منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، منابع فارسی، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

این تحقیق به خود اختصاص داده اند.
جدول 4-42) توزیع فراوانی بر اساس تعداد جدول در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد جدول
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کمتر از 10 جدول
11
1/4
10 الی 20 جدول
93
35/
بیش از 20 جدول
161
5/60
ندارد
1
04/

نمودار 4-51) فراوانی بر اساس تعداد جدول در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-43 توزیع فراوانی و درصد تعداد جدول های موجود در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، پایان نامه ها با بیش از 20 جدول، بیشترین فراوانی در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

نام دانشگاه

تعداد جدول
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کمتر از 10 جدول
0
0
1
1
8
7.8
2
12.5
2
10 الی 20 جدول
14
31.1
31
30.1
44
43.1
4
25
3
بیش از 20 جدول
31
68.9
71
68.9
50
49
9
56.3
4
ندارد
0
0
0
0
0
0
1
6.3
جدول 4-43) توزیع فراوانی بر اساس تعداد جدول، در دانشگاه های مختلف

4-2-23) وضعیت نوع ضمیمه
4-2-23) وضعیت نوع ضمیمه
جدول 4-44 توزیع فراوانی و درصد وضعیت نوع ضمیمه در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، پرسشنامه و چک لیست به ترتیب، بیشترین و کمترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-44) توزیع فراوانی بر اساس نوع ضمیمه در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

نوع ضمیمه
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
1
پرسشنامه
186
9/69
2
پرسشنامه و نامه
20
5/7
3
پرسشنامه و محاسبات آماری
13
9/4
4
چک لیست
1
04/
5
پرسشنامه و سایر مدارک
20
5/7
6
ندارد
26
8/9

نمودار 4-53) فراوانی بر اساس نوع ضمیمه در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-45 توزیع فراوانی و درصد وضعیت نوع ضمیمه در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، پرسشنامه در بین تمامی دانشگاه ها دارای بیشترین فراوانی بوده و چک لیست، تنها در دانشگاه آزاد ساری به عنوان بخشی از ضمیمه لحاظ شده است.
جدول 4-45) توزیع فراوانی بر اساس نوع ضمیمه در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

نوع ضمیمه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
پرسشنامه
35
6/75
73
9/70
69
6/67
10
5/62
2
پرسشنامه و نامه
3
7/6
16
5/15
1
1/
0
0
3
پرسشنامه و محاسبات آماری
0
0
3
9/2
9
8/8
1
3/6
4
چک لیست
0
0
0
0
1
1/
0
0
5
پرسشنامه و سایر مدارک
2
4/4
5
6/4
10
8/9
3
8/18
6
ندارد
6
3/13
6
8/5
12
8/11
2
5/12

نمودار 4-54) فراوانی بر اساس نوع ضمیمه در دانشگاه های مختلف

4-2-24) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها
جدول 4-46 توزیع فراوانی و درصد نوع محدودیت ها در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، محدودیت های انسانی، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و بعد از آن نیز ترکیبی از محدودیت ها قرار گرفته است.

جدول 4-46) توزیع فراوانی بر اساس نوع محدودیت در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

محدودیت
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
1
انسانی
138
9/51
2
روشی
3
1/1
3
ابزاری
1
04/
4
ترکیبی
107
2/40
5
ندارد
17
4/6

نمودار 4-55) فراوانی بر اساس نوع محدودیت در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-47 توزیع فراوانی و درصد نوع محدودیت ها در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، محدودیت های انسانی، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.

نام دانشگاه

محدودیت
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
انسانی
28
2/62
47
6/45
53
52/
10
5/62
2
روشی
0
0
3
9/2
0
0
0
0
3
ابزاری
0
0
1
1/
0
0
0
0
4
ترکیبی
16
6/35
47
6/45
42
2/41
2
5/12
5
ندارد
1
2/2
5
9/4
7
9/6
4
25/
جدول 4-47) توزیع فراوانی بر اساس نوع محدودیت در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-56) فراوانی بر اساس نوع محدودیت، در دانشگاه های مختلف

4-2-25) نوع پیشنهادات موجود در پایان نامه ها
جدول 4-48 توزیع فراوانی و درصد نوع پیشنهادات در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، پیشنهادات پژوهشی-کاربردی، بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده است.

جدول 4-48) توزیع فراوانی بر اساس نوع پیشنهاد در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

نوع پیشنهاد
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کاربردی
2
08/
پژوهشی
5
9/1
پژوهشی-کاربردی
257
6/96
ندارد
2
08/

نمودار 4-57) فراوانی بر اساس نوع پیشنهاد در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-49 توزیع فراوانی و درصد نوع پیشنهادات در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، پیشنهادات کاربردی-پژوهشی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.

جدول 4-49) توزیع فراوانی بر اساس نوع پیشنهاد در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

نوع پیشنهاد
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کاربردی
0
0
1
1/
1
1/
0
0
2
پژوهشی
2
4/4
0
0
3
9/2
0
0
3
پژوهشی-کاربردی
41
1/91
102
99/
98
1/96
16
100/
4
ندارد
2
4/4
0
0
0
0
0
0

نمودار 4-58) فراوانی بر اساس نوع پیشنهاد در دانشگاه های مختلف
4-2-26) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها
جدول 4-50 توزیع فراوانی و درصد تعداد منابع فارسی در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، در اکثر پایان نامه ها، منابع فارسی بیش از 50 منبع استفاده شده و دو پایان نامه منابع فارسی ندارند.

جدول 4-50) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

منابع فارسی
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کمتر از 30 منبع
63
7/23
30 الی 50 منبع
95
7/35
بیش از 50 منبع
106
8/39
ندارد
2
08/

نمودار 4-59) فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-51 توزیع فراوانی و درصد تعداد منابع فارسی در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، به غیر از دانشگاه آزاد آمل، در سایر دانشگاه ها منبع فارسی بین 30 الی 50 منبع دارای بیشترین فراوانی می باشند.
جدول 4-51) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

منابع فارسی
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کمتر از 30 منبع
8
8/17
24
3/23
28
5/27
3
8/18
2
30 الی 50 منبع
20
4/44
29
2/28
41
2/40
5
3/31
3
بیش از 50 منبع
17
8/37
49
6/47
32
4/31
8
50/
4
ندارد
0
0
1
1/
1
1/
0
0

نمودار 4-60) فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی در دانشگاه های مختلف

4-2-27) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها
جدول 4-52 توزیع فراوانی و درصد تعداد منابع انگلیسی در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، در اکثر پایان نامه ها، منابع انگلیسی کمتر از 30 منبع استفاده شده و سه پایان نامه منابع انگلیسی ندارند.

جدول 4-52) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع انگلیسی در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

منابع انگلیسی
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کمتر از 30 منبع
93
35/
30 الی 50 منبع
81
5/30
بیش از 50 منبع
89
5/33
ندارد
3
1/1

نمودار 4-61) فراوانی بر اساس تعداد منابع انگلیسی در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-53 توزیع فراوانی و درصد تعداد منابع فارسی در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، به غیر از دانشگاه آزاد آمل، در سایر دانشگاه ها منابع انگلیسی کمتر از 30 منبع، دارای بیشترین فراوانی می باشند.

جدول 4-53) توزیع فراوانی بر اساس تعداد منابع فارسی در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

منابع انگلیسی
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کمتر از 30 منبع
18
40/
36
35/
38
3/37
1
3/6
2
30 الی 50 منبع
15
3/33
28
2/27
30
4/29
8
50/
3
بیش از 50 منبع
12
7/26
37
9/35
33
4/32
7
8/43
4
ندارد
0
0
2
9/1
1
1/
0
0

نمودار 4-62) فراوانی بر اساس تعداد منابع انگلیسی در دانشگاه های مختلف
4-3) توصیف متغیرهای روش شناسی
4-3-1) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها
جدول 4-54 توزیع فراوانی و درصد نوع هدف در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، پایان نامه ها با اهداف کاربردی، بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند و موضوعات با اهداف بنیادی بسیار ناچیز می باشد.

جدول 4-54) توزیع فراوانی بر اساس نوع هدف در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

نوع هدف
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
بنیادی
2
08/
کاربردی
264
2/99

نمودار 4-63) فراوانی بر اساس نوع هدف، در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-55 توزیع فراوانی و درصد نوع هدف در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، پایان نامه ها با اهداف کاربردی، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند و تنها در دانشگاه آزاد واحد ساری اهداف بنیادی با 2 فراوانی وجود دارد.

جدول 4-55) توزیع فراوانی بر اساس نوع هدف در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

نوع هدف
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران Next Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، جامعه آماری، روش تحقیق