منبع تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، تعلیم و تربیت، روش های آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

میزان ثروت عامل تعیین کننده نوع محیط می باشد).
موقعیت جغرافیایی، خانه، آب و هوا و میزان دسترسی به موسیقی می تواند اثرات مثبت کوتاه مدتی روی آسودگی داشته باشند (دهشیری، 1386).

فرهنگ و شادکامی
فاکتورهای فرهنگی، اجتماعی- سیاسی نیز نقش مهمی را در شادکامی بازی می کنند. در تحقیقات بین فرهنگی، ارتباطی بین موضوع آسودگی و زندگی عاری از دموکراسی دیده شد. آسودگی در فرهنگ های فردی بیشتر از فرهنگ های دسته جمعی وجود دارد. آسودگی در رفاه، زمانی که ارتباط راضی کننده ای بین اعضای خانواده است، بیشتر به چشم می خورد (تراندیس، 2000؛ به نقل از قرشی، 1384).
فاکتورهای فرهنگی نیز تا حدی فاکتورهای مرتبط با شادکامی را مشخص می کنند. در فرهنگ های طرفدار استقلال مثل آمریکا، اعتماد به نفس و نحوه عملکرد شخص با اعتقاد شخص و سطح آسودگی ارتباط دارد. با این حال، موضوع آسودگی با این فاکتورها در فرهنگ های شرقی ارتباطی ندارد. احتمالا به خاطر ارتباط خصایص شخصیتی با اهداف فرهنگی، ارزش های فرهنگی روی خصایص شخصیتی آسودگی تاثیر می گذارد (تراندیس، 2000؛ به نقل از قرشی، 1384).
مردم در فرهنگ های فردگرا، علت وقایع را بیشتر به خودشان نسبت به می دهند و از این رو با پیگیری علایق و آرزوهای شخصی، به شادکامی بیشتری نایل می گردند. از طرف دیگر در مواقع بحران و آشفتگی، حمایت اجتماعی اندکی در این نوع فرهنگ ها وجود دارد و به همین دلیل نسبت خودکشی و طلاق، بالاست. بنابراین در فرهنگ های جمع گرا، اگر شادکامی کمتر باشد، به همان نسبت افسردگی و تنهایی نیز کمتر است. گزارش های دیگری وجود دارد که نشان داده است عزت نفس و خشنودی از زندگی که از عناصر شادکامی است در فرهنگ های فردگرا بالاتر است (داینر و داینر، 1995).
بر طبق نظر لو و همکاران (2001) فرهنگ، گرایشات مربوط به خود و تمایز افراد از دیگران را به وجود می آورد و آن را فعال، نیرومند، حفظ و گسترده می سازد. در مدل پیشنهادی آنان، دو شیوه کلی فرهنگی برای رسیدن به شادکامی وجود دارد که شامل دو نوع برداشت از روابط میان فردی است که تحت عناوین گرایش به وابستگی داشتن85 و گرایش به مستقل بودن86 می باشند. این دو نوع گرایش به تشکیل دو نوع عقیده در افراد می انجامد که با عناوین «عقیده به هماهنگی در روابط» و «عقیده به کنترل در روابط» مشخص می شوند. این دو نوع عقیده به نوبه خود تشکیل دهنده احساسات تعامل اجتماعی است که درنهایت به شادکامی منجر می گردد. بر طبق این نظریه، فرهنگ اثر تعیین کننده ای بر این دو شیوه دستیابی به شادکامی که در شکل زیر نشان داده شده است، دارد.
شادکامی احساس تعامل اجتماعی عقیده به هماهنگی در روابط گرایش به وابستگی
عقیده به کنترل در روابط گرایش به استقلال

سن، جنس، هوش و شادکامی
تفاوت های جنسیتی و سنی، در شادکامی نقش دارند (داینر و همکاران، 1997). اکثر زنان و جوانان شادی بسیار زیاد و غمگینی بسیار زیاد را نسبت به مردان گزارش کرده اند. تغییرات کمی درمورد شادکامی در طول زندگی به دست می آید. اما راضی بودن از زندگی با افزایش سن زیاد شده و عاطفه مثبت کاهش می یابد. اگر چه مسن تر ها به اندازه افراد جوان شاد نیستند ولی ممکن است همین باعث شود غلط نتیجه بگیریم که همه مزایای زندگی، مختص دوران جوانی است. درحالی که گاهی شادکامی و رضایت از زندگی طی دوران بزرگسالی افزایش می یابد (قرشی، 1384). همچنین دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این ادعا که افراد باهوش تر، شادترند. شاید چون هوش در جامعه ارزش و اهمیت بسیار دارد و آنها که باهوش ترند، موفق ترند (ریاحی مدوار، 1385).
به طور کلی عاطفه مثبت و شادکامی با فعالیت فیزیکی مداوم، خواب کافی، ارتباط اجتماعی با دوستان نزديک و تلاش برای اهداف با ارزش و سلامت جسمی وروانی ارتباط دارد (واتسون، 2002).

3-2- پیشرفت تحصیلی
منظور از پیشرفت تحصیلی، معلومات یا مهارت‌های اکتسابی، عمومی یا خصوصی در موضوع های درسی است که معمولا بوسیله آزمایش‌ها یا نشانه ها یا هردوی آنها که معلمان برای دانش‌آموزان وضع می کنند، اندازه گیری می شوند (شعاری نژاد، 1364).

1-3-2- فرایندهای یادگیری آموزشی
نظریه هایی که در یادگیری و آموزش اهمیت دارند به دو دسته تقسیم می شوند (پارسا، 1375):
1- نظریه های محرک- پاسخ87 2- نظریه های شناختی88
نظریه محرک پاسخ آنچه را که یادگیرنده در مقابله با رویدادهای محیطی انجام می دهد را مهم می شمارند در صورتی که نظریه های شناختی به ادراک، بینش و تشخیص اهمیت می‌دهند.

نظریه های محرک پاسخ
در این نظریه در امر یادگیری، به شناخت و اهمیت عوامل زیر توجه می‌شود:
یادگیرنده: موجودی است که دارای اعضای حسی و دستگاه های عصبی و عضلانی است.
یادگیری: عبارت است از تغییر رفتار موجود زنده که بر اثر رشد طبیعی و تجربه های محیطی حاصل می گردد. چنانچه می دانیم رفتارهایی مانند پاسخ های بازتابی و فطری، آموختنی نیستند اما رفتارهای دیگر در نتیجه تجربه آموخته می شوند.
مجاورت89: مجاورت یکی از پدیده های اساسی در نظریه های محرک- پاسخ است. به اعتقاد طرفداران این نظریه ها، آموختن با یکبار حاصل نمی‌شود.
تقویت90: تقویت نیز از شرایط مهم در این گونه نظریه هاست و هنگامی پایدار می شود که پاسخ به یک محرک موجب رضامندی و خشنودی باشد وگرنه موجود زنده گرایشی به آموختن نخواهد داشت. درباره مفهوم یادگیری نظریه های مختلفی ارائه شده که هرکدام طرح و هدف معینی از برنامه های آموزشی را بیان می کند.
برای مثال در نظریه وابسته گرایی ثراندایک91، یادگیری به یاری سه قانون اصلی اثر، آمادگی و تمرین حاصل می شود که نتیجه وابستگی تاثیرات حسی (محرک) و رفتاری که از موجود زنده سر می زند (پاسخ) است. یادگیری در این نظریه تصادفی است و به روش آزمایش و خطا صورت می گیرد؛ در جانوران و افراد کم استعداد حالت نوسانی دارد اما بر اثر تمرین، موفقیت آمیز می شود(پارسا، 1375).

2-3-2- نظریه های شناختی
نظریه های شناختی به ادراک، بینش و تشخیص اهمیت می دهند. در صورتی که نظریه های محرک- پاسخ آنچه را که یادگیرنده در مقابله با رویدادهای محیطی انجام می دهد، مهم می شمارند (پارسا، 1375). از جمله این نظریه ها می توان به دیدگاه پیاژه و نیز آزوبل اشاره کرد.

1-2-3-2- نظریه رشد شناختی پیاژه
پیاژه معتقد است فکر کودکان به تدریج و در طی یک فاصله زمانی به فکر بزرگسالان نزدیک و برابر می شود. وی رشد را محصول رشد زیستی می شناسد که فرد را قادر می سازد تا با محیط خود روابط تعاملی برقرار نماید. زیرا گرایش همه موجودات زنده بر این است که حالت تعادل داشته باشند. اما این تغییر حالت فوری نیست، بلکه دارای رشد تدریجی است.
مراحل رشد پیاژه از فرایندهای ساده طبیعی آغاز می شود و به فرایندهای پیچیده می انجامد. به عقیده او در یادگیری باید بیشتر به تشخیص و تفاوت رشد شناختی و ادراکی یادگیرندگان و مفاهیم کارساز در ایجاد یادگیری توجه داشت. مفاهیم اساسی یادگیری از دیدگاه پیاژه عبارتند از:
1-سازش‌یابی92: مقصود از سازش یابی یا سازش، گرایشی است که موجود زنده برای توافق با محیط خود ابراز می دارد.
2-همگون‌سازی93: همگون سازی هنگامی رخ می دهد که معلومات حاصل از تجارب گذشته در موقعیت های جدید به کار رود.
3-همسازی94: فرایند همسازی یا برون سازی وقتی صورت می گیرد که فرد رفتار خود را با شرایطی که به او تحمیل شده تطبیق دهد.
4-نگهداشت95: منظور از نگهداشت این است که اگر ماده یا شیء به ظاهر تغییر شکل یابد در میزان توده، وزن، حجم و عدد آن تغییری نخواهد داد.

2-2-3-2- نظریه معنادار آزوبل
آزوبل96 یکی از روان شناسان سرشناس عصر حاضر و یکی از کارشناسان نظریه آموزشی به شمار می‌آید. وی اساس نظریه آموزشی خود را بر دو اصل استوار می سازد: 1- آموخته های قبلی فرد. 2- سازماندهی این آموخته ها.
به عقیده او قبل از ورود به بحث کلی درباره هر درسی، باید شرح مختصری از آن به نام پیش‌سازمان دهنده برای دانش‌آموزان بیان شود. هدف از پیش‌سازمان دهنده، فراهم آوردن ساختاری است که مطلب تازه به آسانی آموخته، سازمان یافته و حفظ شود. درواقع پیش سازمان دهنده، واسطه ای است میان دانسته های قبلی و آنچه که باید آموخته شود تا بدین وسیله ارتباط قابل درکی برقرار شود.

3-3-2- عوامل موثر در تربیت و پیشرفت تحصیلی
در تربیت و پیشرفت تحصیلی، عوامل زیادی دخالت دارند که اهم آنها عبارتند از: تدریس موثر، انگیزه تحصیلی، روش های آموزش، اهمیت مفاهیم، پردازش آگاهی، انضباط آموزشی و ویژگی های معلمان خوب (پارسا، 1375). در اینجا به توضیح مختصر برخی از آنها می پردازیم.
تدریس موثر
تدریس موثر در حد خود یک هنر است تا یک تکنولوژی. بدین ترتیب یک نسخه کامل و مشخص برای تدریس در دست نیست. با این وجود شیوه ها و روش های آموزشی خاصی وجود دارند که در بهبود بیشتر آموزش بی تاثیر نیستند. هدف تدریس ایجاد تغییر مطلوب در رفتار است.
دیویی97، اصول تعلیم و تربیت پیشرو را اساس تعلیم و تربیت موفق می داند. مونتسوری98 تهیه وسایل و رهنمودهای آموزشی را برای پیشرفت شاگردان موثر می داند.
به نظر برونریک نظریه آموزشی، ابزاری است برای رهنمودهای آموزشی، انتقال معلومات و ایجاد مهارت که باید دارای چهار جنبه مشخص باشد:
متضمن عواملی باشد که یادگیرنده را به آموختن، راغب و علاقمند کند.
از ساختار عرضه صحیح و منطقی دانش یا معلومات برخوردار باشد.
دارای سلسله مراتب تجربی باشد. بدین معنا که از آغاز تا پایان مراحل، گام به گام راه را بپیماید.
مستلزم پاداش و تنبیه موفقیت ها و شکست ها باشد.
پیاژه دانش تعلیم و تربیت را با دانش های دیگر قابل مقایسه می داند و تاکید می کند که باید مانند پزشکی، دانش های دیگر را به خدمت گرفت. اسکینر معتقد است که ما فاقد تکنولوژی رفتار هستیم و اگر هرچه زودتر به آن دست نیابیم، از مصیبت های زیانبار مصون نخواهیم بود.

انگیزه تحصیلی
در آموزش و پرورش، انگیزش، رفتارهایی مبتنی به هدف را پدید می‌آورد، یادگیرنده را به کوشش وا می دارد و به فعالیت او شکل و جهت می دهد. عوامل تشکیل دهنده انگیزش که در موفقیت دانش آموزان موثر هستند، عبارتند از: نیازها، علاقه‌ها، ارزش ها و نگرش ها. بدلیل اینکه انگیزه در شاگردان، مختلف است، باید از شیوه های انگیزشی بهره جست و هدف اصلی باید ایجاد امید و رفع ترس از ناکامی باشد.

روش های آموزشی
مواد درسی به روش های گوناگونی آموزش داده می شوند. از مهمترین روش های آموزشی، روش سخنرانی، مباحثه، آموزش انفرادی، ورزیدگی آموزشی و روش آزاد انسانی می باشند. هر کدام از این روش ها برای هدفها، مواد درسی و شاگردان خاص خود به کار می روند و در امر آموزش مثمر ثمر می باشند.

4-3-2- فرایند یادگیری و امتحان
انسان در مراحل مختلف زندگی، خواسته یا ناخواسته آزمون های پی در پی را پشت سر می گذارد. به عبارتی حیات انسان سراسر تلاش است و امتحان. اما در روان شناسی تربیتی، امتحان یا ارزش‌سنجی پیشرفت مطلوب رفتاری و تحصیلی دانش آموزان از مهمترین مسائل است. آنچه که بیش از هر چیز دیگری در ارتباط با پدیده امتحان یا ارزشیابی اهمیت می یابد، توجه به ویژگی ها، استعدادها، قابلیت ها و تفاوت های درون فردی و برون فردی در آزمودنی هاست. چرا که هدف اصلی ارزش سنجی و امتحان، اصلاح کاستی ها، از بین بردن ضعف ها و تغییر و تکمیل روش های تدریس و روش های کنترل و اصلاح رفتار است (افروز، 1373). امتحان می تواند به عنوان منشاء باشد برای بالا بردن اعتماد به نفس و احساس خودپنداره قوی تر در دانش آموزان. چرا که آن شاخصی برای

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد فیزیولوژی، روان شناسی، عزت نفس، عوامل محیطی Next Entries منبع تحقیق درمورد قضاوت اخلاقی، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، جامعه آماری