منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

3
2
4/4
0
0
7
9/6
1
3/6
کد 4
0
0
0
0
17
7/6
0
0
کد 5
2
4/4
0
0
12
8/11
3
8/18
کد 6
7
6/15
1
1/
1
1/
1
3/6
کد 7
10
2/22
8
8/7
6
9/5
2
5/12
کد 9
0
0
0
0
1
1/
0
0
کد 11
0
0
0
0
1
1/
0
0
کد 13
20
4/44
25
3/24
0
0
0
0
کد 14
0
0
0
0
2
2/
0
0
کد 15
0
0
8
8/7
2
2/
0
0
کد 16
1
2/2
0
0
1
1/
0
0
کد 17
1
2/2
0
0
0
0
0
0
کد 21
2
4/4
2
9/1
0
0
0
0
کد 22
0
0
17
5/16
0
0
0
0
کد 24
0
0
2
9/1
0
0
0
0
کد 26
0
0
7
8/6
0
0
0
0
کد 29
0
0
10
7/9
0
0
0
0
کد 30
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 35
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 36
0
0
12
7/11
0
0
0
0
کد 37
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 38
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 40
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 45
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 49
0
0
0
0
0
0
1
3/6

نمودار 4-9) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه مازندران

نمودار 4-10) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه غیر انتفاعی شمال

نمودار 4-11) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه آزاد ساری

نمودار 4-12) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه آزاد آمل

4-2-6) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور
جدول 4-10 توزیع فراوانی و درصد وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، استاد کد 1 و کدهایی با فراوانی 1 به ترتیب بیشترین و کمترین نقش هدایت پایان نامه ها در جایگاه استاد مشاور را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.
جدول 4-10) توزیع فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

استاد مشاور
مجموع دانشگاه های استان مازندران
نام دانشگاه

استاد مشاور
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد

فراوانی
درصد
کد 1
33
4/12
کد 26
8
3/
کد 2
24
9/
کد 27
3
1/1
کد 3
11
1/4
کد 28
1
04/
کد 4
16
6/
کد 29
6
3/2
کد 5
20
5/7
کد 31
1
04/
کد 6
15
6/5
کد 32
1
04/
کد 7
30
3/11
کد 33
1
04/
کد 8
2
08/
کد 34
11
1/4
کد 9
1
04/
کد 36
2
08/
کد 12
1
04/
کد 37
1
04/
کد 13
11
1/4
کد 39
1
04/
کد 14
1
04/
کد 41
1
04/
کد 15
12
5/4
کد 42
1
04/
کد 18
1
04/
کد 43
1
04/
کد 19
4
5/1
کد 44
1
04/
کد 20
2
08/
کد 47
1
04/
کد 21
20
5/7
کد 48
1
04/
کد 22
7
6/2
کد 49
1
04/
کد 23
1
04/
کد 50
8
3/
کد 25
3
1/1

نمودار 4-13) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-11 (صفحه بعد) توزیع فراوانی و درصد وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور در هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، دانشگاه غیر انتفاعی شمال، از نظر پراکندگی استاد مشاور و تنوع در اساتید نسبت به سایر دانشگاه ها، وضعیت مناسبی را به خود اختصاص داده است و در این میان استاد کد 6 در تمامی دانشگاه ها حضور داشته است.

جدول 4-11) توزیع فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه
متغیر

دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
کد 1
0
0
0
0
31
4/30
2
5/12
کد 2
0
0
2
9/1
19
6/18
3
8/18
کد 3
0
0
0
0
11
8/10
0
0
کد 4
0
0
0
0
16
7/15
0
0
کد 5
3
7/6
0
0
14
7/13
3
8/18
کد 6
10
2/22
2
9/1
2
2/
1
3/6
کد 7
14
1/31
14
6/13
0
0
2
5/12
کد 8
0
0
0
0
2
2/
0
0
کد 9
0
0
1
1
0
0
0
0
کد 12
0
0
0
0
1
1/
0
0
کد 13
5
1/11
6
8/5
0
0
0
0
کد 14
0
0
0
0
1
1/
0
0
کد 15
0
0
7
8/6
3
9/2
2
5/12
کد 18
1
2/2
0
0
0
0
0
0
کد 19
4
9/8
0
0
0
0
0
0
کد 20
2
4/4
0
0
0
0
0
0
کد 21
5
1/11
14
6/13
1
1/
0
0
کد 22
1
2/2
6
8/5
0
0
0
0
کد 23
0
0
0
0
1
1/
0
0

ادامه جدول 4-11) توزیع فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه های مختلف
کد 25
0
0
3
9/2
0
0
0
0
کد 26
0
0
8
8/7
0
0
0
0
کد 27
0
0
3
9/2
0
0
0
0
کد 28
0
0
1
1
0
0
0
0
کد 29
0
0
6
8/5
0
0
0
0
کد 31
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 32
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 33
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 34
0
0
11
7/10
0
0
0
0
کد 36
0
0
2
9/1
0
0
0
0
کد 37
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 39
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 41
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 42
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 43
0
0
1
1/
0
0
0
0
کد 44
0
0
1
1/
0
0

0
کد 47
0
0
0
0
0
0
1
3/6
کد 48
0
0
0
0
0
0
1
3/6
کد 49
0
0
0
0
0
0
1
3/6
کد 50
0
0
8
8/7
0
0
0
0

نمودار 4-14) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه مازندران

نمودار 4-15) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه غیرانتفاعی شمال

نمودار 4-16) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه آزاد ساری

نمودار 4-17) فراوانی بر اساس نقش استاد مشاور در دانشگاه آزاد آمل
4-2-7) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها
جدول 4-12 توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاریخ دفاع در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، سال 2-1392 با 104 دفاع پایان نامه بیشترین فراوانی و سال 2-1385 و 2-1384 با 1 دفاع پایان نامه کمترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند. (شایان ذکر است برای پایان نامه های دفاع شده در فصل پاییز و زمستان کد 1 و بهار و تابستان کد 2 لحاظ گردیده است.)
جدول 4-12) توزیع فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

تاریخ دفاع
مجموع دانشگاه های استان مازندران
نام دانشگاه

تاریخ دفاع
مجموع دانشگاه های
استان مازندران

فراوانی
درصد

فراوانی
درصد
1
1-1392
23
6/8
10
2-1388
17
4/6
2
2-1392
104
1/39
11
1-1387
3
1/1
3
1-1391
25
4/9
12
2-1387
14
3/5
4
2-1391
19
1/7
13
1-1386
10
8/3
5
1-1390
12
5/4
14
2-1386
3
1/1
6
2-1390
9
4/3
15
1-1385
0
0
7
1-1389
14
3/5
16
2-1385
1
04/
8
2-1389
6
3/2
17
1-1384
0
0
9
1-1388
5
9/1
18
2-1384
1
04/

نمودار 4-18) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در مجموع پایان نامه ها
جدول 4-13 توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، دانشگاه مازندران در بین سایر دانشگاه ها از سال 2-1384 و دانشگاه آزاد واحد آمل از سال 1392 روند دفاع از پایان نامه ها را به خود اختصاص داده اند.

نام دانشگاه

تاریخ دفاع
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
1-1392
1
2/2
2
9/1
17
7/16
3
8/18
2
2-1392
9
20/
15
6/14
67
7/65
13
3/81
3
1-1391
5
1/11
4
9/3
16
7/15
0
0
4
2-1391
3
7/6
14
6/13
2
2/
0
0
5
1-1390
8
8/17
4
9/3
0
0
0
0
6
2-1390
4
9/8
5
9/4
0
0
0
0
7
1-1389
5
1/11
9
7/8
0
0
0
0
8
2-1389
1
2/2
5
9/4
0
0
0
0
9
1-1388
2
4/4
3
9/2
0
0
0
0
10
2-1388
4
9/8
13
6/12
0
0
0
0
11
1-1387
0
0
3
9/2
0
0
0
0
12
2-1387
0
0
14
6/13
0
0
0
0
13
1-1386
1
2/2
9
7/8
0
0
0
0
14
2-1386
0
0
3
9/2
0
0
0
0
15
1-1385
0
0
0
0
0
0
0
0
16
2-1385
1
2/2
0
0
0
0
0
0
17
1-1384
0
0
0
0
0
0
0
0
18
2-1384
1
2/2
0
0
0
0
0
0
جدول 4-13) توزیع فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-19) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه مازندران

نمودار 4-20) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه غیر انتفاعی شمال

نمودار 4-21) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه آزاد ساری

نمودار 4-22) فراوانی بر اساس وضعیت دفاع در دانشگاه آزاد آمل

4-2-8) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها
جدول 4-14 توزیع فراوانی و درصد تعداد نویسندگان در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، نگارش پایان نامه توسط 3 نفر و 2 نفر به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند. قابل توجه اینکه در پایان نامه های تدوین شده توسط بیش از سه نفر، راهنمایی و یا مشاوره، توسط دو استاد صورت پذیرفته است.( تعداد نویسندگان با در نظر گرفتن اساتید راهنما و مشاور منظور گردیده است.)

جدول 4-14) توزیع فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد نویسندگان
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
2 نفر
6
3/2
3 نفر
236
7/88
بیش از 3 نفر
24
9/

نمودار 4-23) فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-15 توزیع فراوانی و درصد تعداد نویسندگان در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، به غیر از دانشگاه غیر انتفاعی شمال، پایان نامه ها در سایر دانشگاه ها توسط سه نفر و یا بیش از سه نفر نگاشته شده است.

جدول 4-15) توزیع فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

تعداد نویسندگان
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
2 نفر
0
0
6
8/5
0
0
0
0
2
3 نفر
37
2/82
82
6/79
101
99/
16
100/
3
بیش از 3 نفر
8
8/17
15
6/14
1
1/
0
0

نمودار 4-24) فراوانی بر اساس تعداد نویسندگان در دانشگاه های مختلف

4-2-9) رنگ جلد پایان نامه ها
جدول 4-16 توزیع فراوانی و درصد رنگ جلد در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، رنگ آبی با 231 فراوانی و سایر رنگ ها با 2 فراوانی به ترتیب بیشترین و کمترین رنگ مورد استفاده در پایان نامه ها را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-16) توزیع فراوانی بر اساس رنگ جلد در مجموع پایان نامه ها

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران، مدیریت راهبرد Next Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران