منبع تحقیق درمورد موانع و محدودیت، تلفن همراه، صنعت سینما، سلامت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد بود. در مقابل در مناطقی که سایر رسانهها حضور فعالی دارند، اعلامیه فاقد توان تأثیرگذاری زیادی خواهد بود.
الف- نقاط قوت و توانمندی های اعلامیه
-امکان استفاده از اعلامیه در حجم بسیار انبوه؛
-دشواری رویارویی طرف مقابل با پخش اعلامیه و یا جمع آوری آنها
-تأثیرگذاری زیاد اعلامیه بر طبقات عادی و عوام جامعه
-امکان توزیع در مناطق جغرافیایی مختلف(وادی پور،1387).
ب- موانع و محدودیت های استفاده از اعلامیه
-دشوار بودن ارزیابی میزان اثربخشی توزیع اعلامیه
-دشواری لحاظ کردن حساسیتها، علائق و ویژگیهای مردم مناطق مختلف و هم چنین اقشار مختلف هر منطقه در طراحی و انتشار اعلامیه ها
-لزوم بهرهگیری از متخصصان با تجربه در زمینههای مختلف علوم اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات در طراحی و تولید و توزیع اعلامیه(ساعی،1387)
-امکان عدم دسترسی مناسب مخاطبان به اعلامیه به دلایل اوضاع خاص جوی، ترس از دولت و نظام حاکم و …
-۴ رادیو
رادیو رسانهای است که به رغم ظهور رسانههای نوین، توان اثرگذاری خود را حفظ کرده است. این میزان در مقاطعی که مخاطبان در دسترسی به دیگر رسانهها با محدودیت و موانع مواجه میشوند، افزایش قابل ملاحظهای مییابد.
الف- نقاط قوت و توانمندیهای رادیو
-دارا بودن توانایی خاص مانند قابل حمل بودن، عدم نیاز به تجهیزات جانبی مانند برق دائم، ارزان بودن، استفاده از فرکانسهای مختلف برای ایجاد شبکههای رادیویی متعدد
-امکان فریب مخاطبان با عملیات فریب
-وفاداری و اعتماد زیاد شنوندگان سنتی رادیوهای خاص
-دامنه بسیار وسیع پوشش رادیوها و توزیع گسترده رادیو در (تقریباً) تمام مناطق جهان(جانباز،1387)
ب- موانع و محدودیتهای استفاده از رادیو
-امکان تأثیرگذاری اقدامات بازدارنده ( بویژه پخش پارازیت) و اوضاع جوی بر دسترسی مخاطبان به رادیو.
-امکان عملیات فریب (ایجاد شبکههای رادیویی جعلی و غیرواقع)
-گرایش بخش عمدهای از مخاطبان به سایر رسانهها (به دلیل جذابیت آنها) بویژه در اوضاع عادی که دسترسی به دیگر رسانهها مقدور است(معتمدنژاد،1387).
-۵ سینما
سینما صنعتی است که در طول قرن بیستم توانست در عرصه تعاملات جوامع بشری در اغلب زمینه ها (اعم از مباحث و مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی و ورزشی) بسرعت از رسانه و ابزارتبلیغاتی صرف به عامل تأثیرگذار و جریانساز تبدیل شود.
نگاهی اجمالی به تولیدات صنعت سینما بویژه سینمای هدفمند و سازمان یافته ای مانند هالیوود که با بهره گیری از اصول و مبانی علمی و منطقی فعالیت می کند و تولیدات خود را با برنامه ریزی منسجمی به بازار عرضه می دارد، نشان می دهد که این محصولات آکنده از پیامهای آشکار و نهان است که در راستای آموزش و تأثیرگذاری بر مخاطبان کاربرد دارد. حال این اقدام می تواند در راستای اهداف تجاری و بازرگانی باشد و یا تخطئه یک اندیشه و تفکر.
بسیاری از پیامهای آموزشی در قالب اجزایی مختلف فیلم، اعم از داستان، اجزای صحنه، بازیگران، نمادها و جلوههای بصری و سمعی و … به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تماشاگران فیلمها عرضه می شود و حتی اعمال محدودیت و سانسور نیز نمی تواند از این روند جلوگیری کند(ضیایی پرور،1387).
هرچند بخش عمده ای از سینما مدیون وجود شبکههای تلویزیونی است، لیکن رابطه و تعامل این دو را می توان نوعی همزیستی شمار آورد؛ زیرا از یک سو تلویزیون با پخش فیلمهای تولیدی صنعت سینما به گسترش و تداوم حیات آن کمک می کند و از سوی دیگر صنعت سینما با تولید فیلمهای گیرا و پرمخاطب میزان زیادی از مردم را به تماشای تلویزیون ترغیب می کند.
الف- نقاط قوت و توانمندیهای سینما
تأثیرگذاری طولانی مدت و مستمر، ممکن است یک فیلم سینمایی ده ها سال بعد از تولید نیز نمایش داده شود و برای مخاطبان جذابیت داشته باشد.
استفاده مؤثر از ابزارها و ارکان تبلیغاتی؛ عالیترین سطوح استفاده از عناصر و اجرای مختلف فیلم مانند سناریو، تجهیزات و جلوههای بصری و سمعی، بازیگران و .. را میتوان در سینما جستجو کرد. هالیوود به عنوان مهمترین کانون تولید فیلم در سطح جهان، توانمندترین و خلاقترین عناصر مرتبط با صنعت فیلمسازی را جذب میکند و به کار می گیرد و کانون اصلی تولید جریانات اصلی سینمایی در جهان به شمار میآید(مسعودی،1387).
توان تثبیت موقعیت و پایدار کردن میزان جذابیت تولیدات سینما از طریق برگزاری جشنوارهها و اهدای جوایز متعدد؛ اگر فیلمی برنده جایزهای از یکی از جشنوارههای مشهور مانند اسکار، گلدن کلاپ، ونیز، کن و .. شود، این جایزه ابزار بسیار مؤثری برای تبلیغ فیلم و جذب تماشاگر به شمار خواهد آمد.
تأثیرگذاری زیاد بر مخاطبان؛ الگوبرداری مخاطبان از ستارههای سینما با هیچ رسانه دیگری قابل مقایسه نیست به گونه ای که بسیاری از افراد جامعه در رفتارهایی مانند لباس پوشیدن، سیگار کشیدن، حرف زدن و … از هنرپیشههای سینما تقلید می کنند.
سودآور بودن؛ صنعت سینما به رغم هزینه سنگین اولیه برای تولید فیلم به دلیل دریافت هزینه از تماشاگران (به طور مستقیم از طریق فروش بلیت و به طور غیرمستقیم از طریق دریافت حق پخش از شبکههای تلویزیونی و ….) سودآور است در حالی که هیچ رسانه دیگری چنین شرایطی ندارد(حسنی،1387).
شبکه توزیع جهانی؛ شاید هیچ نقطه ای از جهان را نتوان یافت که صنعت سینما در آنجا حضور نداشته باشد و کمتر فردی را می توان یافت که به تماشای فیلم علاقه ای نداشته باشد.
ناتوانی دولتها در جلوگیری از ورود و پخش تولیدات سینما؛ شاید نتوان هیچ ابزاری را یافت که با استفاده از آن بتوان مسیر ورود و پخش فیلمهای سینمایی را سد کرد. مهمتر از فرایند ورود فیلم به کشورها، اجبار شبکههای تلویزیونی دولتی (تقریباً) تمام کشورها در خرید و پخش محصولات سینمایی دیگر کشورها (بویژه تولیدات هالیوود و بالیوود) است(حیاتی،1387).
ب- موانع و محدودیتهای استفاده از سینما
-امکان جلوگیری مقطعی دولتها از ورود و پخش برخی فیلمها و کاهش دامنه جذب مخاطبان در جامعه مورد نظر
-طولانی و زمانبر بودن فرایند تولید فیلم سینمایی
-هزینه اولیه بسیار زیاد برای تولید فیلم و احتمال شکست تجاری فیلم در گیشه و جذب مخاطب
-احتمال بروز واکنش منفی نسبت به پیام فیلم نزد جامعه و مخاطبان موردنظر(حیاتی،1387).
-۶ اینترنت
ظهور و گسترش سریع شبکه جهانی اینترنت و سایر شبکههای رایانهای در دهههای اخیر، موجب شده تا این شبکهها به دلیل دارا بودن توانمندیها و ویژگیهای خاصی از جمله تجمیع بسیاری از موارد نقاط قوت سایر رسانهها، کاربرد وسیعی در تمام عرصههای حیات بشری از جمله آموزش کسب کنند. اینترنت توان ایفای نقش دوگانه در فرایند آموزش را دارا است؛ بدین معنا که از یک سو خود میتواند بهعنوان رسانه مستقل عمل، و پیامهای موردنظر را به مخاطبان منتقل کند و از سوی دیگر میتواند به عنوان بستر و زمینهای برای حضور و فعالیت سایر رسانههای مورداستفاده در آموزش عمل کند.
«پدیده موسوم به جنگ صفحه کلیدها در فضای مجازی بیانگر دگرگونی اساسی در تفکر استراتژیک است و رویکرد ما را نسبت به جنگ تغییر میدهد. اینترنت به عنوان محیط واسط اطلاعاتی و رسانه فراگیر از ابزارهای نیرومند جوامعی است که در آنها، نگاه کلی به جهان خارج، بیشتر از طریق صفحات وب، پست الکترونیکی (ایمیل) و اتاقهای گفتوگو حاصل میشود. این ابداع الکترونیکی به عنوان رسانهای برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی برای عامل آموزش، موفقیتآمیز است»(مهدوی،1387).
اینترنت میتواند رسیدن به اثربخشی دقیق و امکان تلفیق آموزش هدایت شده را در فضای سایبر محقق سازد. بهینهسازی امور فرماندهی، کنترل و پشتیبانی نقش دیگری بود، که پیشرفت رایانهها در هموار کردن مسیر انقلاب آموزش ایفا کردند» .
الف- نقاط قوت و توانمندیهای اینترنت (و سایر شبکه های رایانهای)
-ظرفیت بسیار زیاد فضای مجازی در انتقال اطلاعات و دادهها ( مقایسه این ظرفیت با ظرفیت سایر رسانهها تقریباً غیرممکن است.)
-نبودن موانع فیزیکی و جغرافیایی در دسترسی مخاطبان به اینترنت
-ازبین رفتن یا به حداقل رسیدن نقش ممانعتی زمان و مکان در انتقال اطلاعات در فضای سایبر(سبحانی،1387)
-گسترش شبکههای رایانهای به اغلب نقاط جهان (نقاط بسیار معدودی در جهان را میتوان یافت که شبکههای رایانهای به گونهای در آنها حضور نداشته باشد.)
-دسترسی سریع، ارزان و دائم به شبکه جهانی اینترنت.
ب- موانع و محدودیتهای استفاده از اینترنت
-فیلترکردن توسط برخی از نظامهای حکومتی (این مانع در اغلب موارد قابل حذف است و به عنوان مانع اساسی به شمار نمی رود.)
-منوط بودن استفاده از شبکههای رایانهای به وجود رایانه و شبکههای مخابراتی و ارتباطی(مهدوی،1387)
-محدودیت شبکههای ارتباطی در انتقال دادهها (بویژه در کشورهای جهان سوم)
-استقرار مراکز کنترل شبکههای رایانهای (اینترنت) در کشورهای غربی و توان امریکا و برخی از کشورهای غربی (بویژه ژاپن و … ) برای اعمال مدیریت بر این شبکه ها
-محدودیت ظرفیت زیرساختهای مورد نیاز برای گسترش شبکه اینترنت بویژه در جهان سوم.
۷ – پیامک
هرچند پیامهای ارسالی در فضای شبکه مخابراتی تلفن همراه را به سختی می توان رسانه دانست (حداقل در مقطع زمانی کنونی که هنوز کارکرد آن تثبیت نیافته است.)، بهرهبرداری از پیامهایی که با استفاده از تلفن همراه و تلفن ثابت (که اخیراً زمینههای آن فراهم شده و در حال گسترش است.) در طول مدت اندکی که از گسترش استفاده از تلفن همراه در جهان می گذرد بهگونهای توسعه یافته است که میتوان پیامک را حداقل ابزاری مؤثر در راستای آموزش دانست(خجسته،1388).
هرچند بیشترین استفاده از این ابزار در راستای فرستادن و دریافت پیامهای مناسبتی و تبلیغات کالاهای تجاری صورت گرفته است با توجه به افزایش جهش گونه ضریب نفوذ تلفن همراه و هم چنین آسان بودن دسترسی به شبکه، استفاده از پیامک در راستای فرستادن پیامهای آموزشی روند روبهفزونی داشته و حجم پیامکهای ارسالی در خصوص آموزش نشانگر ایجاد فضای تبلیغاتی تأثیرگذاری در شبکه مخابراتی است.
الف- نقاط قوت و توانمندیهای پیامک
-آسان بودن دسترسی به شبکه مخابراتی
-هزینه اندک استفاده از پیامک در مقایسه با سایر ابزارها و رسانههای مورد استفاده در آموزش
-گسترش شبکه تلفن همراه و ثابت در تمام سطوح و اقشار جامعه
-آسان بودن استفاده از پیامک و نیازنداشتنی به تخصصهای فنی و جانبی
-اثربخشی بیشتر پیامک در مقایسه با سایر ابزارها به دلیل کوتاه بودن، جذابیت و موزون بودن
-بهروز بودن اغلب پیامکها و سرعت بسیار زیاد در فرایند تولید و انتشار آنها
-امکان فرستادن پیامک به شماره تلفنهای یک منطقه جغرافیایی (تلفن ثابت)، یک گروه گسترده و یا حتی تمام افراد جامعه
-درصد بسیار زیاد مطالعه پیامکهای دریافتی توسط مخاطبان؛ ممکن است پیامهای ارسالی توسط سایر رسانهها مورد بیتوجهی (عمدی و یا سهوی) مخاطبان واقع شود، ولی بیشتر پیامکهای ارسالی به تلفنهای همراه و ثابت مورد مطالعه قرار میگیرد(مهدوی،1387).
ب- موانع و محدودیتهای استفاده از پیامک (SMS)
-امکان اعمال محدودیت توسط نهادهای دولتی و مدیریتی در فرایند فرستادن پیامک
-کوتاه مدت بودن ماندگاری اثربخشی پیامهای ارسالی توسط پیامک
-وجود امکان رهگیری منشأ ارسال پیامک توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و برخورد با آنها.
انتخاب رسانه مناسب، نیازمند برخورداری از شناخت لازم و کافی از متغیرهای متعددی همچون نوع و اهداف آموزش، ماهیت و نوع پیام، ویژگیهای جامعه و محیطی است که مخاطب در آن قرار گرفته است؛ ویژگیهای فردی مخاطب و هم چنین کارویژه های رسانه نیز انتخابی است. هرچند میتوان معیارهای گوناگونی را در خصوص انتخاب رسانه مؤثر و دخیل دانست(حیاتی،1387).
2-5-شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی
شهرنشینی در عرصة سلامت بیش از هر چیز سلامت اجتماعی را مدنظر دارد زیرا شهر نشینی پدیده ای است اجتماعی. از طرفی فلسفة وجودی رسانه های گروهی نیز در قالب زیست جمعی و زندگی اجتماعی قابل تعریف است. بنابراین به زعم ما سلامت اجتماعی، رسانه و زندگی شهری اساساً دارای پیوندی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد اوقات فراغت، بهداشت و سلامت، نیروی انسانی، رسانه های جمعی Next Entries منبع تحقیق درمورد سلامت اجتماعی، زندگی روزمره، رضایت مندی، زندگی شهری