی یا دروننگری (Cuong and Swierczek, 2008: 160).
در بررسی که توسط کونتینو (2004) انجام گرفت شایستگیهای رهبری در حوزه پزشکی تحت چهار عنوان کلی شناسایی شدند که در ذیل به آنها اشاره میشود: (1) مهارتهای مدیریت سازمانی: مدیریت زمان و اولویت قائل شدن برای کارها بطور مناسب، مدیریت اطلاعات بمنظور فایده رساندن به عملیات واحدها و مدیریت کارکنان، مدیریت منابع انسانی از طریق ارتقاء افراد و درگیر کردن کار تیمی مطابق سیاستها و رویهها، مدیریت و انجام تغییر بمنظور بهبود عملیاتها، مدیریت درآمد و هزینه بر طبق بودجه، مدیریت فناوری و تجهیزات در کاهش خطاها، رسیدن به کارآیی، و موافقت با اهداف بودجه؛ (2) مهارتهای ارتباطی: ارتباط موثر اهداف و مقاصد واحدها و اینکه چگونه آنها با چشمانداز و ماموریت سازمان متناسب میشوند، ارتباط برقرار کردن و پشتیبانی از ساختار سازمانی و ارتقاء اعتماد و صداقت از طریق واژهها و فعالیتها، ارتباطات و ارتقاء یادگیری مسمتر، ارتباطات و ارتقاء تغییر موثر؛ (3) تحلیل داده/عملیات و مهارتهای برنامهریزی استراتژیک: بکارگیری دادههای درونی متناسب بمنظور ارزیابی عملیات، جستجوی راهحلها و فرصتهای کسب و کار جدید هم از درون و هم از بیرون، بکارگیری مهارتهای تفکر انتقادی موثر و استراتژیهای تصمیمگیری، ارزیابی و پیشبینی تاثیر تغییر قبل از اجرا و پاسخ مناسب به پیامدهای غیر منتظره، برنامهها و ارزیابی برنامه کسب و کار واحدها؛ (4) مهارتهای ایجاد/رویایی: ایجاد فرصت برای کارکنان، ایجاد چشمانداز برای واحد یا بخش، ایجاد ارزش برای مشتریان، ایجاد کیفیت بواسطه بهبود مستمر، برنامههای کاهش خطا، ایجاد ارتباط موثر با همکاران و شرکای تجاری (Contino, 2004: 53).
در بررسی دیگر، شایستگیهای رهبری در دو بخش انتفاعی در مقابل دولتی و غیرانتفاعی شناسایی و مقایسه شدند که بیست و سه نوع مهارت/ شایستگی رهبری برای رهبران بخشها معرفی شد که عبارتند از: (1) صداقت و درستی؛ (2) همکار بودن (ایفاکننده نقش تیم)؛ (3) توسعه دیگران؛ (4) سازگارپذیری؛ (5) اعتماد بنفس؛ (6) چشمانداز مثبت؛ (7) مدیریت تعارض؛ (8) خدمات به مشتریان؛ (9) تفکر استراتژیک؛ (10) مدیریت زمان؛ (11) خودآگاهای از قوتها و ضعفها؛ (12) خودکنترلی احساسی؛ (13) الهامآمیز بودن؛ (14) مدیریت عملکرد کارکنان؛ (15) ابتکار و دستیابی به جهتها؛ (16) رویاگرا بودن؛ (17) مهارتهای اثرگذاری؛ (18) مدیریت استرس؛ (19) یکدلی با دیگران؛ (20) آگاهی سیاسی و سازمانی؛ (21) بازاریابی و فروش؛ (22) عامل تغییر بودن؛ (23) حسابداری و مالی.
یافتههای این بررسی نشان میدهد که مدیران بخشهای انتفاعی و غیرانتفاعی، سه شایستگی اصلی (صداقت و درستی؛ همکار بودن؛ توسعه دیگران) را انتخاب کردهاند که در این بخشها از اولویتهای برتر بشمار میروند (Thach and Thompson, 2006: 363).
2-2: برنامة جانشین پروری
عنصر کلیدی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد خودآگاهی، مدل شایستگی، دانش و آگاهی، منابع انسانی Next Entries منبع تحقیق درمورد نیروی کار، پیشرفت شغلی، توسعه ظرفیت، مدیریت عالی