منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

تعداد کلید واژه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
ندارد
3
7/6
0
0
6
9/5
0
0
2
کمتر از 5 کلید واژه
32
1/71
73
9/70
74
5/72
10
5/62
3
5 کلید واژه
7
6/15
20
4/19
8
8/7
4
25/
4
بیش از 5 کلید واژه
3
7/6
10
7/9
14
7/13
2
5/12

نمودار 4-38) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه در دانشگاه های مختلف
4-2-16) تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه
جدول 4-30 توزیع فراوانی و درصد تعداد کلید واژه های مورد استفاده در عنوان پایان نامه در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، اکثر پایان نامه ها با سه کلید واژه مورد استفاده در عنوان بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.
جدول 4-30) توزیع فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد کلید واژه
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
ندارد
15
6/5
کمتر از 3 کلید واژه
70
3/26
3 کلید واژه
102
3/38
بیش از 3 کلید واژه
79
7/29

نمودار 4-39) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان مجموع پایان نامه ها
جدول 4-31 توزیع فراوانی و درصد، تعداد کلید واژه های چکیده در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، این متغیر، بین تمامی دانشگاه ها در این تحقیق دارای تنوع و تفاوت های آشکاری می باشد.

جدول 4-31) توزیع فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

تعداد کلید واژه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
ندارد
3
7/6
4
9/3
8
8/7
0
0
2
کمتر از 3 کلید واژه
8
8/17
40
8/38
18
6/17
4
25/
3
3 کلید واژه
17
8/37
39
9/37
41
2/40
5
3/31
4
ببیش از 3 کلید واژه
17
8/37
20
4/19
35
3/34
7
8/43

نمودار 4-40) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان در دانشگاه های مختلف
4-2-17) تعداد اهداف تحقیق
جدول 4-32 توزیع فراوانی و درصد تعداد اهداف تحقیق در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، اکثر پایان نامه ها از 5 الی10 هدف تحقیق، بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-32) توزیع فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد اهداف
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کمتر از 5 هدف
51
2/19
5 الی 10 هدف
173
65/
بیش از 10 هدف
40
15/
ندارد
2
08/

نمودار 4-41) فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-33 توزیع فراوانی و درصد تعداد اهداف تحقیق در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود در دانشگاه های مختلف، اکثر پایان نامه ها از 5 الی 10 هدف تحقیق بیشترین فراوانی ها را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.
نام دانشگاه

تعداد اهداف
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کمتر از 5 هدف
12
7/26
12
7/11
23
5/22
4
25/
2
5 الی 10 هدف
29
4/64
74
8/71
61
8/59
9
3/56
3
بیش از 10 هدف
4
9/8
17
5/16
16
7/15
3
8/18
4
ندارد
0
0
0
0
2
2
0
0
جدول 4-33) توزیع فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-42) فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق در دانشگاه های مختلف

4-2-18) تعداد فرضیه تحقیق
جدول 4-34 توزیع فراوانی و درصد ، تعداد فرضیه تحقیق در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، اکثر پایان نامه ها با 5 الی 10 فرضیه تحقیق بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-34) توزیع فراوانی بر اساس تعداد فرضیه تحقیق در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد فرضیه
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کمتر از 5 فرضیه
41
4/15
5 الی 10 فرضیه
140
6/52
بیش از 10 فرضیه
41
4/15
ندارد
44
5/16

نمودار 4-43) فراوانی بر اساس تعداد فرضیه تحقیق در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-35 توزیع فراوانی و درصد تعداد فرضیه تحقیق در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، اکثر پایان نامه ها با 5 الی 10 فرضیه تحقیق بیشترین فراوانی ها را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-35) توزیع فراوانی بر اساس تعداد اهداف تحقیق در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

تعداد فرضیه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
کمتر از 5 فرضیه
13
9/28
11
7/10
15
7/14
2
5/12
5 الی 10 فرضیه
24
3/53
63
2/61
45
1/44
8
50/
بیش از 10 فرضیه
3
7/6
17
5/16
18
6/17
3
8/18
ندارد
5
1/11
12
7/11
24
5/23
3
8/18

نمودار 4-44) فراوانی بر اساس تعداد فرضیه تحقیق در دانشگاه های مختلف

4-2-19) تعداد سوال تحقیق
جدول 4-36 توزیع فراوانی و درصد تعداد سوال تحقیق در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، اکثر پایان نامه ها از سوال تحقیق استفاده نمی نمایند و بیشترین فراوانی مربوط به عدم مشاهده این متغیر می باشد.

جدول 4-36) توزیع فراوانی بر اساس تعداد سوال تحقیق در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد سوال
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کمتر از 5 سوال
17
4/6
5 الی 10 سوال
36
5/13
بیش از 10 سوال
8
3/
ندارد
205
1/77

نمودار 4-45) فراوانی بر اساس تعداد سوال تحقیق در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-37 توزیع فراوانی و درصد تعداد سوال تحقیق در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، اکثر پایان نامه ها با فراوانی زیادی سوال تحقیق ندارند و در سایر دامنه ها نیز 5 الی 10 سوال دارای بیشترین فراوانی می باشد.
جدول 4-37) توزیع فراوانی بر اساس تعداد سوال تحقیق در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

تعداد سوال
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کمتر از 5 سوال
1
2/2
6
8/5
8
8/7
2
5/12
2
5 الی 10 سوال
3
7/6
13
6/12
19
6/18
1
3/6
3
بیش 10 سوال
2
4/4
1
1/
5
9/4
0
0
4
ندارد
39
7/86
83
6/80
70
6/68
13
3/81

نمودار 4-46) فراوانی بر اساس تعداد سوال تحقیق در دانشگاه های مختلف

4-2-20) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها
جدول 4-38 توزیع فراوانی و درصد تعداد نمودار ها در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، پایان نامه ها با کمتر از 10 نمودار، بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-38) توزیع فراوانی بر اساس تعداد نمودار در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد نمودار
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کمتر از 10 نمودار
139
3/52
10 الی 20 نمودار
46
3/17
بیش از 20 نمودار
11
1/4
ندارد
70
3/26

نمودار 4-47) فراوانی بر اساس تعداد نمودار در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-39 توزیع فراوانی و درصد تعداد نمودار ها در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، پایان نامه ها با کمتر از 10 نمودار، بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.
جدول 4-39) توزیع فراوانی بر اساس تعداد نمودار در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

تعداد نمودار
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کمتر از 10 نمودار
18
40/
55
4/53
59
8/57
7
8/43
2
10 الی 20 نمودار
8
8/17
17
5/16
16
7/15
5
3/31
3
بیش از 20 نمودار
3
7/6
4
9/3
4
9/3
0
0
4
ندارد
16
6/35
27
2/26
23
5/22
4
25/

نمودار 4-48) فراوانی بر اساس تعداد نمودار در دانشگاه های مختلف

4-2-21) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها
جدول 4-40 توزیع فراوانی و درصد وضعیت نوع نمودار در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، در اکثر پایان نامه ها از نمودار های میله ای و ستونی استفاده شده و بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده است.
نام دانشگاه

نوع نمودار
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
1
ستونی و میله ای
143
8/53
2
دایره ای
11
1/4
3
خطی
1
04/
4
درختی
6
3/2
5
ترکیبی
35
2/13
6
ندارد
70
3/26
جدول 4-40) توزیع فراوانی بر اساس نوع نمودار در مجموع پایان نامه ها

نمودار 4-49) فراوانی بر اساس نوع نمودار در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-41 توزیع فراوانی و درصد وضعیت نوع نمودار در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، استفاده از نمودار های میله ای و ستونی در پایان نامه ها، بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.
نام دانشگاه

نوع نمودار
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
ستونی-میله ای
23
1/51
58
3/56
56
9/54
6
5/37
2
دایره ای
1
2/2
2
9/1
5
9/4
3
8/18
3
خطی
0
0
0
0
1
1/
0
0
4
درختی
2
4/4
0
0
4
9/3
0
0
5
ترکیبی
3
6/7
17
5/16
13
7/12
2
5/12
6
ندارد
16
6/35
26
2/25
23
5/22
5
3/31
جدول 4-41) توزیع فراوانی بر اساس نوع نمودار در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-50) فراوانی بر اساس نوع نمودار در دانشگاه های مختلف

4-2-22) وضعیت تعداد جداول موجود در پایان نامه ها
جدول 4-42 توزیع فراوانی و درصد تعداد جدول های موجود در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، پایان نامه ها با بیش از 20 جدول، بیشترین فراوانی را در

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران Next Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، منابع فارسی، استان مازندران