منبع تحقیق درمورد مالکیت زمین، نوع مالکیت، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

برای بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات دارند.
نتایج نشان می دهد بین رفتار آینده خیارکاران شرکت کننده در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات و خیارکاران غیر شرکت کننده در این دوره ها نسبت به بکارگیری مدیریت تلفیقی تفاوت آماری معنی داری ( 00/0=P) وجود دارد. بدین معنی که افرادی که در کلاس ها شرکت نموده اند درصددند مدیریت تلفیقی آفات را در آینده اجرا کنند.
بین شرکت در کلاس ها ودانش، نگرش، کنترل رفتاری درک شده و رفتار گذشته تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد.
جدول 22-4 نتایج حاصل از آزمون t به منظور مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش بر حسب متغیر شرکت یا عدم شرکت در کلاس های مدیریت تلفیقی آفات

متغیر
شرکت کنندگان
غیر شرکت کنندگان

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
آمارهt
سطح معناداری
نگرش
17/4
575/0
11/4
466/0
592/0
55/0
هنجارهای ذهنی
21/4
542/0
94/3
404/0
**28/3
00/0
کنترل رفتاری درک شده
67/3
737/0
62/3
493/0
280/0
70/0
دانش
51/6
52/1
10/6
43/1
64/1
10/0
رفتار گذشته
99/2
900/0
96/2
616/0
182/0
85/0
نیت
09/4
573/0
85/4
451/0
**2.65
00/0
رفتار آینده
94/3
728/0
51/3
698/0
**58/3
00/0
*معنی داری در سطح پنج درصد

2-3-4 مقایسه سازه های پژوهش بر حسب نوع مالکیت زمین با استفاده از آزمون کروسکال والیس
به منظور مقایسه سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده، نیت، رفتار گذشته و رفتار آینده) بر جسب نوع مالکیت زمین از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. نتایج در جدول 23-4 نشان می دهد تفاوت معنی داری در بین سازه های رفتار برنامه ریزی شده بر حسب نوع مالکیت زمین وجود ندارد.
جدول 23-4 نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس به منظور مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش بین خیارکاران بر حسب مالکیت زمین

میانگین رتبه ای

متغیر
شخصی

اجاره ای
سهم بری
شخصی-اجاره ای
آماره H
سطح معنی داری
نگرش
80/48
73/89
91/53
86
2/03
0/56
هنجارهای ذهنی
81/80
71/65
82/24
106/50
10/4
0/25
کنترل رفتاری درک شده
81/43
72/75
101/18
58
90/6
07/0
رفتار گذشته
82/39
79/48
77/12
60/07
1/62
0/65
نیت
80/48
73/89
91/53
86
2/96
0/39
رفتار آینده
80/46
79/57
78/85
79/86
0/024
0/99

3-3-4 مقایسه سازه های پژوهش بر حسب شرکت در سایر دوره های آموزشی ترویجی با استفاده از آزمون t مستقل
نتایج حاصل از آزمون t در جدول 24-4 نشان داده شده است. طبق نتایج بدست آمده دانش در بین افراد شرکت کننده در سایر کلاس های آموزشی و افراد غیر شرکت کننده تفاوت آماری معنی داری (01/0=P) وجود دارد. نشان می دهد افرادی که در سایر کلاس های آموزشی شرکت نمودند دانش بیشتری نسبت به سایر افراد دارند.
طبق نتایج بدست آمده هنجارهای ذهنی در بین افراد شرکت کننده در سایر کلاس های آموزشی و افراد غیر شرکت کننده تفاوت آماری معنی داری (05/0=P) وجود دارد. نشان می دهد افرادی که در سایر کلاس های آموزشی شرکت نمودند هنجارهای ذ

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد علف های هرز، انحراف معیار، دوره های آموزشی Next Entries بهرهوری کل عوامل، جریان تجاری، تحقیق و توسعه