منبع تحقیق درمورد مشاغل آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

وبالاتر
38
10.0
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که جدول فوق نشان مي دهد 52 درصد از پاسخگويان(198 نفر) داراي تحصيلات ديپلم و پايين تر،16.3 درصد از پاسخگويان(62 نفر) داراي تحصيلات فوق ديپلم،21.8 درصد از پاسخگويان(83 نفر) داراي تحصيلات ليسانس و تنها 10 درصد از نمونه آماري(38 نفر) داراي تحصيل فوق ليسانس و بالاتر مي باشند.

شغل
جدول ‏45: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير نوع شغل
شغل
تعداد
درصد
درصد تجمعي
آزاد
201
52.8
52.8
کارمند دولتي
125
32.8
85.6
کارمند خصوصي
50
13.1
98.7
بازنشسته
5
1.3
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که جدول فوق نشان مي دهد 52.8 درصد از پاسخگويان(201 نفر) داراي مشاغل آزاد،32.8 درصد از پاسخگويان داراي مشاغل دولتي(125 نفر)،13.1 درصد از پاسخگويان(50 نفر) داراي مشاغل خصوصي و 1.3 درصد (5 نفر) از پاسخگويان از نظر شغلي بازنشسته بوده اند.

درآمد
جدول ‏46:توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير درآمد پاسخگو/خانوار
درآمد
تعداد
درصد
درصد تجمعي
کمتر از 500 هزار تومان
127
33.3
33.3
501-750 هزار تومان
68
17.8
51.2
751-1000000 تومان
124
32.5
83.7
بيش از 1 ميليون
62
16.3
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که جدول فوق نشان مي دهد33.3 درصد از پاسخگويان(127 نفر) داراي درآمد کمتر از 500 هزار تومان،17.5 درصد(68 نفر) درآمد بين 500 تا 750 دارند،32.5 درصد (124 نفر) داراي درآمد 751 تا 1 ميليون هستند، و 16.3 درصد از تماشاگران(62 نفر) داراي درآمد بيش از يک ميليون مي باشند.

تعداد خانوار
جدول ‏47: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير تعداد خانوار
تعداد خانوار
تعداد
درصد
درصد تجمعي
1
40
10.5
40
2
52
13.6
52
3
80
21.0
80
4
69
18.1
69
5
76
19.9
76
6
37
9.7
37
7
5
1.3
5
8
5
1.3
5
9
6
1.6
6
10
6
1.6
6
12
5
1.3
5

کل
381
100.0
100.0

همان گونه که جدول فوق نشان مي دهد بيشترين درصد در متغير تعداد خانوار21 درصد مي باشد که به پاسخگوياني مربوط مي شود که تعداد خانوار آنها به سه نفر مي رسد(80 نفر از پاسخگويان) و کمترين درصد به پاسخگوياني مربوط مي شود که تعداد خانوار آنها 8،9 و 12 نفر مي باشد(15 نفر از پاسخگويان).

جدول ‏48:توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير قوميت
قوميت
تعداد
درصد
درصد تجمعي
فارس
242
63.5
63.5
لر
56
14.7
78.2
ترک
33
8.7
86.9
کرد
33
8.7
95.5
عرب
5
1.3
96.9
گيلک
6
1.6
98.4
ساير
6
1.6
100.0
جمع
381
100.0

همان گونه که اطلاعات جدول فوق نشان مي دهد قوم فارس و بعد از آن قوم لر به ترتيب با 63.5 درصد و 14.7 درصد داراي بيشتريين فراواني قوميت (242،56 نفر) هستند.و کمترين آن به قوميت عرب با1.3 درصد (5 نفر) مربوط مي شود.

9) شغل پدر
جدول ‏49:فراواني پاسخگويان بر حسب متغير شغل پدر
شغل
تعداد
درصد
درصد تجمعي
آزاد
198
52.0
52.0
کارمند دولتي
16
4.2
56.2
کارمند خصوصي
94
24.7
80.8
بازنشسته
73
19.2
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که اطلاعات جدول جدول ‏49نشان مي دهد شغل پدر 52 درصد از پاسخگويان که داراي بيشترين فراواني مي باشد (189 نفر) به صورت آزاد،4.2 درصد(16 نفر) داراي مشاغل دولتي،24.7 درصد(94 نفر) داراي مشاغل خصوصي و 19.2 درصد (73 نفر) بازنشسته مي باشند.

10) تحصيلات پدر
جدول ‏410: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات پدر
تحصيلات
تعداد
درصد
درصد تجمعي
ديپلم و کمتر
198
52.0
52.0
فوق ديپلم
62
16.3
68.2
ليسانس
83
21.8
90.0
كارشناسي ارشد وبالاتر
38
10.0
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که جدول فوق نشان مي دهد تحصيلات پدر 43.3 درصد از پاسخگويان(165 نفر) ديپلم و کمتر از آن مي باشد.31.5 درصد(120 نفر) داراي تحصلات فوق ديپلم،8.9 درصد(34 نفر) داراي تحصيلات ليسانس و 16.3 درصد(62 نفر) داراي تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر مي باشد.

11) تحصيلات مادر
جدول ‏411: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير تحصيلات مادر
تحصيلات
تعداد
درصد
درصد تجمعي
ديپلم و کمتر
18
4.7
4.7
فوق ديپلم
204
53.5
58.3
ليسانس
119
31.2
89.5
كارشناسي ارشد وبالاتر
17
4.5
94.0
کل
23
6.0
100.0
همان گونه که جدول جدول ‏411نشان مي دهد تحصيلات مادر 4.7 درصد ازپاسخگويان(18 نفر) بيسواد53.5 درصد داراي تحصيلات ديپلم و کمتر از آن هستند،31.2 درصد(119 نفر) داراي مدرک فوق ديپلم 4.5 درصد(17 نفر)دارايمدرک ليسانس،6 درصد(23 نفر) داراي تحصيلات فوق ليسانس و بالاتر مي باشند.

12) دفعات مردودي
جدول ‏412:توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب دفعات مردودي در دوران تحصيل
دفعات مردودي
تعداد
درصد
درصد تجمعي
0
186
48.8
48.8
1
123
32.3
81.1
2
49
12.9
94.0
3
5
1.3
95.3
4
12
3.1
98.4
5
6
1.6
100.0
جمع
381
100.0

طبق اطلاعات جدول فوق 48.8 درصد(186 نفر) از پاسخگويان هيچ گونه مردودي در دوران تحصيل نداشته اند که به آنها عدد صفر تعلق گرفته است.32.5 درصد(123 نفر) از پاسخگويان يک بار در دوران تحصيل خود مردود شده اند،12.9 درصد(49 نفر) از پاسخگويان دو بار در دوران تحصيل خود مردود شده اند،1.3 درصد از پاسخگويان(5 نفر) سه بار مردودي داشته اند،3.1 درصد(12 نفر) از پاسخگويان چهار بار در دوران تحصيل مردود شده اند،و 1.6 درصد(6 نفر) پنج بار مردود شده اند.

13) تعداد سال هاي تجديدي
جدول ‏413: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تعداد سالهاي تجديدي
تعداد سال هاي تجديدي
تعداد
درصد
درصد تجمعي
0
126
33.1
33.1
کمتر از 5 سال
160
42.0
75.1
5-7 سال
50
13.1
88.2
بيش از 7 سال
45
11.8
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که جدول فوق نشان مي دهد بيشترين درصد به پاسخگوياني مربوط است که کمتر از 5 سال در طول سال هاي تحصيل با تجديدي مواجه شده اند 42 درصد(160 نفر).و کمترين درصد متعلق به پاسخگوياني است که بيش از 7 بار در دوران تحصيل با تجديدي مواجه شده اند با11.8 درصد(45 نفر).

14) تعداد واحد هاي درسي ناموفق
جدول ‏414: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب واحد هاي درسي ناموفق در دوران تحصيل
واحد هاي درسي ناموفق
تعداد
درصد
درصد تجمعي
صفر
225
59.1
59.1
کمتر از 5 واحد
62
16.3
75.3
5-10 واحد
44
11.5
86.9
بيش از 10 واحد
50
13.1
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که جدول فوق نشان مي دهد بيشترين درصد به پاسخگوياني مربوط مي شود که در دوران تحصيل خود هيچ گونه ناموفقيتي نداشته اند که 59.1 درصد(225 نفر) به اين پاسخ گويان تعلق دارد.و کمترين ميزان درصد به پاسخگوياني مربوط است که در دوران تحصيل خود تعداد 10-5 واحد درسي را با ناموفقيت امتحان داده اند.16.3 درصد پاسخگوياني اند که کمتر از 5 واحد درسي را در دوران تحصيل خود با ناموفقيت امتحان داده اند(62 نفر).و 13.1 درصد(50 نفر) به کساني تعلق دارد که که بيش از ده واحد درسي خود را در دوران تحصيل با ناموفقيت امتحان داده اند.

15) دفعات مشروطي
جدول ‏415: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مشروطي در دوران تحصيل
دفعات مشروطي
تعداد
درصد
درصد تجمعي
0
269
70.6
70.6
1
100
26.2
96.9
2
6
1.6
98.4
3
6
1.6
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که جدول فوق نشان مي دهد بيشترين درصد متعلق به پاسخ گوياني است که در دوران تحصيل خود مشروط نشده اند و نمره صفر گرفته اند با70.6 درصد(269 نفر)،26.2 درصد از پاسخگويان يک بار در دوران تحصيل خود مشروط شده اند(100 نفر).1.6 درصد متعلق به کساني است که 2 بار مشروط شده اند(6 نفر)،1.6 متعيق به آن دسته از پاسخگوياني است که سه بار در دوران تحصيل خود مشروط شده اند(6 نفر).

16) واکنش در ناکامي در ورود به ورزشگاه
جدول ‏416: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب واکنش در ناکامي ورود به ورزشگاه
نوع واکنش
تعداد
درصد
درصد تجمعي
چشم پوشی
182
47.8
47.8
ورود پنهانی
69
18.1
65.9
سرخورده و ناراحت
57
15.0
80.8
نشان دادن خشم
73
19.2
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که در جدول فوق مشاهده مي شود 47.8 درصد از پاسخگويان (182 نفر) از حضور درورزشگاه چشم پوشي کرده اند و به خانه برگشته اند،18.1 درصد از پاسخگويان(69 نفر) ابراز داشته اند که به هر طريق (پنهاني و …..) وارد ورزشگاه مي شوند،15 درصد از پاسخگويان(57 نفر)به شدت ناراحت و سرخورده مي شوند، و 19.2 درصد از پاسخگويان (73 نفر)عصباني مي شوند و خشم خود را نشان مي دهند.

17) چگونگي ابراز خشم در ناکامي ورود به ورزشگاه
جدول ‏417توزيع پاسخگويان بر حسب چگونگي ابراز خشم
نوع واکنش
تعداد
درصد
درصد تجمعي
در خود ریختن
216
56.7
56.7
دادو فریاد
104
27.3
84.0
درگیری
33
8.7
92.7
تخریب اموال
28
7.3
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که جدول فوق نشان مي دهد 56.7 درصد از پاسخگويان(216 نفر) در پاسخ به اينکه اگر نتوانيد به ورزشگاه برويد خشم خود را چگونه ابراز مي کنيد به گزينه اول (در خود ريخته ام) پاسخ داده اند،27.3 درصد از پاسخگويان(104 نفر) ابراز داشته اند که به دادو فرياد و اعتراض دست مي زنند،8.7(33 نفر)از نمونه آماري ابراز داشته اند که دق دلي خود را سر ديگران خالي مي کنند(خشونت فيزيکي)،و 7.3 درصد(28 نفر) ابراز داشته اند که دست به خرابکاري اموال ورزشگاه و بيرون مي زنند(رفتارهاي ونداليستي)

18) واکنش در برابر باخت تيم
جدول ‏418توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع واکنش در برابر باخت تيم
نوع واکنش
تعداد
درصد
درصد تجمعي
عصبانی
1
165
43.3
پذیرش منطقی
2
103
70.3
بیرون ریختن خشم
3
73
89.5
بی اهمیت شدن
4
40
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که جدول فوق نشان مي دهد 43.3 درصد از پاسخگويان(165 نفر) در پاسخ به اين سوال که در صورت ناموق بودن تيم مورد علاقه چه احساسي به شما دست مي دهد ابراز داشته اند که به شدت عصباني و ناراحت مي شوند،27 درصد(103 نفر) با دلايل منطقي واقعيت را مي پذيرند،19.2 درصد از پاسخگويان (73 نفر)خشم خود را بيرون مي ريزند و10.5 درصد از پاسخگويان ابراز داشته اند که پس از اندکي ناراحتي مسأله برايشان بي اهميت مي شود.

19) چگونگي ابراز خشم در زمان باخت تيم محبوب
جدول ‏419توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب شيوه ابراز خشم درزمان ناکامي تيم مورد علاقه
چگونگي ابراز خشم
تعداد
درصد
درصد تجمعي
در خود ریختن
150
39.4
39.4
اعتراض 2
95
24.9
64.3
درگیری
53
13.9
78.2
اعتراض به داور
38
10.0
88.2
تخریب اموال عمومی
21
5.5
93.7
ناسزا به بازیکنان
24
6.3
100.0
کل
381
100.0

همان گونه که جدول آماري فوق نشان مي دهد 39.4 درصد از پاسخگويان(150 نفر) در زمان ناکامي تيم مورد علاقه خشم خود را در خود مي ريزند و،24.9 درصد(95 نفر) خشم خود را به صورت دادو فرياد و اعتراض ابراز مي دارند،13.9 درصد(53 نفر) دق دلي خود را با درگيري با طرفداران تيم مقابل خالي مي کنند،10 درصد از پاسخگويان(38 نفر) ناراحتي خود را با دادو بيداد و اعتراض به داور نشان مي دهند،5.5 درصد از پاسخگويان(21 نفر) به خرابکاري اشياء داخل ورزشگاه و شرکت واحد و ساير اموال عمومي مي زنند،6.3 از پاسخگويان(24 نفر) به بازيکنان و مربي تيم حريف ناسزا و دشنام مي دهند.

20) واکنش نسبت به بازي بد بازيکنان
جدول ‏420توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع واکنش نسبت به بازي بد بازيکنان
واکنش در برابر بازي بد بازيکنان
تعداد
درصد
درصد تجمعي
بی تفاوت
33
8.7
8.7
ناراحت
192
50.4
59.1
دشنام
106
27.8
86.9
پرتاب اشیاء
50
13.1
100.0
کل
381
100.0

همان گونه گه جدول فوق نشان مي دهد 8.7 درصد(3

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد سرمایه فرهنگی، وجود خداوند Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی، نرخ بیکاری، تخصیص منابع