منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

نام دانشگاه

رنگ جلد پایان نامه
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
رنگ آبی
231
8/86
رنگ مشکی
33
4/12
سایر رنگ ها
2
08/

نمودار 4-1 فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-25) فراوانی بر اساس رنگ جلد در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-17 توزیع فراوانی و درصد رنگ جلد در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، رنگ آبی در تمامی دانشگاه ها و رنگ مشکی در دانشگاه آزاد واحد ساری دارای بیشترین فراوانی می باشد.

جدول 4-17) توزیع فراوانی بر اساس رنگ جلد در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

رنگ جلد پایان نامه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
رنگ آبی
43
6/95
99
1/96
73
6/71
16
100/
2
رنگ مشکی
0
0
4
9/3
29
4/28
0
0
3
سایر رنگ ها
2
4/4
0
0
0
0
0
0

نمودار 4-1 فراوانی بر اساس رنگ جلد در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-26) فراوانی بر اساس رنگ جلد در دانشگاه های مختلف

4-2-10) تعداد صفحات کل پایان نامه
جدول 4-18 توزیع فراوانی و درصد تعداد صفحات کل پایان نامه در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، اکثر پایان نامه ها با فراوانی 168، بین 100 الی 150 صفحه نگاشته شده اند و پس از آن پایان نامه های کمتر از 100 صفحه با فراوانی 65 قرار گرفته است.

نام دانشگاه

تعداد صفحات کل پایان نامه
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کمتر از 100 صفحه
65
24/
100 الی 150 صفحه
168
2/63
بیش از 150 صفحه
33
4/12
جدول 4-18) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات کل، در مجموع پایان نامه ها

نمودار 4-27) فراوانی بر اساس تعداد صفحات کل در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-19 توزیع فراوانی و درصد تعداد صفحات کل پایان نامه در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، اکثر پایان نامه ها، بین 100 الی 150 صفحه نگاشته شده اند و قابل توجه این که در دانشگاه غیر انتفاعی شمال، نگارش بیش از 150 صفحه در رتبه دوم قرار دارد.

جدول 4-19) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات کل در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

تعداد صفحات کل پایان نامه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کمتر از 100 صفحه
11
4/24
22
4/21
29
4/28
3
8/18
2
100 الی 150 صفحه
32
1/71
58
3/56
66
7/64
12
75/
3
بیش از 150 صفحه
2
4/4
23
3/22
7
9/6
1
3/6

نمودار 4-28) فراوانی بر اساس تعداد صفحات کل در دانشگاه های مختلف
4-2-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله
جدول 4-20 توزیع فراوانی و درصد تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، این بخش در اکثر پایان نامه ها با فراوانی 217، بین 3 الی 6 صفحه نگاشته شده است و پس از آن پایان نامه ها با فراوانی 33 و بیش از 6 صفحه قرار گرفته اند.

جدول 4-20) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کمتر از 3 صفحه
16
6/
3 الی 6 صفحه
217
6/81
بیش از 6 صفحه
33
4/12

نمودار 4-29) فراوانی بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-21 توزیع فراوانی و درصد تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، فراوانی این بخش، در تمامی دانشگاه ها بین 3 الی 6 صفحه می باشد و در دانشگاه آزاد واحد آمل، این بخش در هیچ یک از پایان نامه ها کمتر از 3 صفحه نگاشته نشده است.
نام دانشگاه

تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کمتر از 3 صفحه
9
20
5
4.9
2
2
0
0
2
3 الی 6 صفحه
32
71.1
85
82.5
85
83.3
15
93.8
3
بیش از 6 صفحه
4
8.9
13
12.6
15
14.7
1
6.3
جدول 4-21) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله، در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-30) فراوانی بر اساس تعداد صفحات مقدمه و بیان مسئله در دانشگاه های مختلف
4-2-12) تعداد صفحات فصل دو
جدول 4-22 توزیع فراوانی و درصد تعداد صفحات فصل دو در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، این فصل در اکثر پایان نامه ها با فراوانی 132، کمتر از 50 صفحه نگاشته شده و پس از آن نگارش پایان نامه بین 50 الی 80 صفحه با فراوانی 117 قرار گرفته است.

جدول 4-22) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل دو در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد صفحات فصل دو
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کمتر از 50 صفحه
132
6/49
50 الی 80 صفحه
117
44/
بیش از 80 صفحه
17
4/6

نمودار 4-31) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل دو در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-23 توزیع فراوانی و درصد تعداد صفحات فصل دو در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، نگارش این فصل پایان نامه، بین تمامی دانشگاه ها در این تحقیق دارای تنوع و تفاوت های آشکاری می باشد.
جدول 4-23) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل دو در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

تعداد صفحات فصل دو
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کمتر از 50 صفحه
27
60/
47
6/45
51
50/
7
8/43
2
50 الی 80 صفحه
17
8/37
48
6/46
44
1/43
8
50/
3
بیش از 80 صفحه
1
2/2
8
8/7
7
9/6
1
3/6

نمودار 4-32) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل دو در دانشگاه های مختلف

4-2-13) تعداد صفحات فصل پنج
جدول 4-24 توزیع فراوانی و درصد تعداد صفحات فصل پنج در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، نگارش این فصل پایان نامه بین10 الی20 صفحه و بیش از 20 صفحه به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-24) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد صفحات فصل پنج
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کمتر از 10 صفحه
87
7/32
10 الی 20 صفحه
154
9/57
بیش از 20 صفحه
25
4/9

نمودار 4-33) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-25 توزیع فراوانی و درصد تعداد صفحات فصل پنج در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، نگارش این فصل، بین 10 الی 20 صفحه و بیش از 20 صفحه، به ترتیب بیشترین وکمترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده است.
نام دانشگاه

تعداد صفحات فصل پنج
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کمتر از 10 صفحه
17
8/37
30
1/29
39
2/38
1
3/6
2
10 الی 20 صفحه
25
6/55
58
3/56
57
9/55
14
5/87
3
بیش از 20 صفحه
3
7/6
15
6/14
6
9/5
1
2/6
جدول 4-25) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-34) فراوانی بر اساس تعداد صفحات فصل پنج در دانشگاه های مختلف

4-2-14) تعداد صفحات بخش ضمیمه
جدول 4-26 توزیع فراوانی و درصد ، تعداد صفحات بخش ضمیمه در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. این بخش پایان نامه با کمتر از 5 صفحه بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده است.

جدول 4-26) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات ضمیمه در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد صفحات ضمیمه
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کمتر از 5 صفحه
111
7/41
5 الی 10 صفحه
106
8/39
بیش از 10 صفحه
22
3/8
ندارد
27
2/10

نمودار 4-35) فراوانی بر اساس تعداد صفحات ضمیمه در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-27 توزیع فراوانی و درصد تعداد صفحات بخش ضمیمه در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، گردآوری این بخش پایان نامه، بین تمامی دانشگاه ها در این تحقیق دارای تنوع و تفاوت های آشکاری می باشد.

نام دانشگاه

تعداد صفحات ضمیمه
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کمتر از 5 صفحه
17
8/37
49
6/47
40
2/39
5
3/31
2
5 الی 10 صفحه
21
7/46
38
9/36
40
2/39
7
8/43
3
بیش از 10 صفحه
1
2/2
10
7/9
10
8/9
1
3/6
4
ندارد
6
3/13
6
8/5
12
8/11
3
8/18
جدول 4-27) توزیع فراوانی بر اساس تعداد صفحات ضمیمه در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-36) فراوانی بر اساس تعداد صفحات ضمیمه در دانشگاه های مختلف
4-2-15) تعداد کلید واژه
جدول 4-28 توزیع فراوانی و درصد تعداد کلید واژه های چکیده در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، پایان نامه ها با کمتر از 5 کلید واژه، بیشترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

نام دانشگاه

تعداد کلید واژه
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
ندارد
9
4/3
کمتر از 5 کلید واژه
189
1/71
5 کلید واژه
39
7/14
بیش از 5 کلید واژه
29
9/10
جدول 4-28) توزیع فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه در مجموع پایان نامه ها

نمودار 4-37) فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-29 توزیع فراوانی و درصد، تعداد کلید واژه های چکیده در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، تعداد کلید واژه ها در دانشگاه های مختلف از الگوی نسبتا یکسانی پیروی می کنند.
جدول 4-29) توزیع فراوانی بر اساس تعداد کلید واژه در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران Next Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، منابع فارسی، استان مازندران