منبع تحقیق درمورد پاسخگويان، بازيکنان، 381، تجمعي

دانلود پایان نامه ارشد

3 نفر) از پاسخگويان در مقابل بازي بد بازيکنان بي تفاوت اند،50.4 درصد از پاسخگويان(192 نفر) از بازي بد بازيکنان ناراحت مي شوند اما عکس العملي از خود دنشان نمي دهند،27.8 درصد از پاسخگويان(106 نفر) ناراحت و عصباني مي شوند و دشنام مي دهند،13.1 درصد از پاسخگويان(50 نفر) از شدت ناراحتي اشيايي را به طرف بازيکنان و زمين پرتاب مي کنند.

21) واکنش نسبت به خطاي بازيکنان
جدول ‏421توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب واکنش نسبت به خطاي بازيکنان
واکنش در برابر بازي بد بازيکنان
تعداد
درصد
درصد تجمعي
بی تفاوت
67
17.6
17.6
ناراحت
128
33.6
51.2
دشنام
140
36.7
87.9
پرتاب اشیاء
46
12.1
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که جدول فوق نشان مي دهد17.6 درصد(67 نفر) از پاسخگويان نسبت به خطاي بازيکنان تيم حريف روي بازيکن تيم محبوب بي تفاوت بوده اند،33.6 از پاسخگويان(128نفر) در مقابل خطاي بازيکنان ناراحت مي شوند ولي واکنش نشان نمي دهند،36.7 از پاسخگويان(140 نفر) ناراحت وعصباني مي شوند و دشنام مي دهند که خشونت کلامي تماشاگران را نشان مي دهد،12.1 درصد(46 نفر) از شدت ناراحتي اشيايي را که دم دست دارند به طرف بازيکن و زمين مسابقه پرتاب مي کنند.

22)قضاوت نادرست داور
جدول ‏422توزيع فراواني پاسخگويان در واکنش نسبت به قضاوت نادرست داور
واکنش در برابر قضاوت نادرست داور
تعداد
درصد
درصد تجمعي
بی تفاوت
15
3.9
3.9
ناراحت
160
42.0
45.9
دشنام
158
41.5
87.4
پرتاب اشیاء
48
12.6
100.0
کل
381
100.0

طبق داده هاي آماري جدول فوق3.9 درصد از پاسخگويان(15 نفر) نسبت به قضاوت نادرست داور بي تفاوت اند(15 نفر)،42 درصد از پاسخگويان(160 نفر) در مقابل قضاوت نادرست داور ناراحت مي شوند اما واکنشي از خود نشان نمي دهند،41.5 درصد از پاسخگويان(158 نفر) عصباني مي شوند و دشنام مي دهند،12.6 درصد از پاسخگويان(48 نفر) از شدت ناراحتي اشيايي که دم دست دارن به طرف او و زمين پرتاب مي کنند.

23) واکنش در برابر امکانات ورزشگاه
جدول ‏423توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب واکنش نسبت به امکانات ورزشگاه
واکنش در برابر امکانات ورزشگاه
تعداد
درصد
درصد تجمعي
بی تفاوت
24
6.3
6.3
ناراحت
211
55.4
61.7
دشنام
89
23.4
85.0
اعمال تلافی جویانه
57
15.0
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که جدول فوق نشان مي دهد 6.3 درصد از پاسخگويان(24 نفر) در مقابل نامناسب بودن امکانات ورزشي بي تفاوت بوده اند،55.4 درصد از پاسخگويان(211 نفر) ناراحت مي شوند اما واکنش نشان نمي دهند،23.4 درصد از پاسخگويا(89 نفر) عصباني و دشنام مي دهند،15 درصد از پاسخگويان(57 نفر)از شدت ناراحتي دست به اعمال تلافي جويانه دست مي زنند.

24)واکنش در برابر امکانات ورزشگاه
جدول ‏424توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نقش انواع متفاوت رسانه در دامن زدن به خشونت
واکنش در برابر امکانات ورزشگاه
تعداد
درصد
درصد تجمعي
مطبوعات
245
64.3
64.3
تلویزیون
125
32.8
97.1
رادیو
5
1.3
98.4
اینترنت
6
1.6
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که در جدول فوق مشاهده مي شود اکثر پاسخگويان 64.3 درصد(245 نفر) نقش مطبوعات را در بين ديگر رسانه ها در دامن زدن به خشونت بيشتر مي دانند،32.8 درصد تلويزيون را در دامن زدن به خشونت موثر مي دانند،1.3 درصد(5 نفر) راديو را داراي نقش دانسته اند،1.6 درصد (6 نفر) اينترنت را در دامن زدن به خشونت موثر دانسته اند.

25) نقش زنان
جدول ‏425فراواني پاسخگويان بر حسب نقش حضور زنان در کاهش خشونت
ميزان نقش زنان
تعداد
درصد
درصد تجمعي
خيلي کم
61
16.0
16.0
کم
26
6.8
22.8
متوسط
44
11.5
34.4
زياد
49
12.9
47.2
خيلي زياد
201
52.8
100.0
جمع
381
100.0

همان گونه که اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد 52.8 درصد از پاسخگويان براي نقش زنان و خانواده هادر کاهش خشونت تماشاگران تأثير خيلي زيادي را قائل شد اند،12.9 درصد از پاسخگويان(49 نفر) نقش آنها را زياد دانسته اند،و کمترين درصد متعلق به پاسخگوياني است که نقش زنان را در کاهش خشونت کم دانسته اند با6.8 درصد(26 نفر).

26) خشونت
جدول ‏426توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انجام رفتارهاي خشونت آميز(عدم کنترل خود)]
ميزان انجام رفتار خشونت آميز
تعداد
درصد
درصد تجمعي
هيچ
107
28.1
28.1
کمي
81
21.3
49.3
تا حدي
104
27.3
76.6
زياد
55
14.4
91.1
به شدت
34
8.9
100.0
جمع
381
100.0

همان گونه که جدول فوق نشان مي دهد بيشترين درصد متعلق به پاسخگوياني است که در جواب به اين سوال که آيا ناگهان چنان از کوره در مي رويد که نمي توانيد جلوي خودتان را

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد سرمایه فرهنگی، وجود خداوند Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی، نرخ بیکاری، تخصیص منابع