منبع تحقیق درمورد هزینه نگهداری، زنجیره تأمین، نیروی انسانی، رضایتمندی مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

در چوکا در سالهای اخیر، و وجود سایر شرکت ها برای تولید چوبهای نوپان و فیبر و انواع فرآیندهای کارگاهی تولید کاغذ، تقاضای روزانه رو به افزایشی را از انواع گوناگون مواد اولیه که بایستی از مکانهای دور و نزدیک فراهم آید، سبب شده است. شکل 4-1 با کمی تغییرات زنجیره تأمین این شرکت و شرکتهای وابسته را نشان میدهد.

شکل ‏41- زنجیره تأمین شرکت چوکا (با کمی تغییرات)
شرکت چوکا محصولات مختلفی را تولید مینماید که عبارتند از:
i. کاغذ فلوتینگ؛ این محصول با عرضهای مختلف تا 440 سانتی متر عرضه میشود و با وزن 113-127 g/m2 تولید میشود.
ii. کاغذ چاپ روزنامه؛ این محصول تا عرض 614 سانتی متر برای صنعت چاپ داخل که عمدتاً روزنامه است عرضه میشود. در دو نوع HB و 8/48 g/m2 تولید میشود.
iii. کاغذ پرینت 50 و 70 گرمی (g/m2).
و ده نوع مواد اولیه مختلف که عمدتاً سلولوزی هستند و عبارتند از:
• ساقه پنبه، شاهدانه و کتان با طول الیاف بلند (1.2mm–6mm)
• ساقه گیاهانی نظیر گندم، جو، کنف و غیره
• درخت کاج با تنه بلند و درخت چنار با تنه کوتاه
• انواعی از کاغذهای بازیافتی و ضایعات کارتون
افق زمانی 12 دوره از مارس 2009 تا مارس 2010 در نظر گرفته شده است.
مطابق شکل 4-1 این شرکت سه سایت اصلی دارد که در نزدیکترین مکان ممکن نسبت به نقاط مشتری و تأمین کنندگان واقع شده اند. تأمین کنندگان بصورت جغرافیایی در سرتاسر کشور پراکنده اند و در مناطقی نزدیک به جنگل ها واقع شده اند. اطلاعات مربوط به سایت ها و نقاط مشتری و نیز کارخانجات در جداول 4-1 تا 4-11 آمده اند. تعداد سایت ها، نقاط تقاضا، تأمین کنندگان عمده، محصولات، مواد اولیه، دوره ها و سناریوها به ترتیب برابر 3، 4، 4، 5، 10، 12 و 4 میباشد. هزینههای مرتبط با نیروی انسانی به تفکیک سایت در جداول 4-1 و 4-2 ارائه شده است. جدول 4-3 زمان تولید را برای هر یک از محصولات نشان میدهد. همین طور هزینه نگهداری و موجودی ابتدای دوره برای هر محصول در هر سایت نشان داده شده است. پیش بینی تقاضای بازار در جدول 4-4 آمده است. در جدول 4-5 سطح نیروی انسانی ابتدای دوره برنامهریزی و ظرفیت انبارش هر یک از سایت ها نشان داده شده است. اوقات عادی و اضافه کاری و نیز ظرفیت برونسپاری برحسب واحد زمانی در جدول 4-6 ارائه شده است. ضریب مصرف مواد اولیه مختلف در جدول شماره 4-7 آمده است. هزینه و ظرفیت تدارک مواد اولیه توسط تأمین کنندگان مختلف در جدول 4-8 بیان شده است. جداول 4-9 و 4-10 هزینههای حمل و نقل و زمان تدارک بین تأمین کنندگان و تولید کنندگان و نیز بین تولیدکنندگان و نقاط مشتری را نشان میدهد. جدول 4-11 هزینه کمبود و قیمت فروش محصولات را در نقاط مختلف عرضه نشان میدهد.
با توجه به اطلاعات فوق در نظر گرفتن چهار سناریو شامل خوش بینانه با احتمال وقوع 0.25، محتمل ترین با احتمال وقوع 0.5، بدبینانه با احتمال وقوع 0.15 و بسیار بدبینانه با احتمال وقوع 0.1، مسئله برنامهریزی تولید کلی چند هدفه تصادفی پایدار سه مرتبه هر بار با توابع هدف Z3 ,Z2 ,Z1 حل میشود. تابع هدف اول مجموع وزنی امید ریاضی و تغییرپذیری زیان کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین بعلاوه مضربی از جریمه انحراف از موجه شدن مدل تحت سناریوهای مختلف را کمینه مینماید. تابع هدف دوم مجموع وزنی امید ریاضی و تغییرپذیری مجموع بیشینه کمبودها در میان همه نقاط مشتری در همه دوره ها را کمینه مینماید. تابع هدف سوم، تابع Lp-metrics است و در آن دو تابع هدف مزبور و بهترین مقادیر آن ها (Z1*, Z2*) گنجانده شده اند و تلاش مینماید تا بر اساس وزنهای نسبی ارجحیت که توسط تصمیم گیر انتخاب میشود کمترین انحراف این دو تابع را از بهترین مقادیرشان ارائه دهد و این کار را از طریق برقراری یک تعادل نسبی بین هزینههای کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین و رضایتمندی مشتریان انجام دهد بنحویکه جواب بدست آمده بیشترین مقاومت را در برابر نوسانات تصادفی تقاضا و سایر پارامترهای احتمالی مسئله داشته باشد.
جدول ‏‏41- هزینه نیروی انسانی
j کارخانه
ξ سناریو
هزینه استخدام (10$/manpower)
هزینه اخراج (10$/manpower)
حقوق و دستمزد (10$/manpower)

k سطح تخصص کاگر
سطح تخصص کاگر k
k کاگر سطح تخصص

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
1
4
4
4
4
4
7
8
9
10
11
18
20
22
24
26

2
5
5
5
5
5
8
9
10
11
12
19
21
23
25
27

3
6
6
6
6
6
9
10
11
12
13
20
22
24
26
28

4
7
7
7
7
7
10
11
12
13
14
21
23
25
27
29

2
1
4
5
6
7
8
8
8
9
10
12
21
23
25
27
29

2
5
6
7
8
9
9
9
10
11
13
22
24
26
28
30

3
6
7
8
9
10
10
10
11
12
14
23
25
27
30
32

4
7
8
9
10
11
11
11
12
13
15
24
26
28
32
34

3
1
4
4
5
5
5
5
6
7
8
9
16
17
19
20
22

2
5
5
6
6
6
4
5
5
5
10
17
18
21
22
24

3
6
6
7
7
7
5
6
6
6
11
18
19
22
24
26
 
4
7
7
8
8
8
6
7
7
7
12
19
20
24
25
27

جدول ‏ ‏‏42- هزینه دوره آموزشی در سایت 1 ($10/manpower)
سناریو ξ
سطح تخصص کارگر k
1
2
3
4
5
1
1

10
15
20
25

2


10
15
20

310
15

4
10

2
1

11
16
21
26

2


11
16
21

311
16

4
11

3
1

12
17
22
27

2


12
17
22

312
17

4
12

4
1

13
18
23
28

2


13
18
23

313
18

4
13

بهره وری کارکنان
 
0.65
0.7
0.75
0.85
0.95
توجه شود این هزینه ها برای سایت های دو و سه به ترتیب ده و بیست درصد بیشتر است

جدول ‏ ‏‏43- زمان تولید، هزینه نگهداری مواد اولیه و محصولات
کارخانه j
سناریو ξ
هزینه نگهداری محصول نهائی
هزینه نگهداری مواد اولیه ($/ unit period)
زمان تولید (min)

i محصول
m مواد اولیه
محصول i

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1
1
5
7
9
11
13
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
35
48
40
45
62

2
6
8
10
12
14
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7

3
7
9
11
13
15
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8

4
8
10
12
14
16
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9

2
1
8
10
12
14
16
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
36
55
45
35
72

2
9
11
13
15
17
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3
10
12
14
16
18
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

4
11
13
15
17
19
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

3
1
9
9
9
9
9
5
6
7
8
8
9
9
7
7
6
33
45
37
47
82

2
10
10
10
10
10
6
7
8
9
9
10
10
8
8
7

3
11
11
11
11
11
7
8
9
10
10
11
11
9
9
8

4
12
12
12
12
12
8
9
10
11
11
12
12
10
10
9

موجودی اولیه محصول نهائی
موجودی اولیه مواد خام

i محصول
M ماده اولیه

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2
1
5
10
2
10
15
20
12
15
20
20
20
15
20

2

2
2
0
0
1
20
20
20
0
0
15
15
15
0
0

3

0
0
20
1
10
10
0
0
10
0
0
0
10
0
20

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد حمل و نقل، مدل پیشنهادی، گازهای گلخانه ای، تصمیم گیری چندمعیاره Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، متصدی حمل، جبران خسارت، حقوق داخلی