منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارد
45
100/
102
99/
102
100/
16
100/
ندارد
0
0
1
01/
0
0
0
0

4-4-2) چاپ مشخصات پشت جلد (انگلیسی)
جدول 4-80 توزیع فراوانی و درصد وضعیت چاپ مشخصات پشت جلد (انگلیسی) در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، اکثر پایان نامه ها دارای این مشخصه می باشند و از طرفی عدم رعایت این مشخصه با 49 فراوانی قابل توجه می باشد.

جدول 4-80) توزیع فراوانی بر اساس چاپ مشخصات پشت جلد در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

چاپ مشخصات پشت جلد
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
دارد
217
6/81
ندارد
49
4/18

جدول 4-81 توزیع فراوانی و درصد وضعیت چاپ مشخصات پشت جلد (انگلیسی) در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این مشخصه تنها در دانشگاه آزاد ساری به طور کامل رعایت شده است.

نام دانشگاه

چاپ مشخصات پشت جلد
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارد
11
4/24
95
2/92
102
100/
9
3/56
ندارد
34
6/75
8
8/7
0
0
7
8/43
جدول 4-81) توزیع فراوانی بر اساس چاپ مشخصات پشت جلد در دانشگاه های مختلف

4-4-3) صفحه عنوان فارسی
جدول 4-82 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه عنوان فارسی در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این مشخصه در تمامی پایان نامه ها رعایت شده است.

جدول 4-82) توزیع فراوانی بر اساس صفحه عنوان فارسی در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

صفحه عنوان فارسی
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
دارد
266
100/
ندارد
0
0

جدول 4-83 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه عنوان فارسی در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این مشخصه در تمامی دانشگاه ها رعایت شده است.

نام دانشگاه

صفحه عنوان فارسی
دانشگاه
مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارد
45
100/
103
100/
102
100/
16
100/
ندارد
0
0
0
0
0
0
0
0
جدول 4-83) توزیع فراوانی بر اساس صفحه عنوان فارسی در دانشگاه های مختلف

4-4-4) صفحه عنوان انگلیسی
جدول 4-84 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه عنوان انگلیسی در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، اکثر پایان نامه ها این مشخصه را رعایت نموده اند و از طرفی عدم رعایت این مشخصه در تعدادی از پایان نامه ها به چشم می خورد.

جدول 4-84) توزیع فراوانی بر اساس صفحه عنوان انگلیسی در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

صفحه عنوان انگلیسی
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
دارد
253
1/95
ندارد
13
9/4

جدول 4-85 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه عنوان انگلیسی در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. این مشخصه در دو دانشگاه غیر انتفاعی شمال و آزاد ساری به طور کامل رعایت شده است.

جدول 4-85) توزیع فراوانی بر اساس صفحه عنوان انگلیسی در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

صفحه عنوان انگلیسی
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارد
33
3/73
103
100/
102
100/
15
8/93
ندارد
12
7/26
0
0
0
0
1
2/6

4-4-5) صفحه چکیده فارسی
جدول 4-86 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه چکیده فارسی در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این مشخصه به غیر از 4 فراوانی در سایر پایان نامه ها رعایت شده است.

جدول 4-86) توزیع فراوانی بر اساس صفحه چکیده فارسی در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

صفحه چکیده فارسی
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
دارد
262
5/98
ندارد
4
5/1

جدول 4-87 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه چکیده فارسی در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. این مشخصه در تمامی دانشگاه ها به غیر از دانشگاه مازندران رعایت شده است.

نام دانشگاه

صفحه چکیده فارسی
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارد
41
1/91
103
100/
102
100/
16
100/
ندارد
4
9/8
0
0
0
0
0
0
جدول 4-87) توزیع فراوانی بر اساس صفحه چکیده فارسی در دانشگاه های مختلف

4-4-6) صفحه چکیده انگلیسی
جدول 4-88 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه چکیده انگلیسی در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این مشخصه به غیر از 2 فراوانی، در سایر پایان نامه ها رعایت شده است.

جدول 4-88) توزیع فراوانی بر اساس صفحه چکیده انگلیسی در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

صفحه چکیده انگلیسی
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
دارد
264
2/99
ندارد
2
08/

جدول 4-89 توزیع فراوانی و درصد صفحه چکیده انگلیسی در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این مشخصه در دو دانشگاه و هر کدام با 1 فراوانی رعایت نشده است.

نام دانشگاه

صفحه چکیده انگلیسی
دانشگاه
مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارد
44
8/97
103
100/
101
99/
16
100/
ندارد
1
2/2
0
0
1
1/
0
0
جدول 4-89) توزیع فراوانی بر اساس صفحه چکیده انگلیسی در دانشگاه های مختلف

4-4-7) صفحه تقدیم
جدول 4-90 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه تقدیم در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، ، این مشخصه به غیر از 5 فراوانی، در سایر پایان نامه ها رعایت شده است.

جدول 4-90) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تقدیم در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

صفحه تقدیم
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
دارد
261
1/98
ندارد
5
9/1

جدول 4-91 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه تقدیم در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، این مشخصه تنها در دانشگاه آزاد آمل به طور کامل رعایت شده است.

نام دانشگاه

صفحه تقدیم
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارد
44
8/97
102
99/
99
1/97
16
100/
ندارد
1
2/2
1
1/
3
9/2
0
0
جدول 4-91) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تقدیم در دانشگاه های مختلف

4-4-8) صفحه تشکر
جدول 4-92 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه تشکر در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این مشخصه به غیر از 3 فراوانی، در سایر پایان نامه ها رعایت شده است.

جدول 4-92) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تشکر در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

صفحه تشکر
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
دارد
263
9/98
ندارد
3
1/1

جدول 4-93 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه صفحه تشکر در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این مشخصه تنها در دانشگاه آزاد آمل به طور کامل رعایت شده است.

جدول 4-93) توزیع فراوانی بر اساس صفحه تشکر در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

صفحه تشکر
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارد
44
8/97
102
99/
101
99/
16
100/
ندارد
1
2/2
1
1/
1
1/
0
0

4-4-9) صفحه گواهی دفاع
جدول 4-94 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه گواهی دفاع در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، اکثر پایان نامه ها با 243 فراوانی دارای این مشخصه می باشند.

جدول 4-94) توزیع فراوانی بر اساس صفحه گواهی دفاع در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

صفحه گواهی دفاع
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
دارد
243
4/91
ندارد
23
6/8

جدول 4-95 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه گواهی دفاع ، در تحقیقات انجام شده در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این مشخصه تنها در دانشگاه آزاد واحد ساری رعایت نشده است.

نام دانشگاه

صفحه گواهی دفاع
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارد
45
100/
103
100/
79
5/77
16
100/
ندارد
0
0
0
0
23
5/22
0
0
جدول 4-95) توزیع فراوانی بر اساس صفحه گواهی دفاع در دانشگاه های مختلف

4-4-10) صفحه ارزشیابی
جدول 4-96 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه ارزشیابی در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این مشخصه در اکثر پایان نامه ها با 158 فراوانی رعایت نشده است.

جدول 4-96) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ارزشیابی در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

صفحه ارزشیابی
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
دارد
108
6/40
ندارد
158
4/59

جدول 4-97 توزیع فراوانی و درصد وضعیت صفحه ارزشیابی در تحقیقات انجام شده در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، عدم رعایت این مشخصه به طور کامل در دانشگاه آزاد آمل به چشم می خورد.

جدول 4-97) توزیع فراوانی بر اساس صفحه ارزشیابی، در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

صفحه ارزشیابی
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
دارد
3
7/6
88
4/85
17
2/16
0
0
ندارد
42
3/93
15
6/14
85
8/83
16
100/

4-4-11) صفحه تعهد اصالت پایان نامه
جدول 4-98 توزیع فراوانی و درصد صفحه تعهد اصالت در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این مشخصه در اکثر پایان نامه ها با 146 فراوانی رعایت نشده است.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران، تحلیل داده Next Entries مقاله رایگان با موضوع سازمان های مردم نهاد، مشارکت مردم، مشارکت مردمی، پیشگیری از جرم