منبع تحقیق درمورد وجوه نقد، ارزش افزوده، سنجش عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

هايي که وظايف بخوبي انجام مي شود ميان دو شاخه مالي ، خزانه داري و کنترلر اطلاعات بسادگي مبادله مي گردد.در سازمانهاي کوچک، بخش هاي خزانه داري و کنترلر يکي شده است و داراي يک پست سازماني مي باشد(همان منبع،9).
در اين بخش ديد ما،بيشتر برروي روش هاي تجزيه و تحليل و برنامه ريزي مالي در چارچوب يک سازمان متمرکز است.يکي از روش هاي ارزشمند در اين زمينه،صورت گردش وجوه نقد است مدير مالي ،يا اعتبار دهندگان مي توانند چگونگي استفاده شرکت را از وجوه نقد و راه هايي که اين وجوه تأمين مالي شده اند مشخص کنند افزون براين ،تحليل گران ،به بهره گيري از چگونگي جريان نقدي گذشته ،مي توانند با بررسي و تجزيه و تحليل صورت منابع و مصارف پيش بيني شده، به ارزيابي آينده بپردازند.اين شيوه ،مي تواند براي ارزيابي گسترش شرکت در آينده روش مؤثري در دسترس مدير مالي بگذارد و نيز مي تواند نيازهاي مالي آتي شرکت را شناسايي کند،تا او بتواند بهترين شيوه را براي فراهم آوردن منابع مالي در پيش گيرد.صورت حساب منابع و مصارف،بويژه در برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت مالي،بسيار مفيد است.درتجزيه و تحليل جريان وجوه نقد آينده شرکت، از بودجه نقدي و صورت حسابهاي پيش بيني شده نيز بهره گيري مي شود .يکي از ابزارهاي ارزشمند براي شناسايي منابع مالي کوتاه مدت پيش بيني شده نيز بهره گيري مي شود(دستگير،1387،66).
اگرچه ممکن است شما مشتاق اين باشيد که کار توسعه ي ابزار جديد سنجش عملکرد خود را هرچه زودتر شروع کنيد،ولي من به شما توصيه مي کنم که کمي از دقت خودرا صرف مطالعه کنيد چرا که مطالب آن مشابه زير بنايي براي بقيه کتاب است.هنگامي که شما توسعه يک روش ارزيابي متوازن را آغاز مي کنيد، سازمان شما نه تنها در مورد ابعاد فني اين فرايند جديد بلکه در ارتباط با موضوع وسيعتري بنام نظام ارزيابي و مديريت عملکرد خود، به مشورتها و توصيه هاي شما متکي خواهد شد.شما با فراگيري هرچه بيشتر اين موضوع ، اعتبار تخصصي خود را در سازمان افزايش خواهيد داد.اين موضوع بويژه هنگامي که وظيفه و تخصص فعلي شما با پروژه هايي از اين دست ارتباطي ندارد،بيشتر حائز اهميت است.روش ارزيابي متوازن به سازمانها در غلبه بر دو مساله ي کليديشان کمک مي کند: ارزيابي عملکرد سازمان و پياده سازي استراتژي.از اين نقطه به سوي داستان،استراتژي حرکت مي کنيم و موانع چندي را بر سر راه اجراي موفقيت آميز استراتژي است، بررسي خواهيم کرد.با مسأله روشني که روي ميز قرار دارد ، روش ارزيابي متوازن را معرفي مي کنيم و مي گوئيم که چگونه اين ابزار مي تواند موانع مرتبط با سنجه هاي مالي و اجراي استراتژي را معرفي سازد(نيون،1386 ،18).
صورتهاي مالي اساسي عبارتند از :صورت سود وزيان ،ترازنامه و صورت جريان هاي نقدي .تجزيه و تحليل اين سه صورت ،و همزمان با آن ،تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي مربوط را ” تجزيه و تحليل صورتهاي مالي”مي نامند.اين نوع تجزيه و تحليل ها باعث مي شود مديران شرکتها ،صاحبان سرمايه، بستانکاران و سرمايه گذاران بتوانند از وضع مالي حال و آينده شرکتها ي سهامي مورد نظر خود آگاه شوند و درباره آن قضاوت کنند.در سايه همين تجزيه و تحليل صورتهاي مالي است که عده اي به عملکردهاي آيند? برخي شرکتهاي سهامي دل مي بندند.
صورت سود وزيان ، ترازنامه و صورت جريانهاي نقدي دربردارند? داده ها و اعداد و ارقامي است که در تجزيه و تحليل صورتهاي مالي از صورتهاي يک شرکت سهامي که در صنعت نرم افزار و سخت افزار کامپيوتر فعاليت مي کند استفاده مي کنيم.ما نام اين شرکت را “شرکت سهامي برادران” گذارده ايم و براي توضيع بهتر مطالب مورد نظر،در صورتهاي آن کمي تغيير داده ايم ولي ترازنامه،صورت سود وزيان و صورت جريانهاي نقدي مورد بحث (وروابط بين اين صورتها) تقريباً نشان دهنده وضع مالي اين شرکت در زمان حال است(همان منبع، 29-28).
با گسترش و توسع? ابزارهاي مالي و ورود محصولات جديد مالي ،يک مهندس مالي بايد اطلاعات روز آمد در خصوص اين ابزار داشته باشد و علاوه بر بهره گيري از ابزارهاي موجود در صورت لزوم با استفاده از اين اطلاعات،ابزارهاي جديدي طراحي کند يا ابزارهاي قبلي را ترکيب نمايد ودر شرايط خاصي مورد استفاده قرار دهد.مهندسان مالي که خصوصاً در مديريت ريسک نيز فعاليت مي کنند ،اطلاعات کافي از نقاط ضعف و قوت ابزارهاي مشتقه و قيمت گذاري آنها خواهند داشت.روش هاي پوشش ريسک ، نظريه ايمن سازي و روش هاي مديريت دارايي و بدهي نيز از مباني اساسي مهندسي مالي بشمار مي روند.عملکرد به عواملي همچون آموزش کارکنان ، فهم مشترک ،کيفيت خدمات و رضايت مشتري بستگي دارد(راعي و سعيدي ،1385، 37).

2-4-4- معيارهاي عملکرد
هدف صورتهاي مالي عبارت است از ارايه اطلاعاتي تلخيص وطبقه بندي شده درباره وضعيت مالي، عملکرد مالي وانعطاف پذيري مالي واحد تجاري که براي طيفي گسترده از استفاده کنندگان صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد.
اتخاذ تصميمات اقتصادي توسط استفاده کنندگان صورتهاي مالي مستلزم ارزيابي توان واحد تجاري جهت ايجاد وجه نقد و زمان و قطعيت ايجاد آن است. اين توان در نهايت، تعيين کننده ظرفيت واحد تجاري جهت انجام پرداختهايي از قبيل پرداخت حقوق ومزايا به کارکنان، پرداخت به تامين کنندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالي، انجام سرمايه گذاري، باز پرداخت تسهيلات دريافتي و توزيع سود بين صاحبان سرمايه است.
ارزيابي توان ايجاد وجه نقد از طريق تمرکز بر وضعيت مالي، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري و استفاده از آنها در پيش بيني جريانهاي نقدي مورد انتظار و سنجش انعطاف پذيري مالي، تسهيل مي گردد. وضعيت مالي يک واحد تجاري در برگيرنده منابع اقتصادي تحت کنترل آن، ساختار مالي آن، ميزان نقدينگي و توان باز پرداخت بدهيها و ظرفيت سازگاري آن با تغييرات محيط عملياتي است. اطلاعات درباره وضعيت مالي در تراز نامه ارايه مي شود. عملکرد مالي واحد تجاري در بر گيرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاري است. اطلاعات در مورد جريانهاي نقدي در صورت جريان وجوه نقد ارايه مي شود. اين اطلاعات از جنبه اي ديگر عملکرد مالي واحد تجاري را از طريق انعکاس مبالغ ومنابع اصلي جريانهاي ورودي وخروجي وجه نقد به نمايش مي گذارد. انعطاف پذيري مالي عبارت از توانايي واحد تجاري مبني بر اقدام موثر جهت تغيير ميزان و زمان جريانهاي نقدي آن مي باشد به گونه اي که واحد تجاري بتواند در قبال رويدادهاي و فرصتهاي غير منتظره واکنش نشان دهد. مجموعه صورتهاي مالي، اطلاعاتي را که جهت ارزيابي انعطاف پذيري واحد تجاري مفيد است منعکس مي کند (مفاهيم نظري گزارشگري مالي بندهاي 1-6 تا 1-12).
صورتهاي مالي عموما مبتني بر اعمال قضاوتهاي و روشهاي محاسبه واحد در مورد جنبه هاي متفاوت اقلام مرتبط مي باشد. به خاطر اين ويژگي ، مي توان از طريق بررسي ارتباط بين اقلام مختلف (مثل ميزان بدهکاران در مقايسه با فروش) به ديد بهتري از وضعيت مالي، عملکرد مالي وانعطاف پذيري مالي واحد تجاري دست يافت. در اين نوع تجزيه وتحليل گاه از نسبتهاي استفاده مي شود که مي توان آنها را طي زمان و بين واحدهاي تجاري مختلف مقايسه کرد.
ارزيابي عملکرد، فرايند رسمي فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتايج کار است، اين امر سبب شناسايي نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزش هاي بيشتر ودر واقع عملکرد مطلوب تر مي شود. چرا که با تجزيه و تحليل فعاليت هاي گذشته بنگاه، نگاهي به آينده داشته تا به پيشينه کردن ارزش ها کمک کند.
اهميت ارزيابي عملکرد از زواياي مختلف قابل بررسي است. داشتن توان وامکان ارزيابي عملکرد، ضرورتي انکار ناپذير است وتمام بنگاه هاي اقتصادي ناگزير از سنجش عمليات خود دردوره هاي مختلف هستند. اهم دلايل انجام ارزيابي عملکدر عبارت است از:
الف) سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالي محدود خود را به بنگاه اختصاص مي دهند. لذا ارزيابي عملکرد بنگاه به منظور اطمينان از تخصيص منابع محدود امري مهم و حياتي به شمار مي رود.
ب) معيارهاي سنجش عملکرد، از سيستم هاي کنترلي مديريت تلقي مي شود زيرا برنامه ريزي اقتصادي و تصميمات کنترلي موثر نيازمند ارزيابي چگونگي عملکرد واحدها است.
ج) اخذ تصميمات منطقي ارتباط مستقيم با ارزيابي عملکرد بنگاه اقتصادي دارد.
ر) توانايي شرکت را درخلق ارزش نشان مي دهد.
ز) مبنايي جهت رعايت يا عدم رعايت دستور العمل ها، بخشنامه ها و قوانين سازماني وبرون سازماني ايجاد مي کند.
د) مبنايي جهت پرداخت حقوق يا پاداش مديران وحتي ترفيعات آنها فراهم مي کند.
ذ) اعمال کنترل هاي لازم بر عمليات شرکت به منظورتحقق اهداف سازماني فرام مي آورد (محمدي صمدي لرگاني، 1387، 68).

2-4-5- شاخص هاي عملکرد مالي
تاکنون در نوشته هاي مختلف معيارهاي اندازه گيري عملکرد به طرق مختلف طبقه بندي شدند که هر کدام از اين طبقه بندي ها به تنهاي داراي معايب اساسي است. لذا در فرايند ارزيابي، مجموعه اي از شاخص ها بايد مبناي کار قرار گيرد. عمده ترين طبقه بندي موجود عبارت است از:
طبقه بندي اول) ميعارهاي سنجش عملکرد را به دو دسته مدل هاي حسابداري و اقتصادي تقسيم بندي مي کنند.
در مدل هاي حسابداري ارزش سهام شرکت از حاصل ضرب سود شرکت در ضريب تبديل سود به ارزش به دست مي آيد. در مدل هاي اقتصادي ارزش سهام شرکت بر اساس قدرت کسب سود دارايي هاي موجود و سرمايه گذاري هاي بالقوه و ما به التفاوت نرخ بازده وهزينه سرمايه شرکت تعيين ميگردد (انواري رستمي و ختن لو، 1385، 30)
در مدل حسابداري، ارزش شرکت تابعي از معيارهاي مختلف نظير سود، سود هر سهم، رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتري، سود تقسيمي و عرضه تقاضاي سهام است (همان منبع ، 30).
طبقه بندي دوم) در يک تقسيم بندي کلي معيارهاي عملکرد را مي توان به دو گروه معيارهاي مالي وغير مالي تقسيم کرد. معيارهاي غير مالي شامل معيارهاي توليدي، بازار يابي، اداري و معيارهاي اجتماعي است و نسبت هاي مالي از جمله روش هايي است که به عنوان معيار مالي پيشنهاد شده است. برخي از پژوهشگران امور مالي پيشنهاد کرده اند که بايد از شاخص هاي ترکيبي (مالي وغير مالي) استفاده شود. زيرا تعيين نوع معيارها، نوع همبستگي بين آنها و نيز تعيين ارزش و وزن هر يک از آنها در مجموع معيارها، کار ساده اي نيست (احمد پور و ديگران، 1385، 4 به نقل از باسيدور وديگران91، 1877، 14).
طبقه بندي سوم) معيار هاي سنجش عملکرد را بر اساس رويکرد هاي مختلف به صورت زير تقسيم بندي مي کنند (انواري رستمي وديگران، 1383، 7).
1) رويکرد حسابداري ، در اين رويکرد از ارقام صورت هاي مالي نظير فروش، سود، بازده دارايي، حقوق صاحبان سهام و… استفاده مي شود.
2) رويکرد تلفيقي: دراين رويکرد سعي بر آن است که با تلفيق ارقام صورت هاي مالي و ارزش هاي بازار، ارزيابي مربوط تري انجام شود.
معيارهاي ارزيابي عملکرد در اين رويکرد شامل نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري (P/B)، نسبت Q توبين مي باشد. (نسبت Q توبين از تقسيم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتري دارايي هاي شرکت يا ارزش جايگزيني آن به دست مي آيد)
3) رويکرد مديريت مالي: در اين رويکرد بيشتر از تئوريهاي مديريت مالي نظير الگوي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي92 ومفاهيم ريسک وبازده استفاده مي شود. تاکيد اصلي اين رويکرد بر تعيين بازده هر سهم وبازده اضافي هر سهم مي باشد.
4) رويکرد اقتصادي: در اين رويکرد که در آن از مفاهيم اقتصادي استفاده مي شود عملکرد واحد تجاري با تاکيد بر قدرت سود آوري دارايي هاي شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه به کار رفته موردارزيابي قرار مي گيرد. معيارهاي ارزيابي در اين رويکرد شامل ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده نقدي وارزش افزوده بازار مي باشد.

طبقه بندي چهارم) در اين ديدگاه، معيارهاي ارزيابي عملکرد در پنج شاخص مهم، روش بازده فروش 93،روش گردش سرمايه94،روش بازده سرمايه، روش پسماند سود 95،روش ارزش افزوده اقتصادي96 خلاصه مي شود.
طبقه بندي پنجم)

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد صاحبان سهام، عملکرد سازمان، عملکرد بازار Next Entries منبع تحقیق درمورد ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، عملکرد شرکت