منبع تحقیق درمورد مصرف کننده، فروش خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

بنابراین در صورتی كه ردّ كالا بدون كمترین تغییر، شرط اعلام فسخ به شمار می‌آمد، خریدار عملاً از استناد به این حق محروم می‌شد. برای اجتناب از این نتیجه نامطلوب و ایجاد تعادل میان حقوق فروشنده و خریدار، ماده 37، خریدار را ملزم نساخته است كه كالا را دقیقاً به همان نحوی كه دریافت داشته، تحویل دهد، بلكه برای امكان اعلام فسخ كافی است كه كالا عمدتاً در همان وضعیت اولیه قرار داشته و دستخوش تغییرات اساسی نشده باشد. در واقع باید تغییرات جزئی ناشی از فرسودگی طبیعی كالا و گذشت زمان را مد نظر قرار داد و آن را مانع از اعلام فسخ و رد ندانست.176
” شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف – در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات از روز انعقاد.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد مصرف کننده، تامین کننده، مصرف کنندگان، نام تجاری Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تجارت الکترونیک، سند الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، اسناد الکترونیکی