منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

جدول 4-98) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تعهد اصالت در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

صفحه تعهد اصالت
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
دارد
120
1/45
ندارد
146
9/54

جدول 4-99 توزیع فراوانی و درصد صفحه تعهد اصالت در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، عدم رعایت این مشخصه به طور کامل در دانشگاه غیر انتفاعی شمال به چشم می خورد.

جدول 4-99) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تعهد اصالت در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

صفحه تعهد اصالت
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارد
21
7/46
0
0
84
4/82
15
8/93
ندارد
24
3/53
103
100/
18
6/17
1
2/6
4-4-12) صفحه منشور اخلاقی
جدول 4-100 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه منشور اخلاقی در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این مشخصه در اکثر پایان نامه ها با 190 فراوانی رعایت نشده است.

جدول 4-100) توزیع فراوانی بر اساس صفحه منشور اخلاقی در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

صفحه منشور اخلاقی
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
دارد
76
6/28
ندارد
190
4/71

جدول 4-101 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه منشور اخلاقی در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این مشخصه در اکثر پایان نامه های دانشگاه آزاد ساری رعایت شده و از طرفی در سایر دانشگاه ها رعایت نشده است.

نام دانشگاه

صفحه منشور اخلاقی
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارد
0
0
0
0
76
5/74
0
0
ندارد
45
100/
103
100/
26
5/25
16
100
جدول 4-101) توزیع فراوانی بر اساس صفحه منشور اخلاقی در دانشگاه های مختلف

4-4-13) صفحه ضمیمه
جدول 4-102 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه ضمیمه در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این مشخصه در اکثر پایان نامه ها با 241 فراوانی رعایت شده است.

جدول 4-102) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ضمیمه در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

صفحه ضمیمه
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
دارد
241
6/90
ندارد
25
4/9

جدول 4-103 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه ضمیمه در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، رعایت و عدم رعایت این مشخصه در پایان نامه های دانشگاه های مختلف دارای تنوع و تفاوت های آشکاری می باشد.

نام دانشگاه

صفحه ضمیمه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارد
39
7/86
97
2/94
91
2/89
14
5/87
ندارد
6
3/13
6
8/5
11
8/10
2
5/12
جدول 4-103) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ضمیمه در دانشگاه های مختلف

5-1) مقدمه
در پایان هر تحقیق نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد میتواند حاصل تلاش و به ثمر نشستن تحقیق را به شکل قابل برداشتی در اختیار جامعه و مسئولینی که به طریقی در ارتباط با موضوع تحقیق مسئولیتهایی را به عهده دارند، قرار دهد تا با دسترسی به نظرات دیگران نقاط ضعف و قوت شناسایی شود.
در این فصل ابتدا خلاصهای از تحقیق ذکر شده است و سپس به نتایج به دست آمده که در فصل چهارم توضیح داده شده اند به صورت مختصر اشاره خواهد شد و ضمن مقایسه نتایج به دست آمده با تحقیقات مشابه در داخل و خارج از کشور، به بحث و بررسی پیرامون آنها پرداخته می شود. در پایان نیز نتیجهگیری کلی صورت گرفته و پیشنهادات برگرفته از یافتههای تحقیق و همچنین پیشنهادات برای پژوهشگران بعدی بیان شده است.
شایان ذکر است، به دلیل جدید بودن موضوع تحقیق و با توجه به تعداد متغیرهای موجود و روش تحقیق (تحلیل توصیفی)، تمامی متغیر ها با مطالعات داخلی و خارجی یافت شده در راستای موضوع تحقیق، در حد امکان و توان محقق به بحث گذاشته خواهند شد.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران، تحلیل داده Next Entries مقاله رایگان با موضوع سازمان های مردم نهاد، مشارکت مردم، مشارکت مردمی، پیشگیری از جرم