منبع تحقیق درمورد مدیریت موجودی، عدم قطعیت، زنجیره تأمین، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

Ross,
Simulation
متغیرشبیه سازی مبتنی بر صفحه گسترده30

جدول ‏22- تکنیک های مختلف حل مسئله برنامه ریزی تولید و نوع عدم قطعیت مربوطه قبل از سال 2000 میلادی
تاریخ
محققین
رویکرد حل
عدم قطعیت
موضوع تحقیق
اجرا
1981
Sommer,
برنامه ریزی پویای احتمالی
SU
برنامه ریزی منابع تولید

1981
Eppen and Schrage,
سیستم موجودی چند محصولی
EU31
مدیریت موجودی

1981, 1982a, b
Rinks,
سیستم خبره با پا رامترهای فازی
DU, SU
برنامه ریزی ادغامی

1982
Kacprzyk and Staniewski,
سیستمهای فازی و الگوریتمی با گزارههای شرطی فازی
SU
مدیریت موجودی

1983
Büchel,
آماری، نرخ مصرف احتمالی
EU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1983
Callarman and Hamrin,
توزیعهای احتمال
DU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1983
De Bodt and Wassenhove,
ذخیره اطمینان
EU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1983
Billington et al.,
برنامه ریزی عدد صحیح مختلط
DU, SU
برنامه ریزی منابع تولید

1984
Burstein et al.,
برنامه ریزی پویای احتمالی
EU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1984
Grasso and Taylor,
ذخیره اطمینان و زمان تدارک احتیاطی
SU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1984
Bitran and Yanesse,
تقریب قطعی
DU
برنامه ریزی ظرفیت

1984
Federgruen and Zipkin,
برنامهریزی ریاضی
EU
مدیریت موجودی

1985
Wacker,
آماری، ذخیره اطمینان
EU, SU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1985
Wijngaard and Wortmann,
آماری، ذخیره اطمینان، زمان تدارک احتیاطی
EU, OYU32
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1985
John,
زمانهای تدارک متورم
EU, SU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1985
Melnyk and Piper,
توزیع حاشیه ای زمان تدارک
LTU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1985
Huang et al.,
مدل سازی شبکه با استفاده از Q-GERT
LTU
برنامه ریزی منابع تولید

1985
Huang et al.,
تئوری صف با استفاده از Q-GERT
EU, OYU
برنامه ریزی منابع تولید

1986
Marlin,
ذخیره اطمینان و زمان تدارک احتیاطی
EU, OYU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1986
Carlson and Yano,
روش ابتکاری، ذخیره اطمینان
EU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1986
Van Houtum et al.,

EU
مدیریت موجودی

1987
Yano,
برنامه ریزی غیرخطی، ذخیره اطمینان
LTU33
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1987
Lehtimäki,

EU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1987
Park,

SU
مدیریت موجودی

1988
Kurtulus and Pentico,
فاکتور بازده
OYU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1988 a, b
Turksen,

DU, SU
برنامه ریزی ادغامی

1989
Anderson and Lagodimos,
عبارات تحلیلی، ذخیره اطمینان
EU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1989
Eppen et al.,
برنامه ریزی احتمالی
EU
برنامه ریزی ظرفیت

1989
Rosling,

EU
مدیریت موجودی

1990
Langenhoff and Zijm,

EU
مدیریت موجودی

1990
Thompson and Davis ,
برنامه ریزی خطی با عدم قطعیت و مدل شده توسط مدل شبیه سازی مونت کارلو
DU, SU
برنامه ریزی ادغامی

1990, 1991
Lee et al.,
مجوعههای فازی
DU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1991
Paraskevopoulos et al.,

EU
برنامه ریزی ظرفیت

1992
Zijm,

EU
مدیریت موجودی

1992
Ward et al.,
منطق فازی مبتنی بر مقاله Rinks, 1981, 1982a, b
DU, SU
برنامه ریزی ادغامی

1992
Gen et al.,
برنامه ریزی چند هدفه فازی خطی
DU, SU
برنامه ریزی ادغامی

1993
Escudero and Kamesam,
برنامه ریزی احتمالی
DU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1993
Escudero et al.,
برنامه ریزی احتمالی
EU
برنامه ریزی منابع تولید

1993
Thompson et al. ,

DU, SU
برنامه ریزی ادغامی

1994
Escudero,
برنامه ریزی احتمالی
DU
برنامه ریزی زنجیره تأمین

1995
Gfrerer and Zäpfel,
فرایندهای سلسله مراتبی
DU34
برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی

1995
Meybodi and Foote,
برنامه ریزی چندهدفه
DU, SU35
برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی

1995
Escudero and Kamesam,

DU
برنامه ریزی منابع تولید

1995
Porter et al.,
الگوریتم ژنتیک
EU, SU
مدیریت موجودی

1996
Zapfel,
فرایندهای سلسله مراتبی یکپارچه شده با MRP II
DU
برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی

1996
Diks and De Kok,

EU
مدیریت موجودی

1997
Kadipasaoglu and Sridharan,
پارامترهای منجمد شده36
EU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

1997
Kira et al.,

EU
برنامه ریزی منابع تولید

1997
Rota et al.,
برنامه ریزی عدد صحیح مختلط
EU
برنامه ریزی منابع تولید

1997
Miller et al.,
برنامه ریزی خطی فازی
DU, SU
برنامه ریزی منابع تولید

1998
Schumann Consortium,

DU
برنامه ریزی زنجیره تأمین

1998, 1999, 2001
Petrovic et al.,
عملگرهای ریاضی فازی
EU
برنامه ریزی زنجیره تأمین

1999
Karabuk and Wu,

DU
برنامه ریزی ظرفیت

1999
Grubbström and Tang,

EU
برنامه ریزی منابع تولید

1999
Ganeshan,

EU
مدیریت موجودی

1999
Kelle and Milne,

EU
مدیریت موجودی

1999 a, b
Grubbström,
تجزیه و تحلیل ورودی-خروجی و تبدیل لاپلاس
EU
برنامه ریزی منابع تولید

2000
Du and Wolfe,
منطق فازی و شبکههای عصبی
EU, SU
برنامه ریزی نیازمندی مواد

2000
Koutsoukis et al.,

EU
برنامه ریزی زنجیره تأمین

2000
Fox et al.,
نرم افزار عامل ها37
EU, SU
برنامه ریزی زنجیره تأمین

2000
Chu et al.,
نرم افزار عامل ها
EU, SU
برنامه ریزی زنجیره تأمین

2000
Guide Jr.,
طبقه بندی
EU, SU
برنامهریزی و کنترل تولید

2000
MirHassani et al.,
برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای منابع
EU
برنامه ریزی زنجیره تأمین چند دوره ای و تخصیص

2-3- مروری بر مدل های برنامه ریزی تولید تحت عدم قطعیت (بعد از سال 2000)
در این قسمت مقالات بعد از سال 2000 که به نوعی به موضوع برنامهریزی تولید و مواجهه با عدم قطیعت پرداخته اند به ترتیب زمان انتشار مقاله پرداخته میشود. ضمن آنکه در انتهای این بخش در قالب جدول 2-3 ارائه شده است.
گاید 38(2000) برنامهریزی و کنترل تولید را در شرکتهای بازیافت مورد بررسی قرار داده است. او در مقاله عنوان نموده است که برنامهریزی و کنترل تولید در چنین شرکت هایی به مراتب پیچیدهتر است و این پیچیدگی بدلیل ماهیت احتمالی محصولات بازیافتی, عدم توازن نرخ بازیافت و تقاضا و شرایط نامعلوم محصولات بازیافت شده است. او هفت مورد از مشخصات پیچیدگی چنین وضعیتی را که نیازمند تغییرات اساسی در فعالیتهای برنامهریزی و کنترل تولید است شناسایی و تعیین مینماید. سپس در ادامه فرصتهای تحقیقاتی پیش روی هر یک از این مشخصات را تشریح مینماید.
میرحسنی و همکاران 39(2000) مسئله سنتی برنامهریزی تولید چند دوره ای در شبکه زنجیره تأمین همراه با تخصیص منابع که شامل متغیرهای تصمیم صفر و یک است را در نظر گرفته اند. و سعی نموده اند این مسئله که خود در زمره مسائل Np-hard است را تحت شرایط عدم قطعیت مدل نمایند. اما رویکرد آنها شامل دو الگوریتم مجزا است که میتواند پشت سرهم و یا بطور موازی عمل کند. یک الگوریتم که آن را “منتظر شو و ببین40” نامیده اند به صورت مبتنی بر سناریو عمل نموده و خروجی آن به عنوان ورودی مدل بعدی که یک برنامهریزی احتمالی دو مرحله ای است عمل میکند. آنها با استفاده از مثالهای عددی نحوه عملکرد الگوریتم را تشریح نموده و آنها را در دو حالت موازی و سری مقایسه نموده اند.
هسو و وانگ 41( (2001 یک مدل برنامهریزی خطی امکانی را به منظور مدیریت برنامهریزی تولید پیشنهاد نمودهاند. هدف از مدلسازی آنها کاهش اثر عدم قطعیت تقاضا در محیطهای مونتاژ طبق سفارش42، استراتژی کنترل و پیش بینی تقاضا و تعیین مقادیر مناسب از ذخیره اطمینان و تعداد ماشینهای کلیدی است که شرکت معمولاً بر اساس آنها تصمیم گیری مینماید. مدل آنها تنظیمات پیش بینی، مدیریت مواد اولیه و فعالیتهای تولیدی را انجام میدهد. به دلیل نوسانات در قیمت، کهنگی و منسوخ شدن مواد اولیه و ارزش زمانی پول و مبهم بودن هزینهها از تابع هدف فازی استفاده گردیده است. آنها یک تابع هدف فازی را جایگزین سه تابع هدف غیرفازی نموده اند؛ حداقل نمودن محتمل ترین هزینه، حداکثر کردن امکان بدست آمدن کمترین هزینه و حداقل کردن ریسک بدست آمدن بیشترین هزینه. آنها مسئله را با استفاده از روش مدل سازی فازی زیمرمن43 مدل نموده اند و در نهایت یک مثال را جهت تشریح مدل حل نموده ند.
یان 44(2001) به بررسی مسئله برنامهریزی تولید احتمالی سلسله مراتبی (45 HSPP) در یک کارگاه انعطافپذیر اتوماتیک (FAW46) که هر یک شامل تعدادی از سیستمهای انعطاف پذیر ساخت هستند (47FMS) که زمان انتقال قطعات بین آنها تأخیری به اندازه یک دوره زمانی دارد، میپردازد. مسئله فوق نه تنها شامل عدم قطعیت در تقاضا، ظرفیت ها، تأمین مواد، زمان فرایندها، ضرورت دوباره کاری و ضایعات میگردد بلکه بصورت چند محصولی و چند دوره ای در نظر گرفته شده است. هدف، ایجاد یک برنامه تولید است که مشخص کند هر FMS چه مقدار قطعه تولید کند و چه موقع آنها را تولید کند بنحوی که سود بدست آمده حداکثر شود. مسئله HSPP فوق به صورت برنامهریزی احتمالی غیرخطی فرموله شده است که محدودیتهای آن خطی و تابع هدف آن بصورت خطی شکسته است. جهت سهولت حل مدل فوق، ابتدا آن را به یک مدل برنامهریزی غیرخطی قطعی و سپس به یک مدل برنامهریزی خطی تبدیل نموده اند. به دلیل مقیاس بزرگ مسئله در کارگاههای عمومی، حل آن با روشهای معمول سیمپلکس و استفاده از کامپیوترهای شخصی در زمان قابل قبول، غیر ممکن است از این رو الگوریتمهای کارمارکار48 و پیش بینی/تعامل49 جهت حل مدل استفاده گردیده است. که الگوریتم اول جهت حل مسائل با ابعاد کوچک و متوسط و الگوریتم دوم جهت حل مسائل با ابعاد بزرگ توسعه یافته است. نتایج بدست آمده از اجرای الگوریتمهای فوق روی مسائل متنوعی از HSPP، نشان داده است که رویکردهای ارائه شده در سیستمهای تولیدی فشاری و به همان میزان در سیستمهای تولیدی کششی، کاربرد پذیر، مناسب و کاراست.
تانگ و گروب استروم 50(2002) در مقاله خود به نحوه زمانبندی اصلی تولید (51MPS) در شرایط تقاضای غیرقطعی پرداخته اند. بطور سنتیMPS از پیش بینی تقاضا و برنامهریزی تولید ادغامی (52APP) مشتق میشود و به عنوان ورودی اصلی برنامهریزی احتیاجات مواد 53MRP تلقی و جهت حفظ سطح خدمت به مشتری و متعادل سازی برنامهریزی تولید بکار میرود. آنها به این نکته اشاره نموده اند که علی رغم اینکه MPS از APP و پیش بینی تقاضا منتج میشود ولی معمولاً هزینههای مرتبط جهت پوشش عدم قطعیت تقاضا در نظر گرفته نمی شود. مورد دیگری که آنها بدان اشاره نموده اند تغییرات مکرر MPS است که خود باعث بروز مشکلاتی نظیر کاهش بهرهوری MPS میگردد. استفاده از بازه زمانی طولانی برای منجمد نمودن54 MPS نیز به نوبه خود باعث کاهش سطح خدمت به مشتری میگردد و در نهایت سطح موجودی نیز به میزان قابل توجهی افزایش مییابد. در این مقاله ابتدا به بحث در مورد ایجاد یک روش جدید برای برنامهریزی MPS تحت شرایط تقاضای احتمالی میپردازد. سپس ارزش گذاری و ارزیابی اقدامات اصلاحی برنامهریزی مجدد55 بررسی میشود. در نهایت آنها مدلی را جهت برآورد مناسب پارامترهای MPS نظیر طول بازه اقدامات برنامهریزی مجدد و طول بازه ای از برنامه که بایستی منجمد شود، ارائه میدهند.
مقاله دولگویی و اولدلولی56(2002) بر محاسبه مقادیر بهینه زمان تدارک برنامهریزی شده در روش MRP تحت شرایط زمان تدارک غیرقطعی تمرکز نموده است. تابع هدف مدل پیشنهادی آنها متوسط هزینههای سفارشات عقب افتاده و هزینههای نگهداری را حداقل مینماید. مدل آنها یک برنامهریزی ریاضی است که مسئله

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد برنامه ریزی آرمانی، سرمایه درگردش، مطالعه موردی، هزینه تولید Next Entries منبع تحقیق درمورد عدم قطعیت، زنجیره تأمین، نیروی انسانی، مدل پیشنهادی