منبع تحقیق درمورد محل سکونت، اقتصاد ورزش، دوران مدرن، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

رشته هاي ورزشي پديده اي نوظهور نيست اما در چند دهه احير تشديد يافته به طوري که ممکن است خطر نابودي فرهنگ ورزشي را در پي داشته باشد.فوتبال مي تواند رقابت سازمان يافته اي باشد اما گهگاهي دامنگير خشونت مي شود.محقق سپس اشاره مي کند که در اين تحقيق به دنبال اين است که عوامل فرهنگي- اجتماعي مؤثر بر خشونت به عنوان مهمترين رفتار هيجاني تماشاگران را بررسي کند.محقق در تعريف خشونت تعريفي از ارونسون را مبنا قرار مي دهد و خشونت و پرخاشگري را به دو شکل ابزاري و بازتابي دسته بندي مي کند .در پرخاشگري بازتابي هدف آسيب فيريکي يا رواني است.در پرخاشگري ابزاري،ضرب و جرح و ايجاد درد و رنج ابزاري براي دستيابي به هدفي است که شکل محسوس آن مي تواند دستيابي به هدف هاي گوناگوني مانند پاداش مادي،پيروزي،افتخار يا تحسين باشد.چهارچوب نظري اين پژوهش برگرفته از دو نظريه رابرت مرتون و نوربرت الياس است.محقق با اشاره به نظريه کارکردهاي آشکار و پنهان مرتون مي گويد در اينجا مرتون سخت بر وضعيت وحدت و انسجام اجتماعي تأکيد مي کند.نظريه مرتون درباره ساختار اجتماعي توان با اهميتي براي جامعه شناسي ورزش دارد. ساختارهاي تعيين کننده گوناگون الگوهاي انتخاب در تحقيقات جامعه شناسي ورزش نشان مي دهد که براي هر دوره تاريخي درجه اي از انسجام در سطحي از انواع رقابت هاي ورزشي معين مي شود.همچنين درجه اي از انسجام نژادي کارکردي و فراواني انتخاب بين جايگزين هياي ساختار اجتماعي وجود دارد.پس از اين ديدگاه محقق به نظريه نوربرت الياس اشاره مي کند.وي شناخت ورزش را کليد شناخت جامعه مي داند.وي ورزش را پديده اي اجتماعي مي داند که به بهترين وجه نظام هاي وابستگي متقابل،زنجيره کنش ها،فرايند هاي پر جنب و جوش همکاري و تعارض را نشان مي دهد.چهارچوب نظري اين پژوهش يک رويکرد کارکردي-ساختي است.
از لحاظ روش شناسي اين تحقيق يک تحقيق کمي است که بر اساس پارادايم ها و مفروضات خردگرايانه بنا شده است.از بعد هدف يک تحقيق کاربردي است و به روش پيمايشي انجام شده است.
جامعه آماري اين تحقيق تماشاگران استاديوم آزادي است.ابزار مورد استفاده در اين تحقيق پرسشنامه است ضمن اينکه مشاهده نيز استفاده شده است.حجم نمونه بر اساس 60000 هزار نفر تماشاگر حضور يافته در استاديوم بر اساس فرمول کوکران 381 نفر در نظر گرفته شده است.
متغير وابسته اين تحقيق ميزان خشونت تماشاگران فوتبال ليگ برتر مي باشد و متغير هاي مستقل تحقيق عبارت اند از:
داوري،شرايط انبوه تماشاگران،رضايت از وضعيت استاديوم،رفتار مديران باشگاه ها،پليس و بازيکنان،باخت تيم محبوب،تحصيلات،نوع شغل و درآمد مي باشته. شيوه تحليل داده ها در اين تحقيق در دو بخش توصيفي و استنباطي آمده است.در بخش استنباطي از آزمون هاي همبستگي پيرسون،رگرسيون چند متغيره و آزمون تحليل واريانس استفاده شده است.پس از تحليل داده ها اين تحقيق به نتايجي دست يافته از جمله اينکه:رفتار غير اخلاقي مربيان و عملکرد نامناسب مديران باشگاه ها و ليدرها،رفتارهاي پرخاشگرانه گروه هاي ونداليست،قضاوت نادرست داور،عدم رضايت از امکانات ورزشگاه و بحران هاي سياسي از عوامل مؤثر بر رفتار خشونت آميز تماشاگران بوده است.
رحمتي در سال (1382)تحقيقي با عنوان بررسي اعتبار تجربي تئوري ناکامي–پرخاشگري تماشگران فوتبال انجام داده است.در مقدمه و بيان مسأله اين تحقيق محقق ضمن اشاره به اهميت ورزش در زندگي افراد و جايگاه حائز اهميت آن در فرهنگ جوامع،فوتبال را پربيننده ترين و پر مشارکت ترين ورزش ها مي داند.بعد از اين توضيحات نويسنده به رويدادهاي خشونت بار در ورزش فوتبال مي پردازد ،و آن را از جمله موضوعات حائز اهميتي مي داند که در دو دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است.آشکارترين نمونه خشونت گرايي را هولوگانيسم مي داند که امروزه به شکل سازمان يافته اي در کشورهاي صاحب فوتبال بويژه اروپا رواج دارد.در چارچوب نظري اين تحقيق محقق ضمن اشاره مختصر و کلي از تقسيم بندي از نظريه هاي موجود در باب خشونت،تئوري ناکامي-پرخاشگري را به عنوان مبنا و چارچوب نظري تحقيقش قرار مي دهد ،و سعي مي کند تا با استفاده از اين ديدگاه،واکنش هاي طرفداران تيم هاي فوتبال در شهر تهران را در قبال وضعيت هايي که منجر به ناکامي آنان در تحقق اهداف ورزشي مي شود بررسي کند.در واقع هدف اين تحقيق واکاوي تجربي يکي از تبيين هاي رايج در مورد خشونت و پرخاشگري در بين طرفداران است.در اين تئوري،پرخاشگري برآيند جرياني در نظر گرفته مي شود که در آن افراد از دست يابي به اهداف خويش باز می مانند و احساس ناکامي در آنها شکل مي گيرد.ناکامي حاصل از چنين جرياني در نهايت سبب بروز رفتار پرخاشجويانه بين افراد مي شود.ناکامي احساسي است که در نتيجه ايجاد مانع بر سر راه رسيدن به هدفي که فرد آن را مطلوب مي شمارد پديد مي آيد.متغير مستقل اين تحقيق ناکامي است که از شش جنبه مورد توجه قرار گرفته است.متغير وابسته اين تحقيق خشونت و پرخاشگري مي باشد.از لحاظ روش شناسي اين پژوهش به شيوه پيمايشي صورت گرفته است و از تکنيک مصاحبه شفاهي و پرسشنامه براي جمع آوري داده ها استفاده شده است.حجم نمونه در اين تحقيق 284 نفر مي باشد که از بين طرفداران دو تيم پرسپوليس و استقلال به صورت تصادفي انتخاب شده اند.نتايج توصيفي اين تحقيق نشان مي دهد از بين 284 نفر جمعيت نمونه تنها 8 نفر يعني حدود 8/2 درصد متأهل بوده اند.ميانگين سن آنها 9/18 بوده است.از بعد تحصيلات (5/41 درصد)داراي ميزان تحصيلاتي در حد ديپلم هستند.در نتايج استنباطي اين تحقيق محقق به اين نتيجه مي رسد که کمترين ميزان ناکامي در بين تماشاگران به گزينه عدم دسترسي به تسهيلات و امکانات برمي گردد.و بيشترين ناکامي تماشاگران مربوط به باخت تيم محبوب است.يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که هرچند ناکامي، يکي از منابع رفتار پرخاشجويانه است اما لزوماً و در همه حال به پرخاشگري منجر نمي شود.در واقع ناکامي يکي از عوامل متعدد و بالقوه پرخاشگري است و ناکامي تنها بخشي از خشونت ورزشي طرفداران تيم هاي فوتبال را در هنگام برگزاري مسابقه تبيين مي کند و نتيجه ي مسابقه ي فوتبال و حرکات خشونت آميز بازيکنان در جريان بازي مهم ترين عوامل بروز پرخاشگري کلامي است. وي همچنين نشان داد متغيرهاي سن، ميزان کنترل و نظارت خانواده و پايگاه اقتصادي- اجتماعي بر گرايش طرفداران تيم هاي فوتبال به رفتار پرخاشجويانه و خشونت آميز تاثيري منفي دارند.
لهسايي زاده و دوستان تحقيقي در سال 1384 با موضوع بررسي عوامل خشونت در ميان تماشاگران در ورزشگاه حافظيه شيراز با جمعيت نمونه 400 نفر و به روش پيمايشي با تکنيک پرسشنامه انجام داده اند .چارچوب نظري اين پژوهش بر اساس دو نظريه کارکردگرايي ساختاري و ديدگاه آسيب شناسي کلارک شکل گرفته است.در اين تحقيق متغيرهاي مستقل آن شامل:شغل؛سن،تحصيلات،وضعيت تأهل،قوميت،محل سکونت،نوع برخورد نيروي انتظامي،رسانه ها،ناديده گرفتن خطاي بازيکنان توسط داور،حرکات تحريک آميز بازيکنان و مربيان و متغير وابسته آن خشونت تماشاگران مي باشد.در سطح توصيفي اين تحقيق نتايجي بدست آمذه که از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره کرد:بيشترين درصد تماشاگران مورد مطالعه در محدوده سني 21-18 و کمترين درصد در سنين 26 سال قرار دارند.به عبارت ديگر بيشتر جوانان به تماشاي فوتبال مي پردازند.از لحاظ سطح تحصيلات سطح بالايي از تماشاگران داراي سطح تحصيلي ديپلم و پايين تر مي باشد.تنها حدود يک چهارم جمعيت تماشاگران داراي تحصيلات عاليه هستند.از لحاظ تجرد حدود 80 درصد از تماشاگران مجرد مي باشند. آنها به اين نتيجه رسيده اند که بين سن و تحصيلات تماشاگران رابطه منفي و معني دار وجود دارد.همچنين در اين تحقيق رابطه معني داري بين متغيرهاي شغل،برخوردهاي نيروي انتظامي،رفتارهاي مربيان و بازيکنان و خشونت تماشاگران وجود داشته است. در اين تحقيق بين متغيرهاي تأهل،قوميت و محل سکونت با خشونت تماشاگران رابطه وجود نداشته است.
از جمله پيشنهاداتي که در اين تحقيق داده شده مي توان به موارد زير اشاره کرد:با توجه به جوان بودن اکثريت تماشاگران بايد از روان شناسان ويژه جوانان در اين زمينه استفاده کرد.
با توجه به موثر بودن برخورد نيروي انتظامي در گرايش جوانان به خشونت بايد آموزش هايي در زمينه روان شناسي جوانان و چگونگي برخورد پيشگيرانه به آنان داده شود.
عنبري تحقيقي در سال (1381) با عنوان بررسي عوامل گروهي و خرده گروهي موثر بر خشونت تماشاگران فوتبال انجام داده است. در بيان مسأله اين تحقيق ابتدا محقق به کارکردها و دلالت هاي اقتصادي و سياسي ورزش مي پردازد و اهميت اين کارکردها را به قدري مي داند که ادبيات قابل ملاحضه اي تحت عناوين اقتصاد ورزش،روان شناسي ورزش،جامعه شناسي ورزش و توريسم ورزشي فراهم شده است.سپس محقق به خاص بودن فوتبال در بين ورزش هاي ديگر اشاره دارد و آنرا از جذاب‌ترين ورزش ها برمي‌شمارد.وي معتقد است تعادل و هماهنگي ميان عناصر دروني ساختار ورزش فوتبال به بروز کارکرد هاي مثبت در اين ورزش مي انجامد.اما اگر تعادل و هماهنگي در آن از بين رود نوعي تعارض و اثرات منفي از آن تراوش مي کند.سپس محقق به خشونت موجود در ورزش فوتبال مي پردازد و آن را جزء جدايي ناپذير اين ورزش مي داند.وي حرفه اي شدن فوتبال و اهميت سرمايه گذاري هاي اقتصادي در آن را عامل بالا بردن حساسيت بازي ها مي داند. وي اثر سه دسته متغيرهاي هويتي،گروهي و وضعيتي را بر خشونت به عنوان مفروض داشته است. در مباني نظري به ديدگاه هاي نظريه پردازاني مانند:کلارک و تايلر که بر نقش طبقه اجتماعي در خشونت تماگران تأکيد دارند،مارش که بر کسب هويت و موفقيت هاي ظاهري در مقابل رقبا تأکيد مي کند،ويليامز و همکاران که بر نقش الکليسم در ارتباط با طبقه تأکيد مي گذارند،روورسي که به عقده گشايي ها و ابراز تنفر نسبت به رقبا و تيم هاي ديگر اشاره مي کند و هان که به عقايد سياسي تأکيد دارد اشاره کرده است.و در چارچوب نظري تحقيقش با توجه به موضوع، نظريه مارش را مبنا قرار مي دهد.وي مدعي است که از عوامل مهم در شکل گيري خشونت در فوتبال هويت پذيري است.براي بسياري از مردم ،نمودار شدن ورزش تجاري به عنوان ابزاري براي ايجاد معاني اجتماعي و هويت جديد تلقي مي شود.با ورود جوامع به دوران مدرن منابع کسب هويت افراد تغيير يافته و شکل هاي جديدي از زندگي فرقه اي،مذهبي،گروه هاي فکري و گروه هاي مذهبي به عنوان منابع جديد هويت انتخاب شده اند.از لحاظ روش شناسي اين تحقيق با روش پيمايشي انجام شده است.جامعه آماري آن تماشاگران ورزش فوتبال در شهر تهران بوده است.تعداد جمعيت نمونه 1020 نفر از تماشاگران در مسابقات چندگانه ميان تيم هاي معروف کشور بوده است.در اين تحقيق از تکنيک پرسشنامه توأم با مصاحبه براي جمع آوري داده ها استفاده شده است.اطلاعات از دو ورزشگاه آزادي و شيرودي در تهران جمع آوري شده اند.در يافته هاي تحقيق در بخش آمار توصيفي اطلاعاتي در مورد سن،سطح تحصيلات،شغل والدين،درآمد خانوار،محل سکونت،ميزان مطالعه رسانه هاي ورزشي آورده شده است.در بخش يافته هاي تبيين يافته ها نشان مي دهد که بخشي از دلايل خشونت گرايي در ميادين ورزشي را بايد در عوامل زير دانست:سن افراد(ميانگين سن 21 سال)،احساسي بودن رفتار و فعاليت هاي تماشاگران،بي نامي،تلقين پذيري و فشار گروه و جمع،مطالعه مطبوعات تيم گرا،عملکرد نيروي انتضامي،احساس نبود کنترل در جمع و بروز رفتارهاي عنادورزانه و کينه توزانه،تيم گرايي.محقق نتيجه مي گيرد که خشونت فوتبال در تحليل جامعه شناختي تابعي از ويژگي هاي خرده فرهنگي تماشاگران، و وضعيت عناصر مداخله گرانه در ميدان مسابقه(اعم از داور،نيروي انتضامي و …) است.
جهانفر در سال(1381)تحقيقي با عنوان خشونت در فوتبال قابل پيشگيري است انجام داده .جهانفر در بيان مسأله اين تحقيق با بررسي نمونه هايي از خشونت هاي موجود در فوتبال از جمله له شدن و مردن 25 انگليسي در مسابقه بين ليورپول و ناتينگام در 15 آوريل و همچنين اتفاقاتي که در بازي ليورپول و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد ورزشکاران، آموزش و پرورش، آداب و رسوم، صاحب نظران Next Entries منبع تحقیق درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، فرهنگ جوانان، قرن نوزدهم