منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، جامعه آماری، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
بنیادی
0
0
0
0
2
2/
0
0
2
کاربردی
45
100/
103
100/
100
98/
16
100/

نمودار 4-64) فراوانی بر اساس نوع هدف در دانشگاه های مختلف

4-3-2) جامعه آماری
جدول 4-56 توزیع فراوانی و درصد جامعه آماری در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، کارمندان و مدیران ادارات ورزشی، بیشترین فراوانی جامعه آماری پایان نامه ها را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.
جدول 4-56) توزیع فراوانی بر اساس جامعه آماری در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه
جامعه آماری
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
1
کارمندان و مدیران ادارات ورزشی
85
32/
2
معلمان تربیت بدنی
19
1/7
3
خبرگان و اساتید مدیریت و صاحبنظران ورزشی
15
6/5
4
دانشجویان
15
6/5
5
شهروندان و مشتریان و هواداران
45
9/16
6
مربی و ورزشکاران
19
1/7
7
ترکیبی
27
2/10
8
سایر
19
1/7
9
مدیران شرکت های تولیدی ورزشی
5
9/1
10
اماکن ورزشی
10
8/3
11
جانبازان و معلولان
3
1/1
12
دانش آموزان
4
5/1

نمودار 4-65) فراوانی بر اساس جامعه آماری در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-57 توزیع فراوانی و درصد جامعه آماری در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، جامعه آماری مورد استفاده در اکثر تحقیقات انجام شده در دانشگاه های مختلف استان را مدیران و کارمندان ادارات ورزشی تشکیل داده اند و از طرفی جامعه آماری جانبازان و معلولان و دانش آموزان کمترین فراوانی را در بین دانشگاه های استان برخوردار می باشند.

نام دانشگاه

جامعه آماری
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کارمندان و مدیران ادارات ورزشی
13
9/28
35
34/
34
3/33
3
8/18
2
معلمان تربیت بدنی
7
6/15
5
9/4
6
9/5
1
3/6
3
خبرگان و اساتید مدیریت و صاحبنظران ورزشی
2
4/4
3
9/2
8
8/7
2
5/12
4
دانشجویان
1
2/2
7
8/6
5
9/4
2
5/12
5
شهروندان و مشتریان و هواداران
5
1/11
15
6/14
21
6/20
4
25/
6
مربی و ورزشکاران
1
2/2
8
8/7
7
9/6
3
8/18
7
ترکیبی
7
6/15
8
8/7
12
8/11
0
0
8
سایر
4
9/8
10
7/9
4
9/3
1
3/6
9
مدیران شرکت های تولیدی ورزشی
1
2/2
2
9/1
2
2/
0
0
10
اماکن ورزشی
2
4/4
6
8/5
2
2/
0
0
11
جانبازان و معلولان
1
2/2
1
1/
1
1/
0
0
12
دانش آموزان
1
2/2
3
9/2
0
0
0
0
جدول 4-57) توزیع فراوانی بر اساس جامعه آماری در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-1 فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه مازندران

نمودار 4-66) فراوانی بر اساس جامعه آماری در دانشگاه مازندران

نمودار 4-67) فراوانی بر اساس جامعه آماری در دانشگاه غیرانتفاعی شمال

نمودار 4-68) فراوانی بر اساس جامعه آماری در دانشگاه آزاد ساری

نمودار 4-1 فراوانی بر اساس جامعه آماری، در دانشگاه آزاد ساری

نمودار 4-69) فراوانی بر اساس جامعه آماری در دانشگاه آزاد آمل

4-3-3) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها
جدول 4-58 توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، حجم نمونه کمتر از 100 نفر، بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده است.

جدول 4-58) توزیع فراوانی بر اساس حجم نمونه در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد حجم نمونه
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کمتر از 100 نفر
84
6/31
100 الی 200 نفر
72
1/27
201 الی 300 نفر
42
8/15
بیش از 300 نفر
67
2/25
مشاهده نشد
1
04/

نمودار 4-70) فراوانی بر اساس حجم نمونه در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-59 توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، تعداد حجم نمونه، دارای تنوع و تفاوت های آشکاری می باشد.
نام دانشگاه

تعداد حجم نمونه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کمتر از 100 نفر
18
40/
32
1/31
32
4/31
2
5/12
2
100 الی 200 نفر
6
3/13
32
1/31
27
5/26
7
8/43
3
201 الی 300 نفر
7
6/15
15
6/14
19
6/18
1
3/6
4
بیش از 300 نفر
13
9/28
24
3/23
24
5/23
6
5/37
5
مشاهده نشد
1
2/2
0
0
0
0
0
0
جدول 4-59) توزیع فراوانی بر اساس حجم نمونه در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-71) فراوانی بر اساس حجم نمونه در دانشگاه های مختلف
4-3-4) شیوه جمع آوری داده ها
جدول 4-60 توزیع فراوانی و درصد شیوه جمع آوری داده ها در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، شیوه میدانی، بیشترین فراوانی جمع آوری اطلاعات را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-60) توزیع فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری داده ها در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

شیوه جمع آوری داده ها
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
میدانی
234
88/
مجازی
3
1/1
مداخله ای و شبه تجربی
1
04/
مصاحبه
28
5/10

نمودار 4-72) فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری داده ها در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-61 توزیع فراوانی و درصد نوع هدف در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، شیوه میدانی، بیشترین فراوانی جمع آوری داده ها را در این تحقیق به خود اختصاص داده است.
جدول 4-61) توزیع فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری داده ها در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

شیوه جمع آوری داده ها
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
میدانی
42
3/93
91
3/88
87
3/85
14
5/87
2
مجازی
0
0
1
11/
2
2/
0
0
3
مداخله ای و شبه تجربی
1
2/2
0
0
0
0
0
0
4
مصاحبه
2
4/4
11
7/10
13
7/12
2
5/12

نمودار 4-73) فراوانی بر اساس شیوه جمع آوری داده ها در دانشگاه های مختلف

4-3-5) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها
جدول 4-62 توزیع فراوانی و درصد وضعیت نوع داده ها در تحقیقات انجام شده در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، داده ها ی کمی، بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.
جدول 4-62) توزیع فراوانی بر اساس نوع داده، در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

نوع داده
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کمی
238
89.5
کیفی
0
0
آمیخته
28
10.5

نمودار 4-74) فراوانی بر اساس نوع داده در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-63 توزیع فراوانی و درصد وضعیت نوع داده ها در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، داده ها ی کمی، بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-63) توزیع فراوانی بر اساس نوع داده ها در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

نوع داده
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کمی
43
6/95
92
3/89
89
3/87
14
5/87
2
کیفی
0
0
0
0
0
0
0
0
3
آمیخته
2
4/4
11
7/10
13
7/12
2
5/12

نمودار 4-75) فراوانی بر اساس نوع داده ها در دانشگاه های مختلف
4-3-6) روش تحقیق پایان نامه ها
جدول 4-64 توزیع فراوانی و درصد روش تحقیق در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و توصیفی-اکتشافی به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند. « قابل توجه اینکه انواع روش تحقیق مورد استفاده در این قسمت، توسط نگارشگر پایاننامهها در تحقیقات خود بیان شده بود.»
جدول 4-64) توزیع فراوانی بر اساس روش تحقیق در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

روش تحقیق
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
1
توصیفی همبستگی
89
5/33
2
توصیفی اکتشافی
2
08/
3
توصیفی پیمایشی
107
2/40
4
توصیفی زمینه یابی
9
4/3
5
توصیفی تحلیلی
39
7/14
6
توصیفی مقایسه ای
12
5/4
7
مشاهده نشد
8
3/

نمودار 4-76) فراوانی بر اساس روش تحقیق در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-65 توزیع فراوانی و درصد روش تحقیق در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، روش تحقیق توصیفی پیمایشی بیشترین فراوانی را در بین دانشگاه های مختلف، در این تحقیق به خود اختصاص داده است.
جدول 4-65) توزیع فراوانی بر اساس روش تحقیق در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

روش تحقیق
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
توصیفی همبستگی
13
9/28
34
33/
36
3/35
6
5/37
2
توصیفی اکتشافی
0
0
0
0
1
1/
1
3/6
3
توصیفی پیمایشی
22
9/48
42
8/40
37
3/36
6
5/37
4
توصیفی زمینه یابی
2
4/4
5
9/4
2
2/
0
0
5
توصیفی تحلیلی
5
1/11
15
6/14
17
7/16
2
5/12
6
توصیفی مقایسه ای
1
2/2
7
8/6
3
9/2
1
3/6
7
مشاهده نشد
2
4/4
0
0
6
9/5
0
0

نمودار 4-77) فراوانی بر اساس روش تحقیق در دانشگاه های مختلف
4-3-7) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری
جدول 4-66 توزیع فراوانی و درصد روش نمونه گیری جامعه آماری در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، بعد از گزینه ندارد که به دلیل عدم بیان روش نمونه گیری و یا استفاده از کل جامعه به عنوان نمونه می باشد، روش نمونه گیری تصادفی ساده دارای بیشترین فراوانی است.
جدول 4-66) توزیع فراوانی بر اساس روش نمونه گیری در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

روش نمونه گیری
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
1
تصادفی ساده
66
8/24
2
تصادفی طبقه ای
10
8/3
3
تصادفی خوشه ای
29
9/10
4
در دسترس
6
3/2
5
ترکیبی
12
5/4
6
ندارد
129
5/48
7
هدفمند
14
3/5

نمودار 4-78) فراوانی بر اساس روش نمونه گیری در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-67 توزیع فراوانی و درصد روش

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، منابع فارسی، استان مازندران Next Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران، تحلیل داده