منبع تحقیق درمورد ورزشکاران، نیمه حرفه ای، ورزشکاران حرفه ای، آمادگی جسمانی

دانلود پایان نامه ارشد

انرژی و زمان می‌باشند.
معدودی از رشته‌های ورزشی از جمله ورزش پاورلیفتینگ است که دارای حرکات مختلفی از قبیل ضربه زدن، خم شدن، دویدن و عکس العمل است که این حرکات گاه آرام وگاه سریع انجام می‌گردد.
برای اجرای صحیح و در سطح بالای این رشته ورزشی تمام قابلیت‌های جسمانی بدن (سرعت، توان، چابکی، قدرت و…) باید تقویت گردد (محمد علی نژاد، 1361).
در کشور ما نیز تلاش‌هایی جهت تقویت قابلیت‌های جسمانی بدن ورزشکاران انجام گردیده و برای آماده سازی تیم‌های ملی از مربیان خاص آمادگی جسمانی استفاده می‌شود، اما در رقابت‌های بین المللی موفقیت چشمگیری نداشتند.
درسال 1375 سازمان تربیت بدنی در راستای دستیابی به روش‌های بهینه برای ارتقاء کیفیت آمادگی جسمانی ورزشکاران تیم‌های مختلف ورزشی و دستیابی به حد مطلوب و استانداردهای بین المللی به تأسیس پایگاه‌هــای ورزشی قهرمانی همت گماشت. این پایگاه‌ها مکا‌ن‌هایی برای اندازه گیری ابعاد بدن و قابلیت‌های جسمانی ورزشکاران می‌باشد و در حال حاضر انتخاب اعضای تیم‌های ملی در هر یک از رشته‌های ورزشی منوط به این است که ورزشکاران از عهده انجام آزمون‌های آمادگی جسمانی و حرکتی آن رشته خاص برآیند.
اجرای موفقیت آمیز آزمون‌ها مجوزی جهت اعزام قهرمانان به مسابقات خارج از کشور بوده است. ولی سئوال این است که آیا ارتباطی بین اجرای این آزمون‌ها با کسب موفقیت‌های ورزشی وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوال به اجرای چنین تحقیقی اقدام گردیده است.

1-2 مبانی نظری
مهارت عبارتند از موفقیت در دستیابی به یک هدف با کارآیی و سودمندی در انجام کار است. البته سهولت در اجرای کار مورد نظر، بخشی از مهارت محسوب می‌گردد. ماهیت مهارت چگونگی یادگیـــری و اجرای مهارت از عوامـل اثرگذار بر اجرای مهارت همگی از مواردی هستند که همیشه ذهن محققین و متخصصین تربیت بدنی را به خود مشغول داشته است، مهارت ترکیبی از دقت و سرعت شیوه اجرا و سازگاری فرد است (استارک1، 1989).
سازگاری‌های ورزشی بستگی خاص به روشهای تمرین دارند . ورزشکاری که هرروز حرکات خاص انجام می دهد سرانجام روزی فرا می رسد که دراجرای آن حرکات به حد مطلوب ورزیده و ماهر شود . برای توانایی بیشتر دربه کاربردن حداکثرنیرو یا هر عامل دیگری که هنگام اجرای مهارتی خاص نقش دارد آماده و ورزیده کرد ، مثلا” می توان دستگاه قلبی – عروقی راسازگارکردتا ظرفیت آنها برای انتقال اکسیژن و تحویل آن به تارهای عضلانی خاص زیادتر کرد (ویگن2، 1985).
هدف ورزشکار در اصل این است که یک فن یا مهارت را به نحو مطلوب و ماهرانه‌ای به اجرا در آورد. بنابراین برای رسیدن به این هدف باید تلاش کند تا توانایی‌هـــای بالقـوه خود را به حداکثر نزدیک کند. برای نزدیک شدن به مرز حداکثر تقویت و آماده کردن قابلیت‌هـــای جسمانی قبل از اجرا و هنگام اجرای هر فــن و مهارت، شرط اصلی است به این معنی که بدن باید به قصد اجرای یک مهارت خاص ورزیده شود و در زمان اجرای آن از آمادگی مطلوب برخوردار باشد (نیکبخت و دکتر حجت ا…، 1372).
قهرمانان زبده در رقابت‌ها در سایه اصول و قوانین فیزیولوژی ورزشی می‌توانند از مزایای یک برنامه آمادگی جسمانی سازمان یافته بهره‌مند گردند. ورزشکاران جهت افزایش توانایی‌ها و رسیدن به سطح قهرمانی باید به عوامل مؤثر در مسابقات توجه نمایند و یکی ازعوامل بسیار مهم آمادگی جسمانی آنها می‌باشد.

1-3 بیان مسئله
انسان همواره نیازمند داشتند بدنی کارآمد و هماهنگ می باشد تا بتواند به فعالیت‌های روزمره بپردازد و برای آنکه بتواند نقش خود را به طور مؤثر در زندگی ایفا نمـــاید باید از آمادگی جسمانی مطلوبی برخوردار باشد. میزان توانایی و کــارآیی فرد بستگی به میزان آمادگی بدن او دارد.
در طول تاریخ بشر این نکته روشن شده است که اگر هدف ما ارتقا توانایی در تحمل فعالیت ورزشی یا حفظ سطح معینی از بدنسازی است، باید بدن را به شکلی منظم به فعالیت ورزشی وا داریم. بنابراین، مفهوم تمرین کردن موضوع جدیدی نیست، بلکه پیشینه آن به قبل از هر گونه ارزیابی علمی درباره فواید یک روش تمرینی نسبت به روش دیگر بر می گردد. در ابتدا، ورزشکاران و مربیان صرفا روش‌هایی را استفاده می‌کردند که سودمند به نظر می آمد و عملکرد ورزشی را ارتقا می بخشد. با وجود این، با گسترش بررسی‌های علمی انجام شده درباره رشته‌های ورزشی و ورزشکــاران که امروز ادامه دارد، اکنون درباره اجرای مطلوب تمرین برای رسیدن به اهداف خاص، نیاز به تمرین خاص، نیاز به تمرین بیشتر یا کمتر، و سازگاری فیزیولوژی و سلولی که به حالت ورزیدگی کمک می‌کند (عالمی،1375).
از طرفی تمرین مفهوم بسیار تخصصی دارد که نه برای وضعیت خاص، بلکه برای افراد خاص نیز به کار می رود. برای تنظیم یک برنامه تمرینی با کیفیت بالا لازم است که روابط مهم بین تمرین، سازگاری‌های دراز مدت و گسترش عملکرد ورزشی درک شود. به علاوه، باید این دانش را در خصوص نیــــازمندی‌های ویژه یک فعالیت ورزشی به منظور گسترش یک برنامه تمرینی موفق به کار بگیریم. بنابراین، آگاهی از عوامل چون انواع، شدت، مدت و تواتر فعالیت ورزشی برای بهینه سازی سازگاری‌های تمرینی ضروری است.
در واقع تمرینات با وزنه را می توان به عنوان ابزاری جهت حفظ و تداوم اجرای مهارت های ورزشی در نظر گرفت، تحقیقیات امروزی نشان می‌دهد که دوره بندی تمرینات با وزنه می‌تواند منجربه کسب فواید تمرینات با وزنه شود.

1-4 ضرورت و اهمیت تحقیق
کسب مقام های قهرمانی ورزشی جزء افتخارات ملتها است ودرراه بدست آوردن این افتخـــارات رقابت های بین المللی صورت می گیرد. برگزاری مسابقات ورزشی چهارساله المپیک ها وجام های جهانی یا مسابقات پاراالمپیک و یا مسابقات قهرمانی کشوروهزینه نمودن مبالغ هنگفت برای برگزاری این مسابقات تماما” حکایت از اهمیت مسابقـات ورزشی وکسب عناوین قهرمانی دارد .
فدراسیون وزنه برداری و بدنسازی جمهوری اسلامی با هدف برگزاری مسابقات قهرمانـی کشور در رده های سنی مختلف، باشگاههای کشور و…. اعضاء تیم ملی را تشکیل می دهد و در رقابت های بین المللی شرکت می نمایند. به نظر می رسد در حال حاضر این رشته ورزشی در کشور ما نیاز به یک جهش دارد تا بتواند خود را به سطح کشورهای صاحب نام برساند و در صحنه های بیرون مرزی عنــاوین قهرمانی بهتری را در تمام وزن ها را کسب نماید و این امر جز با روش علمـــی و انجام تحقیقات و استفاده از نتایج علمی میسر نمی باشد.
در رشته های مختلف ورزشی ویژگی های متفاوتی از جمله تیپ بدنی، وراثت و قابلیت های جسمانی، سن، جنسیت، وزن، علاقه فرد جهت قهرمانی نیاز می باشد و عدم آگاهی از این ویژگی ها موجب عدم پیشرفت ورزشکــــار می باشد. ویژگی قابلیت جسمانی ورزشکاران را می تـــوان توسط آزمون های متفـاوتی اندازه گیری نمود و با استفـــاده از روشهای علمی و تحقیقـــــات به نتایج علمی آن موضوع دست یافت و با استفاده از این نتایج در جهت برنامه ریزی برای تمریناتـــی که سبب افزایش سطح کیفی عملکرد ورزشکاران می شود، عمل کرد .
ضروری به نظر می رسد تا تاثیر برنامه های تمرینی مختلف بررسی شود تا مشخص شـود کدام تمرین اثر بخشی بهتری در اجرا دارد. چنانچه انجام این تحقیقات نشان دهد بین روشهای تمرینی مورد نظر و کسب موفقیت های ورزشی ارتباط معنی داری دارد. ضرورت توجه به برنامه های ویژه تمرینی و آمادگی جسمانی بیشتر و بهتر احساس می گردد و چنانچه ارتباط منطقی وجود نداشته باشد و یا فقط با برخی از فاکتورها ارتباط وجود داشته باشد دقت بیشتری در جهت برنامه ریزی تمرینات باید بکار گرفته شود. از ضرورتهای دیگر انجام این تحقیق می توان گفت دسترسی به اطلاعات تحقیق حاضر می تواند از یک سو برای مربیان مفید باشد و از سوی دیگر ورزشکاران با آگاهی از توانایی ها و ظرفیت های عملکردی خویش بتوانند بازخوردهای لازم را جهت بهبود کارایی خود دریابند و انگیزه لازم را برای تداوم تمرینات در کسب موفقیت نهایی را بدست آورند.

1-5 اهداف تحقیق
• مشخص کردن تاثیر تمرین هرمی بر عضلات سینه و پا در ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای پاورلیفتینگ
• مشخص کردن تاثیر تمرین متغیر بر عضلات سینه و پا در ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای پاورلیفتینگ
• مشخص کردن تاثیر تمرین موج دار بر عضلات سینه و پا در ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای پاورلیفتینگ
• طرح پژوهش: طرح تحقیق در نظر دارد میزان اثر بخشی سه شیوه تمرینی هرمی، متغیر، موج دار را بر روی ورزشکاران پاورلیفتینگ بررسی نماید. به طوریکه با استفاده از شاخص آمار توصیفی و استنباطی همبستگی و یا عدم همبستگی سه نوع تمرین هرمی، متغیر، موج دار را بعد از 8 هفته تمرین بررسی نماید.

1-6 فرضیه ها
• تمرین هرمی بر افزایش قدرت عضلات سینه ای در ورزشکاران حرفه ای پاورلیفتینگ تاثیر معنا داری دارد.
• تمرین هرمی بر افزایش قدرت عضلات سینه ای در ورزشکاران نیمه حرفه ای پاورلیفتینگ تاثیر معنا داری دارد.
• تمرین هرمی بر افزایش قدرت پا در ورزشکاران حرفه ای پاورلیفتینگ تاثیر معنا داری دارد.
• تمرین هرمی بر افزایش قدرت پا در ورزشکاران نیمه حرفه ای پاورلیفتینگ تاثیر معنا داری دارد.
• تمرین متغیر بر افزایش قدرت عضلات سینه ای در ورزشکاران حرفه ای پاورلیفتینگ تاثیر معنا داری دارد.
• تمرین متغیر بر افزایش قدرت عضلات سینه ای در ورزشکاران نیمه حرفه ای پاورلیفتینگ تاثیر معنا داری دارد.
• تمرین متغیر بر افزایش قدرت پا در ورزشکاران حرفه ای پاورلیفتینگ تاثیر معنا داری دارد.
• تمرین متغیر بر افزایش قدرت پا در ورزشکاران نیمه حرفه ای پاورلیفتینگ تاثیر معنا داری دارد.
• تمرین موج دار بر افزایش قدرت عضلات سینه ای در ورزشکاران حرفه ای پاورلیفتینگ تاثیر معنا داری دارد.
• تمرین موج دار بر افزایش قدرت عضلات سینه ای در ورزشکاران نیمه حرفه ای پاورلیفتینگ تاثیر معنا داری دارد.
• تمرین موج‌دار بر افزایش قدرت پا در ورزشکاران حرفه‌ای پاورلیفتینگ تاثیر معنا داری دارد.
• تمرین موج دار بر افزایش قدرت پا در ورزشکاران نیمه حرفه ای پاورلیفتینگ تاثیر معنا داری دارد.

1-7 پیش فرض های تحقیق
• همه آزمودنیها حداکثر تلاش و کوشش خود را در انجام آزمونها به کار گرفته اند.
• همه آزمودنیها در هنگام اجرای آزمون در شرایط روانی و جسمانی مناسبی بوده اند.
• ابزار های اندازه گیری از روایی و پایایی کافی برخوردار بوده است.

1-8 محدودیتهای تحقیق
محدودیتهای قابل کنترل عبارتند از:
• این تحقیق بر روی 90 نفر از ورزشکاران رشته پاورلیفتینگ انجام خواهد گردید.
• این تحقیق فقط بر روی عضلات سینه و پا (حرکت پرس سینه،اسکات پا) را بررسی خواهد کرد.
• آزمون کلیه تمرینات را برای تعیین رکورد عصرها در ساعت 18 برگزار گردید.
محدودیتهای غیر قابل کنترل عبارتند از:
• وسایل ورزشی آنها یکسان نبود و هر یک از لباس و کفش ورزشی شخصی استفاده کردند که در کنترل محقق نبود.
• ویژگیهای وراثتی و آنتروپومتری آنها با هم متفاوت بود که در کنترل محقق نبود.

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مقدمه
انسان از نظــر خلقت برترین مخلوقات است که در نتیجه تربیت جسمی و روانی می تواند به مرحله کمال برسد . حفظ سلامتی ابعاد مختلفی دارد که بخشی از آن از طریق فعالیت بدنی و حرکت تامین می شود. هرجا حیات و زندگی وجود دارد، حرکت هم هست، حرکت حاصل تعامل پیچیده و برآیند هماهنگی جسم و ذهن و روح و روان فرد است. بدن و جسم برای تامیــن انرژی انواع فعالیتهای آدمی به تندرستی و سلامت عملکرد دستگاه مختلف بدن نیاز دارد که آن هم از طریق فعالیت بدنی و نمود عینی آن یعنی حرکت تحقق یابد. از نظر اجتماعی ورزش و فعالیت بدنی بخشی از تجارب عاطفی و اجتماعی افراد را تشکیل می دهد که به شکل حرکت و بازی و تفریح نمود پیدا می کند. فعالیت بدنی نه فقط نیاز به ارتباط اجتماعی را برآورده می سازد، بلکه در ایجاد ارزش های مربوط به زندگی خو

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ورزشکاران، آمادگی جسمانی، نیمه حرفه ای، تمرین قدرتی Next Entries منبع تحقیق درمورد ورزشکاران، آمادگی جسمانی، آنتروپومتریک، ترکیب بدنی