منبع تحقیق درمورد پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

حسابي، به دليل اينکه مقادير مشاهده شده ارزشهاي متفاوت دارند لازم است به هر مشاهده وزني اختصاص داده و سپس ميانگين وزني داده شده را محاسبه کنيم. ميانگين وزني از رابطه زير بدست مي آيد:

که در آن نشان دهنده ميانگين، k نشان دهنده تعداد اعدا د، نشان دهنده عدد iام و وزن هر عدد است.
لازم به ذکر است که همواره بايد مجموع وزنها برابر با يک باشد. معمولا” براي محاسبه ميانگين، همه اعداد را با يکديگر جمع و سپس بر تعداد تقسيم مي کنيم. استفاده از اين روش يعني اينکه وزن همه اعداد مساوي و برابر با 1 تقسيم بر کل اعداد. (پارسيان،1386)
در صورتي که از ديدگاه احتمال به اين قضيه نگاه کنيم، به ميانگين اميد رياضي گفته مي شود و وزن هر عدد احتمال وقوع آن عدد در نظر گرفته مي شود. اميد رياضي به زبان ساده مقدار مورد انتظار را نشان مي دهد. يعني مقداري که از يک متغير بر اساس قوانين آمار و احتمال انتظار داريم رخ دهد.
از آنجا که در اين تحقيق ميزان تأثير بررسي مي شود، بنابراين به دنبال محاسبه ميانگين تأثير هستيم. اما براي اينکه بتوانيم به اين سوال که آيا همه موارد تأثير گذاري يکساني دارند پاسخ دهيم، احتمال وقوع هر مورد در پروژه را نيز بررسي مي کنيم.
در واقع وزن هر عدد که تأثير آن را نشان مي دهد، احتمال وقوع آن باشد. بدين ترتيب مواردي که کمتر رخ مي دهند، وزن کمتر و در مقابل مواردي که بيشتر رخ مي دهند وزن بيشتري دارند.
شاخص ميانگين وزني مقاديري که احتمال وقوع را نشان مي دهند به عنوان وزن در نظر مي گيرد و بنابراين فرمول آن در حقيقت فرمول يک ميانگين وزني است. (رايس،2003،ص195)
نکته مهم در اين تحقيق اين است که در اين مسأله احتمالات به صورت رياضي به دست نيامده اند بلکه به روش دلفي از ديدگاه کارشناسان و خبرگان به دست آمده است.
مقاديري که وارد شده اند ( اعداد 1 تا 5) فقط امتياز هستند و براي اينکه شرط اينکه احتمال يک مقدار پيوسته روي بازه [0,1] مي باشد نيز ارضاء شود مي بايست احتمال هر امتياز را بر مجموع آنها تقسيم کنيم. بدين ترتيب اين شرط که مجموع وزنها بايد برابر يک شود نيز تضمين مي شود. (پارسيان،1386)

1-5-3) پارامترهاي شاخص ميانگين وزني
نکته بسيار مهمي که در محاسبه شاخص ميانگين وزني بايد توجه شود اين است که در صورتي که از برنامه درستي استفاده نشود، منجر به داده هاي غلطي مي شود که ممکن است شاخص را به اشتباه افزايش دهند. دانستن اين شاخص باعث مي شود که بهتر و راحت تر بتوانيم اهم عوامل دعاوي را پيدا کنيم. (چاکراپاني،2003،ص148)

در مورد تعيين پارامترهاي ميانگين وزني دو ديدگاه وجود دارد :
• ديدگاه کاتلر: در اين ديدگاه بايستي پرسش نامه به صورت باز طراحي شود تا متخصصان موارد مورد اهميت خود را به ترتيب اولويت مشخص نموده و همچنين نظر خود را در هر مورد بيان نمايند. از نظر کاتلر نبايد به فرد چارچوب فکري داد.
• ديدگاه دمينگ: از نظر دمينگ محقق بايد با توجه به تجربه عملي در برخورد با متخصصان و همچنين با توجه به استراتژي هاي خود و نيز موضوع و دليل تحقيق مواردي را تعيين کند تا متخصصان ميزان اهميت هر مورد را از نظر خود مشخص نموده و به امتياز دهند. (چاکراپاني،2003،ص132)
مهمترين تفاوت اين دو ديدگاه در باز و بسته بودن سؤالات مي باشد. از آنجا که در ديدگاه کاتلر متخصصان مستقيما” نظر خود را بيان مي کنند و افراد نيز داراي تجربيات متفاوت هستند ممکن است پراکندگي معيارها باعث بي دقتي کار شود. بنابراين در اين تحقيق از ديدگاه دمينگ استفاده شده و پرسش نامه با سوالات بسته مطرح مي شود. يادآور مي شويم که نحوه محاسبه ميانگين وزني در هر دو ديدگاه يکسان است. (کاسکيا،2002)

2-5-3) خلاصه کردن اطلاعات و محاسبه ميانگين وزني
پس از جمع آوري پرسش نامه ها مي بايست ابتدا پرسش نامه هاي مربوط به سه گروه کارفرما، پيمانکار، مشاور را از هم جدا نموده و براي هر کدام از علتها شاخص ميانگين وزني را محاسبه کنيم.
براي محاسبه اين شاخص از روند زير پيروي مي شود: (کاسکيا،2002)

(جدول3-4) فرم کلي تعيين ميانگين وزني

• : ميانگين امتيازات داده شده در بخش احتمال وقوع در پروژه براي مورد iام
• : ميانگين امتيازات داده شده در بخش ميزان درجه اهميت و تأثير بر روي دعاوي براي مورد iام
• : امتياز وزني هر مورد در بخش احتمال وقوع در پروژه

1- براي هر کدام از علتها ميانگين امتيازات داده شده در بخش احتمال وقوع از منظر متخصصان را بدست مي آوريم.
2- امتياز وزني هر کدام از موارد در بخش احتمال وقوع در پروژه با تقسيم امتياز آن به امتياز کل محاسبه مي شود.
3- ميانگين امتيازات داده شده در بخش تأثير و اهميت را نيز بدست مي آوريم.
4- امتياز وزني هر مورد در بخش احتمال وقوع در پروژه را در ميانگين امتياز داده شده در بخش ميزان درجه اهميت و تأثير ضرب مي کنيم. مقادير حاصل، امتياز وزني شاخص ميانگين وزني مي باشد.
عوامل بر اساس ميزان امتياز شاخص ميانگين وزني از سه منظر کارفرما، پيمانکار، مشاور اولويت بندي مي شوند.
: امتياز وزني هر مورد در بخش ميزان درجه اهميت و تأثير بر روي دعاوي

6-3مرحله پنجم: محاسبه ميانگين و تعيين 15 عامل مشترک برتر

پس از تعيين ميانگين وزني هر کدام از عوامل از منظر هر سه گروه به طور مجزا، براي تعيين 15 عامل برتر مشترک بين ميانيگن هاي وزني عوامل سه گروه ميانگين گيري مي شود و بدين ترتيب عوامل مشترک بر اساس بيشترين ميانگين رتبه بندي مي گردند.
لازم به ذکر است که براي دعاوي زمان و هزينه جداول جداگانه تهيه مي گردد.
ميانگين امتياز وزني سه گروه محاسبه مي شود و عوامل بر اساس ميانگين هاي حاصله رتبه بندي مي گردند.
(جدول3-5) تعيين 15 عامل مشترک برتر
مشاور
پيمانکار
کارفرما
کلي
شرح علت محتمل بروز دعاوي
رديف
رتبه
امتياز وزنيSW
رتبه
امتياز وزنيSW
رتبه
امتياز وزنيSW
رتبه
ميانگين

مورد1
1

مورد2
2

…..

مورد K
K

7-3مرحله ششم: تعيين ميزان درجه(فاکتور) توافق(1RAF)ودرصدتوافق(2PA)
(کواماسوامي،1998،ص6)
در مرحله ششم از اين تحقيق به تعيين ميزان توافق بين سه گروه اصلي دخيل و ذي النفع در يک پروژه ساخت يعني کارفرما، مشاور، پيمانکار مي پردازيم و دو به دو آنها را با هم مقايسه مي نماييم . براي اين منظور از فرمول اوکپالا و آنيکو3 که در سال 1998 در مقاله خود تحت عنوان علل افزايش هزينه هاي ساخت در نيجريه مورد استفاده قرار داده اند استفاده مي گردد. در ادامه مراحل آورده شده است.
لازم به ذکر است که در دو حوزه زمان و هزينه درصد توافق به طور مجزا محاسبه مي گردد.

1-Rank Agreement Factor
2-Percentage Agreement
3-Okpala and Aniekwu
براي اين منظور مي بايست مراحل زير طي شد:
-بين هر دو گروه ( مقايسه دو به دو ) مقدار Di را محاسبه مي کنيم. که از رابطه زير بدست مي آيد:

: رتبه مورد iام در گروه 1

در اين پروژه سه گروه کارفرما، مشاور، پيمانکار داريم.
-محاسبه

-محاسبهRA

-محاسبه PA
سپس نتايج در جدول زير جمع آوري و با يکديگر مقايسه مي گردند.

(جدول3-6) مقايسه زوجي توافق نظر گروهها

8-3مرحله هفتم: ارائه راهکارهايي براي پيشگيري از بروز دعاوي
براي ارائه راهکارهايي جهت جلوگيري از بروز دعاوي با توجه به عوامل مهم ايجاد کننده دعاوي که در مراحل قبل تعيين شدند، جلسه توافق جمعي بين تعدادي از دعوت شدگان سه گروه برقرار گرديده و با توجه به اهم عوامل محتمل بروز دعاوي و همچنين راهکارهايي پيشنهادي تحقيقات گذشته و ادبيات موضوع، سعي در ارائه راهکارهاي جديد، تأييد و تکميل راهکارهاي پيشين تا حد امکان مي شود. لازم به ذکر است که جستجوي راهکارهاي پيشگيري از بروز دعاوي و پياده سازي آنها در سازمان خود بحثي مفصل و مهم مي باشد که از مجال اين پايان نامه خارج است. در اين پايان نامه تنها سعي مي شود تا در چهارچوب عوامل مهم مشترک بين سه گروه در صنعت ساخت و جلسه توافق جمعي به ارائه راهکار پرداخته شود.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه
تجزيه و تحليل داده ها فرايندي چند مرحله اي است که طي آن داده هايي که از طريق بکارگيري ابزار هاي جمع آوري فراهم آمده اند، خلاصه، دسته بندي و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط بين داده ها را فراهم آورند.
تجزيه و تحليل داده ها در هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمع آوري شده از موضوع تحقيق است، تجزيه و تحليل اطلاعات از اصلي ترين و مهم ترين بخش هاي تحقيق محسوب مي شوند.
تجزيه و تحليل داده هاي آماري در اين تحقيق به وسيله نرم افزار spss و همچنين استفاده از قابليت هاي برنامه Excell صورت پذيرفته اند. همچنين به منظور تحليل داده ها از روابط رياضي ميانگين وزني ، ميانگين و همچنين فرمول okpala بهره گرفته شده است.
در اين بخش سعي شده که تمام عمليات انجام شده بر روي پرسشنامه ها در قالب دسته بندي هاي معين ارائه گردند.

1-4جمع آوري داده ها
در ابتدا به منظور شناسايي علل به وجود آوردنده ادعاي زمان و هزينه در پروژه هاي ساخت، علاوه بر بررسي پروژه ها، و با نظر سنجي از مشاوران و خبرگان درگير در پروژه ها و همچنين مطالعه تحقيقات انجام شده فهرست کاملي شامل 100 مورد شناسايي گرديد.(100 مورد در پيوست ب آمده است)

طراحي پرسشنامه1-1-4
با بررسي عوامل مشخص گرديد که برخي از عوامل به نوعي با هم اشتراک دارند و در نتيجه قابل حذف هستند و يا مي توانند در هم ادغام شوند بنابراين پرسشنامه اي با 47 علت تنظيم گرديد که در پيوست چ آمده است. در اين پرسشنامه ميزان درجه احتمال وقوع و شدت اثر عوامل مورد نظر در بروز دعاوي از منظر زمان و هزينه به طور مجزا سنجيده مي شوند. براي سنجش پايايي و روايي پرسشنامه، بعد از ملاحظه استاد محترم راهنما و 5 نفر از متخصصان و خبرگان از نظر روايي و سنجش موضوع مورد مطالعه مورد تاييد قرار گرفت و براي سنجش اعتبار و پايايي بعد از اجراي آزمايشي 30 پرسشنامه و محاسبه ضريب آلفايي کرونباخ توسط نرم افزارSPSS نتايج زير حاصل گرديد:
در بخش سنجش عوامل ادعاي زمان براي احتمال وقوع عدد 0/87 و براي شدت اثر عامل عدد 0/84بدست آمده است. نتايج در ادامه آورده شده اند.

براي ادعاي هزينه نيز عدد کرونباخ براي احتمال وقوع و اثر آن به ترتيب اعداد0/85و 0/83 بودند؛ از آنجا که اين ضرايب بيشتر از 0/7 مي باشد بيانگر پايايي مناسب پرسشنامه ها مي باشد.

2-1-4پرسش شوندگان
ابتدا مديران و تعدادي از کارشناسان مطلع و صاحبنظر در گير پروژه ها با بيش از 5 سال سابقه کاري در زمينه ساخت و شاغل در سيستمهاي کارفرما، مشاور، پيمانکار انتخاب شدند و پرسشنامه ها يا به صورت حضوري و يا ارسالي، تحويل گرديدند.
جامعه آماري شامل 230 پرسشنامه بود که از بين پرسشنامه هاي توزيع شده، با مشکل بي پاسخ ماندن بعضي از پرسشها مواجه بوديم که باعث گرديد اين پرسشنامه ها از رده خارج گردند. در نهايت 60 پرسشنامه در گروه مشاور و 60 پرسشنامه در گروه پيمانکار و 60 پرسشنامه در گروه کارفرما مورد تأييد قرار گرفتند.

2-4محاسبه ميانگين وزني و رتبه بندي عوامل بروز ادعا

در هر سه گروه کارفرما، پيمانکار و مشاور ميانگين وزني احتمال و اثر و شاخص هر کدام از عوامل با توجه به نتايج حاصله از پرسشنامه ها در حوزه هاي دعاوي زمان و هزينه محاسبه گرديدند و بدين ترتيب عوامل بر اساس بزرگي شاخص رتبه بندي شدند که نتايج رتبه بندي عوامل بروز دعاوي هزينه و زمان از منظر کارفرما، مشاور و پيمانکار به طور مجزا در جداول زير به اختصار آورده شده است. همچنين جداول مربوط به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پرسش نامه، استان تهران، حل اختلاف Next Entries منبع تحقیق درمورد فورس ماژور