منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

توزیع فراوانی بر اساس صفحه تعهد اصالت، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………..172
جدول 4-100) توزیع فراوانی بر اساس صفحه منشور اخلاقی ، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………..173
جدول 4-101) توزیع فراوانی بر اساس صفحه منشور اخلاقی، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………….173
جدول 4-102) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ضمیمه، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………….174
جدول 4-103) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ضمیمه، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………….174

فهرست شکل ها و نمودارها

نمودار 4-1) فراوانی بر اساس تعداد پایان نامه ها در دانشگاه های استان…………………………………………………………………………………………74
نمودار 4-2) فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………………..75
نمودار 4-3) فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی پایان نامه های دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………..76
نمودار 4-4) فراوانی بر اساس قلمرو مکانی مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………….77
نمودار 4-5) فراوانی بر اساس قلمرو مکانی در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………………….78
نمودار 4-6) فراوانی بر اساس جنسیت پژوهشگر در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………79
نمودار 4-7) فراوانی بر اساس جنسیت پژوهشگر در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………………80
نمودار 4-8) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………………82
نمودار 4-9) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه مازندران…………………………………………………………………………………………….84
نمودار 4-10) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه غیر انتفاعی شمال………………………………………………………………………….84
نمودار 4-11) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه آزاد ساری……………………………………………………………………………………….85
نمودار 4-12) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه آزاد آمل………………………………………………………………………………………….85
نمودار 4-13) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………..87
نمودار 4-14) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………………………90
نمودار 4-15) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه غیرانتفاعی شمال……………………………………………………………………………90
نمودار 4-16) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه آزاد ساری…………………………………………………………………………………………91
نمودار 4-17) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه آزاد آمل……………………………………………………………………………………………91
نمودار 4-18) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………92
نمودار 4-19) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………………………………94
نمودار 4-20) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه غیر انتفاعی شمال……………………………………………………………………………………94
نمودار 4-21) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه آزاد ساری………………………………………………………………………………………………..95
نمودار 4-22) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه آزاد آمل……………………………………………………………………………………………………95
نمودار 4-23) فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………..96
نمودار 4-24) فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………………97
نمودار 4-25) فراوانی بر اساس رنگ جلد در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………..98
نمودار 4-26) فراوانی بر اساس رنگ جلد در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………………………..99
نمودار 4-27) فراوانی بر اساس تعداد صفحات کل در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………….100
نمودار 4-28) فراوانی بر اساس تعداد صفحات کل در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………….101
نمودار 4-29) فراوانی بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………102
نمودار 4-30) فراوانی بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………..103
نمودار 4-31) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل دو در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………..104
نمودار 4-32) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل دو در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………….105
نمودار 4-33) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………106
نمودار 4-34) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………..107
نمودار 4-35) فراوانی بر اساس تعداد صفحات ضمیمه در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………108
نمودار 4-36) فراوانی بر اساس تعداد صفحات ضمیمه در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………109
نمودار 4-37) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………..110
نمودار 4-38) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………..111
نمودار 4-39) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان مجموع پایان نامه ها……………………………………………………..112
نمودار 4-40) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان در دانشگاه های مختلف………………………………………………..113
نمودار 4-41) فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………114
نمودار 4-42) فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………115
نمودار 4-43) فراوانی بر اساس تعداد فرضیه تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………116
نمودار 4-44) فراوانی بر اساس تعداد فرضیه تحقیق، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………..117
نمودار 4-45) فراوانی بر اساس تعداد سوال تحقیق، در مجموع پایان نامه ها………………………………………………………………………………..118
نمودار 4-46) فراوانی بر اساس تعداد سوال تحقیق، در دانشگاه های مختلف………………………………………………………………………………..119
نمودار 4-47) فراوانی بر اساس تعداد نمودار، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………..120
نمودار 4-48) فراوانی بر اساس تعداد نمودار، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………………..121
نمودار 4-49) فراوانی بر اساس نوع نمودار، در مجموع پایان نامه ها……………………………………………………………………………………………..122
نمودار 4-50) فراوانی بر اساس نوع نمودار، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………………..123
نمودار 4-51) فراوانی بر اساس تعداد جدول، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………..124
نمودار 4-52) فراوانی بر اساس تعداد جدول، در دانشگاه های مختلف…………………………………………………………………………………………..125
نمودار 4-53) فراوانی بر اساس تعداد جدول، در مجموع پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………..126
نمودار 4-54) فراوانی بر اساس نوع ضمیمه، در دانشگاه های مختلف……………………………………………………………………………………………127
نمودار 4-55) فراوانی بر اساس نوع محدودیت، در مجموع پایان نامه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد توزیع فراوانی، پایان نامه ها، منابع فارسی، جامعه آماری Next Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، جامعه آماری، تحصیلات تکمیلی، منابع فارسی