منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، منابع فارسی، جامعه آماری، محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد

پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..160
4-4) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..162
4-4-1) چاپ مشخصات روی جلد (فارسی) …………………………………………………………………………………………………………………………………..163
4-4-2) چاپ مشخصات پشت جلد (انگلیسی) ………………………………………………………………………………………………………………………………163
4-4-3) صفحه عنوان فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………164
4-4-4) صفحه عنوان انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………165
4-4-5) صفحه چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….166
4-4-6) صفحه چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….167
4-4-7) صفحه تقدیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….168
4-4-8) صفحه تشکر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..169
4-4-9) صفحه گواهی دفاع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..170
4-4-10) صفحه ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171
4-4-11) صفحه تعهد اصالت پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….172
4-4-12) صفحه منشور اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….173
4-4-13) صفحه ضمیمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….174
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..176
5-2) خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………177
5-3) یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….178
5-3-1) بخش اول: توصیف متغیرهای کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….178
5-3-1-1) تعداد کل پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..178
5-3-1-2) قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….178
5-3-1-3) قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………179
5-3-1-4) جنسیت پژوهشگران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………179
5-3-1-5) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما……………………………………………………………………………………………………….. 179
5-3-1-6) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور……………………………………………………………………………………………………….. 180
5-3-1-7) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………180
5-3-1-8) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………180
5-3-1-9) رنگ جلد پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..181
5-3-1-10) تعداد صفحات کل پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 181
5-3-1-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………182
5-3-1-12) تعداد صفحات فصل دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..182
5-3-1-13) تعداد صفحات فصل پنج……………………………………………………………………………………………………………………………………………..182
5-3-1-14) تعداد صفحات بخش ضمیمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….183
5-3-1-15) تعداد کلید واژه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….183
5-3-1-16) تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه……………………………………………………………………………………………………..183
5-3-1-17) تعداد اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….184
5-3-1-18) تعداد فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….184
5-3-1-19) تعداد سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………184
5-3-1-20) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………..185
5-3-1-21) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………185
5-3-1-22) وضعیت تعداد جداول در پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………..185
5-3-1-23) وضعیت نوع ضمیمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….186
5-3-1-24) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………….186
5-3-1-25) نوع پیشنهادهای موجود در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………186
5-3-1-26) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………187
5-3-1-27) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………187
5-3-2) توصیف متغیرهای روش شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..187
5-3-2-1) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………..187
5-3-2-2) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….188
5-3-2-3) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………188
5-3-2-4) شیوه جمع آوری داد

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، روش شناسی، جامعه آماری، منابع فارسی Next Entries منبع تحقیق درمورد توزیع فراوانی، پایان نامه ها، جامعه آماری، تحلیل داده