منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، جامعه آماری، تحصیلات تکمیلی، منابع فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

ها……………………………………………………………………………………….128
نمودار 4-56) فراوانی بر اساس نوع محدودیت، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………….129
نمودار 4-57) فراوانی بر اساس نوع پیشنهاد، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………..130
نمودار 4-58) فراوانی بر اساس نوع پیشنهاد، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………………..131
نمودار 4-59) فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………..132
نمودار 4-60) فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………..133
نمودار 4-61) فراوانی بر اساس تعداد منابع انگلیسی، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………..134
نمودار 4-62) فراوانی بر اساس تعداد منابع انگلیسی، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………..135
نمودار 4-63) فراوانی بر اساس نوع هدف، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………..136
نمودار 4-64) فراوانی بر اساس نوع هدف، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………………….137
نمودار 4-65) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………….138
نمودار 4-66) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………………………… 140
نمودار 4-67) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه غیرانتفاعی شمال………………………………………………………………………………..140
نمودار 4-68) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه آزاد ساری…………………………………………………………………………………………….141
نمودار 4-69) فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه آزاد آمل………………………………………………………………………………………………..141
نمودار 4-70) فراوانی بر اساس حجم نمونه، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………142
نمودار 4-71) فراوانی بر اساس حجم نمونه، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………………143
نمودار 4-72) فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………144
نمودار 4-73) فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………..145
نمودار 4-74) فراوانی بر اساس نوع داده، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………146
نمودار 4-75) فراوانی بر اساس نوع داده، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………………………147
نمودار 4-76) فراوانی بر اساس روش تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………….148
نمودار 4-77) فراوانی بر اساس روش تحقیق، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………………….149
نمودار 4-78) فراوانی بر اساس روش نمونه گیری، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………….150
نمودار 4-79) فراوانی بر اساس روش نمونه گیری، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………….151
نمودار 4-80) فراوانی بر اساس روش گردآوری داه ها، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………152
نمودار 4-81) فراوانی بر اساس روش گردآوری داده، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………153
نمودار 4-82) فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………….154
نمودار 4-83) فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………….155
نمودار 4-84) فراوانی بر اساس فرمول حجم نمونه، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………156
نمودار 4-85) فراوانی بر اساس فرمول حجم نمونه، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………..157
نمودار 4-86) فراوانی بر اساس نرم افزار، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………….158
نمودار 4-87) فراوانی بر اساس نرم افزار، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………………………159
نمودار 4-88) فراوانی بر اساس میزان آلفا، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………….160
نمودار 4-89) فراوانی بر اساس میزان آلفا، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………………………161

1-1) مقدمه
توسعهی علمي، صنعتي و فرهنگي هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود و در واقع پژوهش، موتور محرک پيشرفت و توسعه محسوب ميشود. حتي اگر نشانههايي از توسعه بدون پرداختن به مباني پژوهشي رخ دهد، آن توسعه مستمر و پايدار نخواهد بود و نميتواند مسير مطمئني را طي کند. بنابراين پژوهش مبناي توسعه است و تضميني براي استمرار توسعه به شمار ميآيد. همچنين به کار بستن نتايج پژوهشهاي انجام شده در هر زمينه به بهبود راهکارها و روشهاي معمول در زمينههاي مورد نظر منجر مي شود. البته بخش مهمی از این فعالیتهای پژوهشی از سوی مؤسسههای آموزش عالی و دانشگاهها انجام میگیرد که طلایهداران عرصهی مطالعات و پژوهشهای کشور هستند(نیکسیرت و بدری، 1392).
انجام پژوهش و تحقیق، از نشانه‌های اعتلای کشورها و یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه محسوب می‌شود، چراکه موجب افزایش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور خواهد شد. اگر امروز پژوهش را کم اهمیت فرض کرده و برای آن هزینه نکنیم، در آینده باید هزینه‌ی گزاف‌تری را متحمل شویم. مبنای قدرت و حیات در دنیای کنونی به میزان بهره‌مندی از علم و دانش باز میگردد. در جامعهی امروز فقیر و غنی بر اساس میزان بهره‌مندی از دانش در درجهی اول شکل میگیرد و نتیجهاش به میزان برخورداری از ثروت و قدرت میرسد.
در دنیای امروز هیچ راهی جز اندیشیدن به توسعهی علمی وجود ندارد وگرنه باید بپذیریم که روز به روز فقیرتر یا عقب ماندهتر شویم پس توسعهی علمی، هم یک امر ضروری و هم یک امر مطلوب است(بسطامی، 1384).
پژوهش مهم‌ترين شاخص جوامع براي رسيدن به جامعهی دانايي‌محور است و راهي براي به وجود آوردن فناوري، توسعه، پيشرفت و افزايش توان توليد و ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسايي و طرح مشكلات آنان براي ارتقاي سطح پژوهش جز الزامات به شمار مي‌رود. پژوهش، نيروي محركهی توسعهی همه‌جانبه و پايدار در ابعاد فرهنگ، اقتصاد، سياست و جامعه است. علي‌رغم جايگاه رفيع پژوهش، اين حوزه با دشواري‌هاي ساختاري و عملكردي فراوان مواجه است(امیری،1381).
یکی از روشهای پرورش محققان خوب، تشویق دانشجویان به نوشتن پایاننامههای پژوهشی است(کلاهی و همکاران،1382). چراکه نگارش پایاننامه مهم‌ترین بخش از زندگی دانشگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است(براوز1، 2000).
نوشتن پایاننامه برای اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیتی کاملا جدید است. پایان نامه نیازهای جدیدی را به وجود میآورد و تحقیقی است به مراتب بزرگتر از آن چیزی که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند. پایاننامه بر خلاف سایر مراحل تحصیل، نیاز به مطالعه مستقل و تلاش بیشتری دارد. ارزیابی پیوسته کمتری در آن وجود دارد و احتمالا طولانیترین نوشتهای است که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند(موری2،2011).
«پایاننامه» شناسنامهی علمی محقق به حساب میآید که قابل تعویض، تصحیح و ابطال نیست. در واقع پایاننامه، تصویری است که بیانگر قالب مورد پذیرش دانشگاه در ارائهی نتایج یک پژوهش میباشد(دستجردی و همکاران، 1391).
پایاننامه در واقع آموزش دانش، مهارت و روششناسی تحقیق برای دانشجویان میباشد، بنابراین ضرورت دارد که چهارچوبی مناسب و یکنواخت برای ارائهی این واحد آموزشی، پژوهشی تهیه گردد. از طرف دیگر هر پایاننامه، الگویی برای سایر دانشجویان قلمداد میشود که به عنوان مرجعی در ساختار مرسوم دانشگاه به آن مراجعه میکنند، بنابراین وجود پایاننامههایی با کیفیت و محتوای مناسب برای راهنمایی در این خصوص احساس میشود(کلاهدوزان و همکاران، 1383).

1-2) بیان مسئله
كرت لوین3 (1993)، معتقد بود تحقیق و پژوهش مشكلات اجتماعی را از ریشه میخشكاند. به عقیدهی او، اگر لازم است نوعی پیشرفت در جهت حل معضلات اجتماعی صورت گیرد، باید دست به پژوهش زد، زیرا برنامههای پژوهشی، خاصیت تعییینكنندگی دارند.
دورههاي تحصيلات تكميلي در مقايسه با دوره‌هاي كارشناسي و قبل از آن كه دورهی انتقال و آموزش است، دورهی زايندگي و توليد علم است. هر دانشجو در قالب پاياننامهی خود، يك پروژهی تحقيقاتي را به انجام مي رساند كه به صورت بالقوه ميتواند در حل مسائل و معضلات علمي و فني جامعه استفاده شود(نیک سیرت و بدری،1392).
یکی از فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی، انجام کار تحقیقاتی با عنوان «پایاننامه» می‌باشد. تدوین پایاننامه مجالی برای یادگیری در محیط واقعی است. از این رو می‌توان هر پایان‌نامه را انعکاس ‌دهنده‌ی بخشی از فرهنگ فکری و دانشگاهی یک جامعه فرض کرد. ضمن آنکه پایان‌نامه نشان دهنده‌ی توانایی‌های یادگیری، مهارت فنی و بهبود قدرت نگارش و تحلیل هر دانشجو است.
پايان‌نامه از مهمترين منابع اطلاعاتي است كه به لحاظ مختلف از اهميت علمي و پژوهشي خاصي برخوردار است. از طرفي اولين حركت پژوهشي جدي دانشجويان در دورهی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی Next Entries منبع تحقیق درمورد مدیریت ورزش، مدیریت ورزشی، پایان نامه ها، دانشگاهها