منبع تحقیق درمورد ورزشکاران، آموزش و پرورش، آداب و رسوم، صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

د ورزشکاران در عرصه رقابت ها.
از نظر جامعه شناختي خشونت در شکل اول آن که ناظر بر خشونت تماشاگران بر عليه همديگر و دارايي هاي عمومي است اهميت بيشتري دارد. (کاظمي و دوستان،1386 :102)
امروزه رفتار خشونت آميز به عنصري از فرهنگ حاکم بر عرصه فعاليت هاي ورزشي بدل شده است که تجلي آن در ميان تماشگران،طرفداران و گاه ورزشکاران رشته فوتبال مي توان مشاهده کرد.با توجه به گستردگي و رواج فوتبال و عرصه گسترده تر آن نسبت به ساير فعاليت هاي ورزشي که حضور انبوه تماشاگران را در حين برگزاري مسابقات به همراه دارد اين رشته در بين فعاليت هاي مختلف ورزشي بيشتر با رفتار خشونت آميز طرفداران و تماشاگران مواجه بوده است به گونه اي که در حال حاضر در کشور هاي غربي صاحب فوتبال نوع خاص و تقريباٌ سازمان يافته اي از خشونت موسوم به اوباشگري شکل گرفته و در ساير کشور ها نيز گاه و بي گاه مي توان تجلي خشونت هاي رفتاري در مسابقات فوتبال را شاهد بود. بنابراين فوتبال و ورزش حرفه اي که مي تواند صحنه اي باشد براي تبديل رقابت هاي سازمان يافته ي اجتماعي به مبارزات بدون خشونت ، خود گاه و بي گاه دست خوش خشونت و درگيري هاي پردامنه مي شود. بنابراين با اينکه خشونت در بين تماشاگران فوتبال خاص جامعه ما نيست و يک پديده جهاني است و در کشورهاي صاحب نام فوتبال مثل انگليس،اسپانيا،آرژانتين و… نيز مشاهده مي شود، بايد گفت ورزش فوتبال به دليل محبوبيت بين افراد جامعه و بخصوص جوانان، خيل عظيم تماشاگران را به ورزشگاه روانه مي کند و در اين جماعت هر از چند گاهي حوادثي خشونت بار و ناخوشايند را بين تماشاگران ملاحضه مي کنيم(فحاشي هايي که به داوران،بازيکنان و مربيان مي شود،درگيري ها و زدوخورد هاي بين تماشاگران) از جمله آنهاست.آشوب و خشونت در محيط هاي ورزشي تنها در قالب رفتار خشونت آميز تجلي نمي يابد بلکه ويراني ها و خرابي هاي قابل ملاحضه اي نيز در اين گونه مواقع بوجود مي آيد که از جمله مي توان به وارد شدن خسارت و آسيب به امکانات و تاسيسات ورزشگاه ها ،اتوبوس هاي حمل و نقل و ديگر اماکن و تأسيسات عمومي اشاره کرد. ديدن صحنه هاي خشونت آميز در ورزشگاه ها و بيرون از آن در بين بازيکنان و تماشاگران فوتبال، چهره ي اين پديده را مخدوش و حس تنفر را بر مي انگيزد.
امروزه دامنه رفتار اوباشگرانه در عرصه رقابت هاي فوتبال توسط هواداران و تماشاگران اين رقابت ها به قدري گسترش يافته که برخي از صاحب نظران جامعه شناسي ورزش آن را در حد يک معضل جهاني تلقي مي کنند.از اواخر دهه ي 1960 ميلادي پژوهشگران و نظريه پردازان دلايل را مطرح و تعبيرهاي متفاوتي را در مورد رفتار اوباشگرانه و خشونت آميز تماشاگران مسابقات فوتبال ارائه مي دهند که گستره ي آن ها از دگرگوني هاي کلان اجتماعي تا عامل هاي خود را در بر مي گيرد .آثار تجربي که در خلال نيمه دوم قرن بيستم درباره رفتار پرخاشجويانه و خشن انجام شده اند در دو گروه جاي مي گيرند.نخست،برخي که منبع پرخاشگري را ملهم از سايق هاي دروني و غرايز در نظر مي گيرند(مانند روان شناسان،رفتارشناسان و روان پزشکان)و دوم گروهي که پرخاشگري و خشونت را واکنش به رويداد هاي محيطي در نظر مي گيرند که از طريق آموزش فرهنگي و فردي تعديل مي شود(مانند اکثر جامعه شناسان و انسان شناسان).بنابراين اين تحقيق در پي بررسي عوامل موثر بر انواع خشونت در ميان تماشاگران مسابقات فوتبال در کشورمان مي باشد و در ابعاد اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي به اين بررسي پرداخته به اين دليل که مطالعه پيرامون ورزش و ديگر مسائل اجتماعي و رفتاري مربوط به آن و ورزشکاران، بدون در نظر گرفتن فرهنگ جامعه و آداب و رسوم حاکم بر روابط افراد و خانواده ها کار دشواري است. اصول و فلسفه ي حاکم بر فرهنگ عمومي جامعه بر فعاليت هاي ورزشي تاثير مي گذارد. گستردگي فعاليت هاي ورزشي در جامعه به گونه اي است که در تحليل آن بايد به ساير نهادهاي اجتماعي مثل اقتصاد، فرهنگ، آموزش و پرورش، سياست و هنر و ساير پديده هاي اجتماعي اثرگذار نيز توجه شود. بنابراين سوال اساسي اين تحقيق اين است که آيا بين عوامل گوناگون( اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي) و خشونت تماشاگران رابطه وجود دارد؟
فرضيه هاي تحقيق
در اين تحقيق متغيرهاي انتخاب شده به عنوان فرضيه هاي تحقيق با الهام گرفتن از ديدگاه کارکردگرايي ساختي و مدل علي-توصيفي کلارک براي تبيين خشونت و پرخاشگري تماشاگران مورد استفاده قرار گرفته است.متغيرهاي مستقل انتخاب شده در فرضيه ها در دو گروه خرد و کلان قرار مي گيرند.ازجمله فرضيات کلان مي توان به وضعيت اجتماعي-اقتصادي تماشاگران و همچنين عوامل فرهنگي مرتبط با خشونت تماشاگران اشاره کرد.فرضيه هاي خرد اين پژوهش با استناد به الگوي نظري و در چهارچوب فرضيه هاي کلان مطرح مي شوند.در يک دسته بندي از متغيرهاي انتخاب شده،چهارگروه را مي توان مشخص کرد.دسته اي از اين متغيرها به عوامل و شرايط وضعيتي مربوط مي شوند که شامل امکانات رفاهي ورزشگاه(آبخوري،سرويس هاي بهداشتي،کيفيت صندلي هاي ورزشگاه و نشيمن ها،بليط فروشي و…).در گروه ديگر از متغيرها به متغير هاي جمعيتي توجه شده که شامل:سن،وضعيت تأهل افراد مي باشد.در گروه سوم متغيرها به متغيرهاي فرهنگي مربوط مي شود که شامل(اعتقادات مذهبي،ميزان سرمايه فرهنگي تماشاگران).بخش چهارم از متغيرها به متغيرهاي اجتماعي مربوط مي شود که شامل(شغل،حضور زنان در ورزشگاه،عملکرد( بازيکنان،داوران ونيم) ميزان تعلق اجتماعي، و ناکامي هاي پيشين تماشاگران).
فرضيات اصلي
1- عوامل اجتماعي بر خشونت تماشاگران تأثير دارد.
2- عوامل فرهنگي بر خشونت تماشاگران تأثير دارد.
3- عوامل اقتصادي بر خشونت تماشاگران تأثير دارد.
4- عوامل فردی بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.
فرضيات فرعي
1-2- وضعيت تأهل تماشاگران بر خشونت آنها تأثير دارد.
1-3- پايگاه اجتماعي تماشاگران بر خشونت آنها تأثير دارد.
1-4- ميزان تعلق اجتماعي تماشاگران بر خشونت آنها تأثير دارد.
1-5- ميزان رضايتمندي از امکانات رفاهي ورزشگاه بر خشونت تماشاگران تأثير دارد.
1-6- عملکرد(بازيکنان،داوري و تيم مورد علاقه)بر خشونت تماشاگران تأثير دارد.
2-1- ميزان اعتقادات مذهبي تماشاگران بر خشونت آنها تأثير دارد.
2-2- سرمايه فرهنگي تماشاگران بر خشونت آنها تأثير دارد.
3-1- ميزان درآمد تماشاگران بر خشونت آنها تأثير دارد.
4-1- ناکامیهای تماشاگران بر خشونت آنان تأثیر دارد.

اهميت و ضرورت تحقيق
در هر جامعه گروه ها و افراد مختلف به ارزش هاي گوناگوني متصل هستند.ورزش دنياي کوچکي است که ارزش هاي اجتماعي ويژه اي را منعکس مي کند.تجلي ارزش ها از طريق ورزش نشانگر نقش هائز اهميت آن در جامعه است.
برخي از مکاتب جامعه شناسي مانند کارکرد گرايي به نقش ورزش در ايجاد ثبات اجتماعي اجتماعي تأکيد دارند و آن را به عنوان نهادي شبه مذهبي تلقي مي کنند که با استفاده از مراسم و آئين ها ارزش هاي مشترک جامعه را تقويت مي کند(شافر و لام2،1922 :21)
ورزش به عنوان نهادي اجتماعي سطوح مختلف و فراواني از روابط اجتماعي را تحت پوشش قرار مي دهد و بر عناصر گوناگوني مانند پايگاه اجتماعي،روابط نژادي و قومي،سبک پوشش،زبان و ارزش هاي اجتماعي مردم تأثير گذار است.بنابراين با توجه به اين اهميت که فعاليت هاي ورزشي در جامعه دارد،شناخت عوامل مؤثر در شکل گيري چنين فرايندي هايي مانند خشونت و اوباشگري از منظر جامعه شناختي حائز اهميت است.جنبه ديگري که مي توان در جهت اهميت موضوع مورد مطالعه به آن اشاره کرداين است که خشونت و پرخاشگري همواره در بحث هاي جامعه شناختي به عنوان يک پديده اجتماعي مهم مورد توجه قرار گرفته است،و از دهه 1960 تبين هايي در اين رابطه مطرح شده که از تأثير دگرگوني هاي کلان اجتماعي تا عوامل خرد را دربر مي گيريد.
با اين همه و علي رغم بحث ها و مطالعات مستمر هنوز يک توافق کلي در مورد اينکه عوامل موثر بر خشونت تماشاگران و ريشه هاي اين پديده به چه چيزهايي برمي گردد صورت نگرفته است.با توجه به اينکه تحقيقات داخلي که به صورت عملي به اين پديده پرداخته باشد به حد کافي صرت نگرفته و تحقيقات محدودي به انجام رسيده است،بنابراين مي توان آن را يکي از دلايل ضروري بودن انجام اين تحقيق دانست.
از ضرورت و اهميت ديگر اين تحقيق اين است که با توجه به سابقه ي خشونت هايي که در ورزشگاه هاي کشور و آسيب هاي ناشي از اين خشونت ها، تخريب هايي که تماشاگران در درون ورزشگاه تا بيرون آن و خسارت وارد کردن به اماکن و وسايل عمومي بوجود آورده اند و با توجه به اين که در ليگ هاي فوتبال در کشور ما بازي هايي وجود دارد که پتانسيل تبديل شدن به خشونت هاي شديد بين تماشاگران و بوجود آوردن خسارت هاي سنگين را احتمال مي دهد، و جهت جلوگيري از بوقوع پيوستن حادثه اي ناگوار همانند کشته شدن تقريبا 75 نفر تماشاگر مصري1 در کشور ما ، و ازطرفي چون بارها در کشورمان شاهد خشونت هاي ورزشي گوناگون بوده ايم و در سطح عمل بارها شاهد اين رفتاره بوده ايم و وقوع آنها در آينده نيز محتمل است ضروري به نظر مي رسد که با بررسي دقيق جامعه شناختي عوامل پديد آورنده ي خشونت در ورزش فوتبال و آگاه کردن مديران و دست اندرکاران از چنين عواملي از بوقوع پيوستن حوادث ناگوار ناشي از اين خشونت ها جلوگيري کرد و نيز به کاهش خشونت هاي فعلي و تخريب هايي که در ورزشگاه ها و بيرون از آن توسط تماشاگران بوجود مي آيد پرداخت و محيطي امن و سالم را در ورزشگاه هاي کشور بوجود آورد.

هدف هاي تحقيق
هدف اين تحقيق دستيابي به شناخت و درک صحيح از عوامل اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي مرتبط بر بروز رفتارهاي خشونت آميز تماشاگران و هواداران فوتبال در ورزشگاه ها،و همچنين شناخت تفسيري که آنها از خشونت دارند مي باشد. و در واقع هدف نخست اين بررسي شناخت عوامل اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي مرتبط با رفتار هواداران و زمينه هاي تأثير گذاري بر رفتارهاي خشونت آميز آنهاست.در اين تحقيق سعي مي شود تا جنبه هاي جامعه شناختي يک پديده اجتماعي و ورزشي از جنبه تجربي با تکيه و الهام از ديدگاه هاي نظري که بدون آنها تبيين علمي صورت نخواهد گرفت مورد بررسي قرار گيرد.اين تحقيق با ذکر اينکه مطالعه جامعه شناختي در مورد ورزش و موضوع انتخاب شده نسبتاً جديد مي باشد و علي رغم مطالعات فراوان ناگفته هاي زيادي وجود دارد، نمي تواند مدعي پاسخگويي به کليه پرسش هاي مربوط به خشونت در ورزش فوتبال باشد.
اهداف اصلي
بررسي تأثير عوامل اجتماعي بر خشونت تماشاگران
بررسي تأثير عوامل فرهنگي با خشونت تماشاگران فوتبال
بررسي تأثير عوامل اقتصادي با خشونت تماشاگران فوتبال
اهداف فرعي
– بررسي تأثير تعلق اجتماعي تماشاگران برخشونت آنها
– بررسي تأثير اعتقادات مذهبي تماشاگرانبر خشونت آنها
– بررسي تأثير ميزان سرمايه فرهنگي تماشاگران بر خشونت آنها
– بررسي تأثيرعملکرد( بازيکنان،داوران،تيم).بر خشونت تماشاگران
– بررسي تأثير متغير هاي جمعيتي بر خشونت تماشاگران
– بررسي تأثير امکانات رفاهي ورزشگاه بر خشونت تماشاگران
– بررسي تأثير پايگاه اجتماعي تماشاگران بر خشونت آنها
-برسي تأثير ميزان ناکامي هاي تماشاگران بر خشونت آنها
-بررسي تأثير وضعيت اقتصادي تماشاگران بر خشونت آنها

فصل دوم:

پيشينه تحقيق ومباني نظري

پيشينه تحقيق ومباني نظري
پيشينه تحقيق
مروري بر مطالعات خارجي پيرامون موضوع نشان مي دهد که پديده ي خشونت و اوباشگري به ويژه درکشور انگلستان بررسي شده است. تحقيقاتي چند هم در داخل صورت گرفته که در ذيل به چند مورد از آن ها اشاره خواهد شد.
تحقيقات داخلي
وثوقي و خسروي نژاد تحقيقي در سال 1388 با موضوع بررسي عوامل فرهنگي-اجتماعي رفتار هيجاني تماشاگران انجام داده اند.در بيان مسأله اين تحقيق محقق در ابتدا ضمن اشاره به ضروري بودن ورزش به عنوان يکي از نياز هاي بشري،فوتبال را محبوب ترين و پربيننده ترين ورزش مي داند.وي معتقد است هر چند پول و اسپانسر،دوپينگ،فساد و خشونت در فوتبال و ديگر

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حمل و نقل، فعالیت های ورزشی، استفاده از اینترنت، پایگاه اجتماعی Next Entries منبع تحقیق درمورد محل سکونت، اقتصاد ورزش، دوران مدرن، ضرب و جرح