منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

نمونه گیری جامعه آماری در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، به غیر از دانشگاه مازندران، روش نمونه گیری تصادفی ساده در بین دانشگاه های مختلف، بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده است.
نام دانشگاه

روش نمونه گیری
دانشگاه
مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
تصادفی ساده
5
1/11
20
4/19
39
2/38
2
5/12
2
تصادفی طبقه ای
2
4/4
3
9/2
4
9/3
1
3/6
3
تصادفی خوشه ای
8
8/17
12
7/11
9
8/8
0
0
4
در دسترس
2
4/4
0
0
4
9/3
0
0
5
ترکیبی
2
4/4
1
1/
8
8/7
1
3/6
6
ندارد
24
3/53
65
1/63
30
4/29
10
5/62
7
هدفمند
2
4/4
2
9/1
8
8/7
2
5/12
جدول 4-67) توزیع فراوانی بر اساس روش نمونه گیری در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-79) فراوانی بر اساس روش نمونه گیری، در دانشگاه های مختلف
4-3-8) روش گردآوری داده ها
جدول 4-68 توزیع فراوانی و درصد روش گردآوری داده ها در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، روش نمونه گیری، بیشترین فراوانی را نسبت به روش تمام شمار در این تحقیق به خود اختصاص داده است.

جدول 4-68) توزیع فراوانی بر اساس روش گردآوری داده ها در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

روش گردآوری
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
نمونه گیری
147
3/55
تمام شمار
119
7/44

نمودار 4-80) فراوانی بر اساس روش گردآوری داه ها در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-69 توزیع فراوانی و درصد روش گردآوری داده ها در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، دو دانشگاه غیر انتفاعی شمال و آزاد ساری از روش تمام شمار نسبت به روش نمونه گیری، استفاده بیشتری نموده اند.

نام دانشگاه

روش گردآوری
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
نمونه گیری
25
6/55
42
8/40
73
6/71
7
8/43
2
تمام شمار
20
4/44
61
2/59
29
4/28
9
3/56
جدول 4-69) توزیع فراوانی بر اساس روش گردآوری داده در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-81) فراوانی بر اساس روش گردآوری داده در دانشگاه های مختلف
4-3-9) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها
جدول 4-70 توزیع فراوانی و درصد ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، پرسشنامه استاندارد بیشترین فراوانی را در بین سایر ابزار در این تحقیق به خود اختصاص داده است.

جدول 4-70) توزیع فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

ابزار مورد استفاده
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
1
پرسشنامه استاندارد
150
4/56
2
پرسشنامه محقق ساخته
100
6/37
3
پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته
10
8/3
4
چک لیست
4
5/1
5
دستگاه GIS
2
08/

نمودار 4-82) فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-71 توزیع فراوانی و درصد ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، به غیر از دانشگاه آزاد آمل، در بین سایر دانشگاه ها استفاده بیشتری از پرسشنامه استاندارد شده است و استفاده از چک لیست نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
جدول 4-71) توزیع فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

ابزار مورد استفاده
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
پرسشنامه استاندارد
29
4/64
58
3/56
56
9/54
7
8/43
2
پرسشنامه محقق ساخته
15
3/33
40
8/38
37
3/36
8
50/
3
پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته
0
0
2
9/1
7
9/6
1
3/6
4
چک لیست
1
2/2
1
1/
2
2/
0
0
5
دستگاه GIS
0
0
2
9/1
0
0
0
0

نمودار 4-83) فراوانی بر اساس ابزار مورد استفاده در دانشگاه های مختلف

4-3-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه
جدول 4-72 توزیع فراوانی و درصد فرمول به دست آوردن حجم نمونه در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، بعد از گزینه ندارد که به دلیل عدم استفاده از نمونه گیری می باشد، جدول کرجسی و مورگان دارای فراوانی بیشتری نسبت به سایر روش ها می باشد.

جدول 4-72) توزیع فراوانی بر اساس فرمول حجم نمونه در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

فرمول حجم نمونه
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کوکران
29
9/10
کرجسی و مورگان
71
7/26
سایر روش ها
4
5/1
ندارد
162
9/60

نمودار 4-84) فراوانی بر اساس فرمول حجم نمونه در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-73 توزیع فراوانی و درصد فرمول به دست آوردن حجم نمونه در تحقیقات انجام شده در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، به غیر از دانشگاه آزاد آمل در سایر دانشگاه ها، جدول کرجسی و مورگان بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده است.
جدول 4-73) توزیع فراوانی بر اساس فرمول حجم نمونه در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

فرمول حجم نمونه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کوکران
4
9/8
4
9/3
18
6/17
3
8/18
2
کرجسی و مورگان
15
3/33
25
3/24
31
4/30
0
0
3
سایر
0
0
4
9/3
0
0
0
0
4
ندارد
26
8/57
70
68/
53
52/
13
3/81

نمودار 4-85) فراوانی بر اساس فرمول حجم نمونه، در دانشگاه های مختلف

4-3-11) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها
جدول 4-74 توزیع فراوانی و درصد نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، نرم افزار SPSS بشترین فراوانی را در بین سایر نرم افزارها در این تحقیق به خود اختصاص داده است.

جدول 4-74) توزیع فراوانی بر اساس نرم افزار در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

نرم افزار
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
1
SPSS
239
8/89
2
LISREL
18
8/6
3
GIS
4
5/1
4
AMOS
1
04/
5
MASTER
2
08/
6
MATLAB
1
04/
7
EVIEWS
1
04/

نمودار 4-86) فراوانی بر اساس نرم افزار در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-75 توزیع فراوانی و درصد فرمول به دست آوردن حجم نمونه در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، نرم افزار SPSS بشترین فراوانی را در بین دانشگاه های مختلف دارد و دو نرم افزار MATLAB و EVIEWS تنها در دانشگاه غیر انتفاعی شمال مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول 4-75) توزیع فراوانی بر اساس نرم افزار در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

نرم افزار
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
SPSS
43
6/95
97
2/94
88
3/86
11
8/68
2
LISREL
1
2/2
1
1/
12
8/11
4
25/
3
GIS
1
2/2
3
9/2
0
0
0
0
4
AMOS
0
0
0
0
1
1/
0
0
5
MASTER
0
0
0
0
1
1/
1
3/6
6
MATLAB
0
0
1
1/
0
0
0
0
7
EVIEWS
0
0
1
1/
0
0
0
0

نمودار 4-87) فراوانی بر اساس نرم افزار در دانشگاه های مختلف
4-3-12) میزان ضریب آلفای پایایی
جدول 4-76 توزیع فراوانی و درصد میزان آلفای پایایی در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، میزان این ضریب در اکثر پایان نامه ها با بیشترین فراوانی بین 81 الی 90 درصد در این تحقیق می باشد.
جدول 4-76) توزیع فراوانی بر اساس میزان آلفا در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

میزان آلفا
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
1
کمتر از 70 درصد
1
04/
2
70 الی 80 درصد
51
2/19
3
81 الی 90 درصد
136
1/51
4
بیش از 90 درصد
52
5/19
5
مشاهده نشد
26
8/9

نمودار 4-88) فراوانی بر اساس میزان آلفا در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-77 توزیع فراوانی و درصد میزان آلفای پایایی در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، میزان این ضریب در بین تمامی دانشگاه ها بین 81 الی 90 درصد می باشد که تنها در دانشگاه غیر انتفاعی شمال با یک فراوانی، کمتر از 70 درصد می باشد.
نام دانشگاه

میزان آلفا
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کمتر از 70 درصد
0
0
1
1/
0
0
0
0
2
70 الی 80 درصد
9
20/
16
5/15
21
6/20
5
3/31
3
81 الی 90 درصد
25
6/55
50
5/48
54
9/52
7
8/43
4
بالای 90 درصد
6
3/13
27
2/26
16
7/15
3
8/18
5
مشاهده نشد
5
1/11
9
7/8
11
8/10
1
3/6
جدول 4-77) توزیع فراوانی بر اساس میزان آلفا در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-89) فراوانی بر اساس میزان آلفا در دانشگاه های مختلف

4-4) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها
4-4-1) چاپ مشخصات روی جلد (فارسی)
جدول 4-78 توزیع فراوانی و درصد وضعیت چاپ مشخصات روی جلد (فارسی) در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، اکثر پایان نامه ها به غیر از یک مورد، دارای این مشخصه می باشند.
جدول 4-78) توزیع فراوانی بر اساس چاپ مشخصات روی جلد در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

چاپ مشخصات روی جلد
مجموع دانشگاه های استان
مازندران

فراوانی
درصد
دارد
265
6/99
ندارد
1
04/

جدول 4-79 توزیع فراوانی و درصد وضعیت چاپ مشخصات روی جلد (فارسی) در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، به غیر از یک مورد در دانشگاه غیر انتفاعی آمل، سایر دانشگاه ها از این مشخصه برخوردار می باشند.

جدول 4-79) توزیع فراوانی بر اساس چاپ مشخصات روی جلد در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

چاپ مشخصات روی جلد
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، جامعه آماری، روش تحقیق Next Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران