منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران، مدیریت راهبرد

دانلود پایان نامه ارشد

اسمی بود، به منظور بررسی پایایی چک لیست از «ضريب آلفای كرونباخ» استفاده نگردید. بنابراین به منظور جایگزینی روشی مناسب، ارزیابی پایایی با روش توافق بین ارزیابها (همبستگی درون رده ای) انجام پذیرفت. از این شاخص برای ارزیابی میزان توافق دو یا تعداد بیشتری از ارزیابها در اندازهگیری یک متغیر کمی استفاده میشود. برای ارزیابی پایایی اندازهگیریهای تکراری روی یک هدف واحد نیز میتوان از این شاخص استفاده نمود( حاجی زاده و اصغری،1390) و (ماکی و گاس42،2012). بر این اساس، 15درصد پایاننامهها (حدود 40 عدد)، توسط فرد دومی مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفت و پس از دستیابی به نتایج یکسان، پایایی چک لیست مورد تأیید قرار گرفت.

3-7) تحلیل آماری دادهها
پس از جمعآوری چکلیستها توسط محقق و کدگذاری دادههای مورد نظر، برای سازماندهی و تحلیل دادههای جمعآوری شده و کاربرد روشهای آمار توصیفی نظیر میانگین، فراواني، درصد و انحراف استاندارد و رسم نمودار برای توصیف متغیرها در جامعهی تحقیق، از نرم افزارهای “SPSS” نسخهی 22 و “EXCEL” نسخهی 2013 استفاده گردیده است.

4-1) مقدمه
توصيف و تجزيه و تحلیل داده‌ها يکي از مراحل مهم در هر فرايند پژوهشي است. در اين فصل به تحلیل داده‌های خام پژوهش و استخراج نتايج حاصل از چک لیست ها، پرداخته می شود.
بخش اول این فصل، متغیرهای کلی پایان نامه ها را توصیف می نماید که شامل: قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی، تعداد صفحات، جنسیت پژوهشگران، رنگ جلد و سایر متغیرهای مورد استفاده در پایان نامه ها می باشد که در قالب جداول توزیع فراوانی و درصد، همراه با رسم نمودار گزارش داده می شود.
در بخش دوم، متغیرهای روش شناسی پایان نامه ها توصیف خواهد شد که شامل: جامعه آماری، روش تحقیق، روش نمونه گیری، نوع هدف و سایر متغیرهای مورد استفاده در پایان نامه ها می باشد که در قالب جداول توزیع فراوانی و درصد، همراه با رسم نمودار گزارش داه می شود.
بخش سوم نیز، ساختار فیزیکی پایان نامه ها را توصیف می نماید که شامل: صفحه چکیده فارسی و انگلیسی، صفحه تشکر و قدردانی، صفحه تقدیم و سایر مشخصه های ظاهری مورد استفاده در پایان نامه ها می باشد که در قالب جداول توزیع فراوانی و درصد، گزارش داده می شود.

4-2) توصیف متغیرهای کلی
4-2-1) تعداد کل پایان نامه ها
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد تعداد کل پایان نامه ها ی گرایش مدیریت ورزشی در دانشگاه های استان را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، دانشگاه غیر انتفاعی شمال و دانشگاه آزاد آمل به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد فراوانی پایان نامه را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.
جدول 4-1) توزیع فراوانی بر اساس تعداد پایان نامه ها در دانشگاه های استان
نام دانشگاه
فراوانی
درصد
دانشگاه مازندران
45
9/16
دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل
103
7/38
دانشگاه آزاد واحد ساری
102
3/38
دانشگاه آزاد واحد آیت الله آملی آمل
16
1/6
مجموع
266 پایان نامه
100

نمودار 4-1) فراوانی بر اساس تعداد پایان نامه ها در دانشگاه های استان
4-2-2) قلمرو موضوعی
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد زمینه های موضوعی گرایش مدیریت ورزشی در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، قلمرو موضوعی مدیریت راهبردی و مدیریت رویدادهای ورزشی به ترتیب، بیشترین و کمترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

نام دانشگاه
قلمرو موضوعی
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
1
مدیریت راهبردی در ورزش
160
2/60
2
مدیریت بازاریابی در ورزش
55
7/20
3
مدیریت اوقات فراغت در ورزش
16
6/
4
مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
16
6/
5
مدیریت رویدادهای ورزشی
11
1/4
6
مدیریت رسانه های ورزشی
3
1/1
7
بیش از یک قلمرو موضوعی
5
9/1
جدول 4-2) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی مجموع پایان نامه ها

نمودار 4-2) فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی مجموع پایان نامه ها
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد زمینه های موضوعی گرایش مدیریت ورزشی در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، قلمرو موضوعی مدیریت راهبردی، بیشترین فراوانی قلمرو موضوعی را در دانشگاه های مختلف در این تحقیق به خود اختصاص داده است.
نام دانشگاه

قلمرو موضوعی
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
مدیریت راهبردی در ورزش
26
8/57
57
3/55
67
7/65
10
5/62
2
مدیریت بازاریابی در ورزش
7
6/15
25
3/24
19
6/18
4
25/
3
مدیریت اوقات فراغت در ورزش
4
9/8
6
8/5
5
9/4
1
3/6
4
مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
2
4/4
10
7/9
4
9/3
0
0
5
مدیریت رویدادهای ورزشی
5
1/11
3
9/2
3
9/2
0
0
6
مدیریت رسانه های ورزشی
1
2/2
0
0
1
1/
1
3/6
7
بیش از یک قلمرو موضوعی
0
0
2
9/1
3
9/2
0
0
جدول 4-3) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-1 فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی مجموع پایان نامه ها

نمودار 4-3) فراوانی بر اساس قلمرو موضوعی پایان نامه های دانشگاه مازندران
4-2-3) قلمرو مکانی
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد قلمرو مکانی (حوزه ی جغرافیای) تحقیقات انجام شده در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، اکثر تحقیقات انجام شده با فراوانی 129، در سایر استان های کشور صورت پذیرفته و قلمرو مکانی جهانی، کمترین فراوانی را در این تحقیق به خود اختصاص داده است.

جدول 4-4) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو مکانی مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه
قلمرو مکانی
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
کل کشور
63
7/23
استان مازندران
61
9/22
شهرستان های استان مازندران
12
5/4
سایر استان های کشور
129
5/48
جهانی
1
04/

نمودار 4-4) فراوانی بر اساس قلمرو مکانی مجموع پایان نامه ها
جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد قلمرو مکانی تحقیقات انجام شده در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، قلمرو مکانی اکثر تحقیقات انجام شده در دانشگاه های استان در این تحقیق، مربوط به سایر استان های کشور می باشد و قلمرو در سطح جهانی تنها در یک دانشگاه انجام پذیرفته است.
جدول 4-5) توزیع فراوانی بر اساس قلمرو مکانی در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

قلمرو مکانی
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
کل کشور
9
20/
27
2/26
23
5/22
4
25/
2
استان مازندران
13
9/28
27
2/26
16
7/15
5
3/31
3
شهرستان های استان
مازندران
3
7/6
2
9/1
6
9/5
1
3/6
4
سایر استان های کشور
20
4/44
46
7/44
57
9/55
6
5/37
5
جهانی
0
0
1
/1
0
0
0
0

نمودار 4-5) فراوانی بر اساس قلمرو مکانی در دانشگاه های مختلف
4-2-4) جنسیت پژوهشگران
جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد جنسیت پژوهشگران در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، پژوهشگران مرد با اختلاف اندکی نسبت به پژوهشگران زن، فراوانی بیشتری را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-6) توزیع فراوانی بر اساس جنسیت پژوهشگر در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

جنسیت
مجموع دانشگاه های استان مازندران

فراوانی
درصد
مرد
136
1/51
زن
130
9/48

نمودار 4-6) فراوانی بر اساس جنسیت پژوهشگر در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد جنسیت پژوهشگران در پایان نامه های مربوط به هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، دانشگاه مازندران و غیر انتفاعی شمال فراوانی بیشتری در پژوهشگران مرد و دانشگاه آزاد واحد ساری و واحد آمل فراوانی بیشتر در پژوهشگران زن را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

نام دانشگاه
متغیر
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
پژوهشگران مرد
29
4/64
61
2/59
39
2/38
7
8/43
پژوهشگران زن
16
6/35
42
8/40
63
8/61
9
3/56
جدول 4-7) توزیع فراوانی بر اساس جنسیت پژوهشگر در دانشگاه های مختلف

نمودار 4-7) فراوانی بر اساس جنسیت پژوهشگر در دانشگاه های مختلف
4-2-5) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما
جدول 4-8 توزیع فراوانی و درصد وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما در مجموع پایان نامه ها را نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، استاد با کد 13 و کدهایی با فراوانی 1 به ترتیب بیشترین و کمترین نقش هدایت پایان نامه ها، در جایگاه استاد راهنما را در این تحقیق به خود اختصاص داده اند.

جدول 4-8) توزیع فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در مجموع پایان نامه ها
نام دانشگاه

استاد راهنما
مجموع دانشگاه های استان مازندران
نام دانشگاه

استاد راهنما
مجموع دانشگاه های
استان مازندران

فراوانی
درصد

فراوانی
درصد
کد 1
27
2/10
کد 21
4
5/1
کد 2
38
3/14
کد 22
17
4/6
کد 3
10
8/3
کد 24
2
08/
کد 4
17
4/6
کد 26
7
6/2
کد 5
17
4/6
کد 29
10
8/3
کد 6
10
8/3
کد 30
1
04/
کد 7
26
8/9
کد 35
1
04/
کد 9
1
04/
کد 36
12
5/4
کد 11
1
04/
کد 37
1
04/
کد 13
45
9/16
کد 38
1
04/
کد 14
2
08/
کد 40
1
04/
کد 15
10
8/3
کد 45
1
04/
کد 16
2
08/
کد 49
1
04/
کد 17
1
04/
***
***
***

نمودار 4-1 فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در مجموع پایان نامه ها

نمودار 4-8) فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در مجموع پایان نامه ها

جدول 4-9 (صفحه بعد) توزیع فراوانی و درصد وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما در هر یک از دانشگاه ها را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، دانشگاه غیر انتفاعی شمال، از نظر پراکندگی استاد راهنما و تنوع در اساتید نسبت به سایر دانشگاه ها، وضعیت مناسبی را به خود اختصاص داده است و در این میان اساتید با کد 6 و 7 در تمامی دانشگاه ها حضور داشته اند.

جدول 4-9) توزیع فراوانی بر اساس نقش استاد راهنما در دانشگاه های مختلف
نام دانشگاه

استاد راهنما
دانشگاه مازندران
دانشگاه غیر انتفاعی شمال
دانشگاه آزاد واحد ساری
دانشگاه آزاد واحد آمل

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
کد 1
0
0
0
0
26
5/25
1
3/6
کد 2
0
0
5
9/4
26
5/25
7
8/43
کد

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، تحلیل محتوا، روش تحقیق، کارشناسی ارشد Next Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران