منبع تحقیق درمورد کارشناسی ارشد، پایان نامه ها، دانشگاهها، منابع فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

مقابله با دشواریها ضرورت دارد، بینش و آگاهی مییابد. اما متأسفانه به علت عدم توجه به چهارچوب و محوری مناسب برای نقد وارزیابی، در بیشتر موارد ارزشیابیها از مقالات و نوشتههای تحقیقی از خط سلامت قلم خارج میگردد که این امر هم نویسنده و محقق را دلسرد و آزرده میکند و هم خواننده را سردرگم میسازد (نادری و سیف نراقی، 1391).
2-2-23) تحقیق و پژوهش در زمینهی تربیتبدنی و ورزش (موانع و راهکارها)
تحقیق و پژوهش در جامعهی امروزی ضرورتی اجتنابناپذیر است که برای تغییر و تحول در نظامهای مختلف جهان به غیر از این روش نمیتوان به هدف رسید. تحول در تمام جنبههای مختلف مدیریت و به خصوص مدیریت تربیتبدنی قطعاً در گرو تحقیق و پژوهش در جنبههای مختلف آن است. اما کمبود مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در امر تربیتبدنی و ورزش به منظور تأمین نیازهای تحقیقاتی در این بخش و منطبق نبودن فعالیتهای ورزشی با مبانی علمی و پژوهشی و پیشرفتهای پژوهشی دنیا، امکان تحقیق برای محققان را محدود میکند. در برنامهی اول توسعهی اقتصادی و اجتماعی، تربیتبدنی و ورزش چنین تعریف شده است: «تربیتبدنی بخشی از تعلیم و تربیت عمومی است که از طریق فعالیتهای حرکتی مناسب زمینهساز رشد و پرورش و شکوفایی استعدادهای فرد میگردد». بنابراین وظیفهی متخصصان تربیتبدنی و ورزش ایجاب میکند تا مبادرت به تعریف موضوعات تحقیقی و پژوهشی کاربردی نمایند تا شاید بتوان با انجام اینگونه تحقیقات، مشکل و مسائلی از تربیتبدنی و ورزش کشور را رفع کرد(نوربخش، 1382).
البته نباید انکار کرد که در اجرای اهداف تحقیق و پژوهشی موانع و مشکلات متعددی وجود دارد که به طور خلاصه و فهرستوار عبارتند از:
1- وجود مراکز متعدد و موازی در امر تربیتبدنی و ورزش کشور
2- تغییرات پیدرپی در مدیریتهای مختلف تربیتبدنی در کشور
3- عدم داشتن یک سیاست مشخص در امر تربیتبدنی و ورزش
4- عدم کارآیی لازم منابع مادی و تأسیسات و نیروی انسانی
5- عدم برنامهریزی و سازماندهی صحیح در استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود

البته علی رغم موانع و مشکلات موجود، در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحقیقات مختلفی توسط محققان و مراکز تحقیقاتی مختلف در زمینه ی تربیت بدنی و ورزش به ویژه در دانشگاه ها و توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی انجام گرفته است(نوربخش، 1382).

2-3) پیشینهی پژوهش
در بخش دوم از این فصل به بررسی یافتههای پژوهشی پیشین یا متون پژوهشی مرتبط به موضوع پرداخته میشود، که معمولاً در دو قسمت پیشینهی داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار میگیرند.
2-3-1) پژوهش‏های داخلي
بهادری و بنی اقبال (1392) در تحقیقی با عنوان « میزان انطباق توصیفگرهای نمایه سازی و کلید واژه های پایان نامه های رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اصلاحنامه پزشکی فارسی و MESH » گزارش نمودند، میزان همخوانی در توصیفگرهای انگلیسی به مراتب بیشتر از توصیفگرهای فارسی است. اما میزان همخوانی در کلید واژه های فارسی و کلید واژه های انگلیسی هر دو در سطح پایینی است. میزان انطباق در توصیف گرهای فارسی دارای 7/32 درصد نا همخوانی دارد و به عبارتی میزان درصد این نا همخوانی پایین است.
خبیری و همکاران (1390)، در تحقیق دیگری با عنوان تحلیل استنادی مآخذ رسالههای دکتری و پایاننامههای کارشناسی ارشد دانشکدهی تربیتبدنی دانشگاههای تهران، میزان استناد دانشجویان به نشریات انگلیسی بیشتر از دیگر منابع اعلام شد. همچنین استناد دانشجویان به منابع انگلیسی در سه دورهی زمانی تعیین شده در این تحقیق به طور چشمگیری بیشتر از میزان استناد به منابع فارسی است.
خدادوست (1385)، در تحقیقی با عنوان بررسی تحلیل محتوایی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1384-1380 گزارش نمود، تعداد کل پایان نامه در سال های 1383 و 1384 با 11 مورد بیشترین و در سال های 1380 و 1382 با 4 مورد کمترین فراوانی را دارند. بیشتر پایاننامهها بین 100 تا 120 صفحه دارند. استفاده از منابع انگلیسی بیشتر از منابع فارسی میباشد. بیشتر پژوهشگران پایان نامه ها را مردان تشکیل می دهند. هدایت پایان نامه ها توسط اساتید راهنما و مشاور از نظر تعداد، دارای فراز و نشیب می باشد. قلمرو مکانی و جامع آماری پایان نامه، از توزیع نامتعادلی پیروی مینماید. استفاده از جداول نسبت به نمودار بیشتر می باشد. میانگین حجم نمونه های آماری در تحقیقات توصیفی 5/247 نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده بیشترین استفاده را در پایان نامه ها داشته است. اکثر تحقیقات انجام شده به صورت غیر پرسشنامه ای بوده است.
خلجی و کشتیدار (1381)، در مطالعهای به بررسی کمی پایاننامههای تربیتبدنی مراکز آموزش عالی کشور از سال 1378-1357 پرداختند و گزارش نمودند که عامل سابقه، عنصر مهمی در داشتن بیشترین فراوانی پایاننامهها بود. عامل سادگی دوره، عنصر دومی است که در پذیرش دانشجو سهم مهمی داشته است. عامل فعالیت هم نقش مهمی در دامنهی فراوانی دفاع از پایاننامهها داشته است. مردان پنج برابر خانمها در دورهی مربوطه، دانشآموخته شدهاند، عامل سابقهی اشتغال و تخصص تربیتبدنی، دلیل عمدهی زیاد بودن راهنمایی پایاننامهها توسط استادان بوده است. زیاد بودن نوع کاربردی پایاننامهها و نیز کم بودن نوع بنیادی پایاننامهها گزارش شده است. عامل مسافت نیز به عنوان عاملی مؤثر از نتایج فراوانی محل جغرافیایی جامعهی آماری پایاننامهها میتوان ملاحظه کرد.
رضا خانیمقدم و همکاران (1390)، تحلیل محتوای پایاننامههای آموزش بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس و علوم پزشکی ایران در سال های 1389-1349 در دستور کار خود داشتند و نتایج تحقیق اذعان نمود گرچه در دههی اخیر استفاده از موضوعات جدید و غیرتکراری بیشتر شده و همچنین استفاده از مداخلهی آموزشی در اجرای پایاننامهها به شدت روند رو به رشدی به خود گرفته است، اما هنوز به برخی از موضوعات مهمی همچون آموزش بیمار توجه چندانی نشده است. به نظر میرسد راهکارهایی همچون تهیهی بانک اطلاعاتی مناسب از پایاننامههای رشتهی آموزش بهداشت بتواند راهنمایی مناسبی جهت انتخاب موضوعات جدید و غیرتکراری پایاننامههای دانشجویان باشد.
زندیان و آشوری (1388)، در تحقیقی میزان سازگاری استنادهای پایاننامههای رشتهی بدنی دانشگاه تهران، با موجودی کتابخانه و تولیدات علمی اعضای هیأت علمی بررسی شد که نتایج نشان داد که استناد به مقالات با 88/48 درصد بیشتر از استناد به دیگر منابع اطلاعاتی و میزان استفاده از منابع انگلیسی نیز با 29/63 درصد بیشتر از منابع فارسی بوده است. استفاده از منابع چاپی با 75/96 درصد بیش از منابع اینترنتی بوده است.
سیدین و باب الحوائجی (1388)، در تحقیقی با عنوان تحلیل محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد های تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز و همدان در سال های 1386-1372 به این نتیجه رسیدند که بیشترین تعداد پایان نامه ها مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و کمترین آن ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بوده و میانگین تعداد صفحات پایان نامه ها در سال های مورد بررسی بیشتر بین 137-107 صفحه است. بر اساس جنسیت، تعداد پایان نامه های نگارش شده توسط زنان دو برابر مردان است و روش پیمایشی بیشتر از سایر روش ها استفاده شده است. پراستفاده ترین ابزار گردآوری اطلاعات در پایان نامه ها، پرسشنامه و استفاده از منابع فارسی به کل منابع با 06/70 درصد بیشتر از منابع انگلیسی می باشد. توجه به بعضی مقوله های موضوعی، بیشتر از سایر موضوعات دیگر است.
شریفی و همکاران (1391)، به تحلیل توصیفی مقالههای نشریات علمی پژوهشی تربیتبدنی و علوم ورزشی طی سالهای 1388-1384 پرداختند. یافتهها نشان داد گرایش فیزیولوژی ورزشی بیشترین درصد موضوع مورد استفاده در این مقالات را به خود اختصاص دادهاند که در این بین، نشریهی پژوهش در علوم ورزشی بیشترین سهم را داشت. بیشترین روش تحقیق استفاده شده در مقالات، انواع روشهای توصیفی در کل مقالات است. حدود 8 درصد مقالات، روش تحقیق خود را ذکر نکردهاند. میانگین منابع فارسی و انگلیسی برای هر مقاله 25 منبع گزارش شد و مدت زمان پذیرش برای هر مقاله 5/5 ماه بوده است.
شکفته و اکبری (1387)، در مطالعهای به تحلیل محتوای پایاننامههای گیاهان دارویی دانشکدههای داروسازی در سالهای 1385-1377 و تعیین میزان تبدیل پایاننامه به مقاله پرداختند و بیان نمودند استفاده از روش های غیر توصیفی بیشر دیده می شود. کمک به دانشجویان در انتخاب موضوعهای کاربردی و هدفمند برای پایاننامهها، با آگاهی از پژوهشهای پیشین مهم است. ایجاد پایگاههای اطلاعاتی پایاننامهها میتواند بسیار مفید باشد.
صادقی و همکاران (1390)، در مطالعهای ساختار و رعایت نگارش علمی پایاننامههای کارشناسی ارشد پرستاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان را ارزشیابی نمودند و نتایج نشان داد که بیشترین تطابق مربوط به شیوهی نگارش صحیح و کمترین تطابق مربوط به چگونگی چکیده پایاننامه بود. پایاننامههایی که از وجود دو استاد مشاور بهرهمند شده و در سالهای اخیر نوشته شده بودند، از کیفیت بالاتری برخوردار بودند. نتایج مطالعه، سیر بهبودی را در تدوین پایاننامهها نشان میداد. برای ارتقای وضعیت نگارش پایاننامهها، اصلاحات در برنامههای آموزشی و برگزاری کارگاههای روش تحقیق ضروری است.
طالبی (1377)، در پایاننامهی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «توصیف پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای دولتی از سال 1356 تا 1375»، در این مطالعه محقق پایاننامههای مراکز آموزش عالی چون دانشگاههای تهران، تربیت مدرس و تربیت معلم را مورد بررسی قرار داده است. طبق نتایج و یافتههای پژوهش، دانشگاه تهران در مجموع 155 دانشآموختهی کارشناسی ارشد و 7 دکتری، تربیت مدرس 77 دانشآموختهی کارشناسی ارشد و 4 دکتری و دانشگاه تربیت معلم صرفاً دارای 79 دانشآموختهی کارشناسی ارشد است. روش آماری توصیفی بیشترین فراوانی را با 5/35 درصد نسبت به سایر روشها نشان داد. گرایش فیزیولوژی ورزشی در میان سایر گرایشها بیشترین فراوانی را (33 درصد) به خود اختصاص داده است. بیشترین نمونهی آماری مربوط به دبیرستانها و کمترین به مقطع پیشدبستانی مربوط بوده است. 44 درصد پایاننامهها از روش نمونهبرداری تصادفی استفاده کردند. از میان شش طبقه تعداد منابع، طبقه ی 20-11 بیشترین فراوانی را (42 درصد فارسی و 28 درصد انگلیسی) داشته است. 51 درصد از پایاننامهها و 4/45 درصد از رسالهها دارای 200-100 صفحه میباشند و بالاخره بیشترین فراوانی یک استاد در راهنمایی پایاننامه 51 درصد میباشد.
علیزاده و سیاهکوهیان (1379)، پژوهشی را با عنوان «تعیین اولیتهای پژوهشی در بخش تربیتبدنی و علوم ورزشی» به انجام رساندند. در این پژوهش، نتایج حاصل از انجام طرح نشان داد که سه ملاک کاربردی بودن، تقاضامحوربودن و نوآوری و ابتکار در تحقیقات از اهمیت زیادی برخوردار هستند. یافتههای طرح حاضر نشان دهندهی آن است که شناسایی اولویتهای تحقیقاتی در رشتهی تربیتبدنی، امکان سرمایهگذاریهای منطقی و بلندمدت را فراهم نموده و سازمانهای مجری تحقیقات به ویژه دانشگاهها را به سوی اجرای طرحهای هدفمند و موردنیاز جامعه هدایت مینمایند.
علیشیری و همکاران (1389)، در تحقیقی پایاننامههای فارغالتحصیلان پزشکی یکی از دانشگاههای علوم پزشکی از نظر اصول نگارش ارزیابی شد و بیان گردید مشکل اصلی پایاننامهها، قسمتهای چکیده و روش انجام کار است. در این مطالعه 2 پایان نامه فاقد فهرست، 4 پایان نامه فاقد چکیده فارسی، 9 پایان نامه فاقد چکیده انگلیسی، 2 پایان نامه فاقد منابع و 3 پایان نامه فاقد بحث بود. برگزاری مرتب کارگاههای روش تحقیق و مقالهنویسی و ارزیابی مرتب پایاننامهها و پیگیری اصلاح روند تهیهی پایاننامه ضروری است.
فیروزآبادی و همکاران (1392)، به بررسی پایاننامههای کارشناسی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد تحلیل اطلاعات، منابع اطلاعاتی، معیارهای ارزیابی، نیازهای اطلاعاتی Next Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، تحلیل محتوا، روش تحقیق، کارشناسی ارشد