منبع تحقیق درمورد نگاشت ادراکی فازی، بوروکراسی، فارغ التحصیلان

دانلود پایان نامه ارشد

باشد، تاثير آن عامل بالا است و در صورتي که مقدار آن کمتر از 0.6 باشد، تاثير عامل بالا نخواهد بود. در جدول (4-8) ، عوامل تاثیرگذار کمتر در حوزه آموزش نشان داده شدهاند. این عوامل از مدل حذف میگردند. بنابراين ميزان تاثير عوامل باقیمانده، بيش از حد متوسط بوده و تاثير زيادي در مدل و دستیابی به موفقیت دارند.
جدول (4-7): عوامل موثر در موفقیت اهداف نهایی آموزشی دانشکده در پرسشنامه (آ-2) به صورت کد
شماره
عامل موثر در موفقیت فعالیتهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
کد عامل
1
بودجه دریافتی دانشکده
B
2
فضای فیزیکی مناسب (خوابگاه و آموزش و مطالعه)
F.1
3
آزمایشگاه و کارگاههای مناسب و در دسترس
F.2
4
تجهیزات ارتباطی و کمک آموزشی
F.3
5
بانکهای اطلاعاتی
F.4
6
توانایی علمی و به روز بودن استادان
N.1
7
توانمندسازی دانشجو
N.2
8
جذب مداوم دانشجویان نخبه
N.3
9
جذب و نگهداری اساتید برتر
N.4
10
انگیزه یادگیری دانشجویان
N.5
11
امنیت و تضمین شغلی استادان
N.6
12
فرصتهای مطالعاتی
N.7
13
انگیزه و احساس مسئولیت استادان
N.8
14
آموزش برای رشد و تربیت کارکنان
N.9
15
زمان کافی اساتید برای مطالعه، پاسخگویی و مشاوره دانشجویان
N.10
16
ثبات در مدیریتها
M.1
17
استقلال سازمانی مدیران ارشد
M.2
18
قوانین و آییننامههای سهلالاجرا در بخشهای آموزشی دانشکده
M.3
19
آشنایی مدیران با مشکلات مربوط به آموزش
M.4
20
برنامهریزی مدون و دقیق آموزشی طبق اهداف
M.5
21
هماهنگی آموزش با نیاز جامعه
M.6
22
کاهش بوروکراسی اداری
M.7
23
مشارکت دادن دانشجویان در تصمیمگیریهای آموزشی
M.8
24
تشکیل هستههای علمی
M.9
25
ارتباط و فعالیت مشترک با سایر موسسات علمی
M.10
26
ارتباط مناسب با صنعت
M.11
27
برگزاری کلاسهای تقویتی و آمادگی کنکور
M.12
28
برگزاری اردو و بازدید علمی
M.13
29
برگزاری سمینار و همایش
M.14
30
نظام ارزیابی اساتید
A.1
31
انتخاب و تشویق دانشجویان ممتاز
A.2
32
قدردانی و برخورد مناسب با اساتید
A.3
33
ارزیابی درست از آموزش
A.4
34
متوسط معدل فارغ التحصیلان
O.1
35
تعداد قبولی دانشجویان در مقاطع بالاتر
O.2
36
تعداد فارغ التحصیلان
O.3
37
تعداد رشته های تحصیلی برگزار شده
O.4
38
فارغ التحصیلی در زمان مناسب
O.5
39
تامین نیاز آموزشی جامعه
O.6

جدول (4-8): عوامل حذف شده پرسشنامه (آ-2) که مقدار معنی دار بودن آنها (sin) بیشتر از 5 درصد است
کد عامل
عامل موثر در موفقیت فعالیتهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
Asymp. Sig. (1-tailed)
M.7
کاهش بوروکراسی اداری
.062a,b
M.8
مشارکت دادن دانشجویان در تصمیمگیریهای آموزشی
.057a,b
M.9
تشکیل هستههای علمی
.051a,b
N.9
آموزش برای رشد و تربیت کارکنان
.065a,b
M.1
ثبات در مدیریتها
.059a,b
M.2
استقلال سازمانی مدیران ارشد
.075a,b
N.6
امنیت و تضمین شغلی استادان
.052a,b
M.12
برگزاری کلاسهای تقویتی و آمادگی کنکور
.062a,b
M.3
قوانین و آییننامههای سهلالاجرا در بخشهای آموزشی دانشکده
.083a,b
M.4
آشنایی مدیران با مشکلات مربوط به آموزش
.054a,b
4-4- مدلسازی عوامل موثر بر فعالیتهای آموزش با کمک نگاشت ادراکی فازی
در این مرحله از پژوهش عوامل موثر بر فعالیتهای آموزشی دانشگاه توسط نگاشت ادراکی فازی مدلسازی میشود. خبرگان پژوهش پس از تعیین عوامل موثر در مراحل قبلی، در این مرحله روابط علی بین عوامل در هر حوزه آموزش را شناسایی و وزندهی میکنند. میزان تاثیر عوامل بر یکدیگر به صورت متغیرهای زبانی فازی {خیلیکم، کم، متوسط، زیاد و خیلیزیاد} با کمک اعداد مثلثی فازی وارد سیستم فازی شده و با کمک روش غیرفازیسازی به اعداد قطعی در بازه 1- و 1 تبدیل شده است. هر چه عدد به دست آمده به 1- یا 1 نزدیکتر باشد، به معنای تاثیرگذاری بیشتر دو عامل بر یکدیگر است. هر چه عدد به صفر نزدیکتر باشد، نشان دهنده تاثیر ضعیف عوامل بر یکدیگر است. در شکل(4-4) توابع عضویت متغیرهای زبانی و در جدول (4-9) متغیرهای زبانی مورد استفاده نشان داده شدهاند.

شکل (4-4): توابع عضویت متغیرهای زبانی

متغیر زبانی
عدد فازی
خیلی زیاد مثبت (PVB)
(0.8,0.9,1)
زیاد مثبت (PB)
(0.6,0.75,0.9)
متوسط مثبت (PM)
(0.3,0.5,0.7)
کم مثبت (PS)
(0.1,0.25,0.4)
خیلی کم مثبت (PVS)
(0,0.1,0.2)
خیلی کم منفی (NVS)
(-0.2,-0.1,0)
کم منفی (NS)
(-0.4,-0.25,-0.1)
متوسط منفی (NM)
(-0.7,-0.5,-0.3)
زیاد منفی (NB)
(-0.9,-0.75,-0.6)
خیلی زیاد منفی(NVB)
(-1,-0.9,-0.8)

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع زنجیره تامین، عدم قطعیت، مدیریت ریسک Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حوزه آموزش، عوامل حیاتی، عوامل حیاتی موفقیت