منبع تحقیق درمورد نگاشت ادراکی فازی، آموزش عالی، جستجوی محلی

دانلود پایان نامه ارشد

د و آن را بهینه نماید. با استفاده از این رویکرد یادگیری، تعدادی از ماتریسهای وزنی مناسب میتوانند سیستم را به نواحی همگرای مطلوب هدایت کنند. همچنین برای محاسبه مقادیر مطلوب مفاهیم خروجی و وضعیت سیستم، استراتژی تکاملی بکار گرفته شده است [12].
روش دیگری بر مبنای بهینهسازی گروهی به وسیله پتالاس و همکارانش در سال 2009 ارائه شده است [122]. این روش با عنوان بهینهسازی گروهی ذرات ممتیک 56 نامیده میشود. این روش ترکیبی از الگوریتم ممتیک هوش گروهی با برنامههای جستجوی محلی قطعی و اتفاقی است تا عمل یادگیری نگاشت ادراکی فازی را انجام دهد. روش فوق نیازمند یک مجموعه از وزنهای اولیه است که معمولاً به وسیله یک کارشناس یا گروهی از کارشناسان تعیین شده است تا بهینهسازی صورت گیرد [80].
2-10-2-4- سایر روشهای یادگیری نگاشت ادراکی فازی: رویکردهای پیشنهادی دیگری برای یادگیری نگاشت ادراکی فازی ، ارایه شده است که از جمله آنها، روش یادگیری برگرفته از الگوریتم تبرید تدریجی 57، الگوریتم تبرید تصادفی58[123و124] و الگوریتم جستجوی ممنوع 59 است [86]. این دو روش برای بهبود الگوریتم ژنتیک ایجاد شده است و از نوع استراتژی جستجوی محلی است. جستجوی محلی شامل حرکت از یک راه حل به راه حل دیگری در همسایگی است به طوریکه با قواعد تعریف شده مطابقت داشته باشد. تمرکز این روشها بر روی ایجاد و یادگیری روابط علی و معلولی و تعیین میزان تأثیر عوامل بر یکدیگر با استفاده از دادههای تاریخی به شکل سریهای زمانی میباشد [84].
نقش دادهکاوی این است که این دانش پنهان و ضمنی را آشکار کرده و شکل گراف و میزان جهت اثر را کاملاً مشخص کند. در ابتدا مقادیری دلخواه به یالهای گراف نسبت داده و بر اساس مفاهیم اثرگذاری گرهها بر یکدیگر، مقادیر تخمینی هر گره در زمان بعدی تخمین زده میشود. این مقادیر تخمینی برای همه گرهها و در همه زمانها محاسبه شده و نهایتاً برای هر گره یک سری زمانی تخمینی، همانند مقادیر واقعی آن گره ایجاد میشود. اختلاف بین مقادیر واقعی و مقادیر تخمینی به معنی اختلاف هر مرحله با واقعیت است. هدف اصلی سعی در کم کردن این اختلاف است و هر چه این اختلاف کم شود نشان میدهد که خروجی تخمینی ایجاد شده توسط مدل شبیه رفتار واقعی گرهها میباشد. البته مهمترین مساله این است که گرافی ایجاد شده که اعداد روی یالهای این گراف اثرات گرههای مختلف بر روی همدیگر است [84].
روش دیگر رندوم توافقی بر اساس جنبههای شبکههای عصبی رندوم60 است [125]. این الگوریتم از یک حالت و ماتریس وزنی اولیه نگاشت ادراکی فازی شروع میشود و وزنها را با محاسبات ماتریسی تعدیل مینماید تا این که منجر به حالت پایدار مطلوب نگاشت ادراکی فازی شود [12].
2-10-2-5- جمعبندی روشهای یادگیری نگاشت ادراکی فازی: در دو گروه شبکههای عصبی و روشهای ژنتیک، دانشمندان به ارائه راه حلهایی برای ساخت اتوماتیک نگاشت ادراکی فازی پرداختهاند ولی بیشتر این روشها تنها روی نگاشت ادراکی فازی با تعداد گره کم کار کردهاند و مشکل همه آنها این بوده است که این روشها با افزایش تعداد گره به شدت تهدید شده است. برای رفع این مشکلات از دادهکاوی و روشهای تحلیلی شامل رتبهبندی گراف بر اساس شاخصهای اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین خوشهبندی گرهها بر اساس شباهت اثرگذاری آنها بر دیگر گرهها و نیز اثرپذیری آنها از دیگر گرهها استفاده شده است [84].
الگوریتمهای یادگیری برای نگاشتهای ادراکی فازی بر مبنای روشهای محاسباتی تکاملی نیازمند بررسیهای بیشتر است. در جدول (2-4) روشهای معمول یادگیری نگاشتهای ادراکی فازی به همراه برخی ویژگیهای آنها نشان داده شده است.
جدول (2-5): روشهای یادگیری نگاشت ادراکی فازی
الگوریتم
سال
هدف یادگیری
مداخله کارشناس
نوع داده مورد استفاده
تابع تبدیل
تعداد گره
نوع یادگیری
مرجع
DHL
1994
ماتریس ارتباطات
خیر
یگانه
N/A
N/A
هبین
[112]
GS
2001
بردار اولیه
خیر
چندگانه
پیوسته
7
ژنتیک
[116]
BDA
2002
ماتریس ارتباطات
خیر
یگانه
باینری
5و7و9
هبین اصلاح شده
[114]
NHL
2003
ماتریس ارتباطات
بله- خیر
یگانه
پیوسته
5
هبین اصلاح شده
[115]
GA
2003
بردار اولیه
N/A
N/A
پیوسته
11
ژنتیک
[117]
PSO
2003
ماتریس ارتباطات
خیر
چندگانه
پیوسته
5
ذرات
[120و121]
AHL
2004
ماتریس ارتباطات
بله- خیر
یگانه
پیوسته
8
هبین اصلاح شده
[4]
RCGA
2005
ماتریس ارتباطات
خیر
یگانه
پیوسته
4 و6 و 8 و10
ژنتیک
[118]
Parallel RCGA
2007
ماتریس ارتباطات
خیر
یگانه
پیوسته
10و20و 40 و80
ژنتیک همسو
[126و127]
TS
2007
ماتریس ارتباطات
خیر
یگانه
پیوسته
15-3
جستجوی ممنوع
[86]
SA
2007
ماتریس ارتباطات
خیر
یگانه
پیوسته
هر تعداد
تبرید تدریجی
[123]
DD-NHL
2008
ماتریس ارتباطات
بله- خیر
یگانه
پیوسته
5
هبین اصلاح شده
[128]
MPSO
2009
ماتریس ارتباطات
بله- خیر
یگانه
پیوسته
18
ذرات
[122]
CSA
2009
ماتریس ارتباطات
خیر
یگانه
پیوسته
هر تعداد
تبرید تدریجی
[124]
Divid -Conqure RCGA
2010
ماتریس ارتباطات
خیر
یگانه
پیوسته
5 و10 و20و40
ژنتیک
[129]
2-10-3- پیشینه نگاشت ادراکی فازی در ایران
ادبیات نگاشت ادراکی فازی، در ترجمهی کتاب “تفکر فازی” نوشتهی کاسکو [1]، برای اولین بار در سال 1377، در ایران وارد شده است. در سال 1379 [130]، مقدمهای بر نگاشت ادراکی فازی برای معرفی آن نوشته شده است.
نگاشت ادراکی برای اولین بار در ایران، در سال 1383 [131] استفاده شده است. در این پژوهش دیدگاهها و عقاید افراد تصمیمگیرنده و صاحبنظر فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت نگاشت ادراکی ترسیم شده است. هدف از این پژوهش تحلیل و مقایسه دیدگاههای فرهنگی تصمیمگیرندگان کلیدی دانشگاه است تا در برنامهریزیها و نیز تعیین اهداف و خطمشی فرهنگی دانشگاه از آن استفاده شود.
اولین پژوهش مربوط به کاربرد نگاشت ادراکی فازی در ایران برای تسهیل در فرآیند تعیین رضایتمندی مشتریان بانک [110 و103] انجام شده است. به این صورت که عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکی شبیهسازی شده و مناسب بودن این مدل در امر تصمیمگیری در صنعت بانکداری ثابت شده است. همچنین در حوزه تجارت الکترونیک [132]، برای هوشمندسازی عوامل خرید و فروش از نگاشت ادراکی فازی استفاده شده است. نمونه ای از این عوامل در هنگام خرید محصول بیان شده است.
در ایران، نگاشت ادراکی فازی در حوزه شناخت مسائل آموزش عالی برای نخستین بار در پژوهشی توسط فراستخواه و در سال 1386 [111] انجام شد. بر مبنای آن عوامل مختلف زمینهای موثر در استقرار کیفیت آموزش عالی بررسی شدند. در این پژوهش، روابط میان زمینههای فرهنگی و اجتماعی جوامع با مولفههای تضمین کیفیت آموزش عالی، با به دست آوردن “نگاشتهای ادراکی” تحلیل شده است. لذا کنشگران نظام علمی در هر سه سطح جامعه، دانشگاه و دولت، با شناخت بیشتری میتوانند درباره ویژگیهای الگوی مناسب ارزشیابی و اعتبارسنجی آموزش عالی و ملزومات سیاسی، راهبردی و عملیاتی مربروط به استقرار کیفیت در نظام علمی، تصمیمگیری و عمل کنند
در پژوهش دیگری از نگاشت ادراکی برای شناسایی و ارزیابی ریسک مبتنی بر تصمیمگیری گروهی استفاده شد [133]. لذا روش نگاشت ادراکی برای شناسایی زنجیره بین ریسکها و اثرگذاری هر یک از آنها بر روی دیگری با استفاده از حلقههای بازخوردی مثبت و منفی، معرفی گردیده است. در این پژوهش ریسکهای حیاتی پروژه ساخت پالایشگاه که علل اصلی بوجود آمدن سایر ریسکها در پروژههای بزرگ میباشد شناسایی و ارزیابی شده است.
براي تشخيص مخاطرات امنيتي يكي از مهمترين نكاتي كه به علت دشواري در اكثر موارد از آن چشم پوشي شده است، بررسي ارتباط ميان امنيت سرمايهها ميباشد [79]. در پژوهش دیگری تلاش شده است با استفاده از نگاشت ادراکی فازي ارتباط ميان سرمايههاي يك سازمان مدلسازي شود. اين مدل كه طريقه ساخت و پردازش آن آورده شده است نقشه شناختي فازي امنيت عنوان گرفته است.
در پژوهش دیگری به منظور شناسايي و كمي نمودن ميزان تأثير عوامل مؤثر بر بلوغ سازمان در حوزه فناوري اطلاعات و استفاده از مفهوم كسب و كار الكترونيك در سازمانها از نگاشت ادراکی فازی استفاده شده است [75]. برای دستیابی به این هدف، تأثير عوامل بر رشد رويكرد كسب و كار الكترونيك و ميزان تأثير عوامل بر يكديگر مورد بررسي قرار گرفتهاند. با استفاده از مدل نگاشت ادراکی فازی نمودارهاي گرافيكي عوامل ترسيم شده و با استفاده از اين نمودارها، روابط علت و معلولي ميان مفاهيم و شبكه روابط ميان عوامل، تحليل و تبيين گردیده است. در جهت بهبود این پژوهش، روش خوشهبندی نگاشت ادراکی فازی در پژوهش دیگری ارائه و تشریح شده است. در این پژوهش، عوامل موثر بر کسب و کار الکترونیکی دستهبندی شدند [83].
پژوهش دیگری در جهت تعیین روابط بین عوامل موثر در فرآیند توسعه محصول جدید چابک با استفاده از روش نگاشت ادراکی فازی صورت گرفته است [134و135]. این پژوهش با استفاده از روش کمترین فاصله انجام شده است و مقایسه نتایج آن با روش یادگیری الگوریتم ژنتیک در پژوهش دیگری انجام شده است. ضمنا روش دماتل61 برای خوشهبندی نگاشت ادراکی فازی در این پژوهش انجام شده است. همچنین برای شناسایی و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت در پروژه سیستم پرداخت از طریق موبایل، از نگاشت ادراکی فازی استفاده شده است [59]. در این تحیق سناریوهایی برای کمک به برنامهریزی مورد بررسی قرار گرفته است.
برای بررسی رابطه بین فاوا و توسعه علمی از رویکرد نقشه شناختی استفاده شده است [137و136]. یافتههای موجود در این پژوهش نشان میدهد که همبستگی بالایی بین نشانگرهای فاوا و نشانگرهای توسعه علمی در کشورهای جهان وجود دارد و نشان میدهد که کشورهایی که از نظر علمی با توجه به متغیرهای مورد بررسی توسعه یافتهاند، از نظر زیر ساختهای فاوا نیز وضعیت مطلوبی داشتهاند. در نگاشت ادراکی ترسیم شده نشان داده شده است که افزایش خطوط تلفن و موبایل، کاهش هزینههای تلفن، بهبود پهنای باند، افزایش سرورهای امن، کامپیوتر و اعتبارات فاوا نقش موثری در توسعه زیرساختهای فاوا وافزایش کاربران اینترنت داشته باشد.
برای بررسی تأثیر مديريت سرمايههاي فكري بر بهرهوري سازمان پژوهشی انجام شده است [138]. در این پژوهش با بررسي الگوي مديريت سرمايههاي فكري شركت خودروسازي سايپا و با بهره گيري از منابع تحقيقاتي و اطلاعاتي مختلف، متغيرهاي مهم و موثر بر بهره وري شناسايي گرديد و با استفاده از ابزار نگاشتهاي ادراكي فازي تأثیر اين متغيرها بر بهره وري سازمان بررسي گرديد.
در پژوهش دیگری، روشهای یادگیری فراتحلیلی62، ارائه و با هم مقایسه شدهاند. از جمله روشهای مورد بررسی، الگوریتم تبرید تدریجی و الگوریتم جستجوی ممنوع است [123و86] که الگوریتم جستجوی ممنوع برای اولین بار توسط علیزاده ارائه شده است. در سالهای اخیر، روش یادگیری نگاشت ادراکی فازی با استفاده از تبرید تدریجی آشفته برای اولین بار توسط همان نویسنده ارائه و تشریح شده است [124]. سپس مقایسهای بین روشهای فوق انجام میشود. این مقایسهها بین روشهای الگوریتم ژنتیک، الگوریتم جستجوی ممنوع و تبرید تدریجی است که از روشهای دادهکاوی63 هستند. نویسنده در پایان به این نتیجه میرسد که الگوریتم جستجوی ممنوع، دارای جوابهای نسبتا بهتری و با خطاهای کمتری نسبت به دو روش دیگر است. البته روش تبرید تدریجی مدت زمان محاسبات کوتاهتری نسبت به دو روش دیگر دارد [139]. همچنین خلاصهای از روشهای یادگیری نگاشت ادراکی فازی توسط آرمانمهر و جهانشاهی ارائه شده است [141]. در جدول(2-6) خلاصهای از موارد معرفی و استفاده نگاشت ادراکی فازی در ایران نشان داده میشود.

جدول(2-6): مرور

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد نگاشت ادراکی فازی، الگوریتم ژنتیک، کیفیت یادگیری Next Entries منابع تحقیق با موضوع زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، بازار رقابتی