منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، تحلیل محتوا، روش تحقیق، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

این مطالعه شامل اندازهگیریهای مربوط به ویرایشگر، محققان بازنگر، نویسندگان، تقسیمبندی صنایع ورزشی، جنس، بهرهوری تحقیقی، صفحهبندی جغرافیایی و صفحهبندی مربوط به مؤسسات مختلف و سطح شغلی بود.
والاس و همکاران40 (2004)، به منظور «تحلیل محتوایی پوشش تلویزیونی فعالیت جسمانی در فاصلهی سالهای 1970 تا 2001» اقدام به مطالعهای نمودند. آنها واژههای کلیدی «فعالیت جسمانی»، «آمادگی جسمانی» و «تمرین» را در آرشیو اخبار تلویزیونی جستجو کردند. این یافتهها آشکار ساختند که گرچه فواید حمایت بهداشتی فعالیتهای جسمانی به خوبی ایجاد میشوند، فعالیت جسمانی مقادیر کمتری از پوشش تلویزیونی را در فاصلهی این سالها دریافت کرده است.
هورتن و هاوکین41 (2010) در پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای پایان نامه های دکترای مددکاری به بررسی 252 چکیده پایان نامه دکتری رشته مددکاری در سال 2006 پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تنها 13 درصد از چکیده ها، تمرکز بر نفوذ مددکاری اجتماعی را نشان می دهد. محققان بر این باورند که این یافته ها لزوم نیاز به یک تغییر پارادایم در بخش آموزش مددکاری اجتماعی و اجرای آن را نشان می دهند.

جدول 2-5) پژوهشهای داخلی انجام شده در زمینهی بررسی پایاننامهها
پژوهش‏های داخلي
نام محقق و سال انتشار
موضوع
متغیر
خلجی و کشتی دار، (1381)
بررسی کمی پایان نامه ها
تعداد پایان نامه، تاریخ دفاع، جنسیت، وضعیت استاد راهنما، نوع هدف، قلمرو مکانی
کوه بمی و همکاران(1385)
وضعیت شاخص های روش تحقیق
در پایان نامه های دکتریی
ایجاد پایگاه های اطلاعاتی، برگزاری کارگاه های روش تحقیق، تغییر آیین نامه پایان نامه
شکفته و اکبری(1387)
تحلیل محتوای پایان نامه های گیاهان دارویی دانشکده های دارو سازی
انتخاب موضوع، ایجاد پایگاه های اطلاعاتی،
منصوریان و علی پور(1392)
تحلیل موضوعی و روش شناختی پایان نامه های کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
تنوع موضوعی، نوع داده ها، ابزار، جنسیت، تاریخ دفاع، جامعه آماری، روش تحقیق، فرضیه و سوال، نمونه گیری،
زندیان و آشوری، (1388)
میزان سازگاری استناد های پایان نامه های رشته بدنی دانشگاه تهران
منابع فارسی و انگلیسی
علیشیری و همکاران، (1389)
ارزیابی پایان نامه های فارغ التحصیلان پزشکی یکی از دانشگاه های علوم پزشکی از نظر اصول نگارش
برگزاری کارگاه های روش تحقیق
گودرزی و همکاران، (1390)
بررسی و مقایسه پیشینه ها در رساله ها و پایان نامه های دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
میزان استناد
خبیری و همکاران، (1390)
تحلیل استنادی مآخذ رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه های تهران
منابع فارسی و انگلیسی

فیروزآبادی و همکاران (1392)
بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مرتبط با موضوعات روستایی در دانشگاه تهران
تعداد پایان نامه، جنسیت پژوهشگران، تاریخ دفاع، روش تحقیق، قلمرو مکانی،
رضا خانی مقدم و همکاران (1390)
تحلیل محتوای پایان نامه های آموزش بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی تهران
قلمرو موضوعی، ایجاد پایگاه های اطلاعاتی،
صادقی و همکاران (1390)
ساختار و رعایت نگارش علمی پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
وضعیت استاد مشاور، برگزاری کارگاه های روش تحقیق
شریفی و همکاران (1391)
تحلیل توصیفی مقاله های نشریات علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
قلمرو موضوعی، روش تحقیق، منابع فارسی و انگلیسی
نیک سیرت و بدری (1392)
بررسی روند موضوعی پایان نامه های رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
قلمرو موضوعی،
میزانی و همکاران (1390)
بررسی توانایی های دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و کیفیت راهنمایی استادان در نوشتن پایان نامه
ایجاد پایگاه های اطلاعاتی
میزانی و همکاران (1392)
بررسی مشکلات تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه های منتخب
ایجاد پایگاه های اطلاعاتی
بهادری و بنی اقبال (1392)
میزان انطباق توصیفگرهای نمایه سازی و کلید واژه های پایان نامه های رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اصلاحنامه پزشکی فارسی و MESH
تعداد کلید واژه های مورد استفاده در عنوان

سیدین و باب الحوائجی (1388)
تحلیل محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

تعداد صفحات، منابع فارسی و انگلیسی، تعداد پایان نامه، جنسیت، ابزار، روش تحقیق، نرم فزار
خدادوست، (1385)
بررسی تحلیل محتوایی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد
نوع جامعه آماری، روش نمونه گیری، منابع فارسی و انگلیسی، تعداد صفحات، وضعیت استاد راهنما و مشاور، جنسیت، تعداد پایان نامه، ابزار، حجم نمونه، تعداد جدول و نمودار، قلمرو مکانی
محمدی و بازنشین (1384)
بررسی ساختار و تحلیل محتوای مجلات منتشر شده کیهان ورزشی و دنیای ورزش
تعداد صفحات مجلات، قلمرو موضوعی
علی زاده و سیاه کوهیان (1379)
تعیین اولیت های پژوهشی در بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
نوع هدف، اولویت های تحقیقاتی
نصیرزاده (1378)
بررسی مقوله ی تحقیقات در برنامه ی اول و دوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
نوع هدف
طالبی (1377)
توصیف پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتریی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی
روش تحقیق، قلمرو موضوعی، نوع جامعه آماری، روش نمونه گیری، منابع فارسی و انگلیسی، تعداد صفحات، وضعیت استاد راهنما

جدول 2-5) پژوهشهای خارجی انجام شده در زمینهی بررسی پایاننامهها
پژوهش های خارجی
نام محقق و سال انتشار
موضوع
متغیر
فوسو و آلمنا (2006)
تحلیل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی
قلمرو موضوعی، مشخصات ظاهری پایان نامه ها
لی (2003)
بررسی تولیدات علمی انستیتو مولکولی و بیولوژی سلولی سنگاپور
تعداد اختراع، تعداد فارغ التحصیل
عبد ولایه (2002)
بررسی و شناسایی گرایش های پژوهشی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع رسانی
قلمرو موضوعی
والاس و همکاران (2004)
تحلیل محتوایی پوشش تلویزیونی فعالیت جسمانی
قلمرو موضوعی
لینو و همکاران (2004)
استفاده ی ابزاری از ورزش زنان: تصاویر تبلیغاتی در چهار مجله ی ورزشی
تحلیل محتوا
مک کولیک و همکاران (2003)
بررسی تصاویر تلویزیونی مربوط به مربیان تربیت بدنی در دهه ی گذشته
تحلیل محتوا
موندلو و همکاران (2003)
تحلیل محتوای مجله ی اقتصادی ورزشی
جنسیت، نوع داده ها، قلمرو موضوعی
پدرسن و همکاران (2003)
استفاده از روش تحلیل محتوا جهت بررسی جنسیت کارکنان روزنامه های ورزشی و پوشش آن ها
جنسیت
دیمیترف (1992)
تحلیل کمی پژوهش در کتابخانه ی علوم بهداشت و علوم اطلاعات
نوع هدف، روش تحقیق، روش جمع آوری داده ها، حمایت مالی، تعداد نویسندگان
پیه تیلا (1990)
بررسی پایان نامه های دوره ی دکتریی علوم پرستاری
روش تحقیق، ابزار جمع آوری داده ها، نوع داده ها
لومیس (1985)
تحلیل چکیده ها و عناوین پایان نامه دوره ی دکتریی پرستاری در آمریکا
قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی

2-4) جمعبندی فصل
همانگونه که ملاحظه گردید به طور کلی در رابطه با ارزیابی و بررسی تحقیقات و کارهای پژوهشی، کمابیش تحقیقاتی صورت گرفته که در کشور ما این نوع تحقیقات اندک بوده و محقق به سختی به آنها دسترسی پیدا کرد. این وضعیت در نظام تحقیقاتی به طور عام و در مورد رشتهی تربیتبدنی و علوم ورزشی و مدیریت ورزشی به طور خاص را میتوان یک وضعیت حاد قلمداد کرد چراکه ارزیابی و نظارت، یکی از مهمترین و اصلیترین ارکان نظام تحقیقاتی محسوب میگردد که در آن استحکام نظام و نیز اعمال مدیریت صحیح، نقش بسیار تعیینکنندهای دارد. ضمن این که ارزیابی باید شامل ورودیها، فرآیند و خروجیهای نظام تحقیقات شود و علاوه بر ارزشیابی تحقیقات، عملکرد عمومی پژوهشگر نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد. در حالی که پایاننامههای تحصیلی، یکی از ابزارهای مؤثر در توسعه و ترویج علوم مختلف به خصوص در رشتهی وسیع و در حال گسترش تربیتبدنی می باشند، میتوانند به عنوان اهرمی نظارتی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین با بررسی و تجزیه و تحلیل پایاننامهها، میتوان نقاط ضعف و قوت آنها را آشکار ساخته و با مرتفع ساختن موانع و مشکلات پژوهشی و نیز سود جستن از افراد متخصص و باتجربه برای رفع این مشکلات، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی را فراهم آورد.
در بخش پیشینه، خلاصههایی از تحقیقات مختلف در ارتباط با ارزیابی و بررسی تحقیقات و نیز تحقیقاتی که در آنها از روش تحلیل محتوا استفاده شده بود، ارائه شد که تنها تحقیق اندکی در رابطه با علوم تربیت بدنی و ورزش و مخصوصاً گرایش مدیریت ورزشی به چشم میخورد که روش آنها در بررسی و مطالعهی پایان نامهها نیز دارای نواقصی بود و چه از لحاظ جغرافیایی، چه از لحاظ زمانی و چه از نظر مورد استفاده محدود بودند، لذا تحقیقاتی نبودند که بتواند پایاننامهها را از جنبههای مختلف توصیفی، ساختاری، نوشتاری و … مورد بررسی قرار دهند.

3-1) مقدمه
پژوهش علمی مجموعهای نظامدار است كه به مطالعه، بررسی و كشف و پروراندن بخشهایی از دنیای ژرف و پیچیدهی دانش معطوف ميگردد تا جنبههای بیشتری از آن را روشن و نمایان کند. روش تحقيق، بخش مهم و اصلي هر پژوهش است. هر كدام از پژوهشهاي انجام شده در مديريت ورزشي داراي روش و طرح خاص خود مي‌باشد كه با توجه به نوع پژوهش و بسته به متغيرهاي آن، روشهاي آماري مناسب براي تحليل دادههاي آماري آن انتخاب ميگردد. در اين فصل از پژوهش حاضر، به تشریح روش تحقیق، جامعه و نمونهی آماري تحقیق و نحوهی گزينش آن‌ها، ابزار گردآوري اطلاعات، چگونگی جمعآوری دادهها، روایی و پایایی و تحلیل آماری دادهها پرداخته می‌شود.

3-2) روش تحقيق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوهی گردآوري داده‌ها به روش کتابخانهای صورت گرفته و از لحاظ حوزهی تحقيقات اجتماعي، تحقيق توصيفي و از نگاه شيوهی نگرش و پرداختن به مسئله، توصيفي-تحلیلی محسوب مي‌شود.

3-3) جامعه و نمونهی آماري
جامعهی آماری مورد مطالعه در اين پژوهش شامل پایاننامههای مربوط به رشتهی تربیت بدنی، گرایش مدیریت ورزشی در دانشگاههای استان مازندران و در مقطع کارشناسی ارشد این رشته تا مهر 1392 میباشند. این دانشگاهها شامل دانشگاه مازندران، دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری (که با دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساری ادغام شده بود) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل هستند.
نمونهی تحقيق برابر جامعهی تحقيق و به صورت تمام شمار تعيين گرديد كه در مجموع 266 پایاننامه مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول 3-1) توزیع فراوانی بر اساس تعداد پایاننامهها تا نیمهی مهرماه 1392
نام دانشگاه
تعداد پایان نامه
دانشگاه مازندران
45
دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل
103
دانشگاه آزاد واحد ساری
102
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل
16
مجموع
266 پایان نامه

3-4) ابزار و روش جمعآوری دادهها
روش این تحقیق، بررسی منابع کتابخانهای بوده که به شکل میدانی (نه اینترنتی و مجازی) و در محل کتابخانههای هدف انجام گردیده است.
ابزار گردآوری دادهها با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، چک لیست تعدیلیافته کوه بمی و همکاران (1385) بوده که محقق با حضور در کتابخانهی مرکزی دانشگاههای مورد نظر، اقدام به جمعآوری دادههای چک لیست نموده است.

3-5) روش سنجش روایی چک لیست
به منظور بررسی روايي صوری چک لیست، با ده نفر از اساتيد و صاحبنظران گرایش مدیریت ورزشی مشورت گردید که پس از اعمال كليهی پيشنهادات اصلاحي و تغييرات ضروري جهت مطابقت با شرايط و ويژگي جامعهی تحقيق، چک لیست مربوطه با تغییراتی مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن روایی چک لیست در تحقیق کوه بمی و همکاران (1385)، نیز مورد تأیید قرار گرفته شده بود.

3-6) قابليت پايايي چک لیست
با توجه به این که در این تحقیق، دادهها از نوع مقیاس

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد تحلیل محتوا، کارشناسی ارشد، پایان نامه ها، تربیت بدنی Next Entries منبع تحقیق درمورد پایان نامه ها، توزیع فراوانی، استان مازندران، مدیریت راهبرد